Sunday, October 14, 2007

శ్రీ సరస్వతి ప్రాథనయాకుందేందు తుషారహారధవళా,యాశుభ్ర వస్ర్తావృతా
యావీణా వరదండమండితకరా,యా శ్వేత పద్మాసనా।
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిః దేవైః సదా వందితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ,భగవతీ,నశ్శేష జాడ్యాపహా।।


yaakuMdaeMdu tushaarahaaradhavaLaa,yaaSubhra vasrtaavRtaa
yaaveeNaa varadaMDamaMDitakaraa,yaa Svaeta padmaasanaa
yaa brahmaachyuta SaMkara prabhRtibhi@h daevai@h sadaa vaMditaa
saa maaM paatu sarasvatee,bhagavatee,naSSaesha jaaDyaapahaa

శ్రీరామ అష్టోత్తర శతనామావళిఓం శ్రీరామాయనమ:
ఓం రామభద్రాయ నమ:
ఓం రామ చంద్రాయ నమ:
ఓం శాశ్వతాయ నమ:
ఓం రాజీవ లొచనాయ నమ:
ఓం శ్రీమతె నమ:
ఓం రాజెంద్రాయనమ:
ఓం రఘు పుంగవాయ నమ:
ఓం జానకి వల్లభాయనమ:
ఓం జైత్రాయనమ:
ఓం జితామిత్రాయనమ:
ఓం జనార్దనాయనమ:
ఓం విశ్వామిత్ర ప్రియాయనమ:
ఓం దాంతాయ నమ:
ఓం శారణా త్రాణా తత్పరాయనమ:
ఓం వాలిప్రమధ నాధాయ నమ:
ఓం వాగ్మినెనమ:
ఓం సత్య వాచినెనమ:
ఓం సత్య విక్రమాయ నమ:
ఓం సత్య వ్రతాయ నమ:
ఓం వ్రత ధరాయ నమ:
ఓం సదా హనుమదాశ్రితాయ నమ:

ఓం కౌసలెయాయ నమ:
ఓం ఖర ధ్వంసినె నమ:
ఓం విరాధ వధ పండీతాయ నమ:
ఓం విభీషణ పరిత్రాణాయనమ:
ఓం హరి కొదండ ఖండనాయ నమ:
ఓం సప్త తాళ ప్ర భెత్తాయనమ:
ఓం దశాగ్రీవశిరొహరాయనమ:
ఓం జామదగ్నమహాదర్పదళానాయనమ:
ఓం తాతకానతకాయనమ:
ఓం వేదాంత సారాయనమ:
ఓం వేదాత్మాయనమ:
ఓం భవరొగస్య భేషజాయనమ:
ఓం దూషణ్త్రి శిరొహర్తెనమ:
ఓం త్రిమూత్రయేనమ:
ఓం త్రిగుణాత్మకాయనమ:
ఓం త్రివిక్రమాయనమ:

ఓం త్రిలొకాత్మాయనమ:
ఓం పుణ్య చారిత్ర కీర్తనాయనమ:
ఓం త్రిలొకరక్షకాయనమ:
ఓం ధన్వినే నమ:
ఓం దండాకారన్య కర్త నాయ నమ:
ఓం మహల్యాశాపశమనాయనమ:
ఓం పిత్రు భక్తాయనమ:
ఓం వరప్రదాయనమ:
ఓం ఝీతేంద్రియాయ నమ:
ఓం జిత క్రొధాయనమ:
ఓం జితా మిత్రాయ నమ:
ఓం జగద్గురవే నమ:
ఓం మృక్షవానర సంఘాతినే నమ:
ఓం చిత్ర కూత సమాస్రియాయ నమ:
ఓం జయంత త్రాణవరదాయనమ:
ఓం సుమిత్రాపుత్ర సేవితాయనమ:
ఓం సర్వ దేవాది దేవాయ నమ:
ఓం మ్మ్రుత వానర జీవనాయనమ:
ఓం మాయామరీహంత్రే నమ:
ఓం మ్మహాదేవాయనమ:
ఓం మహాభుజాయనమ:
ఓం సర్వ దేవ స్తుతాయనమ:

ఓం సౌమ్యాయ నమ:
ఓం బ్రహ్మణ్యాయనమ:
ఓం ముని సన్స్తుతాయనమ:
ఓం మ్మహాయొగినే నమ:
ఓం మ్మహోదారాయనమ:
ఓం సుగ్రీవేప్సిత రాజ్యదాయనమ:
ఓం సర్వ పుణ్యాధిక ఫల దాయనమ:
ఓం స్మ్రుత సర్వాఘ నాశనాయనమ:
ఓం ఆది పురు షాయనమ:
ఓం పరమ పురుషాయ నమ:
ఓం పుణ్యొదయాయ నమ:
ఓం దయాసారాయనమ:
ఓం పురాణ పురుషొత్తమాయనమ:
ఓం స్మిత వక్త్రాయ నమ:
ఓం మ్మిత భాషిణేనమ:
ఓం పూర్వ భాషిణే నమ:
ఓం రాఘవాయనమ:
ఓం అనంత గుణ గంభీరాయ నమ:
ఓం ధీరొదాత్తాయనమ:
ఓం గుణొత్తమాయనమ:
ఓం మ్మాయామానుష చారిత్రాయ నమ:
ఓం మ్మహాదేవాది పూజితాయ నమ:
ఓం సేతు క్రుతే నమ:
ఓం సిత వారాసియే నమ:

ఓం సర్వ తీర్థ మయాయ నమ:
ఓం హరయే నమ:
ఓం శ్యామాంగాయ నమ:
ఓం సుందరాయనమ:
ఓం శూరాయనమ:
ఓం పీత వాసాయ నమ:
ఓం ధనుర్ధరాయ నమ:
ఓం సర్వయ`జ్ఞాధి పాయనమ:
ఓం యజ్వినే నమ:
ఓం జరామరణ వర్జితాయనమ:
ఓం విభీషణ ప్రతి ష్తాత్రే నమ:
ఓం సర్వాపగుణ వర్జితాయనమ:
ఓం పరమాత్మాయనమ:
ఓం పర బ్రహ్మణే నమ:
ఒం సచ్చిదానంద విగ్రహాయనమ:
ఓం పరస్మైధామ్నే నమ:
ఓం పరాకాశాయనమ:
ఓం పరాత్పరాయ నమ:
ఓం పరేశాయ నమ:
ఓం పారణాయనమ:
ఓం పారాయ నమ:
ఓం సర్వ దేవాత్మ కాయ నమ:
ఓం పరస్మై నమ:

Saturday, October 13, 2007

శ్రీ మీనాక్షీ పంచరత్న స్తోత్రం
"Meenakshi is a Hindu deity - sister of Lord Vishnu and wife of Lord Shiva - worshipped primarily by South Indians in India and abroad. She is also one of the few Hindu female deities to have a major temple devoted to her - the famed Meenakshi temple in Madurai, Tamil Nadu.

1)ఉద్యద్భాను సహస్రకోటి సదృసాం కేయూర హారోజ్జ్వలాం
బింబోష్ఠీం స్మిత దంత పంక్తిరుచిరాం పీతాంబరలంకృతామ్
విష్ణుబ్రహ్మ సురేంద్ర సేవితపదాం తత్త్వ స్వరూపాం శివాం
మీనాక్షీం ప్రణతోస్మి సంతతమహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్


2)మూక్తాహారల సత్ కిరీట రుచిరాం, పూర్ణేందు వక్త్ర ప్రభాం
శింజన్ నూపూర కింకిణీ మణిధరాం పద్మ ప్రభాభాసురామ్
సర్వాభీష్ట ఫల ప్రదాం గిరిసుతాం వాణీ రమాసేవితాం
మీనాక్షీం ప్రణతోస్మి సంతతమహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్


3)శ్రీవిద్యాం శివవామ భాగ నిలయాం హ్రీంకార మంత్రోజ్జ్వాలాం
శ్రీ చక్రాంకిత బిందుమధ్య వసతిం శ్రీమత్ సభానాయికామ్
శ్రీమత్ షణ్ముఖ విఘ్నరాజ జననీం శ్రీమజ్జన్మోహిమీం
మీనాక్షీం ప్రణతోస్మి సంతతమహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్


4)శ్రీమత్ సుందరనాయికాం భయహరాం జ్ఞానప్రదాం నిర్మలాం
శ్యామాభాం కమలాసనార్చీత పదాం నారాయణ స్యానుజాం6
వీణావేణు మృదంగ వాద్య రసికాం నానావిధామంబికా
మీనాక్షీం ప్రణతోస్మి సంతతమహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్


5)నానాయోగి మునీంద్ర హృత్పువసితిం నానార్థ సిద్ధిప్రదాం
నానాపుష్ట విరాజితాంఘ్రి యుగళం నారాయణనార్చితామ్
నాదబ్రహ్మ మయీం పరాత్‌పరతరాం నానార్థ తత్త్వాత్మికాం
మీనాక్షీం ప్రణతోస్మి సంతతమహం కారుణ్య వారాంనిధిమ్


ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యకృతం మీనాక్షీ పంచరత్న స్తోత్రం !!!!

శ్రీ కనకధార స్తోత్రంKanakadhara Stotram
!! లక్ష్మీ కటాక్ష రహాస్యం!!

ఆదిశంకర భగవత్పాదులు ఎనిమిదేళ్ళవయసులో
వటువుగా భిక్షాటనకు వెళ్ళినప్పుడు,ఒక పేదరాలైన సాధ్వి
వాత్సల్యభావంతో ఆయనకు భిక్ష వేయాలనుకొండి. కాని,అతి
పేదరికంలో వున్న ఆమె వద్ద ఏ వస్తువులేకపోవడంతో,
ఇల్లంతా వెతికి ఒక ఉసిరిక లభిస్తే దానిని తీసుకొనివచ్చి,
వాత్సల్యముతో ఆ మహాత్ముని భిక్షపాత్రలో వేసింది.
ఆమె వితరణ దౄష్టికి సంతోషించి,ఆ వాత్సల్య భావానికి
ముగ్ధులై ఆదిశంకరులు ఆ తల్లికి లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలగాలని కోరుతూ
ఈ " కనకధారాస్తోత్రాన్ని " పలికారు.శంకరాచార్యుల కారుణ్యానికి
ఇది నిదర్శనం.ఈ శ్లోకాలలో లక్ష్మీశక్తి అవిష్కరించే అక్షరశక్తి వుంది.
దీనిని శ్రధాభక్తులతో పారాయణం చేస్తే తప్పకుండా ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది.
ఆదిశంకరులు ఈ స్తోత్రాన్ని చేసిన వేంటనే మహాలక్ష్మీ ప్రత్యక్షమై,ఆ
పేదరాలి ఇంట కనకవర్షాన్ని కురిపించింది. ఇదే లక్ష్మీ కటాక్ష రహాస్యం.


రచించిన వారు ::పురాణపండ రాధాక్రిష్ణమూర్తి !!

One day in the sacred Rishi tradition Bhagvadpada Sri Adi Sankarachrya went to one old woman's house for alms (biksha).
She was so poor, she was not having a proper dress and anything worth the name to give as biksha. So with the entrance door of her house slightly ajar, she reached out swamiji with her hand stretched and dropped one amlaka fruit (which was the only thing available in her house) into the hands of Sri Sankaracharya.
Sri Sankaracharya was deeply touched at the plight and haplessness of the woman - So he chanted Kanakadharaa stotram and prayed Goddess Lakshmi to extend Her Grace on the woman. The giver of wealth Goddess Lakshmi showered as rain - Golden Amlaka fruits in the house of the old woman.
This Stotram has been acclaimed as Kanaka Dharaa Stavam - and it is sure to bless all devotees who extol Sri Devi with all unflinching devotion


1)అంగం హరేః పులక భూషణమాశ్రయంతీ
భృంగాంగనేన్వ మకులాభరణం తమాలమ్
అంగీకృతాఖిలవిభూతి రపాంగలీలా
మాంగల్యదాస్తు మమ మంగళదేవతాయాః

2)ముగ్ధా మహుర్విదధతీ వదనే మురారేః
ప్రేమత్రపాప్రణిహితాని గతాగతాని
మాలా దృశోర్మధికరీవ మహోత్పలేయా
సామే శ్రితం దిశతు సాగరసంభవాయా

3)విశ్వామరేంద్రపదవిభ్రమదానదక్ష
మానందహేతురధికం మురవిద్విషోపి
ఈషన్ని షీదతు మయి క్షణమీక్షణార్థం
ఇందివరోదర సహోదర మిందిరాయాః

4)అమీలితాక్షమధీగమ్య ముదా ముకుంద
మానందకంమనిమేషమనంగతంత్రం
అకేకర్స్థికకనీనిక పక్ష్మనేత్రం
భూత్యీభవేన్మ భుజంగశయాంగనాయాః

5)కాలాంబుదాలిలతిరసి కైటభారేః
ధారాధరే స్పురతి యా తటిదంగనేవ
మాతుః సమస్తజగతాం మహనీయ మూర్తిః
భద్రాణి మే దిశతు భార్గవనందనాయాః

6)బాహ్వాంతరే మురజితః శ్రితకౌస్తుభేయా
హారావలీవ హరినీలమయీ విభాతి..
కామప్రదా భగవతో పి కటాక్షమాలా
కల్యాణమావహతు మే కమలాలయాయాః

7)ప్రాప్తం పదం ప్రథమతః కిల యత్ప్రభావాత్
మాంగల్యభాజి మధి మాథిని మన్మదేన
మయ్యాపత్తేతదీహ మంథరమీక్షణార్దం
మందాలసంచ మకరాలయ కన్యకాయాః

8)దద్యాద్దయనుపవనో ద్రవిణాంబుధారా
మస్మిన్నకించన విహంగశిశౌ విషణ్ణే
దుష్కర్మమపనీయ చీరాయ దూరం
నారాయణ ప్రణయినీనయనాం బువాహః

9)ఇష్టా విశిష్టమతయో పి యయా దయార్ద్ర
దృష్టా త్రివిష్ట పపదం సులభం లభంతే
దృష్టః ప్రహృష్టకమలో దర దిప్తీ రిష్టాం
పుష్టిం కృపీష్ట మమ పుష్కరవిష్టరాయాః

10)గీర్దేవతేతి గరుడధ్వజ సుందరీతి
శాకంభరీతి శశిశేఖర వలల్భేతి
సృష్టి స్థితి ప్రళయ కేళిషు సంస్థితా యా
తస్యై నమస్త్రి భువనైక గురోస్తరుణ్యై

11)శ్రుత్యై నమోస్తు శుభ కర్మ ఫలప్రసూత్యై
రత్యై నమోస్తు రమణీయ గుణార్ణవాయై
శక్యై నమోస్తు శతపత్రనికేతనాయై
పుష్ట్యై నమోస్తు పురుషోత్తమ వల్లభాయై

12)నమోస్తు నాళీక నిభాననాయై
నమోస్తు దుగ్దోదధిజన్మభూమ్యై
నమోస్తు సోమామృతసోదరాయై
నమోస్తు నారాయణవల్లభాయై

13)సంతర్కాణి సక్లేంద్రీయనందనాని
సామ్రాజ్యదాన విభవాని సరోరుహాక్షి
త్వద్వనాని దురితాహరణోద్యతాని
మామేవ మాతరనిశ్మ్ కలయంతు మాన్యే

14)యత్కాటాక్షసముపాసనా విధిః
సేవకస్య సకలార్థ సంపదః
సంతనోతి వచనాంగమానసై
స్త్వాం మురారి హృదయేశ్వరీం భజే

15)సరసిజనిలయే సరోజ హస్తే
ధవళతమాంకుశ గంధమాల్యశోభే
భగవతి హరి వల్లభే మనోజ్ఞే
త్రిభువనభూతికరి ప్రసీద మహ్యమ్

16)దిగ్ఘస్తిభిః కనకకుంభ ముఖావసృష్ట
స్వర్వాహినీ విమలచారు ప్లుతాంగీమ్
ప్రాతర్నమామి జగతాం జననీ మశేష
లోకాధినాథ గృహిణీ మమఋతాబ్ధిపుత్రీమ్

17)కమలే కమలాక్ష వల్లభ్యే త్వం
కరుణా పూరతరంగితైరపాంగైః
అవలోకయ మామకించనానాం
ప్రథమం పాత్రమకృతిం దయాయాః

18)స్తువంతి యే స్తుతిభిరమూభిర న్వహం
త్ర్యీమయీం త్రభువనమాతరం రమాం
గుణాధికా గురుతరభాగ్యభాగినో
భవంతి భువి భుధభావితాశయాః!!!

శ్రీ శంకరభగవత్పాదవిరచితం కనకధార స్తోత్రం !!!!

Sri Kanakadhara Stotram
One day in the sacred Rishi tradition Bhagvadpada Sri Adi Sankarachrya went to one old woman's house for alms (biksha).
She was so poor, she was not having a proper dress and anything worth the name to give as biksha. So with the entrance door of her house slightly ajar, she reached out swamiji with her hand stretched and dropped one amlaka fruit (which was the only thing available in her house) into the hands of Sri Sankaracharya.
Sri Sankaracharya was deeply touched at the plight and haplessness of the woman - So he chanted Kanakadharaa stotram and prayed Goddess Lakshmi to extend Her Grace on the woman. The giver of wealth Goddess Lakshmi showered as rain - Golden Amlaka fruits in the house of the old woman.
This Stotram has been acclaimed as Kanaka Dharaa Stavam - and it is sure to bless all devotees who extol Sri Devi with all unflinching devotion

!!! kanakadhaaraa stOtram !!!

1)aMgaM harae@h pulaka bhooshaNamaaSrayaMtee
bhRMgaaMganaenva makulaabharaNaM tamaalam^
aMgeekRtaakhilavibhooti rapaaMgaleelaa
maaMgalyadaastu mama maMgaLadaevataayaa@h

2)mugdhaa mahurvidadhatee vadanae muraarae@h
praematrapaapraNihitaani gataagataani
maalaa dRSOrmadhikareeva mahOtpalaeyaa
saamae SritaM diSatu saagarasaMbhavaayaa

3)viSvaamaraeMdrapadavibhramadaanadaksha
maanaMdahaeturadhikaM muravidvishOpi
eeshanni sheedatu mayi kshaNameekshaNaarthaM
iMdivarOdara sahOdara miMdiraayaa@h

4)ameelitaakshamadheegamya mudaa mukuMda
maanaMdakaMmanimaeshamanaMgataMtraM
akaekarsthikakaneenika pakshmanaetraM
bhootyeebhavaenma bhujaMgaSayaaMganaayaa@h

5)kaalaaMbudaalilatirasi kaiTabhaarae@h
dhaaraadharae spurati yaa taTidaMganaeva
maatu@h samastajagataaM mahaneeya moorti@h
bhadraaNi mae diSatu bhaargavanaMdanaayaa@h

6)baahvaaMtarae murajita@h Sritakaustubhaeyaa
haaraavaleeva harineelamayee vibhaati..
kaamapradaa bhagavatO pi kaTaakshamaalaa
kalyaaNamaavahatu mae kamalaalayaayaa@h

7)praaptaM padaM prathamata@h kila yatprabhaavaat^
maaMgalyabhaaji madhi maathini manmadaena
mayyaapattaetadeeha maMtharameekshaNaardaM
maMdaalasaMcha makaraalaya kanyakaayaa@h

8)dadyaaddayanupavanO draviNaaMbudhaaraa
masminnakiMchana vihaMgaSiSau vishaNNae
dushkarmamapaneeya cheeraaya dooraM
naaraayaNa praNayineenayanaaM buvaaha@h

9)ishTaa viSishTamatayO pi yayaa dayaardra
dRshTaa trivishTa papadaM sulabhaM labhaMtae
dRshTa@h prahRshTakamalO dara diptee rishTaaM
pushTiM kRpeeshTa mama pushkaravishTaraayaa@h

10)geerdaevataeti garuDadhvaja suMdareeti
SaakaMbhareeti SaSiSaekhara valalbhaeti
sRshTi sthiti praLaya kaeLishu saMsthitaa yaa
tasyai namastri bhuvanaika gurOstaruNyai

11)Srutyai namOstu Subha karma phalaprasootyai
ratyai namOstu ramaNeeya guNaarNavaayai
Sakyai namOstu Satapatranikaetanaayai
pushTyai namOstu purushOttama vallabhaayai

12)namOstu naaLeeka nibhaananaayai
namOstu dugdOdadhijanmabhoomyai
namOstu sOmaamRtasOdaraayai
namOstu naaraayaNavallabhaayai

13)saMtarkaaNi saklaeMdreeyanaMdanaani
saamraajyadaana vibhavaani sarOruhaakshi
tvadvanaani duritaaharaNOdyataani
maamaeva maataraniSm^ kalayaMtu maanyae

14)yatkaaTaakshasamupaasanaa vidhi@h
saevakasya sakalaartha saMpada@h
saMtanOti vachanaaMgamaanasai
stvaaM muraari hRdayaeSvareeM bhajae

15)sarasijanilayae sarOja hastae
dhavaLatamaaMkuSa gaMdhamaalyaSObhae
bhagavati hari vallabhae manOj~nae
tribhuvanabhootikari praseeda mahyam^

16)digghastibhi@h kanakakuMbha mukhaavasRshTa
svarvaahinee vimalachaaru plutaaMgeem^
praatarnamaami jagataaM jananee maSaesha
lOkaadhinaatha gRhiNee mamaRtaabdhiputreem^

17)kamalae kamalaaksha vallabhyae tvaM
karuNaa poorataraMgitairapaaMgai@h
avalOkaya maamakiMchanaanaaM
prathamaM paatramakRtiM dayaayaa@h

18)stuvaMti yae stutibhiramoobhira nvahaM
tryeemayeeM trabhuvanamaataraM ramaaM
guNaadhikaa gurutarabhaagyabhaaginO
bhavaMti bhuvi bhudhabhaavitaaSayaa@h!!!

Sree SaMkarabhagavatpaadavirachitaM kanakadhaara stOtraM !!!!

Friday, October 5, 2007

నవరాత్రి( దసర )

Jai Mata Di - Maa Teriya Chunniya Lal - Bhajan


మహిళలకు మంగళ కరమైనదీ , శుభదాయకమైనది , ముత్తైదువులందరూ తొమ్మిది రోజులు సంతోషంగా , సందడిగా జరుపుకొనే ఈ దసరాపండుగ మన భరతీయ సంసౄతీ , సంప్రదాయాలకు ప్రతిబింబించే పర్వదినాలు ఈ నవరాత్రులు ఇక ఈ పండుగలో స్పెషల్ ఏమిటంటే మహిళలు తెల్లారే లేచి ఇళ్ళు వాకిళ్ళు కడిగి ముగ్గులు పెట్టుకొని మంగళతోరణాలతో మంగళప్రదంగా అలంకరించి గడపకు పసుపురాసి కుంకుమ బొట్లుపెట్టి మనసంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా స్నానపానాదులు చేసిభాగ్యదాయినీ ,సౌభాగ్యప్రదాయిని అయిన ఆ దేవిని ఒక్కోరోజు ఒక్కోక్క దేవిని కొలిచి మీకు తెలిసిన ముత్తైదువులను పేరంటానికి పిలిచి కాళ్ళకు పసుపురాసి కుంకుమపెట్టి తాంబూలాలతో వారిని సంతుస్టులను చేసి ఆ తల్లి ఆశీస్సులు పొందాలి . ఆ తల్లిని ప్రసన్నురాలిని చేసుకొని సకల సౌభాగ్యలు అష్ట ఐశ్వర్యాలు కావాలని కోరుకొని వచ్చిన పేరంటాలు అమ్మవారిమీద పాటలుపాడి ఆరతులు ఇచ్చి అక్షంతలు వేసి పూజించాలి .

ఈ దసరా పండుగకి మనము ఆ తల్లికి చేయవలసిన నైవేద్యము ,ఆ తల్లికి ఇష్టమైన రంగు చెపుతాను చూడండి.

1)బాలత్రిపుర సుందరి( నీలం రంగు ) నైవేద్యం ......(ఉప్పు పొంగల్ )
2)గాయిత్రిదేవి ( పసుపు రంగు ) నైవేద్యం .......
( పులిహోర )
3)అన్నపూర్ణాదేవి( లేత ఎరుపు ) నైవేద్యం .......(కొబ్బెర అన్నం )
4) శ్రీలలితా త్రిపుర సుందరి ( ఆకాషం రంగు )నైవేద్యం .........( అల్లం గారెలు )
5)సరస్వతిదేవి (కనకాంబరం రంగు ) నైవేద్యం ..........( పెరుగన్నం )
6)మహాలక్ష్మిదేవి ( తెలుపు రంగు )నైవేద్యం ..........( రవకేసరి )
7)దుర్గాదేవి ( మెరుణ్ కలర్ )కదంబం . అంటే ........(వెజిటబుల్ , రైస్ కలిపి వండే ఐటం )
8) మహిషాసురమర్ధిని ( ఎఱ్ఱటి ఎరుపు రంగు )నైవేద్యం ........( బెల్లమన్నం )
9)రాజరాజేశ్వరి ( ఆకుపచ్చ రంగు ) నైవేద్యం ........( పరమాన్నం )

ఇలా 9 రోజులు తొమ్మిదిరకాల వంటకాలతో ఆ తల్లికి ఆరగింపులుచేసి ప్రసన్నులుకాండి .
తక్కినవంటకాలు మీ ఇష్టనికే వదిలేసాము:)

Thursday, October 4, 2007

!!సరస్వతి ద్వదశ నామ స్తోత్రం!! sarasvatii stOtram


1)సరస్వతీ త్రియం ద్రుష్ట్యా వీణా పుస్తక ధారిణీ
హంసవాహన సమాయుక్తా విద్యా దానకరీ మమ


2)ప్రధమం భారతీనామ ద్వితీయన్ చ సరస్వతీ
త్రుతీయం శారదా దేవీ చతుర్ధం హంస వాహినీ


3)పంచమం జగతీ ఖ్యాతం షష్తం వాగీశ్వరీ
తధా కౌమారీ సప్తమం ప్రోక్త మష్టమం బ్రహ్మచారిణీ


4)నవమం బుద్ధి ధాత్రీ చ దశమం వరదాయినీ
ఏకాదసం క్షుద్రఘంటా ద్వాదాశం భువనేష్వరీ


5)బ్రాహ్మీ ద్వాదాశ నామాని త్రిసంధ్య యః పఠేన్నరః
సర్వసిద్ధికరీ తస్య ప్రసన్నా పరమేశ్వరీ


సామే వసతు జిహ్వాగ్రే బ్రహ్మ రూపా సరస్వతీ
ఇతి శ్రీ సరస్వతీ ద్వాదశ నామ స్తోత్రం సంపూర్ణం..


!! sarasvatii dvadaSa naama shtOtram !!

1)sarasvatii triyam drushTyaa viiNaa pustaka dhaariNii
hamsavaahana samaayuktaa vidyaa daanakarii mama


2)pradhamam bhaaratiinaama dvitiiyan cha sarasvatii
trutiiyam Saaradaa dEvii chaturdham hamsa vaahinii


3)panchamam jagatii khyaatam shashtam vaagiiSvarii
tadhaa koumaarii saptamam prOkta mashTamam brahmachaariNii

4)navamam buddhi dhaatrii cha daSamam varadaayinii
EkaadaSam kshudraghanTaa dvaadaaSam bhuvanESvarii


5)braahmii dvaadaaSa naamaani trisandhya ya@h paThEnnara@h
sarvasiddhikarii tasya prasannaa paramESvarii


saamE vasatu jihvaagrE brahma rUpaa sarasvatii
iti Srii sarasvatii dvaadaSa naama stOtram sampuurNam.

శ్రీ సరస్వతీ కవచం


1)ఓం శ్రీం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహా శిరోమేపాతుసరస్వతః

2)ఓం శ్రీం హ్రీం వాగ్దేవతాయై స్వాహా ఫాలం మేసర్వదా వతు

3)ఓం శ్రీం హ్రీం సరస్వత్యై స్వాహేతిశ్రోత్రేపాతు నిరస్తరం

4)ఓం శ్రీం హ్రీం భగవత్యై సరస్వత్యై స్వాహా నేత్రయుగ్మం సదావతు

5)ఓం శ్రీం హ్రీం వాగ్వాదిన్యై స్వాహా నాసాంమే సర్వదా వతు

6)ఓం శ్రీం హ్రీం విద్యాధిష్ఠాతృదేవ్యై స్వాహా ఓష్ఠం సదా వతు

7)ఓం శ్రీం హ్రీం ఐం ఇత్యేకాక్షరో మంత్రోమమ కంఠం సదావతు

8)ఓం శ్రీం హ్రీం పాతుమే గ్రీవాం స్కదౌమే శీం సధా వతు

9)ఓం శ్రీం హ్రీం విద్యాధిషాంతృదేవ్యై స్వాహా వక్షః సదా వతు

10)ఓం శ్రీం హ్రీం హేతి మమహస్తౌ సదావతు

11)ఓం శ్రీం హ్రీం వాగధిష్ఠాతృదేవ్యై స్వాహా సర్వం సదావతు

12)ఓం శ్రీం హ్రీం స్వాహా ప్రాచ్యాం సదా వతు

13)ఓం శ్రీం హ్రీం సర్వజిహ్వాగ్రవాసివ్యై స్వాహాగ్ని రుదిశిరక్షతు

14)ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం త్ర్యక్షరో మంత్రోనైరృత్యాం సర్వదావతు

15)ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం జిహ్వాగ్రవాసిన్యై స్వాహా మాంవారుణే వతు

16)ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వాంబికాయై స్వాహా వాయవ్యే మాం సాదావతు

17)ఓం ఐం శ్రీం క్లీం గద్యవాసిన్యై స్వాహా మాముత్తరేవతు

18)ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం సర్వశాస్త్ర వాసిన్యై స్వాహేశాన్యాం సదావతు

19)ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం హ్రీం సర్వపూజితాయై స్వాహా చోర్ధ్యం సదావతు

20)ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం పుస్తకవాసిన్యై స్వాహాధోమాం సదావతు

21)ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం గ్రంధబీజస్వరూపాయై స్వాహా ఆమం సర్వదావతు


Sree saraswatii kavacham


1)OM SriiM hriiM saraswatyai swaahaa SirOmEpaatusaraswata@h


2)OM SreeM hriiM vaagdEvataayai swaahaa phaalaM mEsarvadaa vatu

3)OM SreeM hriiM saraswatyai swaahEtiSrOtrEpaatu nirastaram^

4)OM SreeM hriiM bhagavatyai saraswatyai swaahaa nEtrayugmaM sadaavatu

5)OM SreeM hriiM vaagvaadinyai swaahaa naasaaMmE sarvadaa vatu

6)OM SreeM hriiM vidyaadhishThaatRdEvyai swaahaa OshThaM sadaa vatu

7)OM SreeM hriiM aiM ityEkaaksharO mantrOmama kanTHam sadaavatu

8)OM SreeM hriiM paatumE griivaaM skadoumE SeeM sadhaa vatu

9)OM SreeM hriiM vidyaadhishaaMtRdEvyai swaahaa vaksha@h sadaa vatu

10)OM SreeM hriiM hEti mamahastou sadaavatu

11)OM SreeM hriiM vaagadhishThaatRdEvyai swaahaa sarvam sadaavatu

12)OM SreeM hriiM swaahaa praachyaaM sadaa vatu

13)OM SreeM hriiM sarvajihvaagravaasivyai swaahaagni rudiSirakshatu

14)OM aim hriiM SreeM tryaksharO mantrOnairRtyaaM sarvadaavatu

15)OM aiM hriiM SreeM jihvaagravaasinyai swaahaa maaMvaaruNE vatu

16)OM aiM hriiM SreeM sarvaambikaayai swaahaa vaayavyE maaM saadaavatu

17)OM aiM SreeM kliiM gadyavaasinyai swaahaa maamuttarEvatu

18)OM aiM hriiM SreeM sarvaSaastra vaasinyai swaahESaanyaaM sadaavatu

19)OM aiM hriiM SreeM hriiM sarvapUjitaayai swaahaa chOrdhyaM sadaavatu

20)OM aiM hriiM SreeM pustakavaasinyai swaahaadhOmaaM sadaavatu

21)OM aiM hriiM SreeM grandhabeejaswarUpaayai swaahaa aamaM sarvadaavatu

Wednesday, October 3, 2007

!! శ్రీరాజరాజేశ్వరీ అష్టకం !!1)అంబా శాంభవి చంద్రమౌళిరబలా.అపర్ణా ఉమా పార్వతీ
కాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ
సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ


2)అంబా మోహిని దేవతా త్రిభువనీ ఆనందసందాయినీ
వాణీ పల్లవపాణీవేణుమురళీగానప్రియా లోలినీ
కల్యాణీ ఉడురాజబింబవదనా ధూమ్రాక్షసంహారిణీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ


3)అంబా నూపుర రత్నకంకణధరీ కేయూరహారావళీ
జాజీ చంపక వైజయంతిలహరీ గ్రైవేయ వైరాజితాం
వీణావేణు వినోదమండితకరా వీరాసనే సంస్థితా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ


4) అంబా రౌద్రిణి భద్రకాళి బగళా జ్వాలాముఖీ వైష్ణవీ
బ్రహ్మాణీ త్రిపురాంతకీ సురనుతా దేదీప్యమానోజ్జ్వలా
చాముండా శ్రితరక్ష పోషజననీ దాక్షాయణీ పల్లవీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ


5)అంబా శూలధనుః కుశాంకుశధరీ అర్ధేందు బింబాధరీ
వారాహీ మధుకైటభప్రశమనీ వాణీరమాసేవితా
మల్లాద్యాసుర మూకదైత్యదమనీ మాహేశ్వరీ ఆంబికా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ


6)అంబా సృష్టివినాశ పాలనకరీ ఆర్యా విసంశోభితా
గాయత్రీ ప్రణవాక్షరామృతరసః పూర్ణానుసంధీ కృతా
ఓంకారీ వినుతా సురార్చితపదా ఉద్దండ దైత్యాపహా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ


7)అంబా శాశ్వత ఆగమాది వినుతా ఆర్యా మహాదేవతా
యా బ్రహ్మాది పిపీలికాంత జననీ యా వై జగన్మోహినీ
యా పంచప్రణవాది రేఫజననీ యా చిత్కళా మాలినీ
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ


8
)అంబాపాలిత భక్తరాజి రనిశం అంబాష్టకం యఃపఠేత్
అంబాలోక కటాక్షవీక్ష లలితా ఇశ్వర్యమవ్యాహతా
అంబా పావనమంత్రరాజపఠనా ద్యంతేన మొక్షప్రదా
చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ


!! ఇతి శ్రీరాజరాజేశ్వరీ అష్టకం సంపూర్ణం !!

!! SrIrAjarAjESwarI aShTakam !!

1)ambA SAmbhavi chandramauLirabalA.aparNA umA pArvatI
kALI haimavatI SivA trinayanI kAtyAyanI bhairavI
sAvitrI navayauvanA SubhakarI sAmrAjyalakShmIpradA
chidrUpI paradEvatA bhagavatI SrIrAjarAjESwarI


2)ambA mOhini dEvatA tribhuvanI AnandasandAyinI
vANI pallavapANIvENumuraLIgAnapriyA lOlinI
kalyANI uDurAjabimbavadanA dhUmrAkShasaMhAriNI
chidrUpI paradEvatA bhagavatI SrIrAjarAjESwarI


3)ambA nUpura ratnakankaNadharI kEyUrahArAvaLI
jAjI pankaja vaijayantilaharI graivEya vairAjitAm
vINAvENu vinOdamanDitakarA vIrAsanE saMsthitA
chidrUpI paradEvatA bhagavatI SrIrAjarAjESwarI


4)ambA raudriNi bhadrakALi bagaLA jwAlAmukhI vaiShNavI
brahmANI tripurAntakI suranutA dEdIpyamAnOjjwalA
chAmunDA SritarakSha pOShajananI dAkShAyaNI pallavI
chidrUpI paradEvatA bhagavatI SrIrAjarAjESwarI

5)ambA SUladhanu@h kuSAnkuSadharI ardhEndu bimbAdharI
vArAhI madhukaiTabhapraSamanI vANIramAsEvitA
mallAdyAsura mUkadaityadamanI mAhESvarI AmbikA
chidrUpI paradEvatA bhagavatI SrIrAjarAjESwarI

6)ambA sRshTivinASa pAlanakarI AryA visaMSObhitA
gAyatrI praNavAkSharAmRtarasa@h pUrNAnusandhI kRtA
OMkArI vinutA surArchitapadA uddanDa daityApahA
chidrUpI paradEvatA bhagavatI SrIrAjarAjESwarI


7)ambA SASwata AgamAdi vinutA AryA mahAdEvatA
yA brahmAdi pipIlikAnta jananI yA vai jaganmOhinI
yA panchapraNavAdi rEphajananI yA chitkaLA mAlinI
chidrUpI paradEvatA bhagavatI SrIrAjarAjESwarI

8)ambApAlita bhaktarAji raniSaM ambAShTakaM ya@hpaThEt
ambAlOka kaTAkShavIkSha lalitA iSwaryamavyAhatA
ambA pAvanamantrarAjapaThanA dyaMtEna mokShapradA
chidrUpI paradEvatA bhagavatI SrIrAjarAjESwarI


!! iti SrIrAjarAjESwarI aShTakaM saMpUrNam !!

మహిషాసుర మర్ధిని స్తోత్రం
!! Shree Mahishasuramardhini Stotram !!

