Monday, December 31, 2012

HAPPY NEW YEAR 2013      ♥♥♥ WEL COME TO ♥ 2013 ♥ HAPPY NEW YEAR ♥♥♥


     ♥♥♥ WEL COME TO ♥ 2013 ♥ HAPPY NEW YEAR ♥♥♥

Friday, December 28, 2012

వారణమాయిరమ్

ఈ గోదాదేవి స్తోత్రాలు..నిత్యం చెప్పుకొండీ 

( పెళ్ళికాని వారు ఈ శ్లోకాలను 41రోజులు
చెప్పుకొంటే..తొందరలో పెళ్ళి జరుగుతుందీ)

ప్రార్థన::___/\___ 

కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కాననోద్భవామ్‌
పాండ్యే విశ్వంభరా గోదామ్‌ వందే శ్రీరంగనాయకీమ్‌

నీళాతుంగస్తన గిరితటి సుప్తముద్భోద్య కృష్ణమ్‌
పారార్థ్యం సంశృతి శతశిరస్సిద్ధమధ్యాపయన్తీ
స్వోచ్ఛిష్టాయామ్‌ స్రజి నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుఙ్తే
గాదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః

అల్లినాళ్ తామరై మేలారణజ్గి  నిన్ఱుణైవి.
మల్లినాడాణ్డ మడమయిల్ మెల్లియలాళ్
ఆయర్ కులవేన్ద నాగత్తాళ్ తె పుదువై
వేయర్ పయన్ద విళక్కు.

అవతారిక::
పరమాత్మ స్వరూపుడగు శ్రియఃపతి చేతనులను కనికరించి
స్వప్నానుభవము కలుగచేసి వరములొసంగుటలో సామాన్యుల విషయమున
వారి కర్మానుగుణముగను, ఆశ్రయించిన ఆండాళ్ దేవి విషయమున, ఆమె
శ్రియఃపతినే అనుభవించువలయునని యున్నదగుటచే ఆమె కోర్కె ననుసరించి
ఆమెను అనుభవుంపనెంచి ఏకొతయులేక పాణిగ్రహణపర్యంతము స్వప్నమునందే అనుగ్రహించెను.
అట్టి తన స్వప్నానుభవమును శ్రీఆండాళ్ తాయారు తన అంతరంగ ప్రియసఖికి వారణమాయిరమను 
ఈ క్రిందిపాశురముద్వారా సాయించు చున్నది.

1}
వారణమాయిరమ్ శూఱవలం శెయ్‌దు  
నారణనంబి నడక్కిన్ఱానె న్ఱెతిర్ 
పూరణపొఱ్కుడమ్ వైత్తు  ప్పుఱ మెజ్గుమ్ 
తోరణమ్ నాట్ట క్కనాక్కణ్డేన్  తోఱినాన్  

2}
నాళైవదువై మణమెన్ఱు నాళిట్టు
ప్పాళైకముకు పరశుడై ప్పన్దఱ్కీ  ఱ్ 
కోళరి మాధవన్ గోవిందనెన్బా నోర్
కాళైపుకుత క్కనాక్కణ్డేన్ తోఱినాన్ .

3}
నాత్తిశై త్తీర్తమ్ కొణర్‌న్దు ననినల్కి
ప్పార్పనచ్చిట్టర్‌కళ్ పల్లా రెడుత్తేత్తి
పూప్పునై కణ్ణి ప్పునితనో డెన్ఱన్నై 
క్కాప్పునాణ్ కట్ట క్కనాక్కణ్డేన్ తోఱీనాన్ .

4}
కదిరొళిదీపం కలశముడనేన్ది 
చ్చదిరిళమంగైయర్ తామ్్‌వ న్దెదిర్‌కొళ్ళ 
మధురైయార్‌మన్న నడినిలై తొట్టు ఎజ్గుమ్ 
అదిరప్పుకుద క్కనాక్కణేన్ తోఱినాన్.

5}
మత్తళజ్గొట్ట పరిశజ్గమ్ నిన్ఱూద 
ముత్తుడైత్తామనిరై తాఱ్‌న్దపన్దఱ్కీఱ్ 
మైత్తునన్ నమ్బి మధుశూదన్ వన్దు ఎన్నై 
కైత్తలమ్ పత్తి క్కనాక్కణేన్ తోఱీనాన్.

6}
వాయ్నల్లార్ నల్లమఱై యెది మన్దిరత్తాల్ 
పాశిలై నాఱ్పడుత్తు ప్పరిదివైత్తు,
క్కాయ్‌శిన మాకళిఱన్నా నెన్‌కైప్పత్తి 
త్తీవలమ్ శెయ్య క్కనాక్కణేన్ తోఱినాన్.

7}
ఇమ్మైక్కు మేఱేఱ్‌పిఱవిక్కుమ్ పత్తావా
నమ్మై యుడై యవ నారాయణ నన్బి 
శెమ్మై యుడైయ తిరుక్కైయాల్ తాళ్‌పత్తి
అమ్మిమిదక్క కనాక్కణ్డేన్ తో!రీనాన్

8}
పరిశిలై వాణ్‌ముగ తైన్నై మార్‌తామ్ వన్దిట్టు 
ఎరిముగమ్ పారి తైన్నై మున్నై మున్నేనిఱుత్తి 
అరిముగనచ్చుత కైమేలె కైవైత్తు 
ప్పొరిముగన్దట్ట క్కనాక్కణ్డేన్ తోఱీనాన్.

9}
కుజ్గు మమప్పి క్కుళిర్ శాన్దమ్ మట్టిత్తు
మజ్గళవీధి వలమ్ శెయ్‌దు మణనీర్
అజ్గవనోడు ముడన్ శె న్ఱజ్గానై మేల్
మఞ్జన మాట్ట క్కనాక్కణ్డేన్ తోఱీనాన్ 

10}
ఆయనుక్కాగ త్తాన్ కణ్డ కనావినై
వేయర్ పుకఱ్ విల్లిపుత్తూర్కో  గోదైసొల్ 
తూయతమిఱ్ మాలై యిరైన్దుమ్ వల్లవర్
వాయునన్మ క్కళైప్పెత్తు మకిఱ్వరే

శ్రీ ఆండాళ్ తిరువడిగళే శరణం                           

Thursday, December 27, 2012

శ్రీ లక్ష్మీనృసింహ పంచరత్నం
1::త్వత్ప్రభుజీవప్రియమిచ్ఛసి చేన్నర
హరిపూజాం కురు సతతం
ప్రతిబింబాలంకృతిధృతికుశలో బింబాలంకృతిమాతనుతే 
చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్

2::శుక్తౌ రజతప్రతిభా జాతా కటకాద్యర్థసమర్థా చే-
ద్దుఃఖమయీ తే సంసృతిరేషా నిర్వృతిదానే నిపుణా స్యాత్ 
చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్ 

3::ఆకృతిసామ్యాచ్ఛాల్మలికుసుమే స్థలనలినత్వభ్రమమకరోః
గంధరసావిహ కిము విద్యేతే విఫలం భ్రామ్యసి భృశవిరసేస్మిన్ 
చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్ 

4::స్రక్చందనవనితాదీన్విషయాన్సుఖదాన్మత్వా తత్ర విహరసే
గంధఫలీసదృశా నను తేమీ భోగానంతరదుఃఖకృతః స్యుః 
చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్

5::తవ హితమేకం వచనం వక్ష్యే శృణు సుఖకామో యది సతతం
స్వప్నే దృష్టం సకలం హి మృషా జాగ్రతి చ స్మర తద్వదితి
చేతోభృంగ భ్రమసి వృథా భవమరుభూమౌ విరసాయాం
భజ భజ లక్ష్మీనరసింహానఘపదసరసిజమకరందమ్ lakshmeenRsiMha paMcharatnaM

1::
tvatprabhujeevapriyamichChasi chaennaraharipoojaaM kuru satataM
pratibiMbaalaMkRtidhRtikuSalO biMbaalaMkRtimaatanutae 
chaetObhRMga bhramasi vRthaa bhavamarubhoomau virasaayaaM
bhaja bhaja lakshmeenarasiMhaanaghapadasarasijamakaraMdam^

2::
Suktau rajatapratibhaa jaataa kaTakaadyarthasamarthaa chae-
ddu@hkhamayee tae saMsRtiraeshaa nirvRtidaanae nipuNaa syaat^ 
chaetObhRMga bhramasi vRthaa bhavamarubhoomau virasaayaaM
bhaja bhaja lakshmeenarasiMhaanaghapadasarasijamakaraMdam^ 

3::
aakRtisaamyaachChaalmalikusumae sthalanalinatvabhramamakarO@h
gaMdharasaaviha kimu vidyaetae viphalaM bhraamyasi bhRSavirasaesmin^ 
chaetObhRMga bhramasi vRthaa bhavamarubhoomau virasaayaaM
bhaja bhaja lakshmeenarasiMhaanaghapadasarasijamakaraMdam^ 

4::
srakchaMdanavanitaadeenvishayaansukhadaanmatvaa tatra viharasae
gaMdhaphaleesadRSaa nanu taemee bhOgaanaMtaradu@hkhakRta@h syu@h 
chaetObhRMga bhramasi vRthaa bhavamarubhoomau virasaayaaM
bhaja bhaja lakshmeenarasiMhaanaghapadasarasijamakaraMdam^

5::
tava hitamaekaM vachanaM vakshyae SRNu sukhakaamO yadi satataM
svapnae dRshTaM sakalaM hi mRshaa jaagrati cha smara tadvaditi
chaetObhRMga bhramasi vRthaa bhavamarubhoomau virasaayaaM
bhaja bhaja lakshmeenarasiMhaanaghapadasarasijamakaraMdam^ 

Monday, December 24, 2012

ఆధ్యాత్మికం

నిత్య మానవ ధర్మాలు - పార్ట్ 5

ఇంతకు క్రితం వరకు స్నానం చేయడం వరకు పాటించాల్సిన 

నియమాలను గురించి తెలుసుకున్నాం... ఇప్పుడు స్నానం 
తర్వాత 

చేయాల్సిన విధులను గురించి తెలుసుకుందాం....

21. స్నానం తర్వాత ముందుగా ముకం, తర్వాత వక్షస్థలం, 

ఆ తర్వాత శిరస్సు... ఆపైన మిగతా శరీర భాగాలను 

తుడుచుకోవాలి. 

పొడి వస్త్ర్రంతోనే తుడుచుకోవాలి. తడిబట్టను వాడకూడదు.

22. స్త్ర్రీలు సాధారణంగా కంఠస్నానం చేసేప్పుడు జుట్టు చివర 

తప్పనిసరిగా ముడి వేసుకోవాలి. లేనట్లయితే దేహం 

పిశాచగ్రస్తమవుతుంది. తలంటు చేసేప్పుడు ఆ అవసరం 

లేదు. అయితే... స్నానం పూర్తయిన వెంటనే జుట్టుకు ముడి 

వేయాలి.


23. స్నానం చేసేందుకు కట్టుకుని, తడిపిన బట్టను కిందకు 


వదలాలి. ఈ బట్టను తానైనా ఉతికి ఆరవేయాలి. లేదా భార్య, 

పిల్లలు 

ఆరవేయాలి. ఇతరులకు దాన్ని ఉతకడానికి గానీ, 

ఆరవేయడానికి గానీ ఇవ్వకూడదు.

24. బట్టలు మార్చుకునేప్పుడు పొడిబట్టలు పైకి తీయాలి. 

కిందకు విడవకూడదు.


25. స్నానం ఎక్కువ సేపు చేయాలి. గోడపై నీళ్లు చల్లినట్లు 

మమ అనిపించుకోకూడదు.
26. స్నానాలు ప్రధానంగా మూడు రకాలు:

అ) అభ్యంగన స్నానం (తలంటు పోసుకోవడం)

ఆ) అవబృద స్నానం (దీక్ష చివర చేసేది)

ఇ) అఘమర్షణ స్నానం (తడి బట్టలతో దేహాన్ని 

రుద్దుకోవడం. ఈ తర్వా స్నానం వల్ల బుద్దిజ్నానాలు 

పెరుగుతాయి)


27. తలంటు స్నానాలు ఏయేరోజుల్లో ఏ ఫలితాన్నిస్తాయి?

ఆదివారం - తాపం

సోమవారం - కాంతి

మంగళవారం - మంచిదికాదు

బుధవారం - లక్ష్మీ

గురువారం - ధననాశం

శుక్రవారం - విపత్తు

శనివారం - భోగం

(ఇవి పురుషులకు మాత్రమే. స్త్ర్రీలు రోజూప తలంటు 

చేసుకోవచ్చు. పురుషులు ప్రత్యేక దీక్షల్లో ఉన్నప్పుడు, 

వ్రతాలు చేసేప్పుడు ఈ 

నిబంధన అడ్డురాదు)


28. శిరస్సు స్నానం చేసినప్పుడు మాత్రమే తడి విభూతి 

నుదుటన పెట్టుకోవాలి. కంఠ స్నానం చేసినప్పుడు పొడి 

విభూపతిని మాత్రమే 

పెట్టుకోవాలి.


29. విభూతిని ముందుగా బొటన వేలితో కుడి నుంచి 

ఎడమకు పెట్టుకోవాలి. మధ్యవేలితో సరిచేసుకోవాలి. తర్వాత 

మధ్యమూడు 

వేళ్లతో అడ్డంగా విభూతి పెట్టుకోవాలి.30. విభూతిని మూడు గీతులగా పెట్టుకోవడం అంటే... 

సత్వ, రజ, తమో గుణాలకు అతీతుడు అని అర్థం.నోట్: ఇవన్నీ పెద్దలు చెప్పిన మాటలు... మనుధర్మశాస్త్ర్రాల 

సారాలు. కాబట్టి.. ఎందుకు, ఏమిటి?? అని 

ప్రశ్నించకుండా... 

హిందూమతాభిమానం ఉన్నవారు పాటించగలరు. ప్రతిరోజూ 

కొన్ని ధర్మాలను మీ ముందు పెడతాను. దయచేసి 

అన్యమతస్తులు 

మీరు ఇష్యూ చేయడానికి నా వాల్ ను, నా పోస్టులను 

వేదికగా చేసుకోకండి. ఇక మనుధర్మశాస్త్ర్రాలను 

వ్యతిరేకించేవారున్నారు. 

అయితే... అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన ధర్మసూత్రాలను 

మాత్రమే ఇక్కడ నేను పోస్టు చేస్తున్నాను.

Sunday, December 23, 2012

మన సంస్కృతిమన సంస్కృతిలో దీపారాధన అనేది ప్రధానాంశం. ఈ దీపారాధన పూజామందిరమందు, దేవాలయములో 


గృహప్రాంగణములలో, తులసీ బృందావనమందు, మారేడు, రావి వంటి దేవతా వృక్షాల వద్ద, పుణ్య 


నదీతీరములందు ప్రాతః కాలమందు, మరియు సంధ్యా సమయమందు వెలిగించుట అత్యంత పుణ్యప్రదమని 


పురాణాలు వర్ణించి చెబుతున్నాయి.
కార్తీకే తిలతైలేన సాయంకాలే సమాగతే, ఆకాశదీపం యో దద్యాత్ మాసమేకం హరిం ప్రతి,మహతీం 

శ్రియమాప్నోతి రూప సౌభాగ్య సంపదం(నిర్ణయ సింధు)సంకల్పం: అహం సకల పాపక్షయపుర్వకం శ్రీ రాధా దామోదర ప్రీతయే అద్య ఆరంభ కార్తీక అమావాస్యా పర్యంతం 


యథా శక్తి ఆకాశ దీపదానం కరిష్యే.

అని దీపం వెలిగించిన తరువాత ఈక్రింది శ్లోకం చదువుతూ నమస్కారం చేయాలి.

దామోదరాయ నభసి తులాయాం లోలయా సహా,

ప్రదీపం తే ప్రయచ్చామి నమో అనంతాయ వేధసే (నిర్ణయ సింధు)

ఇలా రోజూ చేయడం కుదరని పక్షంలో మాసాంతంలోని చివరి మూడు రోజులు చేసిననూ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్య 


అభివృద్ది కలుగుతుంది

నిత్య మానవ ధర్మాలు ,కార్తీక స్నాన విధి


కార్తీకేహం కరిష్యామి ప్రాతః స్నానం జనార్ధన!


ప్రీత్యర్ధం దేవ దేవేశ దావెూదర మయా సహా!!అని శ్లోకాన్ని జపిస్తూ ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే చన్నీటి స్నాన మాచరించాలి.


ఆ తరువాత ఈ క్రింది మంత్రములు చదువుతూ సూర్యునికి అర్ఘ్యమును 


ఈయవలెను. 


మయా కృత కార్తీక స్నానాంగం అర్ఘ్య ప్రాదానం కరిష్యే  


వ్రతినః కార్తికే మాసి స్నానస్య విదివన్మమ, ఘ్రుహానార్ఘ్యం మయా దత్తం 


దనుజేంద్ర నిషూదన - శ్రీ కృష్ణాయ నమః ఇదం అర్ఘ్యం


నిత్య నైమిత్తికే కృష్ణు కార్తికే పాపనాశనే, ఘ్రుహానార్ఘ్యం మయా దత్తం 

రాధాయా సహితో హరే - శ్రీ హరయే నమః ఇదం అర్ఘ్యం

అనేన అర్ఘ్య ప్రదానేన శ్రీ హరిః ప్రీయతాం"


నిత్య మానవ ధర్మాలు (17.12.2012)

5. తెల్లవారుజామున 4-5 గంటల మధ్య స్నానం చేయడం అత్యుత్తమం. దీన్ని రుషిస్నానం అంటారు. 5 నుంచి 6 గంటల మధ్య చేసే స్నానాన్ని దేవస్నానం అంటారు. ఇది మధ్యమం. ఇక 6 నుంచి 7 గంటల మధ్య చేసే స్నానాన్ని మానవస్నానం అంటారు. ఇది అధమం. ఇక 7 గంటల తర్వాత చేసే స్నానాన్ని రాక్షస స్నానం అంటారు. ఇది అధమాతి అధమం. కాబట్టి... ఉదయాన్నే బ్రహ్మముహూర్తంలో నిద్రలేచి, రుషిస్నానం చేయడం పుణ్యప్రదం...

6. ఇక స్నానాల్లోకెల్లా... చన్నీటి స్నానం ఉత్తమమైనది.
ప్రవాహ ఉదకంలో స్నానం చేయడం ఉత్తమోత్తమం. చెరువులో స్నానం మధ్యమం. నూతివద్ద స్నానం చేయడం అధమం. మిగతా స్నానాలకు పేర్లులేవు. అయితే... హైదరాబాద్ నగర వాసులు అదృష్టవంతులు... నదివరకు వెళ్లి ప్రవాహ ఉదక స్నానం చేయకున్నా... రోజూ కృష్ణా, మంజీరా నదుల నీటితో స్నానం చేస్తుంటారు. అది ఉత్తమోత్తమం. ఇక హైదరాబాద్ లోని మరో భాగం ప్రజలు గండిపేట జలాశయం నీటితో స్నానం చేస్తుంటారు. ఇదీ మంచిదే. వేయిపనులున్నా... వాటిని వదిలి... సమయానికి స్నానం చేయాలని ధర్మశాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.

7. నదీస్నానం, కాలవల్లో స్నానం చేసేప్పుడు ప్రవాహానికి ఎదురుగా మగవారు, వాలుగా ఆడవారు స్నానం చేయాలి. మగవారు ఎదురుగా కాకుండా, వాలుగా స్నానం చేస్తే వారి మగతనం నషిస్తుంది. అదేవిధంగా ఆడవారు ప్రవాహానికి ఎదురుగా స్నానం చేస్తే... వారి స్త్ర్రీత్వం నశిస్తుంది. (ఇలాంటి చిన్నచిన్న పొరపాట్లే... నేడు సంతానలేమికి కారణమవుతున్నాయి)

8. ఒక నదిలో స్నానం చేసేప్పుడు మరో నదిని దూషించకూడదు.

నోట్: ఇవన్నీ పెద్దలు చెప్పిన మాటలు... మనుధర్మశాస్త్ర్రాల సారాలు. కాబట్టి.. ఎందుకు, ఏమిటి?? అని ప్రశ్నించకుండా... హిందూమతాభిమానం ఉన్నవారు పాటించగలరు. ప్రతిరోజూ కొన్ని ధర్మాలను మీ ముందు పెడతాను. దయచేసి అన్యమతస్తులు మీరు ఇష్యూ చేయడానికి నా వాల్ ను, నా పోస్టులను వేదికగా చేసుకోకండి. ఇక మనుధర్మశాస్త్ర్రాలను వ్యతిరేకించేవారున్నారు. అయితే... అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన ధర్మసూత్రాలను మాత్రమే ఇక్కడ నేను పోస్టు చేస్తున్నాను.

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణము శ్రేయస్కరము.
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణము శ్రేయస్కరము. అభీష్టసిద్ధికి ఈ క్రింద సూచించిన శ్లోకములను 108 మార్లు జపించవలెను. పిల్లల క్షేమార్ఠము తల్లిదండ్రులు జపము చేయవచ్చును:

1. విద్యాభివృద్ధికి:
(14)
సర్వగ సర్వవిద్భాను ర్విష్వక్సేనో జనార్దనః |
వేదో వేదవిదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్కవిః ||

2. ఉదర రోగ నివృత్తికి:
(16)
భ్రాజిష్ణు ర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణు ర్జగదాదిజః |
అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః ||


3. ఉత్సాహమునకు:
(18)
వేద్యో వైద్య స్సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః |
అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః ||


4. మేధాసంపత్తికి:
(19)
మహాబుధ్ధి ర్మహావీర్యో మహాశక్తి ర్మహాద్యుతిః |
అనిర్దేశ్య వపుః శ్రీమా నమేయాత్మా మహాద్రిధృక్ ||


5. కంటి చూపునకు:
(24)
అగ్రణీ గ్రామణీ శ్రీమాన్ న్యాయో నేత సమీరణః |
సహస్రమూర్థా విశ్వాత్మ సహస్రాక్ష స్సహస్రపాత్ ||


6. కోరికలిరేడుటకు:
(27)
అసంఖ్యేయో2ప్రమేయాత్మ విశిష్ట శ్శిష్ట క్రుచ్ఛిచిః |
సిద్ధార్థ స్సిధ్ధసంకల్పః సిద్ధిద స్సిధ్ధిసాధనః ||


7. వివాహ ప్రాప్తికి:
(32)
భూతభవ్య భవన్నాధః పవనః పావనో2నలః |
కామహా కామక్రుత్కాన్తః కామః కామప్రదః ప్రభుః ||


8. అభివృద్ధికి:
(42)
వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థాన స్స్థానదో ధ్రువః |
పరర్థిః పరమ స్పష్ట: స్తుష్ట: పుష్ట శ్శుభేక్షణః ||


9. మరణ భీతి తొలగుటకు:
(44)
వైకుంఠ: పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః ప్రుథుః |
హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయు రథోక్షజః ||


10. కుటుంబ ధనాభివ్రుద్ధికి:
(46)
విస్తారః స్థావర స్స్టాణుః ప్రమాణం బీజ మవ్యయం |
అర్థో2నర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః ||

11. జ్ఞానాభివ్రుద్ధికి:
(48)
యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతు స్సత్రం సతాం గతిః |
సర్వదర్సీ నివృతాత్మ సర్వజ్ఞో జ్ఞాన ముత్తమం ||

12. క్షేమభివ్రుధ్ధికి:
(64)
అనివర్తీ నివృత్తాత్మ సంక్షేప్తా క్షేమక్రుచ్ఛివః |
శ్రీవత్సవక్షా శ్శ్రీవాస శ్శ్రీపతిః శ్శ్రీమతాం వరః ||


13. నిరంతర దైవ చింతనకు:
(65)
శ్రీద శ్శ్రీశ శ్శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః |
శ్రీధరః శ్రీకర శ్శ్రేయః శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః ||

14. దుఃఖ నివారణకు:
(67)
ఉదీర్ణ స్సర్వత శ్చక్షు రనీశ శ్శాశ్వత స్థిరః |
భూశయో భూషణో భూతి ర్విశోక శ్శోక నాశనః ||


15. జన్మ రాహిత్యమునకు:
(75)
సద్గతి స్సత్క్రుతి స్సత్తా సద్భూతి స్సత్పరాయణః |
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠ స్సన్నివాస స్సుయామునః ||


16. శత్రువుల జయించుటకు:
(88)
సులభ స్సువ్రత సిద్ధ శ్శత్రుజి చ్ఛత్రు తాపనః !
న్యగ్రోధో దుంబరో2శ్వత్ఠ శ్చాణూరాంధ్ర నిషూధనః ||


17. భయ నాశనమునకు:
(89)
సహస్రార్చి స్సప్తజిహ్వ స్సప్తైధా స్సప్తవాహనః |
అమూర్తి రణఘో2చింత్యో భయక్రు ద్భయ నాశనః ||


18. మంగళ ప్రాప్తికి:
(96)
సనాత్సనాతన తమః కపిలః కపి రవ్యయః |
స్వస్తిద స్స్వస్తిక్రుత్ స్వస్తి స్వస్తిభుక్ స్వస్తిదక్షిణః ||


19. ఆపదలు తొలగుటకు, లోక కల్యాణమునకు:
(97 & 98)
అరౌద్రః కుండలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జిత శాసనః |
శబ్దాదిగ శ్శబ్దసహ శ్శిశిర శ్శర్వరీకరః ||
అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాం వరః |
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః ||


20. దుస్వప్న నాసనమునకు:
(99)
ఉత్తారణో దుష్క్రుతిహా పుణ్యోదుస్వప్న నాశనః |
వీరహా రక్షణ స్సంతో జీవనం పర్యవస్తితః ||


21. పాపక్షయమునకు:
(106)
ఆత్మయోని స్స్వయం జాతో వైఖాన స్సామగాయనః |
దేవకీ నందన స్స్రష్తా క్షితీశః పాపనాసనః ||


శ్రీరస్తు --- శుభమస్తు --- విజయోస్తు

ఓం అసతోమా సద్గమయ
ఓం తమసోమ జ్యోతిర్గమయ
ఓం మృత్యోర్మా అమ్రుతంగమయా

ఓం శాంతి ఓం శాంతి ఓం శాంతిః

స్వస్తిః

పరిటాల గోపీ కృష్ణ