Wednesday, September 12, 2007

శ్రీ కృష్ణా అష్టోత్తర శతనామావళి


1) ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః
2) ఓం కమలానాథాయ నమః
3) ఓం వాసుదేవాయ నమః
4) ఓం సనాతనాయ నమః
5) ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః
6) ఓం పుణ్యాయ నమః
7) ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః
8) ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః
9) ఓం యశోదావత్సలాయ నమః
10) ఓం హరయే నమః
11) ఓం చ్తుర్భుజాత్తచక్రాసిగదా శంఖాంబుజాయుధాయ నమః
12) ఓం దేవకీనందనాయ నమః
13) ఓం శ్రీశాయ నమః
14) ఓం నందగోపప్రియాత్మజాయ నమః
15) ఓం యమునావేగసంహారిణే నమః
16) ఓం బలభద్రప్రియానుజాయ నమః
17) ఓం పూతనాజీవితహరణాయ నమః
18) ఓం శకటాసురభంజనాయ నమః
19) ఓం నందవ్రజజనానందినే నమః
20) ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః
21) ఓం నవనీతవిలిప్తాంగాయ నమః
22) ఓం నవనీతనటాయ నమః
23) ఓం అనఘాయ నమః
24) ఓం నవనీతనవాహారాయ నమః
25) ఓం ముచుకుందప్రసాదకాయ నమః
26) ఓం షోడశస్త్రీసహస్రేశాయ నమః
27) ఓం త్రిభంగినే నమః
28) ఓం మధురాకృతయే నమః
29) ఓం శుకవాగమృతాబ్ధీందనే నమః
30) ఓం గోవిందాయ నమః
31) ఓం యోగినాంపతయే నమః
32) ఓం వత్సవాటచరాయ నమః
33) ఓం అనంతాయ నమః
34) ఓం ధేనుకసురభంజనాయ నమః
35) ఓం తృణీకృతతృణావర్తాయ నమః
36) ఓం యమళార్జునభంజనాయ నమః
37) ఓం ఉత్తాలోత్తాలభేత్రే నమః
38) ఓం తమాలశ్యామలాకృతాయే నమః
39) ఓం గోపగోపీశ్వరాయ నమః
40) ఓం యోగినే నమః
41) ఓం కోటిసూర్యసమప్రభాయ నమః
42) ఓం ఇళాపతయే నమః
43) ఓం పరంజ్యొతిషే నమః
44) ఓం యాదవేంద్రాయ నమః
45) ఓం యాదూద్వహాయ నమః
46) ఓం వనమాలినే నమః
47) ఓం పీతవాససే నమః
48) ఓం పారిజాతాపహరకాయ నమః
49) ఓం గోవర్ధనాచలోద్ధర్త్రే నమః
50) ఓం గోపాలాయ నమః
51) ఓం సర్వపాలకాయ నమః
52) ఓం అజాయ నమః
53) ఓం నిరంజనాయ నమః
54) ఓం కామజనకాయ నమః
55) ఓం కంజలోచనాయ నమః
56) ఓం మధుఘ్నే నమః
57) ఓం మధురానాథాయ నమః
58) ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః
59) ఓం బలినే నమః
60) ఓం బృందావనాంతసంచారిణే నమః
61) ఓం తులసీదామభూషణాయ నమః
62) ఓం శ్యమంతమణిహర్త్రే నమః
63) ఓం నరనారాయణాత్మకాయ నమః
64) ఓం కుబ్జాకృష్ణాంబరధరాయ నమః
65) ఓం మాయినే నమః
66) ఓం పరమపూరుషాయ నమః
67) ఓం ముష్టికాసురచాణూర మల్లయుద్ధ విశారదాయ నమః
68) ఓం సంసారవైరిణే నమః
69) ఓం మురారినే నమః
70) ఓం నరకాంతకాయ నమః
71) ఓం అనాదిబ్రహ్మచారిణే నమః
72) ఓం కృష్ణావ్యసనకర్మకాయ నమః
73) ఓం శిశుపాలశిరచ్చేత్రే నమః
74) ఓం దుర్యోధనకులాంతకృతే నమః
75) ఓం విదురాక్రూరవరదాయ నమః
76) ఓం విశ్వరూపప్రదర్శకాయ నమః
77) ఓం సత్యవాచయే నమః
78) ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః
79) ఓం సత్యభామారతాయ నమః
80) ఓం జయినే నమః
81) ఓం సుభద్రాపూర్వజాయ నమః
82) ఓం విష్ణవే నమః
83) ఓం భీష్మముక్తిప్రదాయకాయ నమః
84) ఓం జగద్గురవే నమః
85) ఓం జగన్నాథాయ నమః
86) ఓం వేణునాదవిశారదాయ నమః
87) ఓం వృషభాసురవిధ్వంసినే నమః
88) ఓం బాణాసురకరాంతకృతే నమః
89) ఓం యుధిష్ఠరప్రతిష్ఠాత్రే నమః
90) ఓం బర్హిబర్హవతంసకాయ నమః
91) ఓం పార్థసారధియే నమః
92) ఓం అవ్యక్తాయ నమః
93) ఓం శ్రీహూదధయేగీతామృతమ నమః
94) ఓం కాళీయఫణిమాణిక్యరంజిత శ్రీపదాంబుజాయ నమః
95) ఓం దామోదరాయ నమః
96) ఓం యజ్ఞభోక్త్రే నమః
97) ఓం దానవేంద్రవినాశకాయ నమః
98) ఓం నారాయణాయ నమః
99) ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
100) ఓం పన్నాగాశనవాహనాయ నమః
101) ఓం జలక్రీడాసమాసక్తగోపీ వస్త్రాపహారకాయ నమః
102) ఓం నారాయణాయ నమః
103) ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
104) ఓం పన్నాగాశనవాహనాయ నమః
105) ఓం జలక్రీడాసమాసక్తగోపి వస్త్రాపహారకాయ నమః
106) ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః
107) ఓం తీర్ధకృతే నమః
108) ఓం వేదవేద్యాయ నమః
109) ఓం దయానిధయే నమః
110) ఓం సర్వతీర్ధాత్మకాయ నమః
111) ఓం సర్వగ్రహరూపిణే నమః
112) ఓం పరాత్పరాయ నమః

ఇతి శ్రీ కృష్ణా అష్టోత్తర శతనామావళి సమాప్తం

శ్రీ పాండురంగాష్టకమ్‌


1) మహాయోగపీఠే తటే భీమరథ్యా వరం పుండరీకాయ దాతుం మునీంద్రైః
సమాగత్య తిష్ఠంత మానందకందం పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్‌


2) తటిద్వాసనం నీలమేఘావభాసం రమామందిరం సుందరం చిత్ప్రకాశమ్‌
పరం త్విష్టకాయాం సమన్యస్తపాదం పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్‌


3) ప్రమాణం భవాబ్ధేరిదం మామకానాం నితంబః కరాభ్యాంధృతో యేన తస్మాత్‌
విధాతుర్వసత్యై ధృతో నాభికోశః పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్‌


4) స్ఫురత్కౌస్తుభాలంకృతం కంఠదేశే శ్రియా జుష్టకేయూరకం శ్రీనివాసమ్‌
శివం శాంతమీడ్యం వరం లోకపాలం పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్‌


5) శరచ్చంద్రబింబాననం చారుహాసం లసత్కుండలాక్రాంత గండస్ధలాంగమ్‌
జపారాగబింబాధరం కంజనేత్రం పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్‌


6) కిరీటోజ్జ్వలత్సర్వదిక్ప్రాంత భాగం సురైరర్చితం దివ్యరత్నైరనర్ఘైః
త్రిభంగాకృతిం బర్హమాల్యావతంసం పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్‌


7) విభుం వేణునాదం చరంతం దురంతం స్వయం లీలయాగోపవేషం దధానమ్‌
గవాం బృందకానందదం చారుహాసం పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్‌


8) అజం రుక్మిణీప్రాణసంజీవనం తం, పరం ధామ కైవల్యమేకం తురీయమ్‌
ప్రసన్నం ప్రసన్నార్తిహం దేవదేవం పరబ్రహ్మలింగం భజే పాండురంగమ్‌


!! స్తవం పాండురంగస్య వై పుణ్యదం యే పఠంత్యేకచిత్తేన భక్త్యా చ నిత్యమ్‌
భవాంభోనిధిం తేపి తీర్త్వాంతకాలే హరేరాలయం శాశ్వతం ప్రాప్నువంతి !!
శ్రీ కృష్ణాష్టకం1) వసుదేవసుతం దేవం కంసచాణూరమర్దనం
దేవకీపరమానన్దం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌.

2) అతసీపుష్పసంకాశం హారనూపురశోభితం
రత్నకంకణకేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌.

3) కుటిలాలకసంయుక్తం పూర్ణచంద్రనిభాననం
విలసత్కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌.

4) మన్దారగంధసంయుక్తం చారహాసం చతుర్భజం
బర్హిపిఞ్ఛావచూడాఙ్గం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌.


5) ఉత్ఫుల్లపద్మయపత్రాక్షంనీలజీమూతసన్నిభం
యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌.


6) రుక్మిణీకేళిసంయుక్తం పీతామ్బరసుశోభితం
అవాప్తతులసీగంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌.


7) గోపికానాం కుచద్వన్ద్వ కుఙ్కుమాంకితవక్షసం
శ్రీ నికేతనం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌.


8) శ్రీవత్సాఙ్కం మహోరస్కం వనమాలావిరాజితం
శఙ్ఖచక్రధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుమ్‌.


!!కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం ప్రాత రుత్థాయ యః పఠేత్‌
కోటిజన్మకృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి !!