Friday, December 18, 2015

సుబ్రహ్మణ్య భుజంగస్తోత్రం:


ఓం శ్రీ గురుభ్యోనమః___/\___  
బ్రహ్మశ్రీ చాగంటికోటీశ్వర రావుగారికి___/\___
పూజ్య గురువులు చెప్పిన సుబ్రహ్మణ్య భుజంగస్తోత్రం

శంకరాచార్య కృత సుబ్రహ్మణ్య భుజంగస్తోత్రం: 

1::సదా బాలరూపాఽపి విఘ్నాద్రిహంత్రీ..మహాదంతివక్త్రాఽపి పంచాస్యమాన్యా  
విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మే..విధత్తాం శ్రియం కాఽపి కళ్యాణమూర్తిః  

2::న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థం..న జానామి పద్యం న జానామి గద్యమ్  
చిదేకా షడాస్యా హృది ద్యోతతే మే..ముఖాన్నిఃసరంతే గిరశ్చాపి చిత్రమ్  

3::మయూరాధిరూఢం మహావాక్యగూఢం..మనోహారిదేహం మహచ్చిత్తగేహమ్  
మహీదేవదేవం మహావేదభావం..మహాదేవబాలం భజే లోకపాలమ్  

4::యదా సంనిధానం గతా మానవా మే..భవాంభోధిపారం గతాస్తే తదైవ  
ఇతి వ్యంజయన్సింధుతీరే య ఆస్తే..తమీడే పవిత్రం పరాశక్తిపుత్రమ్  

5::యథాబ్ధేస్తరంగా లయం యాంతి తుంగాస్తథైవాపదః సంనిధౌ సేవతాం మే 
ఇతీవోర్మిపంక్తీర్నృణాం దర్శయంతం..సదా భావయే హృత్సరోజే గుహం తమ్  

6::గిరౌ మన్నివాసే నరా యేఽధిరూఢాస్తదా పర్వతే రాజతే తేఽధిరూఢాః  
ఇతీవ బ్రువన్గంధశైలాధిరూఢః..స దేవో ముదే మే సదా షణ్ముఖోఽస్తు  

7::మహాంభోధితీరే మహాపాపచోరే..మునీంద్రానుకూలే సుగంధాఖ్యశైలే  
గుహాయాం వసంతం స్వభాసా లసంతం..జనార్తిం హరంతం శ్రయామో గుహం తమ్  

8::లసత్స్వర్ణగేహే నృణాం కామదోహే..సుమస్తోమసంఛన్నమాణిక్యమంచే  
సముద్యత్సహస్రార్కతుల్యప్రకాశం..సదా భావయే కార్తికేయం సురేశమ్  

9::రణద్ధంసకే మంజులేఽత్యంతశోణే..మనోహారిలావణ్యపీయూషపూర్ణే  
మనఃషట్పదో మే భవక్లేశతప్తః..సదా మోదతాం స్కంద తే పాదపద్మే  

10::సువర్ణాభదివ్యాంబరైర్భాసమానాం..క్వణత్కింకిణీమేఖలాశోభమానామ్  
లసద్ధేమపట్టేన విద్యోతమానాం..కటిం భావయే స్కంద తే దీప్యమానామ్  

11::పులిందేశకన్యాఘనాభోగతుంగస్తనాలింగనాసక్తకాశ్మీరరాగమ్  
నమస్యామ్యహం తారకారే తవోరః..స్వభక్తావనే సర్వదా సానురాగమ్  

12::విధౌ క్లృప్తదండాన్స్వలీలాధృతాండాన్నిరస్తేభశుండాన్ద్విషత్కాలదండాన్  
హతేంద్రారిషండాన్జగత్రాణశౌండాన్సదా తే ప్రచండాన్శ్రయే బాహుదండాన్  

13::సదా శారదాః షణ్మృగాంకా యది స్యుః..సముద్యంత ఏవ స్థితాశ్చేత్సమంతాత్  
సదా పూర్ణబింబాః కళంకైశ్చ హీనాస్తదా త్వన్ముఖానాం బ్రువే స్కంద సామ్యమ్ 

14::స్ఫురన్మందహాసైః సహంసాని చంచత్కటాక్షావలీభృంగసంఘోజ్జ్వలాని  
సుధాస్యందిబింబాధరాణీశసూనో..తవాలోకయే షణ్ముఖాంభోరుహాణి  

15::విశాలేషు కర్ణాంతదీర్ఘేష్వజస్రం..దయాస్యందిషు ద్వాదశస్వీక్షణేషు  
మయీషత్కటాక్షః సకృత్పాతితశ్చేద్భవేత్తే దయాశీల కా నామ హానిః  

16::సుతాంగోద్భవో మేఽసి జీవేతి షడ్ధా..జపన్మంత్రమీశో ముదా జిఘ్రతే యాన్ 
జగద్భారభృద్భ్యో జగన్నాథ తేభ్యః..కిరీటోజ్జ్వలేభ్యో నమో మస్తకేభ్యః  

17::స్ఫురద్రత్నకేయూరహారాభిరామశ్చలత్కుండలశ్రీలసద్గండభాగః  
కటౌ పీతవాసాః కరే చారుశక్తిః..పురస్తాన్మమాస్తాం పురారేస్తనూజః 

18::ఇహాయాహి వత్సేతి హస్తాన్ప్రసార్యాహ్వయత్యాదరాచ్ఛంకరే మాతురంకాత్  
సముత్పత్య తాతం శ్రయంతం కుమారం..హరాశ్లిష్టగాత్రం భజే బాలమూర్తిమ్  

19::కుమారేశసూనో గుహ స్కంద సేనాపతే శక్తిపాణే మయూరాధిరూఢ  
పులిందాత్మజాకాంత భక్తార్తిహారిన్..ప్రభో తారకారే సదా రక్ష మాం త్వమ్  

20::ప్రశాంతేంద్రియే నష్టసంజ్ఞే విచేష్టే..కఫోద్గారివక్త్రే భయోత్కమ్పిగాత్రే  
ప్రయాణోన్ముఖే మయ్యనాథే తదానీం..ద్రుతం మే దయాలో భవాగ్రే గుహ త్వమ్  

21::కృతాంతస్య దూతేషు చండేషు కోపాద్దహచ్ఛింద్ధి భింద్ధీతి మాం తర్జయత్సు 
మయూరం సమారుహ్య మా భైరితి త్వం..పురః శక్తిపాణిర్మమాయాహి శీఘ్రమ్  

22::ప్రణమ్యాసకృత్పాదయోస్తే పతిత్వా..ప్రసాద్య ప్రభో ప్రార్థయేఽనేకవారమ్  
న వక్తుం క్షమోఽహం తదానీం కృపాబ్ధే..న కార్యాంతకాలే మనాగప్యుపేక్షా  

23::సహస్రాండభోక్తా త్వయా శూరనామా..హతస్తారకః సింహవక్త్రశ్చ దైత్యః  
మమాంతర్హృదిస్థం మనఃక్లేశమేకం..న హంసి ప్రభో కిం కరోమి క్వ యామి  

24::అహం సర్వదా దుఃఖభారావసన్నో..భవాందీనబంధుస్త్వదన్యం న యాచే  
భవద్భక్తిరోధం సదా క్లృప్తబాధం..మమాధిం ద్రుతం నాశయోమాసుత త్వమ్ 

25::అపస్మారకుష్టక్షయార్శః ప్రమేహజ్వరోన్మాదగుల్మాదిరోగా మహాంతః  
పిశాచాశ్చ సర్వే భవత్పత్రభూతిం..విలోక్య క్షణాత్తారకారే ద్రవంతే 

26::దృశి స్కందమూర్తిః శ్రుతౌ స్కందకీర్తిర్ముఖే మే పవిత్రం సదా తచ్చరిత్రమ్  
కరే తస్య కృత్యం వపుస్తస్య భృత్యం..గుహే సంతు లీనా మమాశేషభావాః  

27::మునీనాముతాహో నృణాం భక్తిభాజామభీష్టప్రదాః సంతి సర్వత్ర దేవాః  
నృణామంత్యజానామపి స్వార్థదానే..గుహాద్దేవమన్యం న జానే న జానే  

28::కలత్రం సుతా బంధువర్గః పశుర్వా..నరో వాథ నారీ గృహే యే మదీయాః  
యజంతో నమంతః స్తువంతో భవంతం..స్మరంతశ్చ తే సంతు సర్వే కుమార  

29::మృగాః పక్షిణో దంశకా యే చ దుష్టాస్తథా వ్యాధయో బాధకా యే మదంగే  
భవచ్ఛక్తితీక్ష్ణాగ్రభిన్నాః సుదూరే..వినశ్యంతు తే చూర్ణితక్రౌంచశైల  

30::జనిత్రీ పితా చ స్వపుత్రాపరాధం..సహేతే న కిం దేవసేనాధినాథ  
అహం చాతిబాలో భవాన్ లోకతాతః..క్షమస్వాపరాధం సమస్తం మహేశ  

31::నమః కేకినే శక్తయే చాపి తుభ్యం..నమశ్ఛాగ తుభ్యం నమః కుక్కుటాయ  
నమః సింధవే సింధుదేశాయ తుభ్యం..పునః స్కందమూర్తే నమస్తే నమోఽస్తు  

32::జయానందభూమం జయాపారధామం..జయామోఘకీర్తే జయానందమూర్తే 
జయానందసింధో జయాశేషబంధో..జయ త్వం సదా ముక్తిదానేశసూనో  

33::భుజంగాఖ్యవృత్తేన క్లృప్తం స్తవం యః..పఠేద్భక్తియుక్తో గుహం సంప్రణమ్య  
స పుత్రాన్కలత్రం ధనం దీర్ఘమాయుర్లభేత్స్కందసాయుజ్యమంతే నరః సః  

No comments: