Tuesday, January 22, 2013

గురుధ్యాన శ్లోకము ___/\___

gurudhyaana SlOkamu ___/\___ 

Om aimkaara hriinkaara rahasya yukta
Sreemkaara gUDaartha mahaavibhUtya@h
Omkaara marma pratipaaNibhyaam 
namO nama@h Sree guru paadukaabhyam

OM ajnaana naaSanaaya vidmahE
jnaanaprakaaSaya dhiimahi
tannO gurupaadukaa@h prachOdayaat  

Friday, January 18, 2013

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం-- Sri lalita sahasranama stotram

శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం 


ధ్యానమ్::

అరుణాం కరుణా తరంగితాక్షీం 
ధృతపాశాంకుశ పుష్పబాణచాపాం 
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖై
అహమిత్యేవ విభావయే మహేశీమ్. 

ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్ధాం వికసితవదనాం పద్మపత్రాయతాక్షీం 
హేమాభాం పీతవస్త్రాం కరకలిత లసద్ధేమపద్మాం వరాంగీమ్ 
సర్వాలంకారయుక్తాం సకలమభయదాం భక్తనమ్రాం భవానీం 
శ్రీవిద్యాం శాంతమూర్తిం సకల సురనుతాం సర్వసంపత్ప్రదాత్రీమ్.

సకుంకుమవిలేపనా మళికచుమ్బికస్తూరికాం 
సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాప పాశాంకుశామ్ 
అశేషజనమోహినీ మరుణమాల్యభూషోజ్జ్వలాం 
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరే దమ్బికామ్.

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రేనమః

శ్రీమాతా శ్రీమహరాజ్ఞీ శ్రీమత్సిం హాసనేశ్వరీ 
చిదగ్నికుండసమ్బూతా దేవకార్యసముద్యతా

ఉద్యద్భానుసహస్రాభా చతుర్బాహుసమన్వితా 
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా

మనోరూపేక్షుకోదండా పంచతన్మాత్రసాయకా 
నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్బ్రహ్మాండ మండలా

చమ్పకాశోకపున్నాగ సౌగన్ధికలసత్కచా 
కురువిందమణిశ్రేణీ కనత్కోటీర మండితా

అష్టమీ చంద్రవిభ్రాజ దళికస్ధలశోభితా 
ముఖచన్ద్ర కళంకాభ మృగనాభివిశేషకా

వదనస్మరమాంగల్యగృహతోరణచిల్లికా 
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహ చలన్మీనాభలోచనా

నవచంపకపుష్పాభ నాసాదండవిరాజితా, 
తారాకాంతి తిరస్కారినాసాభరణభాసురా.

కదంబమంజరీ క్లుప్త కర్ణపూర మనోహరా 
తాటంకయుగళీభూతతపనోడుప మణ్డలా

పద్మరాగ శిలాదర్శపరిభావి కపోలభూః 
నవవిద్రుమ బింబశ్రీన్యక్కారి రదనచ్ఛదా.

శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తి ద్వయోజ్జ్వలా 
కర్పూర వీటికామోద సమాకర్ష ద్దిగంతరా.

నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భర్త్సిత కచ్ఛపీ 
మందస్మిత ప్రభాపూర మజ్జత్కామేశ మానసా.

అనాకలిత సాదృశ్య చుబుక శ్రీ విరాజితా 
కామేశబద్ధ మాంగల్య సూత్ర శోభితకంధరా.

కనకాంగదకేయూర కమనీయభుజాన్వితా
రత్నగ్రై వేయ చింతాకలోల ముక్తాఫలాన్వితా.

కామేశ్వర ప్రేమరత్నమణి ప్రతిపణస్తనీ 
నాభ్యాలవాల రోమాళిలతాఫలకుచద్వయీ,

లక్ష్యరోమలతాధారతా సమున్నేయ మధ్యమా, 
స్తనభారదళన్మద్య పట్టబంధవళి త్రయా.

అరుణారుణ కౌసుంభవస్త్ర భాస్వత్కటీతటీ 
రత్నకింకిణికారమ్యరశనా దామభూషితా.

కామేశజ్ఞాత సౌభాగ్య మార్దవోరుద్వయాన్వితా 
మాణిక్యమకుటాకార జానుద్వయవిరాజితా.

ఇంద్ర గోపపరిక్షిప్త స్మరతూణాభజంఘికా 
గూఢగుల్ఫా కూర్మపృష్ఠ జయిష్ణు ప్రపదాన్వితా.

నఖదీధితిసంఛన్ననమజ్జన తమోగుణా 
పదద్వయ ప్రభాజాలపరాకృతసరోరుహ.

శింజానమణిమంజీర మండిత శ్రీపదాంబుజా 
మరాళీమందగమనా మహాలావణ్యశేవధిః .

సర్వారుణానవద్యాంగీ సర్వాభరణభూషితా
శివకామేశ్వరాంకస్ధా శివా స్వాధీనవల్లభా.

సుమేరుశృంగమధ్యస్ధా శ్రీమన్నగర నాయికా 
చింతామణిగృహాంతస్ధా పంచబ్రహ్మాసన స్ధితా.

మహాపద్మాటవీసంస్ధా కదంబవనవాసినీ 
సుధాసాగర మధ్యస్ధా కామాక్షీ కామదాయినీ.

దేవర్షిగణసంఘాతస్తూయమానాత్మవైభవా 
భండాసురవధోద్యుక్త శక్తిసేనా సమన్వితా.

సంపత్కరీ సమారూఢ సింధురవ్రజసేవితా 
అశ్వారూఢాధిష్ఠితాశ్వకోటికోటిభిరావృతా.

చక్రరాజరధారూఢ సర్వాయుధపరిష్కృతా 
గేయచక్రరధారూఢ మంత్రిణీ పరిసేవితా.

కిరిచక్రరధారూఢ దండనాధపురస్కృతా 
జ్వాలా మాలినికాక్షిప్త వహ్నిప్రాకారమధ్యగా.

భండసైన్యవధోద్యుక్త శక్తి విక్రమహర్షితా
నిత్యాపరాక్రమాటోపనిరీక్షణసముత్సుకా.

భండపుత్రవధోద్యుక్త బాలావిక్రమనందితా 
మంత్రిణ్యంబావిరచితవిషంగవధతోషితా.

విశుక్రప్రాణహరణా వారాహీవీర్యనందితా 
కామేశ్వరముఖాలోకకల్పితశ్రీగణేశ్వరా.

మహాగణేశనిర్భిన్నవిఘ్నయంత్ర ప్రహర్షితా 
భండాసురేంద్ర నిర్ముక్తశస్త్రప్రత్యస్త్రవర్షిణీ.

కరాంగుళినఖోత్పన్న నారాయణదశాకృతిః 
మహాపాశుపతాస్త్రాగ్నినిర్ధగ్ధాసురసైనికా.

కామేశ్వరాస్త్రనిర్దగ్ధభండాసుర శూన్యకా 
బ్రహ్మోపేంద్ర మహేంద్రాదిదేవసంస్తుతవైభవా.

హరనేత్రాగ్ని సందగ్ధకామసంజీవనౌషధిః, 
శ్రీమద్వాగ్భవకూటైక స్వరూపముఖపంకజా.

కంఠాధః కటిపర్యంతమధ్యకూటస్వరూపిణీ, 
శక్తికూటైకతాపన్న కట్య ధోభాగధారిణీ.

మూలమంత్రాత్మికా మూలకూటత్రయ కళేబరా 
కులామృతైక రసికా కులసంకేతపాలినీ.

కుళాంగనా కుళాంతస్థా కౌళినీ కులయోగినీ 
అకుళా సమయాంతస్ధా సమయాచారతత్పరా.

మూలాధారైక నిలయా బ్రహ్మగ్రంధివిభేధినీ 
మణిపూరాంతరుదితా విష్ణుగ్రంధివిభేదినీ.

ఆజ్ఞాచక్రాంతరాళస్థా రుద్రగ్రంధి విభేదినీ 
సహస్రారాంబుజారూఢా సుధాసారాభివర్షిణీ.

తటిల్లతాసమరుచి ష్షట్చక్రోపరిసంస్ధితా 
మహాశక్తిః కుండలినీ బిసతంతు తనీయసీ.

భవానీ భావనాగమ్యా భవారణ్య కుఠారికా 
భద్రప్రియా భద్రమూర్తి ర్భక్తసౌభాగ్యదాయినీ.

భక్తప్రియా భక్తిగమ్యా భక్తివశ్యా భయాపహా 
శాంభవీ శారదారాధ్యా శర్వాణీ శర్మదాయినీ.

శాంకరీ శ్రీకరీ సాధ్వీ శరచ్చంద్రనిభాననా 
శాతోదరీ శాంతిమతీ నిరాధారా నిరంజనా.

నిర్లేపా నిర్మలా నిత్యా నిరాకారా నిరాకులా 
నిర్గుణా నిష్కళా శాంతా నిష్కామా నిరుపప్లవా.

నిత్యముక్తా నిర్వికారా నిష్ప్రపంచా నిరాశ్రయా
నిత్యశుద్ధా నిత్యబుద్దా నిరవద్యా నిరంతరా.

నిష్కారణా నిష్కళంకా నిరుపాధి ర్నిరీశ్వరా 
నీరాగా రాగమధనీ నిర్మదా మదనాశినీ.

నిశ్చింతా నిరహంకారా నిర్మోహ మోహనాశినీ 
నిర్మమా మమతాహంత్రీ నిష్పాపా పాపనాశినీ.

నిష్క్రోధా క్రోధశమనీ నిర్లోభా లోభనాశినీ 
నిస్సంశయా సంశయఘ్నీ నిర్భవా భవనాశినీ.

నిర్వికల్పా నిరాబాధా నిర్భేదా భేధనాశినీ 
నిర్నాశా మృత్యుమధనీ నిష్క్రియా నిష్పరిగ్రహా.

నిస్తులా నీలచికురా నిరపాయా నిరత్యయా 
దుర్లభా దుర్గమా దుర్గా దుఃఖహంత్రీ సుఖప్రదా.

దుష్టదూరా దురాచారశమనీ దోషవర్జితా 
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా.

సర్వశక్తిమయీ సర్వమంగళా సద్గతిప్రదా 
సర్వేశ్వరీ సర్వమయీ సర్వమంత్రస్వరూపిణీ.

సర్వయంత్రాత్మికా సర్వతంత్రరూపా మనోన్మనీ 
మహేశ్వరీ మహాదేవీ మహాలక్ష్మీ ర్మృడప్రియా.

మహారూపా మహాపూజ్యా మహాపాతకనాశినీ, 
మహమాయా మహాసత్వా మహాశక్తి ర్మహారతిః

మహాభోగా మహైశ్వర్యా మహావిర్యా మహాబలా 
మహాబుద్ధి ర్మహాసిద్ధి ర్మహాయోగీశ్వరేశ్వరీ.

మహాతంత్రా మహామంత్రా మహాయంత్రా మహాసనా 
మహాయాగక్రమారాధ్యా మహాభైరవపూజితా.

మహేశ్వరమహాకల్పమహాతాండవసాక్షిణీ 
మహాకామేశమహిషీ మహాత్రిపురసుందరీ.

చతుష్షష్ట్యుపచారాఢ్యా చతుష్షష్టికళామయీ 
మహాచతుష్షష్టికోటియోగినీగణసేవితా.

మనువిద్యా చంద్రవిద్యా చంద్రమండలమధ్యగా 
చారురూపా చారుహాసా చారు చంద్రకళాధరా.

చరాచర జగన్నాధ చక్రరాజనికేతనా
పార్వతీ పద్మనయనా, పద్మరాగసమప్రభా.

పంచప్రేతాసనాసీనా పంచబ్రహ్మ స్వరూపిణీ
చిన్మయీ పరమానందా విజ్ఞానఘనరూపిణీ.

ధ్యానధ్యాతృధ్యేయరూపా ధర్మాధర్మ వివర్జితా 
విశ్వరూపా జాగరిణీ స్వపంతీ తైజసాత్మికా.

సుప్తా ప్రాజ్ఞాత్మికా తుర్యా సర్వావస్థా వివర్జితా 
సృష్టికర్త్రీబ్రహ్మరూపా గోప్త్రీ గోవిందరూపిణీ.

సంహారిణీ రుద్రరూపా తిరోధానకరీశ్వరీ
సదాశివానుగ్రహదా పంచకృత్యపరాయణా.

భానుమండలమధ్యస్థా భైరవీ భగమాలినీ
పద్మాసనా భగవతీ పద్మనాభసహోదరీ.

ఉన్మేషనిమిషోత్పన్నవిపన్నభువనావళిః 
సహస్రశీర్షవదనా సహస్రాక్షీ సహస్రపాత్.

ఆబ్రహ్మకీటజననీ వర్ణాశ్రమ విధాయినీ 
నిజాజ్ఞారూపనిగమా పుణ్యాపుణ్యఫలప్రదా.

శ్రుతిసీమంతసిందూరీకృతపాదాబ్జధూళికా 
సకలాగమసందోహశుక్తి సంపుటమౌక్తికా.

పురుషార్ధప్రదా పూర్ణాభోగినీ భువనేశ్వరీ 
అంబికానాదినిధనా హరిబ్రహ్మేంద్రసేవితా.

నారాయణీ నాదరూపా నామరూపవివర్జితా 
హ్రీంకారీ హ్రీమతీ హృద్యా హేయోపాదేయవర్జితా.

రాజరజార్చితా రాజ్ఞీ రమ్యా రాజీవలోచనా 
రంజనీ రమణీ రస్యా రణత్కింకిణిమేఖలా.

రమా రాకేందువదనా రతిరూపా రతిప్రియా 
రక్షాకరీ రాక్షసఘ్నీ రామా రమణలంపటా.

కామ్యాకామకలారూపా కదంబకుసుమప్రియా 
కల్యాణీ జగతీకందా కరుణారససాగరా.

కళావతీ కలాలాపా కాంతా కాదంబరీ ప్రియా 
వరదా వామనయనా వారుణీమదవిహ్వలా.

విశ్వాధికా వేదవేద్యా వింధ్యాచలనివాసినీ 
విధాత్రీ వేదజననీ విష్ణుమాయావిలాసినీ.

క్షేత్రస్వరూపా క్షేత్రేశీ క్షేత్రక్షేత్రజ్ఞపాలినీ 
క్షయవృద్ధి వినిర్ముక్తా క్షేత్రపాలసమర్చితా.

విజయా విమలా విన్ద్యా వనదారుజనవత్సలా 
వాగ్వాదినీ వామకేశీ వహ్నిమణ్డలవాసినీ.

భక్తిమత్కల్పలతికా పశుపాశవిమోచనీ 
సంహృతాశేషపాషణ్డ సదాచారప్రవర్తికా.

తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదనచంద్రికా 
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమోపహా.

చితి స్తత్పదలక్ష్యార్ధా చిదేకరసరూపిణీ 
స్వాత్మానందలవీభూత బ్రహ్మాద్యానన్దసన్తతిః.

పరా ప్రత్యక్చితీరూపా పశ్యన్తీ పరదేవతా 
మధ్యమా వైఖరీరూపా భక్తమానసహంసికా.

కామేశ్వరప్రాణనాడీ కృతజ్ఞా కామపూజితా 
శృంగారససంపూర్ణా జయా జాలన్ధరస్థితా.

ఓడ్యాణపీఠనిలయా బిందుమణ్డలవాసినీ 
రహోయాగక్రమారాధ్యా రహస్తర్పణతర్పితా.

సద్యఃప్రసాదినీ విశ్వసాక్షిణీ సాక్షివర్జితా, 
షడంగ దేవతాయుక్తా షాడ్గుణ్యపరిపూరితా.

నిత్యక్లిన్నా నిరుపమా నిర్వాణసుఖదాయినీ 
నిత్యాషోడశికారూపా శ్రీకంఠార్ధశరీరిణీ.

ప్రభావతీ ప్రభారూపా ప్రసిద్ధా పరమేశ్వరీ 
మూలప్రకృతి రవ్యక్తా వ్యక్తా వ్యక్తస్వరూపిణీ.

వ్యాపినీ వివిధాకార విద్యావిద్యా స్వరూపిణీ 
మహాకామేశ నయన కుముదాహ్లాదకౌముదీ,

భక్తహార్ద తమోభేద భానుమద్భానుసంతతిః 
శివదూతీ శివారాధ్యా శివమూర్తి శ్శివంకరీ.

శివప్రియా శివపరా శిష్టేష్టా శిష్టపూజితా 
అప్రమేయా స్వప్రకాశా మనోవాచామగోచరా.

చిచ్ఛక్తి శ్చేతనారూపా జడశక్తిర్జడాత్మికా 
గాయత్రి వ్యాహృతి స్సంధ్యా ద్విజబృంద నిషేవితా.

తత్వాసనా తత్త్వమయీ పంచకోశాంతరస్థితా 
నిస్సీమ మహిమా నిత్యయౌవనా మదశాలినీ.

మదఘూర్ణితరక్తాక్షీ మదపాటలగండభూః 
చందనద్రవదిగ్ధాంగీ చాంపేయకుసుమప్రియా.

కుశలా కోమలాకారా కురుకుళ్ళా కుళేశ్వరీ 
కుళకుండాలయా కౌళమార్గతత్పరసేవితా.

కుమార గణనాధాంబా తుష్టిః పుష్టిర్మతి ర్ధృతిః 
శాంతి స్స్వస్తిమతీ కాంతిర్నందినీ విఘ్ననాశినీ.

తేజోవతీ త్రినయనా లోలాక్షీ కామరూపిణీ 
మాలినీ హంసినీ మాతా మలయాచలవాసినీ

సుముఖీ నళినీ సుభ్రూశ్శోభనా సురనాయికా 
కాలకంఠీ కాంతిమతీ క్షోభిణీ సూక్ష్మరూపిణీ.

వజ్రేశ్వరీ వామదేవి వయోవస్థా వివర్జితా 
సిద్ధేశ్వరీ సిద్ధవిద్యా సిద్ధమాతా యశస్వినీ.

విశుద్ధచక్ర నిలయా రక్తవర్ణా త్రిలోచనా 
ఖట్వాంగాది ప్రహరణా వదనైక సమన్వితా.

పాయసాన్నప్రియా త్వక్‌స్ధా పశులోకభయంకరీ 
అమృతాదిమహాశక్తి సంవృతా డాకినీశ్వరీ.

అనాహతాబ్జనిలయా శ్యామాభా వదనద్వయా 
దంష్ట్రోజ్జ్వలాక్షమాలాదిధరా రుధిరసంస్ధితా.

కాళరాత్ర్యాదిశక్త్యౌఘవృతా స్నిగ్ధౌదనప్రియా 
మహావీరేంద్రవరదా రాకిన్యంబా స్వరూపిణీ.


మణిపూరాబ్జనిలయా వదనత్రయ సంయుతా 
వజ్రాదికాయుధోపేతా డామర్యాదిభిరావృతా.

రక్తవర్ణా మాంసనిష్ఠా గుడాన్నప్రీతమానసా 
సమస్తభక్త సుఖదా లాకిన్యంబా స్వరూపిణీ.

స్వాధిష్ఠానాంబుజగతా చతుర్వక్త్ర మనోహరా 
శూలాద్యాయుధసంపన్నా పీతవర్ణాతిగర్వితా.

మేదోనిష్ఠా మధుప్రీతా బందిన్యాదిసమన్వితా 
దధ్యన్నాసక్త హృదయా డాకినీ రూపధారిణీ.

మూలాధారాంబుజారూఢా పంచవక్త్రాస్ధిసంస్ధితా 
అంకుశాదిప్రహరణా వరదాదినిషేవితా,

ముద్గౌదనాసక్తచిత్తా సాకిన్యంబాస్వరూపిణీ 
ఆజ్ఞాచక్రాబ్జనిలయా శుక్లవర్ణా షడాసనా.

మజ్జాసంస్ధా హంసవతీ ముఖ్యశక్తి సమన్వితా 
హరిద్రాన్నైకరసికా హాకినీరూపధారిణీ.

సహస్రదళ పద్మస్ధా సర్వవర్ణోపశోభితా 
సర్వాయుధధరా శుక్ల సంస్ధితా సర్వతోముఖీ.

సర్వౌదనప్రీతచిత్తా యాకిన్యాంబా స్వరూపిణీ 
స్వాహా స్వధా మతిర్మేధా శ్రుతిఃస్మృతి రనుత్తమా.

పుణ్యకీర్తిః పుణ్యలభ్యా పుణ్య శ్రవణకీర్తనా 
పులోమజార్చితా బంధమోచనీ బంధురాలకా.

విమర్శరూపిణీ విద్యా వియదాదిజగత్ప్రసూః 
సర్వవ్యాధి ప్రశమనీ సర్వమృత్యునివారిణీ.

అగ్రగణ్యా చింత్యరూపా కలికల్మషనాశినీ 
కాత్యాయనీ కాలహంత్రీ కమలాక్షనిషేవితా.

తాంబూలపూరితముఖీ దాడిమీకుసుమప్రభా 
మృగాక్షీమోహినీ ముఖ్యామృడానీ మిత్రరూపిణీ.

నిత్యతృప్తా భక్తనిధిర్నియంత్రీ నిఖిలేశ్వరీ 
మైత్య్రాదివాసనాలభ్యా మహాప్రళయసాక్షిణీ.

పరాశక్తిః పరానిష్ఠా ప్రజ్ఞానఘనరూపిణీ 
మాధ్వీపానాలసా మత్తా మాతృకా వర్ణరూపిణీ.

మహాకైలాసనిలయా మృణాళమృదుదోర్లతా 
మహనీయా దయామూర్తి ర్మహాసామ్రాజ్యశాలినీ.

ఆత్మవిద్యా మహావిద్యా శ్రీ విద్యా కామసేవితా 
శ్రీ షోడశాక్షరీవిద్యా త్రికూటా కామకోటికా.

కటాక్షకింకరీభూతకమలా కోటిసేవితా 
శిరస్ధ్సితా చంద్రనిభా ఫాలస్ధేంద్ర ధనుఃప్రభా.

హృదయస్ధా రవి ప్రఖ్యా త్రికోణాంతరదీపికా 
దాక్షాయణీ దైత్యహంత్రీ దక్షయజ్ఞ వినాశినీ.

దరాందోళిత దీర్ఘాక్షీ దరహాసోజ్జ్వలన్ముఖీ 
గురుమూర్తిర్గుణనిధిర్గోమాతా గుహజన్మభూః

దేవేశీ దండనీతిస్ధా దహరాకాశరూపిణీ 
ప్రతిపన్ముఖ్యరాకాంతతిధిమండలపూజితా.

కళాత్మికా కళానాధా కావ్యాలాపవినోదినీ 
సచామరరమావాణీసవ్యదక్షిణసేవితా.

ఆదిశక్తి రమేయాత్మా పరమా పావనకృతిః 
అనేకకోటి బ్రహ్మాండజననీ దివ్యవిగ్రహా.

క్లీంకారీ కేవలా గుహ్యా కైవల్యపదదాయినీ 
త్రిపురా త్రిజగద్వంద్యా త్రిమూర్తి స్త్రిదశేశ్వరీ.

త్ర్యక్షరీ దివ్యగంధాడ్యా సింధూర తిలకాంచితా 
ఉమా శైలేంద్రతనయా గౌరీ గంధర్వసేవితా.

విశ్వగర్భా స్వర్ణగర్భా వరదా వాగధీశ్వరీ 
ధ్యానగమ్యా పరిచ్ఛేద్యా జ్ఞానదా జ్ఞానవిగ్రహా.

సర్వవేదాంత సంవేద్యా సత్యానందస్వరూపిణీ 
లోపాముద్రార్చితా లీలా క్లుప్త బ్రహ్మాండ మండలా.

అదృశ్యా దృశ్యరహితా విజ్ఞాత్రీ వేద్యవర్జితా 
యోగినీ యోగదా యోగ్యా యోగానందా యుగంధరా.

ఇచ్ఛాశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి స్వరూపిణీ 
సర్వాధారా సుప్రతిష్ఠా సదసద్రూపధారిణీ.

అష్టమూర్తి రజాజైత్రీ లోక యాత్రా విధాయినీ 
ఏకాకినీ భూమరూపా నిర్ద్వైతా ద్వైతవర్జితా.

అన్నదా వసుధా వృద్ధా బ్రహ్మత్మైక్య స్వరూపిణీ 
బృహతీ బ్రాహ్మణీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మానంద బలిప్రియా.

భాషారూపా బృహత్సేనా భావాభావవివర్జితా 
సుఖారాధ్యా శుభకరీ శోభనా సులభాగతిః

రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా 
రాజత్కృపా రాజపీఠనివేశిత నిజాశ్రితా

రాజ్యలక్ష్మీః కోశనాధా చతురంగబలేశ్వరీ 
సామ్రాజ్యదాయినీ సత్యసంధా సాగరమేఖలా.

దీక్షితా దైత్యశమనీ సర్వలోకవశంకరీ 
సర్వార్ధదాత్రీ సావిత్రీ సచ్చిదానందరూపిణీ.

దేశకాలాపరిచ్ఛిన్నా సర్వగా సర్వమోహినీ 
సరస్వతీ శాస్త్రమయీ గుహాంబా గుహ్య రూపిణీ.

సర్వోపాధివినిర్ముక్తా సదాశివపతివ్రతా 
సంప్రదాయేశ్వరీ సాధ్వీ గురుమండలరూపిణీ.

కులోత్తీర్ణా భగారాధ్యా మాయా మధుమతీ మహీ 
గణాంబా గుహ్యకారాధ్యా కోమలాంగీ గురుప్రియా.

స్వతంత్రా సర్వతంత్రేశీ దక్షిణామూర్తిరూపిణీ 
సనకాదిసమారధ్యా శివజ్ఞాన ప్రదాయినీ.

చిత్కాళానందకలికా ప్రేమరూపా ప్రియంకరీ 
నామపారాయణప్రీతా నందివిద్యా నటేశ్వరీ.

మిధ్యాజగదధిష్ఠానా ముక్తిదా ముక్తిరూపిణీ 
లాస్యప్రియా లయకరీ లజ్జా రంభాదివందితా.

భవదావసుధావృష్టిః పాపారణ్యదవానలా
దౌర్భాగ్యతూలవాతూలా జరాధ్వాంతరవిప్రభా.

భాగ్యాబ్ధిచంద్రికా భక్త చిత్తకేకిఘనాఘనా 
రోగపర్వతదంభోళి ర్తృత్యుదారుకుఠారికా.

మహేశ్వరీ మహాకాళీ మహాగ్రాసా మహాశనా 
అపర్ణాచండికా చండముండాసురనిషూదినీ.

క్షరాక్షరాత్మికా సర్వలోకేశీ విశ్వధారిణీ 
త్రివర్గదాత్రీ సుభగా త్ర్యంబకా త్రిగుణాత్మికా

స్వర్గాపవర్గదా శుద్ధా జపాపుష్పనిభాకృతిః 
ఓజోవతీ ద్యుతిధారా యజ్ఞరూపా ప్రియవ్రతా.

దురారాధ్యాదురాధర్షా పాటలీకుసుమప్రియా 
మహతీ మేరునిలయా మందారకుసుమప్రియా.

వీరారాధ్యా విరాడ్రూపా విరజా విశ్వతోముఖీ 
ప్రత్యగ్రూపా పరాకాశా ప్రాణదా ప్రాణరూపిణీ.

మార్తాండభైరవారాధ్యా మంత్రిణీన్యస్తరాజ్యధూః 
త్రిపురేశీ జయత్సేనా నిస్త్రైగుణ్యా పరాపరా.

సత్యజ్ఞానానందరూపా సామరస్యపరాయణా 
కపర్ధినీ కళామాలా కామధుక్కామరూపిణీ.

కళానిధిః కావ్యకళా రసజ్ఞా రససేవధిః 
పుష్టా పురాతనా పూజ్యా పుష్కరా పుష్కరేక్షణా.

పరంజ్యోతిః ప్రంధామ పరమాణుః పరాత్పరా 
పాశహస్తా పాశహంత్రీ పరమంత్రవిభేదినీ.

మూర్తామూర్తా నిత్యతృప్తా మునిమానసహంసికా 
సత్యవ్రతా సత్యరూపా సర్వాంతర్యామినీ సతీ.

బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మజననీ బహురూపా బుధార్చితా 
ప్రసవిత్రీ ప్రచండాజ్ఞా ప్రతిష్ఠా ప్రకటాకృతిః.

ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణదాత్రీ పంచాశత్పీఠరూపిణీ 
విశృంఖలా వివిక్తస్ధా వీరమాతా వియత్ప్రసూః

ముకుందా ముక్తి నిలయా మూలవిగ్రహరూపిణీ 
భావజ్ఞా భవరోగఘ్నీ భవచక్ర ప్రవర్తినీ.

ఛందస్సారా శాస్త్రసారా మంత్రసారా తలోదరీ 
ఉదారకీర్తి రుద్దామవైభవా వర్ణరూపిణీ.

జన్మమృత్యుజరాతప్త జనవిశ్రాంతిదాయినీ 
సర్వోపనిషదుద్ఘుష్టా శాంత్యతీతకళాత్మికా.

గంభీరా గగనాంతస్థా గర్వితా గానలోలుపా 
కల్పనారహితా కాష్ఠా కాంతా కాంతార్ధవిగ్రహా.

కార్యకారణనిర్ముక్తా కామకేళితరంగితా 
కనత్కనకతాటంకా లీలావిగ్రహధారిణీ.

అజా క్షయవినిర్ముక్తా ముగ్ధాక్షిప్ర ప్రసాదినీ 
అంతర్ముఖసమారాధ్యా బహిర్ముఖ సుదుర్లభా.

త్రయీ త్రివర్గనిలయా త్రిస్ధా త్రిపురమాలినీ 
నిరామయా నిరాలంబా స్వాత్మారామా సుధాసృతిః

సంసారపంకనిర్మగ్నసముద్ధరణపండితా 
యజ్ఞప్రియా యజ్ఞకర్తీ యజమానస్వరూపిణీ.

ధర్మాధారా ధనాధ్యక్షా ధనధాన్యవివర్ధినీ 
విప్రప్రియా విప్రరూపా విశ్వభ్రమణకారిణీ.

విశ్వగ్రాసా విద్రుమాభా వైష్ణవీ విష్ణురూపిణీ 
అయోనిర్యోనినిలయా కూటస్ధా కులరూపిణీ.

వీరగోష్టీప్రియా వీరా నైష్కర్మ్యా నాదరూపిణీ 
విజ్ఞానకలనా కల్యా విదగ్ధా బైందవాసనా.

తత్త్వాధికా తత్త్వమయీ తత్త్వమర్ధస్వరూపిణీ 
సామగానప్రియా సౌమ్యా సదా శివకుటుంబినీ.

సవ్యాపసవ్యమార్గస్ధా సర్వాపద్వినివారిణీ 
స్వస్ధా స్వభావమధురా ధీరా ధీరసమర్చితా.

చైతన్యార్ఘ్యసమారాధ్య చైతన్యకుసుమప్రియా 
సదోదితా సదాతుష్టా తరుణాదిత్యపాటలా,

దక్షిణా దక్షిణారాధ్యా దరస్మేరముఖాంబుజా 
కౌళినీ కేవలానర్ఘకైవల్య పదదాయినీ.

స్తోత్రప్రియా స్తుతిమతీ శ్రుతిసంస్తుతవైభావా 
మనస్వినీ మానవతీ మహేశీ మంగళాకృతిః

విశ్వమాతా జగద్ధాత్రీ విశాలాక్షీ విరాగిణీ 
ప్రగల్భా పరమోదారా పరామోదా మనోమయీ.

వ్యోమకేశీ విమానస్ధా వజ్రిణీ వామకేశ్వరీ 
పంచయజ్ఞప్రియా పంచప్రేతమంచాధిశాయినీ.

పంచమీ పంచభూతేశీ పంచసంఖ్యోపచారిణీ 
శాశ్వతీ శాశ్వతైశ్వర్యా శర్మదా శంభుమోహినీ.

ధరాధరసుతా ధన్యా ధర్మిణీ ధర్మవర్ధినీ 
లోకాతీతా గుణాతీతా సర్వాతీతా శమాత్మికా.

బంధూకకుసుమప్రఖ్యా బాలా లీలావినోదినీ 
సుమంగళీ సుఖకరీ సువేషాఢ్యా సువాసినీ.

సువాసిన్యర్చనప్రీతా శోభానా శుద్ధమానసా 
బిందుతర్పణసంతుష్టా పూర్వజా త్రిపురాంబికా.

దశముద్రా సమారాధ్యా త్రిపురా శ్రీవశంకరీ 
జ్ఞానముద్రా జ్ఞానగమ్యా జ్ఞానజ్ఞేయస్వరూపిణీ.

యోనిముద్రా త్రిఖండేశీ త్రిగుణాంబా త్రికోణగా 
అనఘాద్భుత చారిత్రా వంఛితార్ధప్రదాయినీ.

అభ్యాసాతిశయజ్ఞాతా షడద్వాతీతరూపిణీ 
అవ్యాజకరుణామూర్తి రజ్ఞానద్వాంతదీపికా.

ఆబాలగోపవిదితా సర్వానుల్లంఘ్యుశాసనా 
శ్రీ చక్రరాజనిలయా శ్రీ మత్రిపురసుందరీ.

శ్రీశివా శివశక్యైక్య రూపిణీ లలితాంబికా 
ఏవం శ్రీలలితాదేవ్యా నామ్నాం సాహస్రకం జగుః

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మండపురాణే, ఉత్తరఖండే శ్రీ హయగ్రీవాగస్త్య సంవాదే 

శ్రీ లలితా రహస్యనామ స్తోత్ర కధనం నామ ద్వితీయోధ్యాయః


షష్టా కాత్యాయనేతి చ

చంద్రహాసోజ్జ్వలకరా శార్దూలవరవాహనా 
కాత్యాయనీ శుభం దద్యాదేవీ దానవఘాతినీ Sree lalitaa sahasranaama stOtraM 

dhyaanam::

aruNaaM karuNaa taraMgitaaksheeM 
dhRtapaaSaaMkuSa pushpabaaNachaapaaM 
aNimaadibhiraavRtaaM mayookhai
ahamityaeva vibhaavayae mahaeSeem^. 

dhyaayaet^ padmaasanasdhaaM vikasitavadanaaM padmapatraayataaksheeM 
haemaabhaaM peetavastraaM karakalita lasaddhaemapadmaaM varaaMgeem^ 
sarvaalaMkaarayuktaaM sakalamabhayadaaM bhaktanamraaM bhavaaneeM 
SreevidyaaM SaaMtamoortiM sakala suranutaaM sarvasaMpatpradaatreem^.

sakuMkumavilaepanaa maLikachumbikastoorikaaM 
samandahasitaekshaNaaM saSarachaapa paaSaaMkuSaam^ 
aSaeshajanamOhinee maruNamaalyabhooshOjjvalaaM 
japaakusumabhaasuraaM japavidhau smarae dambikaam^.

OM aiM hreeM SreeM Sreemaatraenama@h

Sreemaataa Sreemaharaaj~nee SreematsiM haasanaeSvaree 
chidagnikuMDasambootaa daevakaaryasamudyataa

udyadbhaanusahasraabhaa chaturbaahusamanvitaa 
raagasvaroopapaaSaaDhyaa krOdhaakaaraaMkuSOjjvalaa

manOroopaekshukOdaMDaa paMchatanmaatrasaayakaa 
nijaaruNa prabhaapoora majjadbrahmaaMDa maMDalaa

champakaaSOkapunnaaga saugandhikalasatkachaa 
kuruviMdamaNiSraeNee kanatkOTeera maMDitaa

ashTamee chaMdravibhraaja daLikasdhalaSObhitaa 
mukhachandra kaLaMkaabha mRganaabhiviSaeshakaa

vadanasmaramaaMgalyagRhatOraNachillikaa 
vaktralakshmeepareevaaha chalanmeenaabhalOchanaa

navachaMpakapushpaabha naasaadaMDaviraajitaa, 
taaraakaaMti tiraskaarinaasaabharaNabhaasuraa.

kadaMbamaMjaree klupta karNapoora manOharaa 
taaTaMkayugaLeebhootatapanODupa maNDalaa

padmaraaga SilaadarSaparibhaavi kapOlabhoo@h 
navavidruma biMbaSreenyakkaari radanachChadaa.

SuddhavidyaaMkuraakaaradvijapaMkti dvayOjjvalaa 
karpoora veeTikaamOda samaakarsha ddigaMtaraa.

nijasallaapa maadhurya vinirbhartsita kachChapee 
maMdasmita prabhaapoora majjatkaamaeSa maanasaa.

anaakalita saadRSya chubuka Sree viraajitaa 
kaamaeSabaddha maaMgalya sootra SObhitakaMdharaa.

kanakaaMgadakaeyoora kamaneeyabhujaanvitaa
ratnagrai vaeya chiMtaakalOla muktaaphalaanvitaa.

kaamaeSvara praemaratnamaNi pratipaNastanee 
naabhyaalavaala rOmaaLilataaphalakuchadvayee,

lakshyarOmalataadhaarataa samunnaeya madhyamaa, 
stanabhaaradaLanmadya paTTabaMdhavaLi trayaa.

aruNaaruNa kausuMbhavastra bhaasvatkaTeetaTee 
ratnakiMkiNikaaramyaraSanaa daamabhooshitaa.

kaamaeSaj~naata saubhaagya maardavOrudvayaanvitaa 
maaNikyamakuTaakaara jaanudvayaviraajitaa.

iMdra gOpaparikshipta smaratooNaabhajaMghikaa 
gooDhagulphaa koormapRshTha jayishNu prapadaanvitaa.

nakhadeedhitisaMChannanamajjana tamOguNaa 
padadvaya prabhaajaalaparaakRtasarOruha.

