Thursday, February 26, 2009

కాశీ విశ్వనాథ అష్టకం!! కాశీ విశ్వనాథ అష్టకం !!
1) ఓమ్...గంగా తరంగ రమనీయ జఠా కలాపం
గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామభాగం
నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం
వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం.

2)వాచామ గోచర మనీక గుణ స్వరూపం
వాగీష విష్ణు శురసేవిత పాద పీఠం
వామెన విగ్రహ వరేణ కళత్ర వంతం
వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం.

3)భూతాధిపం భుజంగ భూషణ భూషితాంగం
వ్యాఘ్ర జినాం బరధరం జఠిలం త్రినేత్రం
పాషాన్‌కుషా భయ వరప్రద శూలపాణిం
వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం.

4)సీతాం శుశోభిత కిరీట విరాజ మానం
పాలేక్షణా నల విషోశిత పంచబాణం
నాగాధిపా రచిత భాసుర కర్ణ పూరం
వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం.

5)పంచాననం దురిత మత్త మతంగ జాణా
నాగాంతకం దనుజ పుంగవ పన్నగానాం
దావానలం మరణ శోక జరాట వీణా
వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం.

6)తేజోమయం సగుణ నిర్గుణం అద్వితీయం
ఆనంద కందం-అపరాజితం అప్రమేయం
నాగాత్మకం సకల నిష్కలం-ఆత్మరూపం
వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం.

7)రాగాది దోష రహితం స్వజనాను రాగం
వైరాగ్య శాంతి నిలయం గిరిజా సహాయం
మాధుర్య ధైర్య శుభగం గరళా భిరామం
వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం.

8)ఆషాం విహాయ పరిహౄత్య పరస్య నిందాం
పాపేరతిం చ సునివార్య మనస్య సమాధౌ
ఆదాయ హ్రుద్కమల మధ్యగతం పరేశం
వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం
వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం
వారాణశీ పురపతిం భజ విశ్వనాథం.

(below portion is not in video)
వారాణాశీ పురపతే స్తవనం శివస్య
వ్యాఖ్యాతం అష్టకమిదం పఠతే మనుష్య విద్యాం
ష్రియం విపుల సౌఖ్యం-అనంత కీర్తిం
సంప్రాప్య దేహవిలయే లభతే చ మోక్షం.
విశ్వనాథాష్టకం ఇదం పుణ్యం యహ్ పఠేత్
శివ సన్నిధౌ శివ లోక మవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే.


Srii kaaSii viSwanaatha ashTakam
1) Om...gangaa taranga ramaneeya jaThaa kalaapam
gauree nirantara vibhUshita vaamabhaagam
naaraayaNa priyamananga madaapahaaram
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

2)vaachaama gOchara maneeka guNa swaroopam
vaageesha vishNu SurasEvita paada peeTham
vaamena vigraha varENa kaLatra vantam
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

3)bhootaadhipam bhujanga bhooshaNa bhooshitaangam
vyaaghra jinaam baradharam jaThilam trinEtram
paashaan^kushaa bhaya varaprada SUlapaaNim
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

4)seetaam SuSObhita kireeTa viraaja maanam
paalEkshaNaa nala viShOSita panchabaaNam
naagaadhipaa rachita bhaasura karNa pooram
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

5)panchaananam durita matta matanga jaaNaa
naagaantakam danuja pungava pannagaanam
daavaanalam maraNa SOka jaraaTa veeNaa
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

6)tEjOmayam saguNa nirguNam adviteeyam
aananda kandam-aparaajitam apramEyam
naagaatmakam sakala nishkalam-aatmaroopam
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

7)raagaadi dOsha rahitam svajanaanu raagam
vairaagya Saanti nilayam girijaa sahaayam
maadhurya dhairya Subhagam garaLaa bhiraamam
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

8)Ashaam vihaaya parihRutya parasya nindaam
paapEratim cha sunivaarya manasya samaadhau
Adaaya hrudkamala madhyagatam parESam
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham
vaaraaNaSee purapatim bhaja viSvanaatham.

(below portion is not in video)

vaaraaNaaSee purapatE stavanam Sivasya
vyaakhyaatam ashTakamidam paThatE manushya vidyaam
Shriyam vipula soukhyam-ananta keertim
sampraapya dEhavilayE labhatE cha mOksham.
viSvanaathaashTakam idam puNyam yah paThEt
Siva sannidhau Siva lOka mavaapnOti SivEna saha mOdatE.

Monday, February 23, 2009

Sri triSoola mahaa stOtraM

!! Sree triSoola mahaa stOtraM !!

1. kaalakaala karaaLa SoolaM -kaamitaardhaM kalpa yaenna@h
praLayakaala bhayaanakOgraM- vidyudagni vivarshaNaagraM

2. raakshasaadhama bhasmaSaeshaM - raavaNaasDhava vaktra ghOshaM
manmadhaakRti daaha rOshaM - trividha karma phalaagravaeshaM

3. dattasaevaka SatrunaaSaM - khaMDitaatma pratiphalaaSaM
paatitaaMtaka jagadadheeSaM - bhootabheekara kaala paaSaM

4. vidyudujvala dagnijaalaM - kauravaaNaaM maraNa lOlaM
paardha druSyaM garaLa neelaM - vyaasabOdhaatvidita neelaM

శివరాత్రి వ్రతంPerform gaNapati pUja praying for no hurdles to the pUja.
Do the sa.nkalpaM as prescribed below:

మమోపాత్త సమస్త దురిత క్శయద్వార శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్త్తమ్
శుభే శోభనే ముహూర్తే ఆద్యబ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్ధే
శ్వేత వరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే
ప్రథమపాదే జంబూ ద్వీపే భారతవర్షే భరతఖణ్డే
అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారిక - నామేన సంవత్సరే
ఉత్తరాయనే శిశిర ఋతౌ కుమ్బ మాసే
కృష్ణ పశే చతుర్ధశ్యామ్ సుభతితౌ - వాసర యుక్తాయామ్
శుభనశత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం
శుభతిథౌ శివరాత్రి పుణ్యకాలే శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం
మమ శేమస్థైర్య
విజయాయురారోగ్యైశ్వర్యాపి వృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ
కామమోశ చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం
ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ సమస్త దురితోప
శాన్త్యర్థం సమస్త మఙ్గళ వాప్త్యర్థం శ్రీ సామ్బ సదాశివ
ప్రసాదేన సకుటుమ్బస్య ఘ్యాన వైరాగ్య మోక్శ ప్రాప్త్యర్త్తమ్
వర్షే వర్షే ప్రయుక్త శివరాత్రి పుణ్యకాలే సమ్బ పరమేశ్వ పూజామ్ కరిష్యే ||

నమః |

Now do the kalasa pUja.
Meditate on Lord sAmba parameshvara with this shloka:

చన్ద్ర కోఠి ప్రతీకాశం త్రినేత్రం చన్ద్ర భూషణమ్.హ్ |
ఆపిఙ్గళ జటజూటం రత్న మౌళి విరాజితమ్.హ్ ||

నీలగ్రీవం ఉతారాఙ్గం తారహారోప శోభితమ్.హ్ |
వరదాభయ హస్తఞ్చ హరిణఞ్చ పరశ్వతమ్.హ్ ||

తతానం నాగ వలయం కేయూరాఙ్గత ముద్రకమ్.హ్ |
వ్యాఘ్ర చర్మ పరీతానం రత్న సింహాసన స్థితమ్.హ్ ||

ఆగచ్చ దేవదేవేశ మర్త్యలోక హితేచ్చయా |
పూజయామి విదానేన ప్రసన్నః సుముఖో భవ ||

ఉమా మహేశ్వరం ద్యాయామి | ఆవాహయామి ||

Do the prANa pratiShTA of Lord Shiva and perforM a simple pUjA with dhUpadIpaM and fruit offering

పాదాసనం కురు ప్రాఘ్య నిర్మలం స్వర్ణ నిర్మితమ్.హ్ |
భూషితం వివితైః రత్నైః కురు త్వం పాదుకాసనమ్.హ్ ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | రత్నాసనం సమర్పయామి ||

గఙ్గాది సర్వ తీర్థేభ్యః మయా ప్రార్త్తనయాహృతమ్.హ్ |
తోయమ్ ఏతత్ సుకస్పర్శమ్ పాద్యార్థమ్ ప్రదిగృహ్యతామ్.హ్ ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | పాద్యం సమర్పయామి ||

గన్ధోదకేన పుష్పేణ చన్దనేన సుగన్ధినా |
అర్ఘ్యం కృహాణ దేవేశ భక్తిం మే హ్యచలాం కురు ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | అర్ఘ్యం సమర్పయామి ||

కర్పూరోశీర సురభి శీతళం విమలం జలమ్.హ్ |
గఙ్గాయాస్తు సమానీతం గృహాణాచమణీయకమ్.హ్ ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

రసోసి రస్య వర్గేషు సుక రూపోసి శఙ్కర |
మధుపర్కం జగన్నాథ దాస్యే తుభ్యం మహేశ్వర ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | మధుపర్కం సమర్పయామి ||

పయోదధి కృతఞ్చైవ మధుశర్కరయా సమమ్.హ్ |
పఞ్చామృతేన స్నపనం కారయే త్వాం జగత్పతే ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | పఞ్చామృత స్నానం సమర్పయామి ||

మన్ధాకినియాః సమానీతం హేమాంబోరుహ వాసితమ్.హ్ |
స్నానాయ తే మయా భక్త్యా నీరం స్వీకృయతాం విభో ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | శుద్దోదక స్నానమ్ సమర్పయామి |
స్నానానన్తరం ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

వస్త్రం సూక్శ్మం తుకూలేచ దేవానామపి దుర్లభమ్.హ్ |
గృహాణ త్వమ్ ఉమాకాన్త ప్రసన్నో భవ సర్వతా ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | వస్త్రం సమర్పయామి ||

యఘ్యోపవీతం సహజం బ్రహ్మణా నిర్మితం పురా |
ఆయుష్యం భవ వర్చస్యం ఉపవీతం గృహాణ భో ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | యఘ్యోపవీతం సమర్పయామి ||

శ్రీకణ్ఠం చన్దనం దివ్యం గన్ధాఢ్యం సుమనోహరమ్.హ్ |
విలేపనం సురశ్రేష్ట మత్దత్తమ్ ప్రతి గృహ్యతామ్.హ్ ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | గన్ధం సమర్పయామి ||

అక్శదాన్ చన్ద్ర వర్ణాపాన్ శాలేయాన్ సదిలాన్ శుభాన్ |
అలఞ్కారార్థమానీదాన్ ధారయస్య మహాప్రభో ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | అక్శదాన్ సమర్పయామి ||

మాల్యాతీని సుగన్ధీని మలద్యాతీని వై ప్రభో |
మయాహృదాని పుష్పాణి పూజార్థం తవ శఞ్కర ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | పుష్పమాలాం సమర్పయామి ||


|| అఙ్గ పూజ ||

శివాయ నమః | పాదౌ పూజయామి |
శర్వాయ నమః | కుల్పౌ పూజయామి |
రుద్రాయ నమః | జానునీ పూజయామి |
ఈశానాయ నమః | జఙ్ఘే పూజయామి |
పరమాత్మనే నమః | ఊరూ పూజయామి |
హరాయ నమః | జఘనం పూజయామి |
ఈశ్వరాయ నమః | గుహ్యం పూజయామి |
స్వర్ణ రేతసే నమః | కటిం పూజయామి |
మహేశ్వరాయ నమః | నాభిం పూజయామి |
పరమేశ్వరాయ నమః | ఉదరం పూజయామి |
స్ఫటికాభరణాయ నమః | వక్శస్థలం పూజయామి |
త్రిపురహన్త్రే నమః | భాహూన్ పూజయామి |
సర్వాస్త్ర ధారిణే నమః | హస్తాన్ పూజయామి |
నీలకణ్ఠాయ నమః | కణ్ఠం పూజయామి |
వాచస్పతయే నమః | ముఖం పూజయామి |
త్ర్యమ్బకాయ నమః | నేత్రాణి పూజయామి |
ఫాల చన్ద్రాయ నమః | లలాటం పూజయామి |
గఙ్గాధరాయ నమః | జటామణ్డలం పూజయామి |
సదాశివాయ నమః | శిరః పూజయామి |
సర్వేశ్వరాయ నమః | సర్వాణ్యఙ్గాని పూజయామి |

PerforM the shivAShTottara sata or sahasra nAmAvaLi pUja.
Refer to (1) (2) below.

సామ్బ పరమేశ్వరాయ నమః | నానావిత పరిమళపత్ర
పుష్పాణి సమర్పయామి ||

|| ఉత్తరాఙ్గ పూజ ||

వనస్పతిరసోద్భూతః గన్ధాఢ్యశ్చ మనోహరః |
ఆగ్రేయః సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రతిగృహ్యతామ్.హ్ ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ధూపం ఆగ్రాపయామి ||

సాజ్యం త్రివర్త్తి సమ్యుక్తం వహ్నినా యోజితం మయా |
దీపం గృహాణ దేవేశ త్రైలోక్య తిమిరాపహమ్.హ్ ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | దీపం దర్శయామి ||

నైవేద్యం గృహ్యతాం దేవ భక్తిం మే హ్యచలాం కురు |
శివేప్సితం వరం దేహి పరత్ర చ పరాం గతిమ్.హ్ ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | మహానైవేద్యం సమర్పయామి ||

ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య
ధీమహి దియో యో నః ప్రచోదయాత్.హ్ |
ఓం దేవ సవితః ప్రసూవ సత్యం త్వర్థేన పరిశిఞ్చామి |
అమృతోపస్తరణమసి |
ఓం ప్రాణయస్వాహా | ఓం అపానాయస్వాహా | ఓం వ్యానాయ స్వాహా |
ఓం ఉదానాయ స్వాహా | ఓం సమానాయ స్వాహా |
ఓం బ్రహ్మణే స్వాహా | బ్రహ్మణి మ ఆత్మా అమృతత్వాయ |
అమృతాభితానమసి ||

నైవేద్యానన్తరం ఆచమనీయం సమర్పయామి |

పూగీఫల సమాయుక్తం నాగవల్లీ దళైర్ యుతమ్.హ్ |
కర్పూర చూర్ణ సంయుక్తం తాంబూలం ప్రతిగృహ్యతామ్.హ్ ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | కర్పూర తాంబూలం సమర్పయామి ||

చక్శుర్తం సర్వలోకానాం తిమిరస్య నివారణమ్.హ్ |
ఆర్దిగ్యం కల్పితం భక్త్యా గృహాణ పరమేశ్వర ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | కర్పూర నీరాఞ్జనం సమర్పయామి |
ఆచమనీయం సమర్పయామి ||

యానికానిచ పాపాని జన్మాన్తర కృతాని చ |
తాని తాని వినశ్యన్తి ప్రదక్శిణ పతే పతే ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ప్రదక్శిణం సమర్పయామి ||

పుష్పాఞ్జలిం ప్రదాస్యామి గృహాణ కరుణానిదే |
నీలకణ్ఠ విరూపాక్శ వామార్ద గిరిజ ప్రభో ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | పుష్పాఞ్జలిం సమర్పయామి |
మన్త్రపుష్పం స్వర్ణపుష్పం సమర్పయామి ||

మన్త్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం సురేశ్వర |
యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణమ్ తతస్తు తే ||

వన్దే శమ్భుముమాపతిం సురగురుం వన్దే జగత్కారణమ్.హ్
వన్దే పన్నగభూషణం మృగధరం వన్దే పశూణామ్ పతిమ్.హ్ |
వన్దే సూర్య శశాంకవహ్ని నయనం వన్దే ముకున్ద ప్రియమ్.హ్
వన్దే భక్త జనాశ్రయఞ్చ వరదం వన్దే శివం శఙ్కరమ్.హ్ ||

నమఃశివాభ్యాం నవ యౌవనాభ్యాం
పరస్పరాశ్లిష్ట వపుర్ ధరాభ్యామ్.హ్ |
నగేన్ద్ర కన్యా వృష కేతనాభ్యాం
నమో నమఃశఙ్కర పార్వతీభ్యామ్.హ్ ||

|| అర్ఘ్యమ్ ||

శుక్లామ్బరధరం విశ్ఃణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం |
ప్రసన్న వదనం ద్యాయేత్ సర్వవిగ్నోపశాన్తయే ||

మమోపాత్త సమస్త దురిత క్శయద్వార శ్రీ పరమేశ్వర
ప్రీత్యర్త్తం |
మయా చరిత శివరాత్రి వ్రదపూజాన్తే క్శీరార్ఘ్య ప్రదానం
ఉపాయదానఞ్చ కరిష్యే ||

నమో విశ్వస్వరూపాయ విశ్వసృష్ట్యాది కారక |
గఙ్గాధర నమస్తుభ్యం గృహాణార్ఘ్యం మయార్పితమ్.హ్ ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ||