Ayi giri nandini, nandita medini, visva vinodini, nandinute
Giri vara vindhya shirodhini vasini vishnuvilaasini jisnunute
Bhagavati he shitikanthakutumbini bhoorikutumbini bhoorikrute
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 1

Suravaravarshini durdharadharshini durmukhamarshini harsharate
Tribhuvanaposhini shankaratoshini kilbishamoshini ghosharate
Danujaniroshini ditisutaroshini durmadashoshini sindhusute
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 2

Ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavaasini haasarate
Shikharishiromani tungahimaalaya shringanijaalaya madhyagate
Madhumadhure madhukaitabhaganjini kaitabhabhanjini raasarate
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 3

Ayi shatakhanda vikhanditarunda vitunditashunda gajaadhipate
Ripugajaganda vidaaranachanda paraakramashunda mrigaadhipate
Nijabhujadanda nipaatitakhanda vipatitamunda bhataadhipate
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 4

Ayi ranadurmadashatruvadhodita durdharanirjara shaktibhrute
Chaturavicharadhuriinamahasiva dutakrita pramathaadhipate
Duritaduriihaduraashayadurmati daanavaduta krutaantamate
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 5

Ayi sharanaagata vairivadhoovara viiravaraabhayadaayakare
Tribhuvanamastaka shoolavirodhishiirodhikritaamala shoolakare
Dumidumitaamara dundubhinaada mahomukhariikrita tigmakare
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 6

Ayi nijahunkriti maatraniraakrita dhoomravilochana dhoomrashate
Samravishoshita shonitabeeja samudbhavashonita biijalate
Shivashivashumbhani shumbhamahaahavatarpita bhutapishaacharate
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 7

Dhanuranusangaranakshanasanga parishphuradanga natatkatake
Kanakapishanga prishatkanishanga rasadbhatasringa hataabatuke
Krutachaturanga balakshitiranga ghatadbahuranga ratadbatuke
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 8

Jaya jaya japyajaye jayashabda parastutitatatpara vishvanute
Jhana jhana jhinjhimijhinkritanoopura sinjitamohita bhootapate
Natita nataardhanatiinatanaayaka naatitanaatyasugaanarate
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 9

Ayi sumanah sumanah sumanah sumanoharakaantiyute
Shrita rajanii rajanii rajanii rajanii rajaniikaravakravrute
Sunayanavibhra marabhra marabhra marabhra marabhra maraadhipate
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 10

Sahitamahaahava mallamatallika mallitarallaka mallarate
Virachitavallika pallikamallika shrillikabhillika vargavrute
Sita kruta phullisamullasitaakruntallaja pallavasallalite
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 11

Aviralaganda galanmadamedura mattamatangajaraajapate
Tribhuvana bhooshana bhootakalaanidhi roopapayonidhiraajasute
Ayi sudatiijanalaalasamaanasa mohanamanmatharaajasute
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 12

Kamaladalaamalakomala kaantikalaakalitaamala bhaalatale
Sakalavilaasakalaanilayakrama kelichalatkala hamsakule
Alikulasankula kuvalayamandala maulimiladbakulaalikule
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 13

Karamuraliirava viijita koojita lajjita kokila manjumate
Militapulinda manoharagunjita ranjitashailanikunjagate
Nijagunabhoota mahaashabariigana sadgunasambhruta kelitale
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 14

Katitatapiitadukoolavichitra mayookhatiraskrita chandraruche
Pranatasuraasura maulimanisphuradamshulasannakha chandraruche
Jitakanakaachala maulipadorjita nirbharakunjara kumbhakuche
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 15

Vijitasahasra karaikasahasra karaikasahasra karaikanute
Krutasurataaraka sangarataaraka sangarataaraka soonusute
Surathasamaadhi samaanasamaadhi samaadhi samaadhi sujaatarate
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 16

Padakamalam karunaanilaye varivasyati yonudinam sashive
Ayi kamale kamalaanilaye kamalaanilayah sakatham na bhavet
Tava padameva param padamityanushiilayato mama kim na shive
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 17

Kanakalasatkala sindhujalairanusinchinute gunarangabhuvam
Bhajati sa kim na sachikuchakumbha tatiiparirambha sukhaanubhavam
Tava charanam sharanam karavaani nataamaravaani nivaasisivam
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 18

Tava vimalendukulam vadanendum alam sakalam nanu koolayate
Kimu puruhoota puriindumukhiisumukhiibhirasau vimukhiikriyate
Mama tu matam sivanaamadhane bhavatii kripayaa kimuta kriyate
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 19

Ayi mayi diinadayaalutayaa krupayaiva tvayaa bhavitavyamume
Ayi jagato jananii krupayaasi yathaasi tathanumitaasitare
Yaduchitamatra bhavatyurariikrutaadurutaapa mapaakrurute
Jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute 20 !!!!


:::::::మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం:::::::

అయి గిరి నందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే
గిరి వర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే |
భగవతి హేసితి కంఠ కుంఠుంభిని భూరి కుఠుంభిని భూరి కృతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే ||1||

సురవర వర్షిణి దుర్ధర దర్శిని దుర్ముఖ మర్షిని హర్షరతే
త్రిభువన పోషిణి శంకర తోషిణి కల్మష మోచని ఘోరరతే |
దనుజని రోషిణి దుర్మద శోషిణి దుఃఖః నివారిణి సిందుసుతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 2 ||

అయి జగ దంబక దంబవ నప్రియ వాసవి లాసిని వాసరతే
శిఖరి శిరోమణి తుంగ హిమాలయ శృంగని జాలయ మధ్యగతే |
మధు మధురే మధు కైటభ భంజని కైటభ భంజిని రాసరతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 3 ||

అయి శరఖండ విఖందిట రుండా వితుందిట శుండా గజదిపతే
రిపు గజ గండ విదరణ కాండ పరాక్రమ శుండా m.ర్గదిపతే |
నిజ భుజ దండ నిపతిత ఖండ విపతిత ముండ భట దిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 4 ||

అయి రణ దుర్మద శత్రు వదోదిట దుర్ధర నిర్జర శక్తిబ్ర్తే
కాతురా వికార దురిన మహాశివ దుతక్రత ప్రమతదిపతే |
దురిత దురిహ దురషయ దుర్మతి దానవదుట క్ర్తన్తమతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 5 ||

అయి శరణాగత వైరి వదువర విరా వరభాయ దయకరే
త్రిభువన మస్తక శుల విరోధి శిరోది క్ర్తమల శులకరే |
దుమిడుమి తామర దున్డుభినాడ మహో ముఖరిక్ర్త తిగ్మకరే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 6 ||

అయి నిజ హుంక్ర్తి మాత్ర నిరక్ర్త దుమ్ర విలోకాన దుమ్ర శాటే
సమర విశోషిత శోణిత బీజ సముద్భవ శోణిత బీజ లేట్ |
శివ శివ శుంభ నిషుంభ మహాహవ తర్పిత భూత పిశాకారాటే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 7 ||

ధనురను సంగ రానక్షనసంగా పరిస్ఫుర దంగా న తత్కతకే
కనక పిశంగా ప్ర్శత్క నిశంగా రసద్భాట శ్రంగా హతవ ఉకే |
కర్త కాతురంగా బలక్షితి రంగ ఘటద్బహురంగా ర తడ్బతుకే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 8 ||

జాయ జాయ జప్య జయేజయ శబ్ద పరస్తుతి తత్పర విశ్వనుటే
భాన భాన భిన్జిమి భిన్క్ర్త నుపుర సింజిత మోహిత భుతపతే |
నటిత నటర్ధ నటి నట నాయకా నటిత నాట్య సుగానరాటే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 9 ||

అయి సుమన్ సుమన్ సుమన్ సుమన్ సుమనోహర కంటియుటే
శ్రిత రజని రజని రజని రజని రాజనికర వక్త్రవ్ర్తే |
సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరదిపతే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 10 ||


సహిత మహాహవ మల్లమ తల్లిక మల్లిత రాల్లక మల్లరాటే
విరచిత వల్లిక పల్లిక మల్లికా భిల్లిక భిల్లిక వర్గ వ్ర్తే |
సితక్ర్త పుల్లిసముల్ల సితరున తల్లజ పల్లవ సల్లలితే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 11 ||

అవిరాల గండ గలన్మడ మేదుర మత్త మతన్గజ రాజపతే
త్రిభువన భూషణ భూత కళానిధి రూపా పయోనిది రాజసుటే |
అయి సుద తిజన లలసమనస మోహన మన్మథ రాజసుటే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 12 ||

కమల దళామల కోమల కాంతి కలాకలితమాల బాలలతే
సకల విలాస కలనిలయక్రమ కేలి కాలత్కల హంస కులే |
అలికుల సంకుల కువాలయ మండల ములిమిలద్భాకులాలి కులే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 13 ||

కర మురళి రవ విజిత కుజిత లజ్జిత కోకిల మంజుమతే
మిలిత పులిండ మనోహర గుంజిత రంజితశైల నీకు న్జగాటే |
నిజగున భూత మహాశాబరిగన సద్గుణ సంభ్ర్త కేలితలే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 14 ||

కటిత త పిత దుకుల విచిత్ర మయుఖతిరస్క్ర్త కేంద్ర రుస్
ప్రణత సురాసుర ములిమనిస్ఫుర డంషుల సంనఖ కేంద్ర రుస్ |
జిత కనకకాల ములిపదోర్జిత నిర్భర కుంజర కుమ్భాకుస్
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 15 ||

విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుటే
కర్త సురతరక సంగారతరక సంగారతరక సునుసుటే |
సురత సమాధి సమనసమది సమదిసమది సుజతరాటే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 16 ||

పడకమలం కరుననిలయే వరివస్యతి యోఅనుదినన్ స శివే
అయి కమలె కమలనిలయే కమలనిలయ్ స కథం న భావేట్ |
తవ పదమేవ పరంపదమిత్యనుశిలయతో మమ కిం న శివే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 17 ||

కనకలసత్కల సిందు జలిరను సింసినుటే గుణ రంగాభువం
భాజాతి స కిం న శాసికుకా కుంభ తాటి పరిరంభ సుఖనుభావం |
తవ కారణం శరణం కరవని నతమరవని నివాసి శివం
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 18 ||

తవ విమలేన్డుకులం వదనేన్డుమలం శకలం నను కులయతే
కిము పురుహుట పురిండుముఖి సుముఖిభిరసు విముఖిక్రియతే |
మమ తు మతం శివనమదనే భవతి క్ర్పాయ కిముట క్రియేట్
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 19 ||

అయి మయి దినదయలుతయ క్ర్పయైవ త్వయా భావితవ్యముమే
అయి జగతో జనని క్ర్పయాసి యథాసి తతానుమితసిరాటే |
యడుసితమత్ర భావత్యురారి కురుతడురుతపమపకురుటే
జయ జయ హే మహిషాసుర మర్ధిని రంయక పర్ధిని శైలసుతే || 20 ||

~ ఇతి శ్రీ మహిషాసురమర్దిని స్తోత్రం సంపూర్ణం

దుర్గాష్టకము

!! దుర్గాష్టకం !!

ఉద్వపయతునశ్శక్తి -మాదిశక్తే ద్దరస్మితమ్‌
తత్వం యస్యమాహత్సూక్ష్మం - మానన్దోవేతి సంశయః 1

జ్ఞాతుర్ఞానం స్వరూపం -స్యాన్నగుణోనాపి చక్రియా
యదిస్వ స్య స్వరూపేణ - వైశిష్య్యమనవస్దీతిః 2

దుర్గే భర్గ సంసర్గే -సర్వభూతాత్మవర్తనే
నిర్మమేనిర్మలేనిత్యే - నిత్యానందపదేశివా! 3

శివాభవాని రుద్రాణి - జీవాత్మపరిశోధినీ!
అమ్బా అమ్బిక మాతంగీ - పాహిమాం పాహిమాం శివా 4

దృశ్యతేవిషయాకారా -గ్రహణే స్మరణే చధీః
ప్రజ్ఞావిషయ తాదాత్మ్య - మేవం సాక్షాత్‌ ప్రదృశ్యతే 5

పరిణామో యథా స్వప్నః -సూక్ష్మస్యస్థూలరూపతః
జాగ్రత్‌ ప్రపఞ్చ ఏషస్యా -త్తథేశ్వర మహాచితః 6

వికృతి స్సర్వ భూతాని -ప్రకృతిర్దుర్గదేవతా
సతః పాదస్తయోరాద్యా - త్రిపాదీణియతేపరా! 7

భూతానామాత్మనస్సర్గే -సంహృతౌచతథాత్మని
ప్రభవే ద్దేవతా శ్రేష్ఠా - సఙ్కల్పానారా యథామతిః 8

ఫలశ్రుతి

యశ్చాష్టక మిదం పుణ్యం -పాత్రరుత్థాయ మానవః
పఠేదనన్యయా భక్త్యా - సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్‌ !!!!

శ్రీలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రము
వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం
హస్తాభ్యా మభయప్రదాం మణిగణై ర్నావిధై ర్భూషితామ్
భక్తాభీష్ట వర ప్రదాం హరిహర బ్రహ్మా దిభి స్సేవితాం
పార్శ్వే పఙ్క జశఙ్ఖ పద్మనిధి భిర్యుక్తాం సదా శక్తిభిః

సరసిజినిలయే సరోజహస్తే ధవళతరాంశుక గంధమాల్యశోభే
భవతి హరి వల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీదమహ్యమ్

ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూత హితప్రదాం
శ్రద్ధాం విభూతిం సౌరభిం నమామి పరమాత్మికామ్

వాచం పద్మాలయాం పద్మాం శుచిం స్వాహాం స్వాధాం సుధామ్
ధన్యాం హిరణ్మయీం లక్షీం నిత్య పుష్టాం విభావరీమ్

అదితించ దితిం దీప్తాం వసూధాం వసూధారీణీమ్
నమామి కమలా కాంతాం క్షామాం క్షీరఓదసంభవామ్

అనుగ్రహప్రాం బుద్ధి మనఘాం హరివల్లభామ్
అశోకా మామృతాం దీప్తాం లోకశోకవినశినీమ్

నమామి ధర్మ నిలయాం కరుణాం లోకమాతరమ్
పద్మ ప్రియాం పద్మ హస్తాం పద్మాక్షీం పద్మ సుందరీమ్

పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రైయాం రమామ్
పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మిని పద్మ గంధినీం

పుణ్యగంధాం సుప్రన్నాం ప్రాసాదాభిముఖీం ప్రభామ్
నమామి చంద్రవదనాం చంద్రాం చంద్రసహౌదరీమ్

చతుర్భుజాం చంద్రరూపామిందిరామిందుశీతలామ్
ఆహ్లాదజననీం పుష్టిం శివాం శివకరీం సతీమ్

విమలాం విశ్వజననీం పుష్టీం శివాళ్ సివకరీం సతీమ్
ప్రీతిపుష్కరిణీం శాంతాం శుక్లమాల్యాంబరాం శ్రియమ్

భాస్కరీం బిల్వనిలయాం వరారోహాం యశస్వినీమ్
వసుంధరా ముదారాంగాం హరిణీం హేమమాలినీమ్

ధనధాన్యకరీం సిద్ధిం స్త్రైణసౌమ్యాం శుభప్రదామ్
నృపవేశ్మగతానందాం వరలక్షీం వసుప్రదామ్

శుభాం హిరణ్య ప్రాకారాం సముద్రతనయాం జయామ్
నమామి మంగళాం దేవీం విష్ణువక్షస్థలస్థితామ్

విష్ణుపత్నీం ప్రసనాక్షీం నారాయంఅ సమాశ్రితామ్
దారిద్ర్యధ్వంసినీం దేవీం సర్వోపద్రవారిణీమ్

నవదుర్గాం మహాకాళీం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికామ్
త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నం నమామి భువనేశ్వరీమ్

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం
దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకైక దీపాఙ్కురామ్
శ్రీమన్మంద కటాక్షలబ్ధవిభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్

మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి
శ్రివిష్ణుహృత్కమలవాసిని విశ్వమాతః
క్షీరోదజే కమకోమల గర్భగౌరి
లక్ష్మి ప్రసీద సతతం నమతాం శరణ్యే !!!!మహాలక్ష్మీ అష్టకము
!! మహాలక్ష్మీ అష్టకము !!

నమస్తేస్తు మహామాయే - శ్రీ పీఠే సురపూజితే
శంఖచక్రగదాహస్తే - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే 1

నమస్తే గరుడారూషఢే - డోలాసురభయంకరి
సర్వపాపహరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమోస్తుతే 2

సర్వజ్ఞే సర్వవరదే - సర్వదుష్టభయంకరి
సర్వదుఃకహరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే 3


సిద్ధిబుద్ధిప్రదే దేవి - భుక్తిముక్తిప్రదాయిని
మంత్రమూర్తే సదా దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే 4


ఆద్యంతరహితే దేవి - ఆదిశక్తే మహేశ్వరి
యోగజ్ఞే యోగసంభూతే - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే 5


స్థూలసూక్ష్మే మహారౌద్రే - మహాశక్తే మహోదరే
మహాపాపహరే దేవి - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే 6


పద్మాసనస్థితే దేవి - పరబ్రహ్మస్వరూపిణి
పరమేశి జగన్మాతర్‌ - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే 7


శ్వేతాంబరధరే దేవి - నానాలంకారభూషితే
జగత్థ్సితే జగన్మాతర్‌ - మహాలక్ష్మీ ర్నమో స్తుతే 8


మహాలక్ష్మ్యష్టకం స్తోత్రం - యః పఠే ద్భక్తిమా న్నరః
సర్వసిద్ధి మావాప్నోతి - రాజ్యం ప్రాప్నోతి సర్వదా 9


తేకకాలే పఠే న్నిత్యం - మహాపపావినాశనమ్‌
ద్వికాలం యః పఠే న్నిత్యం - ధనధాన్యసమన్వితః 10


త్రికాలం యః పఠే న్నిత్యం - మహాశత్రువినాశనం
మహాలక్ష్మీ ర్భవే న్నిత్యం - ప్రసన్నా వరదా శుభా 11


ఇతి ఇంద్రకృత మహాలక్ష్మ్యష్టకం

శ్రీ సరస్వతీ అష్టోత్తరంSree Saraswathi Ashtothram

Om Sarasvatyai namah
Om Maha-bhadrayai namah
Om Maha-mayayai namah
Om Vara-pradayai namah
Om Sree pradayai namah
Om Padma-nilayayai namah
Om Padmakshmai namah
Om Padma-vaktri-kayai namah
Om Shivanu-jayai namah
Om Pustaka-stayai namah

Om Gynana-mudrayai namah
Om Ramayai namah
Om Kama-rupayai namah
Om Maha-vidyayai namah
Om Maha-pataka-nashinyai namah
Om Maha-shrayayai namah
Om Malinyai namah
Om Maha-bhogayai namah
Om Maha-bhujayai namah
Om Maha-bagayai namah

Om Maho-tsahayai namah
Om Divyamgayai namah
Om Sura-vandi-tayai namah
Om Mahakalyai namah
Om Maha-pashayai namah
Om Maha-karayai namah
Om Mahamkushayai namah
Om Peetayai namah
Om Vimalayai namah
Om Vishvayai namah

Om Vidyunma-layai namah
Om Vaishnavyai namah
Om Chandri-kayai namah
Om Chandra-lekha-vibhu-shitayai namah
Om Bhoga-dayai namah
Om Savitryai namah
Om Surasayai namah
Om Devyai namah
Om Divya-lankara-bhushitayai namah
Om Vagdevyai namah

Om Vasudayai namah
Om Teevrayai namah
Om Maha-bhadrayai namah
Om Maha-phalayai namah
Om Gomatyai namah
Om Bharatyai namah
Om Bhamayai namah
Om Govimdayai namah
Om Jati-layai namah
Om Vindhya-vasayai namah

Om Chandi-kayai namah
Om Vaishnavyai namah
Om Bramhyai namah
Om Bramha-gynanaika-sadhanayai namah
Om Soudaminyai namah
Om Sudha-murtayai namah
Om Subha-drayai namah
Om Sura-puji-tayai namah
Om Suvaa-sinyai namah
Om Suveenayai namah

Om Vini-drayai namah
Om Padma-lochanayai namah
Om Vidya-rupayai namah
Om Vishalayai namah
Om Bramha-jayayai namah
Om maha palayai namah
Om Traeimurtyai namah
Om Traeikalanjyai namah
Om Traeikalanjyai namah
Om Shastra-rupinyai namah

Om Shumbha-sura-pramadhinyai namah
Om Shubha-dayai namah
Om Sarvatmi-kayai namah
Om Rakta-beejani-hantrai namah
Om Chamundayai namah
Om Ambikayai namah
Om Munda-kambi-katai namah
Om Dhumra-lochana-mardhinyai namah
Om Sarva-devastu-tayai namah
Om Soumyayai namah

Om Sura-sura-namaskrutayai namah
Om Kala-ratryai namah
Om Kala-dharayai namah
Om Vagdevyai namah
Om Vara-rohayai namah
Om Varahyai namah
Om Varijaa-sanayai namah
Om Chitrambarayai namah
Om Chitra-gamdhayai namah
Om Chitra-malya-vibhushitayai namah

Om Kantayai namah
Om Kama-pradayai namah
Om Vindyayai namah
Om Rupa-soubhagya-daeinyai namah
Om Shweta-sanayai namah
Om Neela-bhujayai namah
Om Sura-puji-tayai namah
Om Rakta-madhyayai namah
Om Neela-jamghayai namah
Om Niranja-nayai namah

Om Chaturana-nasamrajyai namah
Om Chaturvarga-phala-pradayai namah
Om Hamsa-sanayai namah
Om Bramha-vishu-sivatmi-kayai namah
Om Sarva-mangalaya namah
Om Vedamathre namah
Om Saratayai namah
Om Sri Saraswatyai namah

!! Om Naanavidha Parimal Pathra Pushpaani Samarpayami !!

!! భగవతి శ్రీ లలితాష్టకమ్‌ !!


!! భగవతి శ్రీ లలితాష్టకమ్‌ !!

నమోస్తుతే సరస్వతి త్రిశూల చక్రధారిణి

సితాంబరావృతే శుభే మృగేంద్ర పీఠ సంస్థితే
సువర్ణ బంధురాధరే సఝల్లరీ శిరోరుహే
సువర్ణ పద్మభూషితే నమోస్తుతే మహస్త్రశ్వరీ


పితామహాదిభి ర్నుతే స్వకాంతి లుప్త చంద్రభే
సురత్న మాలయావృతే భవాబ్ది కష్ట హారిణి
తమాల హస్తమండితే తమాల ఫాలశోభితే
గిరా మగోచరే ఇళేనమోస్తుతే మహేశ్వరీ


స్వభక్తి వత్సలే నఘే సదాపవర్గ భోగదే
దరిద్ర దుఃఖహారిణి త్రిలోక శంకరీశ్వరీ
భవాని భీమ అంబికే ప్రచండ తేజుజ్జ్వలే
భుజా కలాప మండితే నమోస్తుతే మహేశ్వరీ


ప్రసన్నభీతి నాసికే ప్రసూన మాల్య కంధరే
ధియస్తమో నివారికే విశుద్ధ బుద్ది కారికే
సురార్చి తాంఘ్రి పంకజే ప్రచండ విక్రమే క్షరే
విశాల పద్మలోచనే నమోస్తుతే మహేశ్వరీ


హతస్త్వయా సదైత్య ధూమ్రలోచనో యదారణే
తదా ప్రహాస వృష్టయ స్త్రివిష్ట పైస్సురైః కృతాః
నిరీక్ష్యతత్రతే ప్రభామలజ్జత ప్రభాకర
స్త్వయే దయాకరే ధ్రువే నమోస్తుతే మహేశ్వరీ


ననాదకేసరీ యదా చచాల మేదినీ తదా
జగామదైత్య నాయక స్ససేనయా ద్రుతం భియా
సకోప కంపద చ్చదే సచండ ముండఘాతికే
మృగేంద్ర నాద నాదితే నమోస్తుతే మహేశ్వరీ


సుచందనార్చతాలకే సితోష్ణ వారణాధరే
సశర్క రాననే వరే నిశుంభ శుంభ మర్ధిని
ప్రసీద చండికే అజేసమస్త దోష ఘాతికే
శుభామతి ప్రదే చలే నమోస్తుతే మహేశ్వరీ


త్వమేవ విశ్వధారిణీ త్వమేవ విశ్వకారిణీ
దినౌకసాం హితే రతాకరోతిదైత్య నాశనం
శతాక్షిరక్తదంతికే నమోస్తుతే మహేశ్వరి


పఠంతియే సమాహితా ఇమంస్తవం సదానార
అనన్యభక్తి సంయుతా అహర్ముఖే సువాసరమ్‌
భవంతు తేతు పండితా స్సుపుత్ర ధాన్యసంయుతిః
కళతర భూతి సంయుతా ప్రజంతి చామృతం సుఖమ్‌ !!!!
!! శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రం !!

!! shrI annapUrNA stotram !!

nityAnandakarI varAbhayakarI saundaryaratnAkarI
nirdhUtAkhilaghorapAvanakarI pratyakShamAheshvarI
prAleyAchalavaMshapAvanakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 1

nAnAratnavichitrabhUShaNakarI hemAmbarADambarI
muktAhAravilambamAnavilasat vakShojakumbhAntarI
kAshmIrAgaruvAsitA ruchikarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 2

yogAnandakarI ripukShayakarI dharmArthaniShThAkarI
chandrArkAnalabhAsamAnalaharI trailokyarakShAkarI
sarvaishvaryasamastavA~nchitakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 3

kailAsAchalakandarAlayakarI gaurI umA shaN^karI
kaumArI nigamArthagocharakarI oMkArabIjAkSharI
mokShadvArakapATapATanakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 4

d.rshyAd.rshyavibhUtivAhanakarI brahmANDabhANDodarI
lIlAnATakasUtrabhedanakarI vij~nAnadIpAN^kurI
shrIvishveshamanaHprasAdanakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 5

urvI sarvajaneshvarI bhagavatI mAtA.annapUrNeshvarI
veNInIlasamAnakuntaladharI nityAnnadAneshvarI
sarvAnandakarI sadAshubhakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 6

AdikShAntasamastavarNanakarI shambhostribhAvAkarI
kAshmIrA trijaleshvarI trilaharI nityAN^kurA sharvarI
kAmAkAN^kShakarI janodayakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 7

devI sarvavichitraratnarachitA dAkShAyaNI sundarI
vAme svAdupayodharA priyakarI saubhAgyamAheshvarI
bhaktAbhIShTakarI sadAshubhakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 8

chandrArkAnalakoTikoTisad.rshA chandrAMshubimbAdharI
chandrArkAgnisamAnakuNDaladharI chandrArkavarNeshvarI
mAlApustakapAshasAN^kushadharI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 9

kShatratrANakarI mahA.abhayakarI mAtA k.rpAsAgarI
sAkShAnmokShakarI sadA shivakarI vishveshvarI shrIdharI
dakShAkrandakarI nirAmayakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 10

annapUrNe sadApUrNe shaN^karaprANavallabhe
j~nAnavairAgyasiddhyarthaM bhikShAM dehi cha pArvatI 11

mAtA cha pArvatI devI pitA devo maheshvaraH
bAndhavAH shivabhaktAshca svadesho bhuvanatrayam 12

!! iti shrI annapUrNAstotraM saMpUrNam !!

శ్రీ గాయత్రి అష్టకము!! శ్రీ గాయత్రి అష్టకము !!