SiMjaanamaNimaMjeera maMDita SreepadaaMbujaa 
maraaLeemaMdagamanaa mahaalaavaNyaSaevadhi@h .

sarvaaruNaanavadyaaMgee sarvaabharaNabhooshitaa
SivakaamaeSvaraaMkasdhaa Sivaa svaadheenavallabhaa.

sumaeruSRMgamadhyasdhaa Sreemannagara naayikaa 
chiMtaamaNigRhaaMtasdhaa paMchabrahmaasana sdhitaa.

mahaapadmaaTaveesaMsdhaa kadaMbavanavaasinee 
sudhaasaagara madhyasdhaa kaamaakshee kaamadaayinee.

daevarshigaNasaMghaatastooyamaanaatmavaibhavaa 
bhaMDaasuravadhOdyukta Saktisaenaa samanvitaa.

saMpatkaree samaarooDha siMdhuravrajasaevitaa 
aSvaarooDhaadhishThitaaSvakOTikOTibhiraavRtaa.

chakraraajaradhaarooDha sarvaayudhaparishkRtaa 
gaeyachakraradhaarooDha maMtriNee parisaevitaa.

kirichakraradhaarooDha daMDanaadhapuraskRtaa 
jvaalaa maalinikaakshipta vahnipraakaaramadhyagaa.

bhaMDasainyavadhOdyukta Sakti vikramaharshitaa
nityaaparaakramaaTOpanireekshaNasamutsukaa.

bhaMDaputravadhOdyukta baalaavikramanaMditaa 
maMtriNyaMbaavirachitavishaMgavadhatOshitaa.

viSukrapraaNaharaNaa vaaraaheeveeryanaMditaa 
kaamaeSvaramukhaalOkakalpitaSreegaNaeSvaraa.

mahaagaNaeSanirbhinnavighnayaMtra praharshitaa 
bhaMDaasuraeMdra nirmuktaSastrapratyastravarshiNee.

karaaMguLinakhOtpanna naaraayaNadaSaakRti@h 
mahaapaaSupataastraagninirdhagdhaasurasainikaa.

kaamaeSvaraastranirdagdhabhaMDaasura Soonyakaa 
brahmOpaeMdra mahaeMdraadidaevasaMstutavaibhavaa.

haranaetraagni saMdagdhakaamasaMjeevanaushadhi@h, 
SreemadvaagbhavakooTaika svaroopamukhapaMkajaa.

kaMThaadha@h kaTiparyaMtamadhyakooTasvaroopiNee, 
SaktikooTaikataapanna kaTya dhObhaagadhaariNee.

moolamaMtraatmikaa moolakooTatraya kaLaebaraa 
kulaamRtaika rasikaa kulasaMkaetapaalinee.

kuLaaMganaa kuLaaMtasthaa kauLinee kulayOginee 
akuLaa samayaaMtasdhaa samayaachaaratatparaa.

moolaadhaaraika nilayaa brahmagraMdhivibhaedhinee 
maNipooraaMtaruditaa vishNugraMdhivibhaedinee.

aaj~naachakraaMtaraaLasthaa rudragraMdhi vibhaedinee 
sahasraaraaMbujaarooDhaa sudhaasaaraabhivarshiNee.

taTillataasamaruchi shshaTchakrOparisaMsdhitaa 
mahaaSakti@h kuMDalinee bisataMtu taneeyasee.

bhavaanee bhaavanaagamyaa bhavaaraNya kuThaarikaa 
bhadrapriyaa bhadramoorti rbhaktasaubhaagyadaayinee.

bhaktapriyaa bhaktigamyaa bhaktivaSyaa bhayaapahaa 
SaaMbhavee Saaradaaraadhyaa SarvaaNee Sarmadaayinee.

SaaMkaree Sreekaree saadhvee SarachchaMdranibhaananaa 
SaatOdaree SaaMtimatee niraadhaaraa niraMjanaa.

nirlaepaa nirmalaa nityaa niraakaaraa niraakulaa 
nirguNaa nishkaLaa SaaMtaa nishkaamaa nirupaplavaa.

nityamuktaa nirvikaaraa nishprapaMchaa niraaSrayaa
nityaSuddhaa nityabuddaa niravadyaa niraMtaraa.

nishkaaraNaa nishkaLaMkaa nirupaadhi rnireeSvaraa 
neeraagaa raagamadhanee nirmadaa madanaaSinee.

niSchiMtaa nirahaMkaaraa nirmOha mOhanaaSinee 
nirmamaa mamataahaMtree nishpaapaa paapanaaSinee.

nishkrOdhaa krOdhaSamanee nirlObhaa lObhanaaSinee 
nissaMSayaa saMSayaghnee nirbhavaa bhavanaaSinee.

nirvikalpaa niraabaadhaa nirbhaedaa bhaedhanaaSinee 
nirnaaSaa mRtyumadhanee nishkriyaa nishparigrahaa.

nistulaa neelachikuraa nirapaayaa niratyayaa 
durlabhaa durgamaa durgaa du@hkhahaMtree sukhapradaa.

dushTadooraa duraachaaraSamanee dOshavarjitaa 
sarvaj~naa saaMdrakaruNaa samaanaadhikavarjitaa.

sarvaSaktimayee sarvamaMgaLaa sadgatipradaa 
sarvaeSvaree sarvamayee sarvamaMtrasvaroopiNee.

sarvayaMtraatmikaa sarvataMtraroopaa manOnmanee 
mahaeSvaree mahaadaevee mahaalakshmee rmRDapriyaa.

mahaaroopaa mahaapoojyaa mahaapaatakanaaSinee, 
mahamaayaa mahaasatvaa mahaaSakti rmahaarati@h

mahaabhOgaa mahaiSvaryaa mahaaviryaa mahaabalaa 
mahaabuddhi rmahaasiddhi rmahaayOgeeSvaraeSvaree.

mahaataMtraa mahaamaMtraa mahaayaMtraa mahaasanaa 
mahaayaagakramaaraadhyaa mahaabhairavapoojitaa.

mahaeSvaramahaakalpamahaataaMDavasaakshiNee 
mahaakaamaeSamahishee mahaatripurasuMdaree.

chatushshashTyupachaaraaDhyaa chatushshashTikaLaamayee 
mahaachatushshashTikOTiyOgineegaNasaevitaa.

manuvidyaa chaMdravidyaa chaMdramaMDalamadhyagaa 
chaaruroopaa chaaruhaasaa chaaru chaMdrakaLaadharaa.

charaachara jagannaadha chakraraajanikaetanaa
paarvatee padmanayanaa, padmaraagasamaprabhaa.

paMchapraetaasanaaseenaa paMchabrahma svaroopiNee
chinmayee paramaanaMdaa vij~naanaghanaroopiNee.

dhyaanadhyaatRdhyaeyaroopaa dharmaadharma vivarjitaa 
viSvaroopaa jaagariNee svapaMtee taijasaatmikaa.

suptaa praaj~naatmikaa turyaa sarvaavasthaa vivarjitaa 
sRshTikartreebrahmaroopaa gOptree gOviMdaroopiNee.

saMhaariNee rudraroopaa tirOdhaanakareeSvaree
sadaaSivaanugrahadaa paMchakRtyaparaayaNaa.

bhaanumaMDalamadhyasthaa bhairavee bhagamaalinee
padmaasanaa bhagavatee padmanaabhasahOdaree.

unmaeshanimishOtpannavipannabhuvanaavaLi@h 
sahasraSeershavadanaa sahasraakshee sahasrapaat^.

aabrahmakeeTajananee varNaaSrama vidhaayinee 
nijaaj~naaroopanigamaa puNyaapuNyaphalapradaa.

SrutiseemaMtasiMdooreekRtapaadaabjadhooLikaa 
sakalaagamasaMdOhaSukti saMpuTamauktikaa.

purushaardhapradaa poorNaabhOginee bhuvanaeSvaree 
aMbikaanaadinidhanaa haribrahmaeMdrasaevitaa.

naaraayaNee naadaroopaa naamaroopavivarjitaa 
hreeMkaaree hreematee hRdyaa haeyOpaadaeyavarjitaa.

raajarajaarchitaa raaj~nee ramyaa raajeevalOchanaa 
raMjanee ramaNee rasyaa raNatkiMkiNimaekhalaa.

ramaa raakaeMduvadanaa ratiroopaa ratipriyaa 
rakshaakaree raakshasaghnee raamaa ramaNalaMpaTaa.

kaamyaakaamakalaaroopaa kadaMbakusumapriyaa 
kalyaaNee jagateekaMdaa karuNaarasasaagaraa.

kaLaavatee kalaalaapaa kaaMtaa kaadaMbaree priyaa 
varadaa vaamanayanaa vaaruNeemadavihvalaa.

viSvaadhikaa vaedavaedyaa viMdhyaachalanivaasinee 
vidhaatree vaedajananee vishNumaayaavilaasinee.

kshaetrasvaroopaa kshaetraeSee kshaetrakshaetraj~napaalinee 
kshayavRddhi vinirmuktaa kshaetrapaalasamarchitaa.

vijayaa vimalaa vindyaa vanadaarujanavatsalaa 
vaagvaadinee vaamakaeSee vahnimaNDalavaasinee.

bhaktimatkalpalatikaa paSupaaSavimOchanee 
saMhRtaaSaeshapaashaNDa sadaachaarapravartikaa.

taapatrayaagni saMtapta samaahlaadanachaMdrikaa 
taruNee taapasaaraadhyaa tanumadhyaa tamOpahaa.

chiti statpadalakshyaardhaa chidaekarasaroopiNee 
svaatmaanaMdalaveebhoota brahmaadyaanandasantati@h.

paraa pratyakchiteeroopaa paSyantee paradaevataa 
madhyamaa vaikhareeroopaa bhaktamaanasahaMsikaa.

kaamaeSvarapraaNanaaDee kRtaj~naa kaamapoojitaa 
SRMgaarasasaMpoorNaa jayaa jaalandharasthitaa.

ODyaaNapeeThanilayaa biMdumaNDalavaasinee 
rahOyaagakramaaraadhyaa rahastarpaNatarpitaa.

sadya@hprasaadinee viSvasaakshiNee saakshivarjitaa, 
shaDaMga daevataayuktaa shaaDguNyaparipooritaa.

nityaklinnaa nirupamaa nirvaaNasukhadaayinee 
nityaashODaSikaaroopaa SreekaMThaardhaSareeriNee.

prabhaavatee prabhaaroopaa prasiddhaa paramaeSvaree 
moolaprakRti ravyaktaa vyaktaa vyaktasvaroopiNee.

vyaapinee vividhaakaara vidyaavidyaa svaroopiNee 
mahaakaamaeSa nayana kumudaahlaadakaumudee,

bhaktahaarda tamObhaeda bhaanumadbhaanusaMtati@h 
Sivadootee Sivaaraadhyaa Sivamoorti SSivaMkaree.

Sivapriyaa Sivaparaa SishTaeshTaa SishTapoojitaa 
apramaeyaa svaprakaaSaa manOvaachaamagOcharaa.

chichChakti Schaetanaaroopaa jaDaSaktirjaDaatmikaa 
gaayatri vyaahRti ssaMdhyaa dvijabRMda nishaevitaa.

tatvaasanaa tattvamayee paMchakOSaaMtarasthitaa 
nisseema mahimaa nityayauvanaa madaSaalinee.

madaghoorNitaraktaakshee madapaaTalagaMDabhoo@h 
chaMdanadravadigdhaaMgee chaaMpaeyakusumapriyaa.

kuSalaa kOmalaakaaraa kurukuLLaa kuLaeSvaree 
kuLakuMDaalayaa kauLamaargatatparasaevitaa.

kumaara gaNanaadhaaMbaa tushTi@h pushTirmati rdhRti@h 
SaaMti ssvastimatee kaaMtirnaMdinee vighnanaaSinee.

taejOvatee trinayanaa lOlaakshee kaamaroopiNee 
maalinee haMsinee maataa malayaachalavaasinee

sumukhee naLinee subhrooSSObhanaa suranaayikaa 
kaalakaMThee kaaMtimatee kshObhiNee sookshmaroopiNee.

vajraeSvaree vaamadaevi vayOvasthaa vivarjitaa 
siddhaeSvaree siddhavidyaa siddhamaataa yaSasvinee.

viSuddhachakra nilayaa raktavarNaa trilOchanaa 
khaTvaaMgaadi praharaNaa vadanaika samanvitaa.

paayasaannapriyaa tvak^sdhaa paSulOkabhayaMkaree 
amRtaadimahaaSakti saMvRtaa DaakineeSvaree.

anaahataabjanilayaa Syaamaabhaa vadanadvayaa 
daMshTrOjjvalaakshamaalaadidharaa rudhirasaMsdhitaa.

kaaLaraatryaadiSaktyaughavRtaa snigdhaudanapriyaa 
mahaaveeraeMdravaradaa raakinyaMbaa svaroopiNee.


maNipooraabjanilayaa vadanatraya saMyutaa 
vajraadikaayudhOpaetaa DaamaryaadibhiraavRtaa.

raktavarNaa maaMsanishThaa guDaannapreetamaanasaa 
samastabhakta sukhadaa laakinyaMbaa svaroopiNee.

svaadhishThaanaaMbujagataa chaturvaktra manOharaa 
SoolaadyaayudhasaMpannaa peetavarNaatigarvitaa.

maedOnishThaa madhupreetaa baMdinyaadisamanvitaa 
dadhyannaasakta hRdayaa Daakinee roopadhaariNee.

moolaadhaaraaMbujaarooDhaa paMchavaktraasdhisaMsdhitaa 
aMkuSaadipraharaNaa varadaadinishaevitaa,

mudgaudanaasaktachittaa saakinyaMbaasvaroopiNee 
aaj~naachakraabjanilayaa SuklavarNaa shaDaasanaa.

majjaasaMsdhaa haMsavatee mukhyaSakti samanvitaa 
haridraannaikarasikaa haakineeroopadhaariNee.

sahasradaLa padmasdhaa sarvavarNOpaSObhitaa 
sarvaayudhadharaa Sukla saMsdhitaa sarvatOmukhee.

sarvaudanapreetachittaa yaakinyaaMbaa svaroopiNee 
svaahaa svadhaa matirmaedhaa Sruti@hsmRti ranuttamaa.

puNyakeerti@h puNyalabhyaa puNya SravaNakeertanaa 
pulOmajaarchitaa baMdhamOchanee baMdhuraalakaa.

vimarSaroopiNee vidyaa viyadaadijagatprasoo@h 
sarvavyaadhi praSamanee sarvamRtyunivaariNee.

agragaNyaa chiMtyaroopaa kalikalmashanaaSinee 
kaatyaayanee kaalahaMtree kamalaakshanishaevitaa.

taaMboolapooritamukhee daaDimeekusumaprabhaa 
mRgaaksheemOhinee mukhyaamRDaanee mitraroopiNee.

nityatRptaa bhaktanidhirniyaMtree nikhilaeSvaree 
maityraadivaasanaalabhyaa mahaapraLayasaakshiNee.

paraaSakti@h paraanishThaa praj~naanaghanaroopiNee 
maadhveepaanaalasaa mattaa maatRkaa varNaroopiNee.

mahaakailaasanilayaa mRNaaLamRdudOrlataa 
mahaneeyaa dayaamoorti rmahaasaamraajyaSaalinee.

aatmavidyaa mahaavidyaa Sree vidyaa kaamasaevitaa 
Sree shODaSaakshareevidyaa trikooTaa kaamakOTikaa.

kaTaakshakiMkareebhootakamalaa kOTisaevitaa 
Sirasdhsitaa chaMdranibhaa phaalasdhaeMdra dhanu@hprabhaa.

hRdayasdhaa ravi prakhyaa trikONaaMtaradeepikaa 
daakshaayaNee daityahaMtree dakshayaj~na vinaaSinee.

daraaMdOLita deerghaakshee darahaasOjjvalanmukhee 
gurumoortirguNanidhirgOmaataa guhajanmabhoo@h

daevaeSee daMDaneetisdhaa daharaakaaSaroopiNee 
pratipanmukhyaraakaaMtatidhimaMDalapoojitaa.

kaLaatmikaa kaLaanaadhaa kaavyaalaapavinOdinee 
sachaamararamaavaaNeesavyadakshiNasaevitaa.

aadiSakti ramaeyaatmaa paramaa paavanakRti@h 
anaekakOTi brahmaaMDajananee divyavigrahaa.

kleeMkaaree kaevalaa guhyaa kaivalyapadadaayinee 
tripuraa trijagadvaMdyaa trimoorti stridaSaeSvaree.

tryaksharee divyagaMdhaaDyaa siMdhoora tilakaaMchitaa 
umaa SailaeMdratanayaa gauree gaMdharvasaevitaa.

viSvagarbhaa svarNagarbhaa varadaa vaagadheeSvaree 
dhyaanagamyaa parichChaedyaa j~naanadaa j~naanavigrahaa.

sarvavaedaaMta saMvaedyaa satyaanaMdasvaroopiNee 
lOpaamudraarchitaa leelaa klupta brahmaaMDa maMDalaa.

adRSyaa dRSyarahitaa vij~naatree vaedyavarjitaa 
yOginee yOgadaa yOgyaa yOgaanaMdaa yugaMdharaa.

ichChaaSakti j~naanaSakti kriyaaSakti svaroopiNee 
sarvaadhaaraa supratishThaa sadasadroopadhaariNee.

ashTamoorti rajaajaitree lOka yaatraa vidhaayinee 
aekaakinee bhoomaroopaa nirdvaitaa dvaitavarjitaa.

annadaa vasudhaa vRddhaa brahmatmaikya svaroopiNee 
bRhatee braahmaNee braahmee brahmaanaMda balipriyaa.

bhaashaaroopaa bRhatsaenaa bhaavaabhaavavivarjitaa 
sukhaaraadhyaa Subhakaree SObhanaa sulabhaagati@h

raajaraajaeSvaree raajyadaayinee raajyavallabhaa 
raajatkRpaa raajapeeThanivaeSita nijaaSritaa

raajyalakshmee@h kOSanaadhaa chaturaMgabalaeSvaree 
saamraajyadaayinee satyasaMdhaa saagaramaekhalaa.

deekshitaa daityaSamanee sarvalOkavaSaMkaree 
sarvaardhadaatree saavitree sachchidaanaMdaroopiNee.

daeSakaalaaparichChinnaa sarvagaa sarvamOhinee 
sarasvatee Saastramayee guhaaMbaa guhya roopiNee.

sarvOpaadhivinirmuktaa sadaaSivapativrataa 
saMpradaayaeSvaree saadhvee gurumaMDalaroopiNee.

kulOtteerNaa bhagaaraadhyaa maayaa madhumatee mahee 
gaNaaMbaa guhyakaaraadhyaa kOmalaaMgee gurupriyaa.

svataMtraa sarvataMtraeSee dakshiNaamoortiroopiNee 
sanakaadisamaaradhyaa Sivaj~naana pradaayinee.

chitkaaLaanaMdakalikaa praemaroopaa priyaMkaree 
naamapaaraayaNapreetaa naMdividyaa naTaeSvaree.

midhyaajagadadhishThaanaa muktidaa muktiroopiNee 
laasyapriyaa layakaree lajjaa raMbhaadivaMditaa.

bhavadaavasudhaavRshTi@h paapaaraNyadavaanalaa
daurbhaagyatoolavaatoolaa jaraadhvaaMtaraviprabhaa.

bhaagyaabdhichaMdrikaa bhakta chittakaekighanaaghanaa 
rOgaparvatadaMbhOLi rtRtyudaarukuThaarikaa.

mahaeSvaree mahaakaaLee mahaagraasaa mahaaSanaa 
aparNaachaMDikaa chaMDamuMDaasuranishoodinee.

ksharaaksharaatmikaa sarvalOkaeSee viSvadhaariNee 
trivargadaatree subhagaa tryaMbakaa triguNaatmikaa

svargaapavargadaa Suddhaa japaapushpanibhaakRti@h 
OjOvatee dyutidhaaraa yaj~naroopaa priyavrataa.

duraaraadhyaaduraadharshaa paaTaleekusumapriyaa 
mahatee maerunilayaa maMdaarakusumapriyaa.

veeraaraadhyaa viraaDroopaa virajaa viSvatOmukhee 
pratyagroopaa paraakaaSaa praaNadaa praaNaroopiNee.

maartaaMDabhairavaaraadhyaa maMtriNeenyastaraajyadhoo@h 
tripuraeSee jayatsaenaa nistraiguNyaa paraaparaa.

satyaj~naanaanaMdaroopaa saamarasyaparaayaNaa 
kapardhinee kaLaamaalaa kaamadhukkaamaroopiNee.

kaLaanidhi@h kaavyakaLaa rasaj~naa rasasaevadhi@h 
pushTaa puraatanaa poojyaa pushkaraa pushkaraekshaNaa.

paraMjyOti@h praMdhaama paramaaNu@h paraatparaa 
paaSahastaa paaSahaMtree paramaMtravibhaedinee.

moortaamoortaa nityatRptaa munimaanasahaMsikaa 
satyavrataa satyaroopaa sarvaaMtaryaaminee satee.

brahmaaNee brahmajananee bahuroopaa budhaarchitaa 
prasavitree prachaMDaaj~naa pratishThaa prakaTaakRti@h.

praaNaeSvaree praaNadaatree paMchaaSatpeeTharoopiNee 
viSRMkhalaa viviktasdhaa veeramaataa viyatprasoo@h

mukuMdaa mukti nilayaa moolavigraharoopiNee 
bhaavaj~naa bhavarOgaghnee bhavachakra pravartinee.

ChaMdassaaraa Saastrasaaraa maMtrasaaraa talOdaree 
udaarakeerti ruddaamavaibhavaa varNaroopiNee.

janmamRtyujaraatapta janaviSraaMtidaayinee 
sarvOpanishadudghushTaa SaaMtyateetakaLaatmikaa.

gaMbheeraa gaganaaMtasthaa garvitaa gaanalOlupaa 
kalpanaarahitaa kaashThaa kaaMtaa kaaMtaardhavigrahaa.

kaaryakaaraNanirmuktaa kaamakaeLitaraMgitaa 
kanatkanakataaTaMkaa leelaavigrahadhaariNee.

ajaa kshayavinirmuktaa mugdhaakshipra prasaadinee 
aMtarmukhasamaaraadhyaa bahirmukha sudurlabhaa.

trayee trivarganilayaa trisdhaa tripuramaalinee 
niraamayaa niraalaMbaa svaatmaaraamaa sudhaasRti@h

saMsaarapaMkanirmagnasamuddharaNapaMDitaa 
yaj~napriyaa yaj~nakartee yajamaanasvaroopiNee.

dharmaadhaaraa dhanaadhyakshaa dhanadhaanyavivardhinee 
viprapriyaa vipraroopaa viSvabhramaNakaariNee.

viSvagraasaa vidrumaabhaa vaishNavee vishNuroopiNee 
ayOniryOninilayaa kooTasdhaa kularoopiNee.

veeragOshTeepriyaa veeraa naishkarmyaa naadaroopiNee 
vij~naanakalanaa kalyaa vidagdhaa baiMdavaasanaa.

tattvaadhikaa tattvamayee tattvamardhasvaroopiNee 
saamagaanapriyaa saumyaa sadaa SivakuTuMbinee.

savyaapasavyamaargasdhaa sarvaapadvinivaariNee 
svasdhaa svabhaavamadhuraa dheeraa dheerasamarchitaa.

chaitanyaarghyasamaaraadhya chaitanyakusumapriyaa 
sadOditaa sadaatushTaa taruNaadityapaaTalaa,

dakshiNaa dakshiNaaraadhyaa darasmaeramukhaaMbujaa 
kauLinee kaevalaanarghakaivalya padadaayinee.

stOtrapriyaa stutimatee SrutisaMstutavaibhaavaa 
manasvinee maanavatee mahaeSee maMgaLaakRti@h

viSvamaataa jagaddhaatree viSaalaakshee viraagiNee 
pragalbhaa paramOdaaraa paraamOdaa manOmayee.

vyOmakaeSee vimaanasdhaa vajriNee vaamakaeSvaree 
paMchayaj~napriyaa paMchapraetamaMchaadhiSaayinee.

paMchamee paMchabhootaeSee paMchasaMkhyOpachaariNee 
SaaSvatee SaaSvataiSvaryaa Sarmadaa SaMbhumOhinee.

dharaadharasutaa dhanyaa dharmiNee dharmavardhinee 
lOkaateetaa guNaateetaa sarvaateetaa Samaatmikaa.

baMdhookakusumaprakhyaa baalaa leelaavinOdinee 
sumaMgaLee sukhakaree suvaeshaaDhyaa suvaasinee.

suvaasinyarchanapreetaa SObhaanaa Suddhamaanasaa 
biMdutarpaNasaMtushTaa poorvajaa tripuraaMbikaa.

daSamudraa samaaraadhyaa tripuraa SreevaSaMkaree 
j~naanamudraa j~naanagamyaa j~naanaj~naeyasvaroopiNee.

yOnimudraa trikhaMDaeSee triguNaaMbaa trikONagaa 
anaghaadbhuta chaaritraa vaMChitaardhapradaayinee.

abhyaasaatiSayaj~naataa shaDadvaateetaroopiNee 
avyaajakaruNaamoorti raj~naanadvaaMtadeepikaa.

aabaalagOpaviditaa sarvaanullaMghyuSaasanaa 
Sree chakraraajanilayaa Sree matripurasuMdaree.

SreeSivaa SivaSakyaikya roopiNee lalitaaMbikaa 
aevaM Sreelalitaadaevyaa naamnaaM saahasrakaM jagu@h

iti Sree brahmaMDapuraaNae, uttarakhaMDae Sree hayagreevaagastya saMvaadae 

Sree lalitaa rahasyanaama stOtra kadhanaM naama dviteeyOdhyaaya@h


shashTaa kaatyaayanaeti cha

chaMdrahaasOjjvalakaraa Saardoolavaravaahanaa 
kaatyaayanee SubhaM dadyaadaevee daanavaghaatinee 

మహాలక్ష్మి మంత్రం--Mahaalakshmi Mantram
                                                                మహాలక్ష్మి మంత్రం


మంత్రం :: ఓం శ్రీ ఓం నమః పరమ లక్ష్మై, విష్ణు వక్షఃస్థితాయై 
ఆశ్రిత తారకాయై, రమాయై నమో వహ్నిజాయై నమోనమః 


ఈ మంత్రం మహా మహిమ కలిగినది. దీనిని సద్గురు ఉపదేశం పొంది, ఇంట్లో కాని, నదీ తీరంలోకానీ, రోజూ 108 సార్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువసార్లు కానీ గురుధ్యానం చేసి జపం చేయాలి. తొమ్మిది రోజులపాటు రోజుకి 108 సార్లు చొప్పున నియమంతో జపం చేసిన వారికి పోయిన సంపదలు తిరిగివస్తాయి.mahaalakshmi maMtraM  

maMtraM::OM Sree OM nama@h parama lakshmai, vishNu vaksha@hsthitaayai aaSrita taarakaayai, ramaayai namO vahnijaayai namOnama@h 


ee maMtraM mahaa mahima kaliginadi. deenini sadguru upadaeSaM poMdi, iMTlO kaani, nadee teeraMlOkaanee, rOjoo 108 saarlu laedaa aMtakaMTae ekkuvasaarlu kaanee gurudhyaanaM chaesi japaM chaeyaali. tommidi rOjulapaaTu rOjuki 108 saarlu choppuna niyamaMtO japaM chaesina vaariki pOyina saMpadalu tirigivastaayi.


Friday, January 11, 2013

శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్


శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్

1:ఆంజనేయో మహావీరో హనుమాన్మారుతాత్మజః
తత్వ జ్ఞాన ప్రదస్సీతాదేవి ముద్రాప్రదాయకః 

2:అశోక వనికా చ్చేత్తా సర్వమాయా విభంజనః
సర్వబంధ విముక్తా చ రక్షో విధ్వంస కారకః

3:పరవిద్యా పరీహరః పరశౌర్య వినాశకః
పరమంత్ర నిరాకర్తా పరయంత్ర ప్రభేదకః

4:సర్వగ్ర హవినాశీ చ భే మసేన సహాయక్రుత్
సర్వదుఃఖహర స్సర్వ లోక చారీ మనోజనః

5:పారిజాత ద్రుమూలస్థ స్సర్వమంత్ర స్వరూపవాన్
సర్వతంత్ర స్వరూపీచ సర్వయంత్రాత్మక స్త థా

6:కపీస్వరో మహాకాయ స్సర్వరోగ హరః ప్రభు:
బలసిద్ధి కర స్సర్వ విద్యా సంపత్ప్ర దాయకః

7:కపిసేనానాయక శ్చ భ విష్య చ్చతురాననః
కుమార బ్రహ్మచారీ చ రత్నకుందల దీప్తిమాన్

8:సంచలద్వాల సన్నద్ద లంబమాన శిఖో జ్జ్వలః
గంధర్వ విద్యాతత్త్వజ్ఞో మహాబల పరాక్రమః

9:కారాగ్రు హవిమోక్తాచ శృంఖలాబంధ మోచకః
సాగారోత్తారకః ప్రాజ్ఞో రామదూతః ప్రతాపవాన్.