నమఃశివాయ శాన్తాయ సర్వపాపహరాయచ |
శివరాత్రౌ మయా దత్తమ్ గృహాణార్ఘ్యం ప్రసీత మే ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ||

దుఃఖ దారిద్ర్య పాపైశ్చ దగ్తోహం పార్వతీపతే |
మాం త్వం పాహి ,అహాభాహో గృహణార్ఘ్యం నమోస్తు తే ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ||

శివాయ శివరూపాయ భక్తానాం శివదాయక |
ఇదమర్ఘ్యం ప్రదాస్యామి ప్రసన్నో భవ సర్వతా ||

ఉమా మహేశ్వరాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ||

అంబికాయై నమస్తుభ్యం నమస్తే దేవి పార్వతి |
అమ్బికే వరదే దేవి గృహ్ణీదార్ఘ్యం ప్రసీద మే ||

పార్వత్యై నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ||

సుబ్రఃమణ్య మహాభగ కార్తికేయ సురేశ్వర |
ఇదమర్ఘ్యం ప్రదాస్యామి సుప్రీతో వరదో భవ ||

సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ||

చణ్డికేశాయ నమః | ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ఇదమర్ఘ్యం ||

అనేన అర్ఘ్య ప్రదానేన భగవాన్ సర్వదేవాత్మకః సపరివార
సంబ పరమేశ్వరః ప్రీయతామ్.హ్ ||

|| ఉపాయన దానమ్ ||

సాంబశివ స్వరూపస్య బ్రాహ్మణస్య ఇతమాసనం | అమీతే గన్ధాః ||

(Give tAMbUlaM, dakshiNa etc with the following mantra)

హిరణ్యగర్భ గర్భస్తం హేమబీజం విభావసోః |
అనన్తపుణ్య ఫలతం అతః శాన్తిం ప్రయచ్చ మే ||

ఇదముపాయనం సదక్శిణాకం సతాంబూలం సాంబశివప్రీతిం కామమానః
తుభ్యమహం సమ్ప్రతతే న మమ ||

Perform Salutation

ఓం సమస్త లోక సుఖినో భవన్తు ||

| ఓం తత్సత్ బ్రహ్మార్పణమస్తు |

మహా శివరాత్రి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు
మీ అందరికీ మహాశివరాత్రి శుభాకాంక్షలు
శివం అంటే శుభం, శివరాత్రి అంటే శుభాలనిచ్చేరాత్రి అని అర్థం.
శివరాత్రి పండుగను యావత్తు భారతదేశం జరుపుకొంటుంది.
మహాశివరాత్రి పండుగ , మాఘమాసం,బహుళచతుర్ధశి రోజు
అమావాస్యకు ముందు వస్తుంది.
ఆదిభగవానులైన బ్రహ్మ దేవుడు,శ్రీనివాసుడు,కుబేరుడు,ఇంద్రుడు,
సూర్యుడు,చంద్రుడు,అగ్నిభగవానుడు, మొదలగువారు
శివరాత్రి వ్రతం గావించి ఉన్నతదేవుళ్ళుగా పేరుగాంచారు.
ఈ శివరాత్రివ్రతాన్ని ఫలానా వారే చేయాలని నియమమేమీ లేదు.
ఎవరైనా ఆచరించవచ్చు.
సర్వవిధ పాపాలను హరించగల శక్తి కల్గినట్టి వ్రతం ఈ శివరాత్రీ వ్రతం.

!!! !!! శివరాత్రి చరిత్ర !!! !!!


పూర్వం బ్రహ్మా , విష్ణువులు పరమేశ్వరుణ్ణి విస్మరించి తమలో తామే
నేను గొప్ప అంటు వాదించు కుంటున్న సమయంలో వారి మధ్యన పరమేశ్వరుడు
ఆది అంటాము లేని విధగా, ఒక మహాజ్యోతి లింగారుపమున ప్రత్యక్షం అయ్యాడు.
శివుని ఆది అంటాము కనబడక పోవడంతో బ్రహ్మా , విష్ణువులు శివుని అనుగ్రహం కోరారు.
శివుడు నీల కంఠము,త్రినేత్రంతో కూడుకొన్న తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు.
ఆయన విశ్వరుపానికి బ్రహ్మా విష్ణువులు విస్మయం చెంది, శివునికి ఇరువైపులా చేరి
పూజలు గావించారు. శివమహిమను, అందరికీ చాటి చెప్పారు.
శివరాత్రి వ్రతాన్ని పాటించి బ్రహ్మా విష్ణువులు పరమశివుని కృప సంపాదించారు.

!!! శివరాత్రి ఎలా ఏర్పడింది ? !!!ప్రళయ కాలంలో బ్రహ్మ ,అతను సృష్టించిన సర్వజీవరాసులు అతలాకుతలమయ్యే
అంతిమదశలో ఉమా మహేశ్వరి పరమశివుణ్ణి ధ్యానించింది. ఆ రాత్రంతా నాలుగు జాములు
అర్చనలు ఆచరించి పరమశివుణ్ణి ఒక వరం కోరింది. " రాత్రంతా మేలుకొని నేను మీ నామస్మరణ చేసి, పూజా రాధనలు గావించినందువల్ల, మీ పవిత్ర నామం పేరిట దేవతలు,
మానవులు శివరాత్రి అనేపండుగా చేసుకోవాలి. శివరాత్రి నాడు సూర్య అస్తమయం
మొదలుకొని సూర్యోదయం వరకు ఎవరైతే పూజలు నిర్వహిస్తారో వారికి సర్వ భోగాలు
మోక్షం ప్రసాదించాలి, అనుగ్రహించండి స్వామీ " అని పరమశివుణ్ణి వేడుకుంది.
శివుడు ప్రత్యక్షమై "అందరు శివరాత్రి జరుపుకుంటారు " అని వరం ప్రసాదించాడు.
కాబట్టి మనము శివరాత్రి చేసి శివుని నామస్మరణతో ఆ నాడు గడపాలని
అందరిని కోరుతూ ....ఓం నమః శివాయ నమో నమఃమీ శక్తి ___/\___

శ్రీ త్రిశూల మహా స్తోత్రం!! శ్రీ త్రిశూల మహా స్తోత్రం !!

1. కాలకాల కరాళ శూలం -కామితార్ధం కల్ప యేన్నః
ప్రళయకాల భయానకోగ్రం- విద్యుదగ్ని వివర్షణాగ్రం

2. రాక్షసాధమ భస్మశేషం - రావణాస్ఢవ వక్త్ర ఘోషం
మన్మధాకృతి దాహ రోషం - త్రివిధ కర్మ ఫలాగ్రవేషం


3. దత్తసేవక శత్రునాశం - ఖండితాత్మ ప్రతిఫలాశం
పాతితాంతక జగదధీశం - భూతభీకర కాల పాశం


4. విద్యుదుజ్వల దగ్నిజాలం - కౌరవాణాం మరణ లోలం
పార్ధ ద్రుశ్యం గరళ నీలం - వ్యాసబోధాత్విదిత నీలం

Sunday, February 22, 2009

లఘున్యాసంఓమ్..
ప్రజననే బ్రహ్మా తిష్ఠతు...
పాదయోర్-విష్ణుస్-తిష్ఠతు...
హస్తయో హరస్-తిష్ఠతు...
బాహ్వోర్-ఇంద్రస్-తిష్టతు...
జఠరే అగ్నిస్-తిష్ఠతు...
హృదయే శివస్-తిష్ఠతు...
కణ్ఠే వసవస్-తిష్ఠంతు...
వక్త్రే సరస్వతీ తిష్ఠతు...
నాసికయోర్-వాయుస్-తిష్ఠతు...
నయనయోశ్-చంద్రాదిత్యౌ తిష్టేతాం...
కర్ణయో రశ్వినౌ తిష్టేతాం...
లలాటే రుద్రాస్-తిష్ఠంతు...
మూర్థ్న్యా దిత్యాస్-తిష్ఠంతు...
శిరసి మహాదేవస్-తిష్ఠతు...
శిఖాయాం వామదేవస్-తిష్ఠతు...
పృష్ఠే పినాకీ తిష్ఠతు...
పురత శూలీ తిష్ఠతు...
పార్శ్యయోశ్-శివాశంకరౌ తిష్ఠేతాం...
సర్వతో వాయుస్-తిష్ఠతు...
తతో బహిస్-సర్వతో உగ్నిర్ జ్వాలామాలా పరివృతస్-తిష్ఠంతు ...
సర్వేష్-వఙ్గేషు సర్వా దేవతా హథాస్థానం తిష్ఠంతు మాగ్ం రక్షంతు... !!