ఉషఃకాలగమ్యా ముదాత్త స్వరూపాం

అకార ప్రవిష్టా ముదారాంగ భూషామ్‌

అజేశాదివంద్యా మజార్చాంగ భాజా

మనౌపమ్య రూపాం భజామ్యాది సంధ్యామ్‌ 1


సదాహంసయానాం స్పురద్రత్నం వస్త్రాం

వరా భీతి హస్తాం ఖగామ్నాయ రూపామ్‌

స్ఫురత్స్వాధికా మక్షమాలాంచ కుంభం

దధా నామహం భావయే పూర్యసంధ్యామ్‌ 2


స్ఫురచచంద్ర కాంతాం శరచ్చంద్ర వక్త్రాం

మహా చంద్రకాంతాద్రి పీనస్తనాఢ్యామ్‌

త్రిశూలాక్షహస్తాం త్రినేత్రస్యపత్నీం

వృషారూఢ పాదాం భజే మధ్యసంధ్యామ్‌ 3


సదాసామగాన ప్రియాం శ్యామలాంగీం

అకారాంతరస్థాం కరోల్లాసి చక్రామ్‌

గణాపద్మహస్తాం స్వనత్సాంచజన్యాం

ఖగేశోపవిష్టాం భజేమాస్త సంధ్యామ్‌ 4


ప్రగల్భ స్వరూపాం స్ఫురత్కంకణాఢ్యాం

సదాంలంబ మానస్తన ప్రాంతహారామ్‌

మహా నీలరత్న ప్రభాకుండలాఢ్యాం

స్ఫురత్స్మేర వక్తాం భజేతుర్య సంధ్యామ్‌ 5


హృదంభోజమధ్యే పరామ్నాయనీడే

సుఖాసీన సద్రాజ హంసాం మనోజ్ఞామ్‌

సదాహేమభాసాం త్రయీవిద్య మధ్యాం

భజామస్తువామో వదామ స్మరామః 6


సదాతత్పదైస్తూయమానాం సవిత్రీం

వరేణ్యాం మహా భర్గరూపాం త్రినేత్రామ్‌

సదా దేవదేవాది దేవస్యపత్నీ

మహంధీ మహీత్యాది పాదైకజుష్టామ్‌ 7


అనాథం దరిద్రం దురాచారయుక్తం

శతం స్థూలబుద్ధిం పరం ధర్మహీనం

త్రిసంధ్యాం జపధ్యాన హీనం మహేశి

ప్రసన్నంచ మాంపాలయత్వం కృపాబ్ధే 8


ఇతీదం భుజంగం పఠేద్యస్తు భక్త్యా

సమాదాయ చిత్తే సదా తాం పరాంచాం

త్రిసంధ్య స్వరూపాం త్రిలోకైకవంద్యాం

సముక్తోభవేత్సర్వ పాపైరజస్రమ్‌ 9 !!!!


!! త్రిపురసుందరి అష్టకం !!!! tripurasundaryaShTakam !!

kadamba vanacAriNIM munikadambakAdambinIM
nitambajitabhUdharAM suranitambinIsevitAm
navAmburuhalocanAM abhinavAmbudashyAmalAM
trilocanakuTumbinIM tripurasundarImAshraye 1

kadambavanavAsinIM kanakavallakIdhAriNIM
mahArhamaNihAriNIM mukhasamullasadvAruNIm
dayAvibhavakAriNIM vishadalocanIM cAruNIM
trilocanakuTumbinIM tripurasundarImAshraye 2

kadambavanashAlayA kucamarollasanmAlayA
kucopamitashailayA guruk.rpAlasadvelayA
madAruNakapolayA madhuragItavAcAlayA
kayA.api ghanalIlayA kavacitA vayaM lIlayA 3

kadambavanamadhyagAM kanakamaNDalopasthitAM
ShaDamburuhavAsinIM satatasiddhasaudAminIm
viDambitajapAruciM vikacacandracUDAmaNiM
trilocanakuTumbinIM tripurasundarImAshraye 4

kucA~ncitavipa~ncikAM kuTilakuntalAlaMk.rtAM
kusheshayanivAsinIM kuTilacittavidveShiNIm
madAruNavilocanAM manasijArisaMmohinIM
mataN^gamunikanyakAM madhurabhAShiNImAshraye 5

smaraprathamapuShpiNIM rudhirabindunIlAmbarAM
g.rhItamadhupAtrikAM madavighUrNanetrA~ncalAm
ghanastanabharonnatAM galitacUlikAM shyAmalAM
trilocanakuTumbinIM tripurasundarImAshraye 6

sakuN^kumavilepanAM alakacumbikastUrikAM
samandahasitekShaNAM sasharacApapAshAN^kushAm
asheShajanamohinIM aruNamAlyabhUShAmbarAM
japAkusumabhAsurAM japavidhau smarAmyambikAM 7

purandarapurandhrikAM cikurabandhasairandhrikAM
pitAmahapativratAM paTapaTIracarcAratAm
mukundaramaNImaNIlasadalaN^kriyAkAriNIM
bhajAmi bhuvanAMbikAM suravadhUTikAceTikAm 8

iti shrI tripurasundaryaShTakaM sampUrNam


శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రము

కదంబవన చారిణీం మునికదంబకాదంబినీం
నితంబజితభూధరాం సురనితంబనీసేవితాం
నవాంబురుహలోచనాం అభినంబుదశ్యామలాం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం
మహార్హమణిహారిణిం ముఖసముల్లసద్వాసినీం
దయావిభవకారిణీం విశదలోచనీం చారిణీం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా
కుచోపమితశైలయా గురుకృపాలసద్వేలయా
మదారుణకపోలయా మధురగీతవాచాలయా
కయాపి ఘనలీలయా కవచితా వయం శిలయా

కదంబవనమధ్యగాం కనకమండలోపస్థితాం
షడంబురుహవాసినీం సతతసిద్ధసౌదామినీం
విడంబితజపారుచిం వికచచంద్రచూడామణిం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

కుచాంచితవిపంచికాం కుటిలకుంతలాలంకృతాం
కుశేశయనివాసినీం కుటిలచిత్తవిద్వేషిణీం
మదారుణవిలోచనాం మనసిజారిసమ్మోహినీం
మతంగమునికకన్యకాం మధురభాషిణీమాశ్రయే

స్మరేత్ర్పథమపుష్పిణీం రుధిరబిందునీలాంబరాం
గృహీతమధుపాత్రికాం మధువిఘూర్ణనేత్రాంచలాం
ఘన స్తనభరోన్నతాం గలితచూలికాం శ్యామలాం
త్రిలోకచన కుటుంబినీం త్రిపురసుందరీం మాశ్రయే

సకుంకుమవిలేపనా మళికచుంబికస్తూరికాం
సమందహసితేక్షేణాం శరచాప పాశాంకుశాం
ఆశేషజనమోహినీ మరుణ మాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభసురాం జపవిదౌస్మరేదంబికం

పురందరపురంధ్రికాచికురబంధ సైరంధ్రికాం
పితామహపతివ్రతాం పటుపటీర చర్చారతాం
ముకుంద రమణీమణీల సదలంక్రీయాకారిణీం
భజామి భువనాంబికాం సురవధూటికాచేటికాం

~ ఇతి శ్రీ త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ~

!! అష్ట లక్ష్మీ స్తోత్రం !!ఆదిలక్ష్మీ

సుమనస వందిత సుందరి మాధవి
చంద్ర సహొదరి హేమమయే
మునిగణ మండిత మోక్షప్రదాయని
మంజుల భాషిణి వేదమతే
పంకజవాసిని దేవ సుపూజిత
సద్గుణ వర్షిణి శాంతియుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని
ఆదిలక్ష్మీ సదా పాలయమాం
!!ధాన్యలక్ష్మీ

ఆయికలి కల్మష నాశిని కామిని
వైదిక రూపిణి వేదమయే
క్షీర సముద్భవ మంగళ రూపిణి
మంత్రనివాసిని మంత్రనుతే
మంగళదాయిని అంబుజవాసిని
దేవగణాశ్రిత పాదయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని
ధాన్యలక్ష్మి సదా పాలయమాం
!!ధైర్యలక్ష్మీ

జయవర వర్ణిని వైష్ణవి భార్గవి
మంత్ర స్వరూపిణి మంత్రమయే
సురగణ పూజిత శీఘ్ర ఫలప్రద
జ్ఞాన వికాసిని శాస్త్రనుతే
భవభయహారిణి పాపవిమోచని
సాధు జనాశ్రిత పాదయుతే
జయ జయహే మధు సూధన కామిని
ధైర్యలక్ష్మీ సదా పాలయమాం
!!
గజలక్ష్మీ

జయ జయ దుర్గతి నాశిని కామిని
సర్వ ఫలప్రద శాస్త్రమయే
రధగజ తురగ పదాతి సమావృత
పరిజన మండిత లోకనుతే
హరిహర బ్రహ్మ సుపూజిత సేవిత
తాప నివారిణి పాదయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని
గజలక్ష్మీ రూపేణ పాలయమాం
!!సంతానలక్ష్మీ

అయి ఖగవాహిని మోహిని చక్రణి
రాగవివర్ధిని జ్ఞానమయే
గుణగణ వారిధి లోక హితైషిణి
స్వరసప్త భూషిత గాన నుతే
సకల సురాసుర దేవ మునీశ్వర
మానవ వందిత పాదయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని
సంతానలక్ష్మీ తు పాలయమాం
!!విజయలక్ష్మీ

జయ కమలాసిని సద్గతి దాయిని
జ్ఞాన వికాసిని గానమయే
అనుదిన మర్చిత కుంకుమ ధూసర
భూషిత వాసిత వాద్యనుతే
కనకధరాస్తుతి వైభవ వందిత
శంకర దేశిక మాన్యపదే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని
విజయలక్ష్మీ సదా పాలయమాం
!!విద్యాలక్ష్మీ

ప్రణత సురేశ్వరి భారత భార్గవి
శోక వినాశిని రత్నమయే
మణిమయ భూషిత కర్ణ విభూషణ
శాంతి సమావృత హాసముఖే
నవనిధి దాయిని కలిమలహారిణి
కామిత ఫలప్రద హాస్తయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని
విద్యాలక్ష్మీ సదా పాలయమాం
!!ధనలక్ష్మీ

ధిమి ధిమి ధింధిమి ధింధిమి ధింధిమి
దుంధుభి నాద సుపూర్ణమయే
ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ
ఘుంఘుమ శంఖ నినాద సువాద్యనుతే
వేద పూరాణేతి హాససు పూజిత
వైదిక మార్గ ప్రదర్శయుతే
జయ జయహే మధుసూదన కామిని
ధనలక్ష్మి రూపేణ పాలయమాం
!!

ఫలశృతి!!!!
శ్లో!!అష్టలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి
విష్ణువక్షః స్థలా రూఢే భక్త మోక్ష ప్రదాయిని
శ్లో!!శంఖ చక్రగదాహస్తే విశ్వరూపిణితే జగన్మాత్రేచ మోహిన్యై
మంగళం జయ మంగళం నిత్య శుభ మంగళం
!!

!! శ్రీ లలితా త్రిశతి స్తోత్రరత్నమ్ !!


సకుంకుమ విలేపనా మళిక చుమ్బి కస్తూరికాం
సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాప పాశాంకుశాం
అశేషజనమోహినీ మరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదమ్బికాం

అస్య శ్రీ లలితా త్రిశతి స్తోత్ర మహామంత్రస్య
భగవాన్ హయగ్రీవ ఋషిః అనుష్ఠుప్ ఛందః
శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీ దేవతా

ఐం బీజం; క్లీం శక్తిః; సౌః కీలకం మమ

సకలచింతిత ఫలవ్యాప్యర్థే
!!మమ చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్యర్థే జపే వినియోగః !!
ఐమిత్యాదభి రంగన్యాస కరన్యాసాః కుర్యాత్...


ధ్యానమ్!!!!


అతి మధుర చాప హస్తా మపరిమితామోదబాణ సౌభాగ్యాం
అరుణా మతిశయ కరుణా మభినవకుల సుందరీం వందే

శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ !!!!

