Sunday, March 23, 2008

శ్రీ దక్షణామూర్తి అష్టకం1)విశ్వందర్పణ దృశ్యమాన నగరీ తుల్యం నిజాంతర్గతం
పశ్యన్నాత్మని మాయయా బహిరివోద్భూతం యధానిద్రయా
యస్సాక్షాత్కురుతే ప్రభోధసమయే స్వాత్మానమే వాద్వయం
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


2)బీజస్యాంతరి వాంకురో జగదితం ప్రాఙ్నర్వికల్పం పునః
మాయాకల్పిత దేశకాలకలనా వైచిత్రచిత్రీకృతం
మాయావీవ విజృంభ త్యపి మయా యోగేవయః స్వేచ్ఛయా
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


3)యస్యైవ స్ఫురణం సదాత్మకం అసత్కల్పా ర్థకం భాసతే
సాక్షాత్తత్వమసీతి వేదవచసాయో బోధయత్యాశ్రితాన్
యస్సాక్షాత్కరణాద్భవేన్నపురనావృత్తిర్భవాంభోనిధౌ
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


4)నానాచ్ఛిద్ర ఘటోదర స్థిత మహాదీప ప్రభాభాస్వరం
జ్ఞానం యస్యతు చక్షురాదికరణ ద్వారా బహిస్పందతే
జానామీతి తమేవ భాంతమునుభాత్యేతత్సమస్తంజగత్
తస్మై శ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


5)దేహం ప్రాణమపీంద్రియాణ్యపి చలాం బుద్ధించశూన్యం విదుః
స్త్రీ బాలాంధ జడోపమాస్త్వహ మితి భ్రాంతాభృశం వాదినః
మాయాశక్తి విలాస కల్పిత మహావ్యామోహ సంహారిణే
తస్మైశ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


6)రాహుగ్రస్త దివాకరేందు సదృశో మాయా సమాచ్ఛాదనాత్
సన్మాత్రః కరణోప సంహరణతో యో భూత్సుషుప్తః పుమాన్
ప్రాగస్వాప్సమితి ప్రభోద సమయే యః ప్రత్యభిజ్ఞాయతే
తస్మై శ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


7)బాల్యాదిష్వపి జాగ్రదాదిషు తథాసర్వాస్వవస్థాస్వపి
వ్యావృత్తా స్వను వర్తమాన మహమి త్యంతస్స్ఫురంతం సదా
స్వాత్మానం ప్రకటికరోతిభజతాం యోముద్రయా భద్రయా
తస్మైశ్రీగురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


8)విశ్వం పశ్యతి కార్యకారణతయా స్వస్వామిసంబంధతః
శిష్యచార్యతయా తథైవ పిత్ర పుత్రాద్యాత్మనా భేదతాః
స్వస్నే జాగ్రతి వాయు ఏష పురుషో మయా పరిభ్రామితః
తస్మైశ్రీ గురుమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


9)భూరంభాం స్యనలోనిలోబర మహర్నాధోపిమాంశుః పుమాన్
నిత్యాభతి చరాచరాత్మక మిదం యస్మైచ మూర్త్యష్టకం
నాన్యత్కించ నవిద్యతే విమృశతాంయస్మాతత్పర స్వాదిభో
తస్మై గిరిమూర్తయే నమ ఇదం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే


10)సర్వాత్వమితి స్ఫుటీకృత మిదం యస్మాదముష్మిన్ స్తవే
తేనాస్వశ్రవణాత్త దర్థ మననా ద్ధ్యానా చ్ఛ సంకీర్తనాత్
సర్వాత్మత్వ మహావిభూతి సహితం స్వాదీశ్వత్వం స్వతః
సిద్ధేత్తత్పురష్టధా పరిణతం చైశ్వర్య మవ్యాహతమ్
!!!!

విష్ణు సహస్రనామ మంత్ర( Vishnu sahasranam found in Mahabarath is a well known version. But, the present one is from "Padma Puran",which is very powerful,for the merit of which was vouch safe by Lord Siva to Parvati.He says, he attained his Mahima by reciting this Vishnu Sahasranam. This mantra contains powerful Bija Mantras.)

Saturday, March 22, 2008

శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి అష్టోత్తర స్తోత్రమ్‌1)కమలాకుచ చూచుక కుంకుమతో
నియతారుణితాతుల నీలతనో
కమలాయతలోచన లోకపతే
విజయీ భవ వేంకటశైలపతే

2)సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ
ప్రముఖాఖిలదైవత మౌళిమణే
శరణాగతవత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృషశైలపతే


3)అతివేలతయా తవ దుర్విషహై
రనువేలకృతై రపరాధశతైః
భరితం త్వరితం వృషశైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే

4)అధివేంకటశైల ముదారమతే
ర్జనతాభిమతాధిక దానరతాత్
పరదేవతయా గదితా న్నిగమైః
కమలాదయితా న్న పరం కలయే


5)కలవేణురవావశ గోపవధూ
శతకోటివృతాత్ స్మరకోటిసమాత్
ప్రతివల్లవికాభిమతా త్సుఖదాత్
వసుదేవసుతా న్న పరం కలయే

6)అభిరామగుణాకర దాశరథే
జగదేక ధనుర్ధర ధీరమతే
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో్ భవ దేవ దయాజలధే

7)అవనీతనయా కమనీయకరం
రజనీకరచారు ముఖాంబురుహమ్‌
రజనీచరరాజ తమోమిహిరం
మహనీయమహం రఘురామమయే


8)సుముఖం సుదృహం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయ మమోఘశరమ్‌
అపహాయ రఘూద్వహ మన్య మహం
న కథంచన కంచన జాతు భజే

9)వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేకటేశ ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ

10)అహం దూరత స్తే పదాంభోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్చయా గత్య సేవాం కరోమి
సకృత్సేనయా నిత్యసేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్చ ప్రయచ్చ ప్రభో వేంకటేశ

11)అజ్ఝానినా మ్యా దోషా నశేషా న్విహితాన్‌ హరే
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైలశిఖామణే


Sri Venkatesa Stotra


1)Kamala kucha choochuka kumkumatho
Niyatharuni thaathula neela thano
Kamalayatha lochana loka pathe
Vijayee bhava venkata shaila pathe

2)Sa chaturmukha shanmukha panchamukha
Pramukhakhila daivatha mouli mane
Saranagatha vathsala sara nidhe
Paripalaya maam vrusha shaila pathe

3)Athivelathaya thava durvishahai
Anuvela kruthai , aparadha sathai
Bharitham thwaritham vrusha shaila pathe
Parayaa krupayaa pari pahi hare

4)Adhi venkata shailamudharamathe
Janathabhi mathaadhika dhana rathaath
Para devathaya gathi thaan nigamai
Kamala dayithaan param kalaye

5)Kalavenuravasa gopavadhoo
Sathakodi vruthaath, smarakodi samath
Prathi vallavikabhimadath sukhadath
Vasudeva suthaan na param kallaye

6)Abhirama gunakara dasarathe
Jagadeka dhanurdhara dheeramathe
Raghu nayaka rama,Ramesa Vibho
Varadho bhava deva dayajaladhe

7)Avaneethanaya kamaneeya karam
Rajanikara charu mukhambhuruham
Rajanichara raja thamo mihiram
Mahaneeyam aham raghrama maye

8)Sumukham suhrudham sulabham sukhadham
Savanujam cha sukhayam amogha saram
Apahaya raghudwaham anyam aham
Na kathanchana kanchana jaathu bhaje

9)Vina Venkatesam na natho na natha
Sada venkatesam smarami , smarami
Hare Venkatesa , praseedha praseedha
Priyam Venkatesa , prayacha prayacha

10)Aham dhooradasthe padambhoja yugma
Pranamechaya agathya sevam karomi
Sakruth sevaya nithya seva balam thwam
Prayacha praycha prabho Venkatesa

11)Agnaninam maya doshan
Aseshan vihithan hare
Kshamasva thwam,kshamasva thwam
Sesha shail shika mane.!!!!

Sri VEnkaTESwara suprabhaatam1)kausalyaa suprajaa raama poorvaa saMdhyaa pravartatE

utthishTha nara Saardoola kartavyaM daivamaahnikaM
utthishThOtthishTha gOviMda utthishTha garuDa dhvaja
utthishTa kamalaa kaaMtaa trailOkyaM maMgaLaM kuru

2)maata ssamasta jagataaM madhukaiTabhaarE@h
vakshO vihAriNi manOhara divya moortE
Sree svaamini Srita jana priya daana SeelE
Sree vEMkaTESa dayitE tava suprabhaataM

3)tava suprabhaata maraviMda lOchanE
bhavatu prasanna mukha caMdra maMDalE
vidhi SaMkarEMdra vanitaabhirarcitE
vRsha Saila naatha dayitE dayaanidhE

4)atryaadi sapta Rshaya ssamupaasya saMdhyaaM
aakaaSa siMdhu kamalaani manOharaaNi
aadaaya paada yuga marchayituM prapannaa@h
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

5)paMchaana naabjabhava shaNmukha vaasavaadyaa@h
traivikramaadi caritaM vibudhaa@h stuvaMti
bhaashaapati@h paThati vaasara Suddhi maaraat
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

6)eeshat praphulla saraseeruha naarikELa
phoogadrumaadi sumanOhara paalikaanaaM
aavaati maMda manila@h saha divya gaMdhaih
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

7)unmeelya nEtrayuga muttama paMjarasthaa@h
paatraa vaSishTa kadaLee phala paayasaani
bhuktvaa saleela matha kELi Sukaa@h paThaMti
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

8)taMtree prakarsha madhura svanayaa vipaMcyaa
gaayatyanaMta caritaM tava naaradOpi
bhaashaa samagrama sakRt kara saara ramyaM
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM


9)bhRMgaavaLeecha makaraMda rasaanu viddha
jhaMkaara geeta ninadai@h ssaha sEvanAyA
niryaatyupaaMta sarasee kamalOdarEbhya@h
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

10)yOshA gaNEna vara dadhni vimathya maanE
ghOshAlayEshu dadhi maMthana teevraghOshaa@h
rOshaatkaliM vidadhatE kakubhaScha kuMbhaa@h
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

11)padmESa mitra Satapatra gataaLi vargaa@h
hartuM SriyaM kuvalayasya nijaaMga lakshmyaa@h
bhEree ninaada miva bibhrati teevra naadaM
SEshaadri SEkhara vibhO tava suprabhaataM

12)SreemannabheeshTa varadaakhila lOka baMdhO
Sree Sreenivaasa jagadEka dayaika siMdhO
Sree dEvataagRha bhujaaMtara divya moortE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

13)Sree svaami pushkariNikaaplava nirmalaaMgaa@h
SrEyOrthinO hara viriMchi sanaMda naadyaaM
dvaarE vasaMti vara vEtra hatOttamaaMgaa@h
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

14)Sree SEshaSaila garuDaachala vEMkaTaadri
naaraayaNaadri vRshabhaadri vRshaadri mukhyaaM
aakhyaaM tvadeeya vasatE raniSaM vadaMti
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

15)sEvaaparaa@h Siva surESa kRSaanu dharma
rakshOMbu naatha pavamaana dhanaadi naathaa@h
baddhaaMjali pravilasa nija Seersha dESaa@h
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM


16)dhaaTeeshutE vihagaraaja mRgaadhiraaja
naagaadhiraaja gajaraaja hayaadhiraajaa@h
svasvaadhikaara mahimaadika marthayaMtE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

17)sooryEMdu bhauma budha vaakpati kaavya Soori
svarbhaanu kEtu divishat parishat pradhaanaa@h
tvaddaasa daasa charamaavadhi daasa daasaa@h
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

18)tvatpaada dhooLi bharita sphuritOttamaaMgaa@h
svargaapa varga nirapEksha nijaaMtaraMgaa@h
kalpaagamaa kalanayaa kulataaM labhaMtE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

19)tvadgOpuraagra SikharaaNi nireekshamaaNaa@h
svargaapavarga padaveeM paramaaM SrayaMta@h
martyaa mnushya bhuvanE mati maaSrayaMtE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

20)Sree bhoomi naayaka dayaadi guNaamRtaabdhE
dEvaadi dEva jagadEka SaraNya moortE
SreemannanaMta garuDaadibhi rarchitaaMghrE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

21)Sree padmanaabha purushOttama vaasudEva
vaikuMTha maadhava janaardana chakrapaaNE
Sree vatsa chihna SaraNaagata paarijaata
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

22)kaMdarpa darpa hara suMdara divya moortE
kaaMtaa kuchaaMburuha kuTmala lOla dRshTE
kalyaaNa nirmala guNaakara divya keertE
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

23)meenaakRtE kamaTha kOla nRsiMha varNin
svaamin paraSvatha tapOdhana raamachaMdra@h
SEshaaMSa raama yadunaMdana kalki roopa
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

24)Elaa lavaMga ghana saara sugaMdhi teerthaM
divyaM viyat sariti hEma ghaTEshu poorNaM
dhRtvaadya vaidika SikhaamaNayah prahRshTaa@h
tishTaMti vEMkaTapatE tava suprabhaataM

25)bhaasvaanudEti vikachaani sarOruhaaNi
saMpoorayaMti ninadai@h kakubhO vihaMgaa@h
Sree vaishNava@h satata marthita maMgaLaastE
dhaamaaSrayaMti tava vEMkaTa suprabhaataM

26)brahmaadaya ssuravara ssamaharshayastE
saMta ssanaMdana mukhaa stvatha yOgi varyaa@h
dhaamaaMtikE tavahi maMgaLa vastu hastaa@h
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

27)lakshmee nivaasa niravadya guNaika siMdhO@h
saMsaara saagara samuttaraNaika sEtO
vEdaaMta vEdya nija vaibhava bhakta bhOgya
Sree vEMkaTaachala patE tava suprabhaataM

28)itthaM vRshaachala patE riha suprabhaataM
yE maanavaa@h prati dinaM paThituM pravRttaa@h
tEshaaM prabhaata samayE smRti raMga bhaajaaM
praj~naaM paraartha sulabhaaM paramaaM prasootE

SreevENnkaTESwara mangaLaaaSAsanam

1)Sriya@h kaaMtaaya kalyaaNa nidhayae nidhayaerdhinaaM
Sree vaeMkaTanivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLaM

2)lakshmeesavibhramaalOka subhroovibhramachakshushae
chakshushae sarvalOkaanaaM vaeMkaTaeSaaya maMgaLaM

3)Sree vaeMkaTaadriSRMgaagra maMgaLaabharaNaaMghrayae
maMgaLaanaaM nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLaM

4)sarvaavayavasauMdarya saMpadaa sarvachaetasaaM
sadaa sammOhanaayaastu vaeMkaTaeSaaya maMgaLaM

5)nityaaya niravadyaaya satyaanaMdachidaatmanae
sarvaMtaraatmanae Sreema dvaeMkaTaeSaaya maMgaLaM

6)svata ssarvavidae sarva Saktayae sarvaSaeshiNae
sulabhaaya suSeelaaya vaeMkaTaeSaya maMgaLaM

7)parasmai brahmaNae poorNa kaamaaya paramaatmanae
prayuMjae paratattvaaya vaeMkaTaeSaya maMgaLaM

8)akaalatattva maSraaMta maatmanaa manupaSyataaM
atRptyamRtaroopaaya vaeMkaTaeSaya maMgaLaM

9)praaya ssvacharaNau puMsaaM SaraNyatvaena paaNinaa
kRpayaa diSatae Sreema dvaeMkaTaeSaaya maMgaLaM

10)dayaamRtataraMgiNyaa staraMgairiva Seetalai@h
apaaMgai ssiMchatae viSvaM vaeMkaTaeSaaya maMgaLaM

11)sragbhooshaaMbara haeteenaaM sushamaavahamoortayae
sarvaartisamanaayoostu vaeMkaTaeSaaya maMgaLaM

12)SreevaikuMThaviraktaaya svaamipushkariNeetaTae
ramayaa ramamaaNaaya vaeMkaTaeSaya maMgaLaM

13)SreematsuMdarajaamaatR munimaanasavaasinae
sarvalOka nivaasaaya Sreenivaasaaya maMgaLaM

14)maMgaLaaSaasanaparai rmadaachaarya purOgamai@h
sarvaiScha poorvai raachaaryai ssatkRtaayaastu maMgaLaM!!

Sree vEnkaTESwaraswaami prapatti
1)eeSaanaaM jagatOsya vaeMkaTapataervishNO@h paraaM praeyaseeM
tadvaksha@hsthalanityavaasa rasikaaM tat^ kshaaMtisaMvardhineem^
padmaalaMkRtapaaNivallavayugaaM padmaasanastaaM SriyaM
vaatsalyaadi guNOjjvalaaM bhagavateeM vaMdae jaganmaataram^

2)Sreeman^ kRpaajalanidhae! kRtasarvalOka!
sarvaj~na! Sakta! natavatsala! sarvaSaeshin^
svaamin^! suSeela sulabhaaSrita paarijaata!
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

3)aanoopuraarpita sujaata sugaMdhipushpa
saurabhya saurabhakarau samasannivaeSau
saumyau sadaanubhavanaepi navaanu bhaavyau
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

4)sadyOvikaasi samuditvara saaMdraraaga
saurabhyanirbhara sarOruha saamyavaartaam^
samyakshu saahasapadaeshu vilaekhayaMtau
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

5)raekhaamayadhvajasudhaakalaSaatapatra
vajraaMkuSaaMburuha kalpakaSaMkhachakrai@h
bhavyai ralaMkRtatalau paratatva chihnai@h
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

6)taamrOdaradyutiparaajitapadmaraagau
baahyairmahObhi rabhibhoota mahaeMdraneelau
udyannakhaaMSubhirudasta SaSaaMka bhaasau
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

7)sapraemabheetikamalaakarapallavaabhyaaM
saMvaahanae pi sapadiklamamaadadhaanau
kaaMtaavavaa~mnanasagOcharasaukumaaryau
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

8)lakshmeemaheetadanuroopanijaanubhaava
neeLaadidivyamahishee kara pallavaanaam^
aaruNyasaMkramaNata@hkila saaMdraraagau
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

9)nityaanamadvidhiSivaadikirOTakOTi
pratyuptadeepta navaratnamaha@h prarOhai@h
neeraajanaavidhimudaaramupaadadhaanau
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

10)vishNO@h padae parama ityudita praSaMsau
yau madhva utsa iti bhOgyatayaa pyupaattau
bhooyastathaeti tava paaNitala pradishTau
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

11)paarthaaya tatsadRSasaarathinaa tvayaiva
yau darshitau svacharaNau SaraNaM vrajaeti
bhooyO pi mahyamiha tau karadarshitau tae
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

12)manmoordhni kaaLiyaphaNae vikaTaaTaveeshu
Sree vaeMkaTaadriSikharae Sirasi Sruteenaam^
chittae pyananya manasaaM samamaahitau tae
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

13)amlaanahRshyadavaneetalakeerNapushpau
SreevaeMkaTaadriSikharaabharaNaayamaanau
aanaMditaakhilamanOnayanau tavaitau
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

14)praaya@h prapanna janataaprathamaavagaahyau
maatu@h stanaaviva SiSOramRtaayamaanau
praaptau parasparatulaamatulaaMtarau tae
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

15)sattvOttarai ssatata saevyapadaaMbu jaena
saMsaarataarakadayaardradRgaMchalaena
saumyOpayaMtRmuninaa mama darSitau tae
Sree vaeMkaTaeSa! charaNau SaraNaM prapadyae

16)SreeSa Sriyaa ghaTikayaa tvadupaayabhaavae
praapyae tvayi svayamu paeyatayaa sphuraMtyaa
nityaaSritaaya niravadyaguNaaya tubhyaM
syaaM kiMkarO vRshagireeSa na jaatu mahyam^

Sri Venkateswara swami karavalamba stotram
1)Sree SEshaSailasunikaetana divyamoortE
naaraayaNaatyuta harE naLinaayataaksha
leelaakaTaaksha parirakshita sarvalOkaa
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

2)brahmaadivaMdita padaaMbhuja SaMkhapaaNE
Sree matsudarSana suSObhita divya hasta
kaaruNya saagara SaraNya supuNyamoortE
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

3)vEdaantavEdya bhavasaagara karNaadhaaraa
Sreepadmanaabha kamalaarchita paadapadmaa
lOkaikapaavana paraatpara paapahaarin^
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

4)lakshmeepatE nigamalakshya nijasvaroopaa
kaamaadi dOsha parihaarita bhOdadaayin^
daityaadi mardhana janaardhana vaasudEva
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

5)taapatrayaM haravibhO rabhasaanmuraarE
saMrakshamaaM karuNayaa saraseeruhaaksha
machchishyamapyanudinaM pari raksha vishNO
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

6)Sreejaataroopa navaratna lasatkireeTa
kastoorikaa tilakaSobhi lalaaTadESa
raakendubiMba vadanaambhuja vaarijaaksha
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

7)vaMdaarulOka varadaana vachOvilaasa
ratnaaDyahaara pariSObhita kaMbukaMTha
kaeyuraratna suvibhaasi digaMtaraaLa
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

8)divyaaMgadaaMchita bhujadvaya maMgaLaatmaan^
kEyurabhooshaNa suSObhita deergabaahO
naagEMdra kaMkaNaa karadvayakaamadaayin^
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

9)svaamin^! jagadhaaraNaa vaaradhi madhyamagnaM
maamuddharaadhya kRupaya karuNapayOdhE
lakshmiM cha dEhi vipulaamRNavaaraNaaya
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

10)divyaaMgaraaga paricharchita kOmalaaMga
peetaaMbaraavRutatanO taruNaarkabhaasaa
satkaaMchanaabha paridhaana supaTTaabaMda
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

11)ratnaaDyadhaama sunibaddha kaTipradESa
maaNikyadarpaNa susannibha jaanudESa
jaMghoodvayEna parimOhita sarvalOka
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

12)lOkaikapaavana lasatpariSObhitaMghriM
tatpaada darSana dineSamahaaprasaadaat^
haardhaM tamascha sakalaM layamaapa bhooman^
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

13)kaamaadivairinivahO priya maaM prayaata@h
daaridryamapyapagataM sakalaM dayaaLO
deenaMcha maaM samavalOkya dayaardra dRsTyaa
SreevEMkaTESa mamadEhi karaavalaMbaM

14)SreevEnkaTESa padapankajashaTpadEnaa
Sreemaan^ nRsiMha yatinaa rachitaM jagatyaaM
EtatpaThaMti manujaa@h purushOttamaasya
tE praapnuvanti paramaaM padaveeM muraari

శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ప్రపత్తిః
1)ఈశానాం జగతోస్య వేంకటపతేర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్షఃస్థలనిత్యవాస రసికాం తత్ క్షాంతిసంవర్ధినీమ్
పద్మాలంకృతపాణివల్లవయుగాం పద్మాసనస్తాం శ్రియం
వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరమ్

2)శ్రీమన్ కృపాజలనిధే! కృతసర్వలోక!
సర్వజ్ఞ! శక్త! నతవత్సల! సర్వశేషిన్
స్వామిన్! సుశీల సులభాశ్రిత పారిజాత!
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

3)ఆనూపురార్పిత సుజాత సుగంధిపుష్ప
సౌరభ్య సౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ
సౌమ్యౌ సదానుభవనేపి నవాను భావ్యౌ
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

4)సద్యోవికాసి సముదిత్వర సాంద్రరాగ
సౌరభ్యనిర్భర సరోరుహ సామ్యవార్తామ్
సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

5)రేఖామయధ్వజసుధాకలశాతపత్ర
వజ్రాంకుశాంబురుహ కల్పకశంఖచక్రైః
భవ్యై రలంకృతతలౌ పరతత్వ చిహ్నైః
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే


6)తామ్రోదరద్యుతిపరాజితపద్మరాగౌ
బాహ్యైర్మహోభి రభిభూత మహేంద్రనీలౌ
ఉద్యన్నఖాంశుభిరుదస్త శశాంక భాసౌ
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

7)సప్రేమభీతికమలాకరపల్లవాభ్యాం
సంవాహనే పి సపదిక్లమమాదధానౌ
కాంతావవాఙ్ననసగోచరసౌకుమార్యౌ
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

8)లక్ష్మీమహీతదనురూపనిజానుభావ
నీళాదిదివ్యమహిషీ కర పల్లవానామ్
ఆరుణ్యసంక్రమణతఃకిల సాంద్రరాగౌ
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

9)నిత్యానమద్విధిశివాదికిరోటకోటి
ప్రత్యుప్తదీప్త నవరత్నమహః ప్రరోహైః
నీరాజనావిధిముదారముపాదధానౌ
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే


10)విష్ణోః పదే పరమ ఇత్యుదిత ప్రశంసౌ
యౌ మధ్వ ఉత్స ఇతి భోగ్యతయా ప్యుపాత్తౌ
భూయస్తథేతి తవ పాణితల ప్రదిష్టౌ
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

11)పార్థాయ తత్సదృశసారథినా త్వయైవ
యౌ దర్షితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి
భూయో పి మహ్యమిహ తౌ కరదర్షితౌ తే
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

12)మన్మూర్ధ్ని కాళియఫణే వికటాటవీషు
శ్రీ వేంకటాద్రిశిఖరే శిరసి శ్రుతీనామ్
చిత్తే ప్యనన్య మనసాం సమమాహితౌ తే
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

13)అమ్లానహృష్యదవనీతలకీర్ణపుష్పౌ
శ్రీవేంకటాద్రిశిఖరాభరణాయమానౌ
ఆనందితాఖిలమనోనయనౌ తవైతౌ
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

14)ప్రాయః ప్రపన్న జనతాప్రథమావగాహ్యౌ
మాతుః స్తనావివ శిశోరమృతాయమానౌ
ప్రాప్తౌ పరస్పరతులామతులాంతరౌ తే
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

15)సత్త్వోత్తరై స్సతత సేవ్యపదాంబు జేన
సంసారతారకదయార్ద్రదృగంచలేన
సౌమ్యోపయంతృమునినా మమ దర్శితౌ తే
శ్రీ వేంకటేశ! చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

16)శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయభావే
ప్రాప్యే త్వయి స్వయము పేయతయా స్ఫురంత్యా
నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్యగుణాయ తుభ్యం
స్యాం కింకరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యమ్

శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి మంగళాశాసనం1)శ్రియః కాంతాయ కల్యాణ నిధయే నిధయేర్ధినాం
శ్రీ వేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం

2)లక్ష్మీసవిభ్రమాలోక సుభ్రూవిభ్రమచక్షుషే
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళం

3)శ్రీ వేంకటాద్రిశృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం

4)సర్వావయవసౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళం


5)నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానందచిదాత్మనే
సర్వంతరాత్మనే శ్రీమ ద్వేంకటేశాయ మంగళం

6)స్వత స్సర్వవిదే సర్వ శక్తయే సర్వశేషిణే
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశయ మంగళం

7)పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణ కామాయ పరమాత్మనే
ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశయ మంగళం

8)అకాలతత్త్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతాం
అతృప్త్యమృతరూపాయ వేంకటేశయ మంగళం

9)ప్రాయ స్స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా
కృపయా దిశతే శ్రీమ ద్వేంకటేశాయ మంగళం

10)దయామృతతరంగిణ్యా స్తరంగైరివ శీతలైః
అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళం


11)స్రగ్భూషాంబర హేతీనాం సుషమావహమూర్తయే
సర్వార్తిసమనాయూస్తు వేంకటేశాయ మంగళం

12)శ్రీవైకుంఠవిరక్తాయ స్వామిపుష్కరిణీతటే
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశయ మంగళం

13)శ్రీమత్సుందరజామాతృ మునిమానసవాసినే
సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం

14)మంగళాశాసనపరై ర్మదాచార్య పురోగమైః
సర్వైశ్చ పూర్వై రాచార్యై స్సత్కృతాయాస్తు మంగళం!!

శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి కరావలంబస్తోత్రం
1)శ్రీ శేషశైలసునికేతన దివ్యమూర్తే
నారాయణాత్యుత హరే నళినాయతాక్ష
లీలాకటాక్ష పరిరక్షిత సర్వలోకా
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం

2)బ్రహ్మాదివందిత పదాంభుజ శంఖపాణే
శ్రీ మత్సుదర్శన సుశోభిత దివ్య హస్త
కారుణ్య సాగర శరణ్య సుపుణ్యమూర్తే
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం

3)వేదాంతవేద్య భవసాగర కర్ణాధారా
శ్రీపద్మనాభ కమలార్చిత పాదపద్మా
లోకైకపావన పరాత్పర పాపహారిన్
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం

4)లక్ష్మీపతే నిగమలక్ష్య నిజస్వరూపా
కామాది దోష పరిహారిత భోదదాయిన్
దైత్యాది మర్ధన జనార్ధన వాసుదేవ
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం


5)తాపత్రయం హరవిభో రభసాన్మురారే
సంరక్షమాం కరుణయా సరసీరుహాక్ష
మచ్చిష్యమప్యనుదినం పరి రక్ష విష్ణో
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం

6)శ్రీజాతరూప నవరత్న లసత్కిరీట
కస్తూరికా తిలకశొభి లలాటదేశ
రాకెందుబింబ వదనాంభుజ వారిజాక్ష
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం

7)వందారులోక వరదాన వచోవిలాస
రత్నాడ్యహార పరిశోభిత కంబుకంఠ
కేయురరత్న సువిభాసి దిగంతరాళ
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం


8)దివ్యాంగదాంచిత భుజద్వయ మంగళాత్మాన్
కేయురభూషణ సుశోభిత దీర్గబాహో
నాగేంద్ర కంకణా కరద్వయకామదాయిన్
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం

9)స్వామిన్! జగధారణా వారధి మధ్యమగ్నం
మాముద్ధరాధ్య కృపయ కరుణపయోధే
లక్ష్మిం చ దేహి విపులామృణవారణాయ
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం

10)దివ్యాంగరాగ పరిచర్చిత కోమలాంగ
పీతాంబరావృతతనో తరుణార్కభాసా
సత్కాంచనాభ పరిధాన సుపట్టాబంద
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం


11)రత్నాడ్యధామ సునిబద్ధ కటిప్రదేశ
మాణిక్యదర్పణ సుసన్నిభ జానుదేశ
జంఘూద్వయేన పరిమోహిత సర్వలోక
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం

12)లోకైకపావన లసత్పరిశోభితంఘ్రిం
తత్పాద దర్శన దినేశమహాప్రసాదాత్
హార్ధం తమస్చ సకలం లయమాప భూమన్
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం

13)కామాదివైరినివహో ప్రియ మాం ప్రయాతః
దారిద్ర్యమప్యపగతం సకలం దయాళో
దీనంచ మాం సమవలోక్య దయార్ద్ర దృస్ట్యా
శ్రీవేంకటేశ మమదేహి కరావలంబం

14)శ్రీవేంకటేశ పదపంకజషట్పదేనా
శ్రీమాన్ నృసింహ యతినా రచితం జగత్యాం
ఏతత్పఠంతి మనుజాః పురుషోత్తమాస్య
తే ప్రాప్నువంతి పరమాం పదవీం మురారి