1)కకార రూపా కల్యాణీ కల్యాణ గుణశాలినీ
కల్యాణశైలనిలయా కమనీయా కళావతీ

2)కమలాక్షీ కల్మషఘ్నీ కరుణామృతసాగరాః
కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమ ప్రియా

3)కందర్ప విద్యా కందర్ప జనకాపాంగవీక్షణా
కర్పూరవీటి సౌరభ్య కల్లోలిత కకుప్తటా

4)కలిదోషహరా కంజలోచనా కమ్రవిగ్రహా
కర్మాదిసాక్షిణీ కారయిత్రీ కర్మఫలప్రదా

5)ఏకారరూపా చైకాక్షర్యేకా నేకాక్షరాకృతిః
ఏతతత్తాదిత్య నిర్దేశ్యా చైకానంద చిదాకృతిః

6)ఏవమిత్యాగమాబోధ్యా చైక భక్తిమదర్చితా
ఏకాగ్రచిత్తనిర్ద్యాతా చైషణా రహితాధృతా

7)ఏలాసుగంధి చికురా చైనః కూటవినాశినీ
ఏకభోగా చైకరసా చైకైశ్వర్య ప్రదాయినీ

8)ఏకాతపత్ర సామ్రాజ్యప్రదా చైకాంతపూజితా
ఏదమానప్రభా చైజ దనేజ జగదీశ్వరీ

9)ఏకవీరాది సంసేవ్యా చైక ప్రాభవశాలినీ
ఈకారరూపాచేశిత్రీ చేప్సితార్థ ప్రదాయినీ

10)ఈదృగిత్యవినిర్దేశ్యా ఈశ్వరత్వ విధాయనీ
ఈశానాది బ్రహ్మమయీ చేశత్యాద్యష్టసిద్ధిదా

11)ఈక్షిత్రీక్షణ సృష్ఠాండకోటి రీశ్వరవల్లభా
ఈడితా చేశ్వరార్ధాంగ శరీరేశాధిదేవతా

12)ఈశ్వరప్రేరణకరీ చేశతాండవ సాక్షిణీ
ఈశ్వరోత్సంగనిలయా చేతి బాధావినాశినీ

13)ఈహావిరహితా చేశశక్తి రీషత్స్మితాననా
లకారరూపా లలితా లక్ష్మీవాణీ నిషేవితా

14)లాకినీ లలనారూపా లసద్దాడిమపాటలా
లలంతికా లసత్ఫాలా లలాటనయనార్చితా

15)లక్షణోజ్జ్వలదివ్యాంగీ లక్షకోట్యండనాయికా
లక్ష్యార్థా లక్షణా గమ్యా లబ్ధకామా లతాతనుః

16)లలామరాజ దళికా లంబముక్తా లతాంచితా
లంబోదర ప్రసూర్లభ్య లజ్జాఢ్యా లయవర్జితా

17)హ్రీంకారరూపా హ్రీంకారనిలయా హ్రీంపద ప్రియా
హ్రీంకారబీజా హ్రీంకారమంత్రాం హ్రీంకార లక్షణా

18)హ్రీంకార జపసుప్రీతా హ్రీంమతిః హ్రీం విభూషణా
హ్రీం శీలా హ్రీంపదారాధ్యా హ్రీంగర్భా హ్రీం పదాభిదా

19)హ్రీంకారవాచ్యా హ్రీంకారపూజ్యా హ్రీంకార పీఠికా
హ్రీంకారవేద్యా హ్రీంకార చింత్యా హ్రీం హ్రీం శరీరిణీ

20)హకారరూపా హలధృత్పూజితా హరిణేక్షణా
హరప్రియా హరారాధ్యా హరిబ్రహ్మేద్రవందితా

21)హయారూఢా సేవితంఘ్రిర్హయమేధ సమర్చితా
హర్యక్షవాహనా హంసవాహనా, హతదానవా

22)హత్యాది పాపశమనీ హరిదశ్వాది సేవితా
హస్తికుంభోత్తుంగకుచా హస్తి కృత్తిప్రియాంగనా

23)హరిద్రాకుంకుమాదిగ్ధా హర్యశ్వాద్యమర్చితా
హరికేశసఖీ హాదివిద్యా హలా మదాలసా

24)సకారరూపా సర్వజ్ఞా సర్వేశీ సర్వమంగళా
సర్వకర్త్రీ సర్వధాత్రీ సర్వహంత్రీ సనాతనీ

25)సర్వానవద్యా సర్వాంగసుందరీ సర్వసాక్షిణీ
సర్వాత్మికా సర్వసౌఖ్యధాత్రీ సర్వవిమోహినీ

26)సర్వాధారా సర్వగతా సర్వావగుణవర్జితా
సర్వారుణా సర్వమాతా సర్వాభరణభూషితా

27)కకారార్థా కాలహంత్రీ కామేశీ కామితార్థదా
కామసంజీవినీ కల్యా కఠినస్థల మండలా

28)కరభోరూః కళానాధముఖీ కచజితాంబుదా
కటాక్ష్యస్యంది కరుణా కపాలి ప్రాణనాయికా

29)కారుణ్య విగ్రహా కాంతా కాంతిదూత జపావళిః
కలాలాపా కంబుకంఠీ కరనిర్జిత పల్లవా

30)కల్పవల్లీ సమభుజా కస్తూరీ తిలకాంక్షితా
హకారార్థా హంసగతి హ్రాటకాభరణోజ్జ్వలా

31)హారహారీ కుచా భోగా హాకినీ హల్య వర్జితా
హరిత్ప్తతి సమారాధ్యా హఠాత్కారా హతాసురా

32)హర్షప్రదా హవిరోక్త్రీహర్ద సంతమసాపహా
హల్లీ సలాస్య సంతుష్ఠా హంసమంత్రార్థరూపిణీ

33)హానోపాదాననిర్ముక్తా హర్షిణి హరిసోదరీ
హాహాహూహూ ముఖస్తుత్యా హానివృధ్ధి వివర్జితా

34)హయ్యంగవీణహృదయా హరికోపారుణాంశుకా
లకారాఖ్యా లతాపూజ్యా లయస్థిత్యుద్భవేశ్వరీ

35)లాస్యదర్శన సంతుష్ఠా లాభాలాభవివర్జితా
లంఘ్యేతరాజ్ఞా లావణ్యశాలినీ లఘుసిధ్ధిదా

36)లాక్షారస సవర్ణాభా లక్ష్మణాగ్రజ పూజితా
లభ్యేతరా లబ్ధశక్తి సులభా లాంగలాయుధా

37)లగ్న చామరహస్త శ్రీ శారదా పరివీజితా
లజ్జాపద సమారాధ్యా లంపటా లకులేశ్వరీ

38)లబ్ధమానా లబ్ధరసా లబ్ధసంపత్సమున్నతిః
హ్రీంకారిణీ హ్రీంకారాద్యా హ్రీంమధ్యా హ్రీంశిఖామణీ

39)హ్రీంకారకుండాగ్ని శిఖా హ్రీంకార శశిచంద్రికా
హ్రీంకార భాస్కరరుచి ర్హీంకారాంభోద చంచలా

40)హ్రీంకారకన్దాంకురితా హ్రీంకారైక పరాయణా
హ్రీంకారా దీర్ఘ్హికా హంసీ హ్రీంకారోద్యానా కేకినీ

41)హ్రీంకారణ్యహరిణీ హ్రీంకారావాలవల్లరీ
హ్రీంకారపంజశుకీ హ్రీంకారాంగణ దీపికా

42)హ్రీంకార కందరా సింహీ హ్రీంకారాంబుజ భృంగికా
హ్రీంకారసుమనోమాధ్వీ హ్రీంకార తరుమంజరీ

43)సకారాఖ్యా సమరసా సకలాగమ సంస్తుతా
సర్వవేదాంత తాత్పర్యభూమి స్సదసదాశ్రయా

44)సకలా సచ్చితానందా సాధ్యా సద్గతిదాయినీ
సనకాదిమునిధ్యేయా సదాశివకుటుంబినీ

45)సకలాధిష్ఠానరూపా సత్యరూపా సమాకృతిః
సర్వప్రపంచ నిర్మాత్రీ సమానాధిక వర్జితా

46)సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సగుణా సకలేష్టదా
కకారిణీ కావ్యలోలా కామేశ్వర మనోహరా

47)కామేశ్వర ప్రాణనాడీ కామేశ్వోత్సంగవాసినీ
కామేశ్వరాలింగితాంగీ కామేశ్వర సుఖప్రదా

48)కామేశ్వర ప్రణయినీ కామేశ్వర విలాసినీ
కామేశ్వర తపస్సిద్ధీః కామేశ్వర మనఃప్రియా

49)కామేశ్వర ప్రాణనాథా కామేశ్వర విమోహినీ
కామేశ్వర బ్రహ్మవిద్యా కామేశ్వర గృహేశ్వరీ

50)కామేశ్వరాహ్లాదకరీ కామేశ్వర మహేశ్వరీ
కామేశ్వరీ కామకోటినిలయా కాంక్షితార్థదా

51)లకారిణీ లబ్ధరూపా లబ్ధధీ ర్లబ్ధవాంచితా
లబ్ధపాపమనోదూరా లబ్ధాహంకారదుర్గమా

52)లబ్ధశక్తి ర్లబ్ధదేహా లబ్ధైశ్వర్య సమున్నతిః
లబ్ధబుద్ధి ర్లబ్ధలీలా లబ్ధయౌవన శాలినీ

53)లబ్ధాతిశయ సర్వాంగ సౌందర్యాః లబ్ధవిభ్రమా
లబ్ధరాగా లబ్ధపతిర్లబ్ధ నానాగమ స్థితిః

54)లబ్ధభోగా లబ్ధసుఖా లబ్ధహర్షాభిపూజితా
హ్రీంకారమూర్తి ర్హీంకార సౌధశృంగ కపోధికా

55)హ్రీంకార దుగ్ధాబ్ధిసుధా హ్రీంకార కమలేంన్దిరా
హ్రీంకార మణి దీపార్చి ర్హీంకార తరుశారికా

56)హ్రీంకార పేటక మణిర్హీంకారాదర్శ బింబితా
హ్రీంకార కోశాసిలతా హ్రీంకారాస్థాన నర్తకీ

57)హ్రీంకార శుక్తికా ముక్తామణి ర్హ్రీంకార బోధితా
హ్రీంకారమయ సౌవర్ణస్తస్బు విద్రమపుత్రికా

58)హ్రీంకార వేదోపనిష ద్ద్రీంకారాధ్వర దక్షిణా
హ్రీంకార నందనారామ నవకల్పక వల్లరీ

59)హ్రీంకార హిమవద్గంగా హ్రీంకారావర్ణవ కౌస్తుభా
హ్రీంకార మంత్ర సర్వస్యాం హ్రీంకార పర సౌఖ్యదా

హయగ్రీవ ఉవాచ!!!!

60)ఇతీదం తేమయాఖ్యాతం దివ్యనామ్నాం శతత్రయం
రహస్యాతి రహస్య త్వాద్గోపనీయం మహామునే

61)శివ వర్ణాని నామాని శ్రీదేవీ కథితానివై
శక్త్యక్షరాణి నామాని కామేశ కథితానిహి

62)ఉభయాక్షర నామాని హ్యుభా భ్యాం కథితానివై
తదన్యైర్గ్రథితం స్తోత్ర మేతస్య సదృశం కిము

63)నానేన సదృశం స్తోత్రం శ్రీదేవీ ప్రీతిదాయకం
లోకత్రయేః కళ్యాణం సమ్భవే న్నాత్ర సంశయః

సూత ఉవాచ!!!!

64)ఇతి హయముఖ గీత స్తోత్రరాజం నిశమ్య
ప్రగళితకలుషోభూ చ్చిత్తపర్యాప్తి మేత్య

65)నిజగురుమథనత్వాత్ కుంభజన్మాతదుక్తేః
పునరధిక రహస్యం జ్ఞాతు మేవం జగాద

హరిః ఓం తత్సత్!!!!!

!! దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రరత్నమ్ !!


హ్రీం కారానన గర్భితానల శిఖాం సౌః క్లీంకలాం బిభ్రతీమ్
సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధా ధౌతాం త్రినేత్రోజ్వలామ్
వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం సగ్భూషితాముజ్వలామ్
స్త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పర కలాం శ్రీ చక్రసంచారిణీమ్


అస్యశ్రీ శుద్ధశక్తిమహామాలా మంత్రస్య ఉపస్తేంద్రియాధిష్టాయి వరుణాదిత్య ఋషిః దైవీ గాయత్రీ చన్దః సాత్విక కకారభట్టారక పీఠస్థితః కామేశ్వరాంకనిలయా మహాకామేశ్వరీ శ్రీ లలితా భట్టారికా దేవతా, ఐం బీజం క్లీం శక్తిః సౌః కీలకం మమ ఖడ్గ సిద్యర్థే సర్వాభీష్ఠ సిధ్యర్థే జపే వినియోగః
మూలమంత్రేణ షడంగన్యాసం కుర్యాత్
ధ్యానం !!!
తాధృషం ఖడ్గమాతి ఏవహస్థస్తితే న వై
అష్టాదశమహాద్వీప సామ్రాక్తా భవిష్యతి
ఆరక్తాభామిత్రేణామరుణిమ వసనాం రత్నతాటంకరమ్యాం
హస్తాజౌస్సపాశాంకుశమదన ధనుస్సాయకైర్వీస్ఫురంతీమ్
ఆపిత్తుంగ్ వక్షోరుహకలశలుటత్తార హారోజ్వలాంగీమ్
ధ్యాయేదంబోరుహస్తామరుణిమవసనా మీశ్వరీం మీశ్వరాణామ్
లమిత్యాది పంచపూజాం కుర్యాత్
యథాశక్తి మూలమంత్రం జపేత్


ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ఐం క్లీం సౌః ఓం నమస్త్రిపురసుందరీ,హృదయదేవి,
శిరోదేవి,శిఖాదేవి,కవచదేవి,నేత్రదేవి,
అస్త్రదేవి,కామేశ్వరి,భగమాలిని,నిత్యక్లిన్నే,బేరుండే,వహ్నివాసిని,మహావజ్రేశ్వరి,శివదూతి,త్వరితే, కులసుందరి,నిత్యే,నీలపతాకే,విజయే,సర్వమంగళే,జ్వాలామాలిని,చిత్రే,మహానిత్యే,పరమేశ్వరపరమేశ్వరి, మిత్రేశమయి,ఉడ్డీశమయి,చర్యానాథమయి,లోపాముద్రామయి,అగస్థ్యమయి,కాలతాపసమయి,ధర్మాచారమయి, ముక్తకేశీశ్వరమయి,దీపకలానాథమయి,విష్ణుదేవమయి,ప్రభాకరదేవమయి,తేజోమయి,మనోజదేవమయి,కల్యాణదేవమయి, వాసుదేవమయి,రత్నదేవమయి,శ్రీరామానందమయి,అణిమాసిద్ధే,లఘిమాసిద్ధే,గరిమాసిద్ధే,మహిమాసిద్ధే,ఈశిత్వసిద్ధే, పశిత్వసిద్ధే,ప్రాకామ్యసిద్ధే,భుక్తిసిద్ధే,ఇచ్ఛాసిద్ధే,ప్రాప్తిసిద్ధే,సర్వకామసిద్ధే,బ్రాహ్మీ,మహేశ్వరి,కౌమారి,వైష్ణవి,వారాహి,మాహేంద్రీ, చాముండే,మహాలక్ష్మి,సర్వసంక్షోభిణి,సర్వవిద్రావిణి,సర్వాకర్శిణి,సర్వవశంకరి,సర్వోన్మాదిని,సర్వమహాంకుశే, సర్వఖేచరి,సర్వబీజే,సర్వయోనే,సర్వత్రిఖండే,త్రైలోక్యమోహన చక్రస్వామిని,ప్రకటయోగిని,కామాకర్శిణి,బుద్యాకర్శిణి,
అహంకారాకర్శిణ,శబ్దాకర్శిణి,స్పర్శాకర్శిణి,రూపాకర్శిణి,రసాకర్శిణి,గంధాకర్శిణి,చిత్తాకర్శిణి,ధైర్యాకర్శిణి,స్మృత్యాకర్శిణి, నామాకర్శిణ,బీజాకర్శిణి,ఆత్మాకర్శిణి,అమృతాకర్శిణి,శరీరాకర్శిణి,సర్వాశాపరిపూరక చక్రస్వామిని,గుప్తయోగిని,అనంగకుసుమే,
అనంగమేఖలే,అనంగమదనే,అనంగమదనాతురే,అనంగరేఖే,అనంగవేగిని,అనంగాకుశే,అనంగమాలిని,సర్వసంక్షోభణచక్రస్వామిని, గుప్తతరయోగిని,సర్వసంక్షోభిణి,సర్వవిద్రావిణి,సర్వాకర్శిణి,సర్వాహ్లాదిని,సర్వసమ్మోహిని,సర్వస్థంభిని,సర్వజృంభిణి,సర్వవశంకరి, సర్వఖండిని,సర్వోన్మాదిని,సర్వార్థసాధికే,సర్వసంపత్తిపూరిణి,సర్వమంత్రమయి,సర్వద్వంద్వక్షయంకరి,సర్వసౌభాగ్యదాయకచక్రస్వామిని, సంప్రదాయయోగిని,సర్వసిధ్ధిప్రదే,సర్వసంపత్ప్రదే,సర్వప్రియంకరి,సర్వమంగళకారిణి,సర్వకామప్రదే,సర్వదుఃఖవిమోచని, సర్వమృత్యుప్రశమని,సర్వవిఘ్ననివారిణి,సర్వాంగసుందరి,సర్వసౌభాగ్యదాయిని,సర్వార్థసాధక చక్రస్వామిని,కులోత్తీర్ణయోగిని,
సర్వేశే,సర్వశక్తే,సరైశ్వర్యప్రదాయిని,సర్వజ్ఞానమయి,సర్వవ్యాధివినాశిని,సర్వాధారస్వరూపే,సర్వపాపహరే,సర్వరక్షాస్వరూపిణి, సర్వేప్సితఫలప్రదే,సర్వరక్షాకరచక్రస్వామిని,నిగర్భయోగిని,కామేశ్వరి,మోదిని,విమలే,అరుణే,జయినీ,సర్వేశ్వరి,కౌళిని, సర్వరోగహరచక్రస్వామిని,రహస్యయోగిని,బాణిని,చాపిని,పాశిని,అంకుశిని,మహాకామేశ్వరి,మహావజ్రేశ్వరి,మహాభగమాలిని, సర్వసిధ్ధిప్రద చక్రస్వామిని,అతిరహస్యయోగిని,శ్రీశ్రీమహాభట్టారికే,సర్వానందమయ చక్రస్వామిని,పరాపరరహస్యయోగిని,త్రిపురే,
త్రిపురేశీ,త్రిపురసుందరి,త్రిపురవాసిని,త్రిపురాశ్రీ,త్రిపురమాలిని,త్రిపురసిద్ధే,త్రిపురాంబ,మహాత్రిపురసుందరి,మహామహేశ్వరి, మహామహారాజ్ఞి,మహామహాశక్తే,మహామహాగుప్తే,మహామహాజ్ఞప్తే,మహామహానందే,మహామహాస్కంధే,మహామహాశయే, మహామహాశ్రీచక్రనగరసామ్రాజ్ఞీ,నమస్తే, నమస్తే, నమస్తే నమః


ఏషా విద్యా మహాసిద్ధిదాయిని స్మృతిమాత్రతః అగ్నివాత మహాక్షోభే రాజారాష్త్రస్య విప్లవే
లుంఠనే, తస్కరభయే సంగ్రామే సలిలప్లవే, సముద్రయాస విక్షోభే భూతప్రేతభయాధిక భయే అపస్మార జ్వర వ్యాధి మృత్యు
క్షామాధిజే భయే మిత్రభేదేగ్రహభయే వ్యసనే వ్యభిచారికే, అన్యేశ్వపిచ దోషేషు మాలామంత్రం స్మరేన్నరః


సర్వోద్రవనిర్ముక్త్యస్యాచ్చాతిమయో భవేత్, ఆపత్కాలే నిత్యపూజాం విస్తారాకృత్మారభేత్, ఏకవారం జపధ్యానం సర్వపూజా ఫలంలభేత్, నవావర్ణ దేవీనామ్, లలితామహౌజనః ఏకత్రగణనారూపో వేదవేదాంగ గోచర సర్వాగమ రహస్యార్థాత్ స్మరణాత్పాపనాశిని
లలితాయామహేశాన్యా మాలావిద్యామహీయసీ నరవశ్యం నరేంద్రాణాం పశ్యం నారీ వశంకరం అణిమాది గుణైవశ్యం రంజనం పాప భంజనం తత్తాదావణస్థాయి దేవతబృందమంత్రకం
మాలామంత్రం పరం గుహ్యం పరంధామ ప్రకీర్తితమ్ శక్తిమాలా పంచదాస్యాంచ్చివమాలాచతాదృషి,
తస్మాత్ గోప్య తరాగోప్యం రహస్యం భుక్తిముక్తిదం

ఇతి శ్రీ వామకేశ్వరతంత్రే ఉమామహేశ్వర సంవాదే దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం సమాప్తం.!!!!!

Tuesday, October 2, 2007

Sri Durga Suktam
1)Om Jatavedase sunavamasomamaratiyato nidahati vedah
Sa nah parshhadati durgani vishva naveva sindhum duritatyagnih

2) Tamagnivarnam tapasa jvalantim vairochanim karmaphaleshhu jushhtamh
Durgam devii sharanamaham prapadye sutarasi tarase namah

3) Agne tvam paaraya navyo asmaansvastibhiriti durgani vishva
Pushcha prithvi bahula na urvi bhava tokaya tanayaya shamyoh

4) Vishvani no durgaha jatavedassindhunna nava duritatiparshhi
Agne atrivanmanasa grinanoasmakam bodhayitva tanunamh

5) Pritanajitam sahamanamugramagni huvema paramatsadhasthath
Sa nah parshhadati durgani vishvakshamaddevo atiduritatyagnih

6) Pratnoshhikamidyo adhvareshhu sannachcha hota navyashcha satsi
Svanchagne tanuvam piprayasvasmabhyam cha saubhagamayajasva

7) Gobhirjushhtamayujonishhiktan tavendra vishhnoranusamcharema
Nakasya prishhthamabhisamvasano vaishhnavim loka iha madayantamh

8)Om kaatyaayanaaya vidmahe Kanyakumaari dhiimahi Tanno durgih prachodayaath

9)Om shaantih shaantih shaantih

Sri SuktamSrii suuktam

Hiraņya varnám hariņīm suvarna-rajata-srajám
Chandrám hiranmayīm lakshmīm jatavedo ma avaha

Tám ma ávaha játavedo lakśhmīm anapa gáminīm
Yasyám hiraņyam vindeyam gám aśvam puruśhán aham

Aśhwa-pūrvám ratha-madhyám hasti náda prabódhiním
Śhriyam devím upahvaye śhrír ma devír jushatám

Kám sósmitám hiranya prákárám árdrám jvalantím triptám tarpayantím
Padme sthitám padma-varnám támihópahvaye śhriyam

Chandrám prabhásám yaśhasá jvalantím śhriyam lóke deva justám udárám
Tám padminim-ím saranam aham prapadye' alakshmír me naśyatám tvám vrne

Oditya varne tapasó dhijátó vanaspatis tava vrikshó' tha bilvah
Tasya phalani tapsá nudantu mayántaráyás cha báhya alakshmíh

Upaitu mám deva-sakah kírtis cha maniná saha
Prádūr bhūtó' smi rashtre' smin kírtim riddhim dadátu me

Kshut pipásá-amalám jyesthám alakshmím náshayámy aham
Abhūtim asamriddhim cha sarván nirnuda me grihat

Gandha dvárám durá dharşhám nitya-pushtám karíshiním
Iśhvarígm sarva bhūtánám tám ihó pahvaye śhriyam

Manasah kámam ákūtím vácah satyam ashímahi
Paśhūnágm rūpam annasya mayi śríh shrayatám yaśhah

Kardamená praja-bhūtá mayi sambhava kardama
Śriyam vásaya me kule mátaram padma-máliním

Opah srijantu snigdháni chiklíta vasa me grihe
Nicha devím mátaram śhriyam vásaya me kule

Ardám pushkariním pushtim pingalám padma máliním
Chandrám hiran-mayím lakshmím játavedó ma ávaha

Ordhám yah kariním yashtim suvarnám hema-máliním
Sūryám hiran-mayím lakshmím játavedó ma ávaha

Tám ma ávaha játevedó lakshmím anapa gáminím yasyám
Hiranyam prabhūtam gávó dásyó aśván vindeyam purushan aham

Om mahá-devyai cha vidmahe, vishnu-patnaiya cha dhímahi
Tanno Lakshmíh prachódayát

Om Shántih, Shántih, Shántih.

క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని


1)క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని
నీరజాలయమునకు నీరాజనం
జలజాక్షి మోమునకు జక్కవ కుచంబులకు
నెలకొన్న కప్పురపు నీరాజనం
2) అలివేణి తురుమునకు హస్తకమలంబులకు
నిలువుమాణిక్యముల నీరాజనం
3) చరణ కిసలయములకు సకియరంభోరులకు
నిరతమగు ముత్తేల నీరాజనం
అరిది జఘనంబునకు అతివనిజనాభికిని
నిరతి నానావర్ణ నీరాజనం
4) పగటు శ్రీవేంకటేశు పట్టపురాణియై
నెగడు సతికళలకును నీరాజనం
జగతి నలమేల్మంగ చక్కదనములకెల్ల
నిగుడు నిజ శోభనపు నీరాజనం

Sri Durga stutiOm Namo devyey mahadevyey shivaayey satatam namaha !
Namaha prakruthyey bhadraayey niyathaaha pranathaha sma thaam !!

1 Yaa devi sarvabhootheshu vishnumaayethi shabditha !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

2 Yaa devi sarvabhootheshu chetane thya bhidheeyathey !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

3 Yaa devi sarvabhootheshu buddhirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

4 Yaa devi sarvabhootheshu nidraarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

5 Yaa devi sarvabhootheshu kshudhraarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

6 Yaa devi sarvabhootheshu chaayaarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

7 Yaa devi sarvabhootheshu shaktirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

8 Yaa devi sarvabhootheshu thrishnaa rupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

9 Yaa devi sarvabhootheshu kshaanthirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

10 Yaa devi sarvabhootheshu jaathirupena samsthithaa !! Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

11 Yaa devi sarvabhootheshu lajjarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

12 Yaa devi sarvabhootheshu shaanthirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

13 Yaa devi sarvabhootheshu shraddhaarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

14 Yaa devi sarvabhootheshu kaanthirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

15 Yaa devi sarvabhootheshu lakshmirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

16 Yaa devi sarvabhootheshu vritthirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

17 Yaa devi sarvabhootheshu smrithirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

18 Yaa devi sarvabhootheshu dayaarupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

19 Yaa devi sarvabhootheshu thrishtirupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

20 Yaa devi sarvabhootheshu maathrurupena samsthithaa !
Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

21 Yaa devi sarvabhootheshu bhraanthirupena samsthithaa !Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

22 Chithirupena yaa kritsnam yethadh vyaapya sthithaa jagath !! Namasthasyey Namasthasyey Namasthasyey Namo Namaha !!

Sri Gayathri MantraOm Bhur Bhuvah Svah
Tat
Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yonah:
Prachodayat