10:వానరః కేసరీ సూనః సీతాశోక నివారణః
అంజనాగర్భ సంభూతో బాలార్క సద్రుశాసనః

11:విభీషణ ప్రియకరో దశ వకులాంతకః
లక్ష్మణ ప్రాణదాతాచ వజ్రకాయో మహ్యాద్యుతి:

12:చిరంజీవి రామభక్తో దైత్య కార్య విఘాతకః
అక్ష హంతా కాంచ నాభః పంచావక్త్రో మహాతపాః

13:లంకిణీభంజన శ్రీమాన్ సింహికాప్రాణ భంజనః
గంధ మాదన శైలస్థో లంకాపుర విదాహకః

14:సుగ్రీవ సచివో ధీర శ్శూరో దైత్య కులాంతకః
సురార్చితో మహాతేజా రామచూడామణి ప్రదః

15:కామరూపీ పింగాలాక్షో వార్ధి మైనాక పూజితః
కబళీ కృత మార్తాండ మండలో విజితేంద్రి యః

16:రామసుగ్రీవ సంధాతా మహారావణ మర్ధనః
స్పటికాభో వాగదీశో నవవ్యాకృతి పండితః

17:చతుర్భాహుర్ధీన బంధు ర్మహాత్మా భక్తవత్సలః
సంజీవనాగా హర్తా శుచి ర్వాగ్మీ దృడ వ్రతః

18:కాలనేమి ప్రమథోనో హరీమర్కట మర్కటః
దాంత స్శాంతః ప్రసన్నాత్మా శతకంట మదాపహ్రుత్

19:యోగీ రామకథాలోల స్సీతాన్వేషణ పండితః
వజ్రదంష్ట్రో వజ్రన ఖో రుద్ర వీర్య సముద్భవః

20:ఇంద్రజిత్ప్ర హితామోఘ బ్రహ్మాస్త్ర వినివారకః
పార్ధ ధ్వజాగ్ర సంవాసీ శర పంజర భేదకః

21:దశాబాహు ర్లోక పూజ్యో జామ్బవత్ప్రీ తివర్ధనః
సీతాసమేత శ్రీరామ పాద సేవాధురంధరః

22:ఇత్యేవం శ్రీ హనుమతో నామ్నా మష్టోత్తరం శతమ్,
యః పటేచ్చ్రు ణు యాన్నిత్యం సర్వాన్కామాన వాప్నుయాత్
                                
ఇతికాళ జకార హస్యే శ్రీ ఆంజనేయాష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రమ్
SunderPriyaSree aaMjanaeyaashTOttara Satanaama stOtram

1:aaMjanaeyO mahaaveerO hanumaanmaarutaatmaja@h
tatva j~naana pradasseetaadaevi mudraapradaayaka@h 

2:aSOka vanikaa chchaettaa sarvamaayaa vibhaMjana@h
sarvabaMdha vimuktaa cha rakshO vidhvaMsa kaaraka@h

3:paravidyaa pareehara@h paraSaurya vinaaSaka@h
paramaMtra niraakartaa parayaMtra prabhaedaka@h

4:sarvagra havinaaSee cha bhae masaena sahaayakrut^
sarvadu@hkhahara ssarva lOka chaaree manOjana@h

5:paarijaata drumoolastha ssarvamaMtra svaroopavaan^
sarvataMtra svaroopeecha sarvayaMtraatmaka sta thaa

6:kapeesvarO mahaakaaya ssarvarOga hara@h prabhu:
balasiddhi kara ssarva vidyaa saMpatpra daayaka@h

7:kapisaenaanaayaka Scha bha vishya chchaturaanana@h
kumaara brahmachaaree cha ratnakuMdala deeptimaan^

8:saMchaladvaala sannadda laMbamaana SikhO jjvala@h
gaMdharva vidyaatattvaj~nO mahaabala paraakrama@h

9:kaaraagru havimOktaacha SRMkhalaabaMdha mOchaka@h
saagaarOttaaraka@h praaj~nO raamadoota@h prataapavaan^.

10:vaanara@h kaesaree soona@h seetaaSOka nivaaraNa@h
aMjanaagarbha saMbhootO baalaarka sadruSaasana@h

11:vibheeshaNa priyakarO daSa vakulaaMtaka@h
lakshmaNa praaNadaataacha vajrakaayO mahyaadyuti:

12:chiraMjeevi raamabhaktO daitya kaarya vighaataka@h
aksha haMtaa kaaMcha naabha@h paMchaavaktrO mahaatapaa@h

13:laMkiNeebhaMjana Sreemaan^ siMhikaapraaNa bhaMjana@h
gaMdha maadana SailasthO laMkaapura vidaahaka@h

14:sugreeva sachivO dheera SSoorO daitya kulaaMtaka@h
suraarchitO mahaataejaa raamachooDaamaNi prada@h

15:kaamaroopee piMgaalaakshO vaardhi mainaaka poojita@h
kabaLee kRta maartaaMDa maMDalO vijitaeMdri ya@h

16:raamasugreeva saMdhaataa mahaaraavaNa mardhana@h
spaTikaabhO vaagadeeSO navavyaakRti paMDita@h

17:chaturbhaahurdheena baMdhu rmahaatmaa bhaktavatsala@h
saMjeevanaagaa hartaa Suchi rvaagmee dRDa vrata@h

18:kaalanaemi pramathOnO hareemarkaTa markaTa@h
daaMta sSaaMta@h prasannaatmaa SatakaMTa madaapahrut^

19:yOgee raamakathaalOla sseetaanvaeshaNa paMDita@h
vajradaMshTrO vajrana khO rudra veerya samudbhava@h

20:iMdrajitpra hitaamOgha brahmaastra vinivaaraka@h
paardha dhvajaagra saMvaasee Sara paMjara bhaedaka@h

21:daSaabaahu rlOka poojyO jaambavatpree tivardhana@h
seetaasamaeta Sreeraama paada saevaadhuraMdhara@h

22:ityaevaM Sree hanumatO naamnaa mashTOttaraM Satam^,
ya@h paTaechchru Nu yaannityaM sarvaankaamaana vaapnuyaat^
                                
itikaaLa jakaara hasyae Sree aaMjanaeyaashTOttara Satanaama stOtram^
SunderPriya

Friday, January 4, 2013

శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ (బాసర) భక్తి ధారాస్తోత్రమ్--Sri jnana Saraswati Stotram (basara)శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ (బాసర) భక్తి ధారాస్తోత్రమ్

1:విహిత నమస్కార శరణ్యాం సుఖప్రదామ్
ఓంకార పూరిత నామార్చనాం శుభ ప్రదామ్
పురస్కార సహిత దర్శనాం ఫలప్రదామ్
బాసర క్షేత్ర దేవీం భజ సరస్వతీ మాతరమ్ 

2:పంచామృతాభి షేకేన కామిత ఫలదాయికామ్
నైవేద్య నివేదనేన సకలార్ధ సాధి కామ్
నీరాజన దర్శనేన సకలార్ధ సాధికా మ్
బాసర క్షేత్ర దేవీం భజ సరస్వతీ మాతరమ్

3:తవ పాదాబ్జ స్పర్శనం పాపహరణమ్
తవ కటాక్ష వీక్షణం రోగ నివారణమ్
తవ మంత్రాక్ష తరక్షణం శుభకరమ్
బాసర క్షేత్ర దేవీం భజ సరస్వతీ మాతరమ్ 

4:నమోస్కు వేద వ్యా స నిర్మిత ప్రతిష్టి తాయై
నమోస్తు మహాలక్ష్మీ మహాకాళీ సమేతాయో
నమోస్తు అష్ట తీర్ధ జలమహిమాన్వితా యో
నమోస్తు బాసర క్షేత్రే విలసితా యై

5:నమోస్తు గోదావరీ తట నివాసిన్యై
నమోస్తు కృపాక టాక్ష స్వరూపాయై
సమోస్తు స్మృతిమాత్ర ప్రసన్నాయై
నమోస్తు బాసర క్షేత్రే విలసితాయై 

6:నమోస్తు మనోహర పుష్వాలంక్రుతాయై
నమోస్తు జ్ఞాన మూలాయై జ్ఞాన గమ్యాయై
నమోస్తు గురుభక్తి రహస్య ప్రకటితాయై
నమోస్తు బాసర క్షేత్రే విలసితాయై 

7:నమోస్తు మండలదీక్షా భి క్షా మహాదాత్ర్యై
నమోస్తు మహామంత్ర తంత్ర ప్రవీణాయై
నమోస్తు సహస్రార చక్ర నిలయాయై
నమోస్తు బాసర క్షేత్రే విలసితాయై

8:నమోస్తు సర్వపాప సంహరికా యై
నమోస్తు యోగి యోగి నీ గణ సంసేవితాయై
నమోస్తు సకల కల్యాణ శుభదాయై
నమోస్తు బాసర క్షేత్రే విలసితాయై

9:రామదాసేన విరచిత మిదం పటతే భక్తి మాన్నరః
విద్యాం శ్రేయో విపుల సౌఖ్యం ప్రాప్నోతి.

శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతీ స్తోత్రం సంపూర్ణం 
Sree jnaana sarasvatee (baasara) bhakti dhaaraastOtram

1:vihita namaskaara SaraNyaaM sukhapradaam^
OMkaara poorita naamaarchanaaM Subha pradaam^
puraskaara sahita darSanaaM phalapradaam^
baasara kshaetra daeveeM bhaja sarasvatee maataram^ 

2:paMchaamRtaabhi shaekaena kaamita phaladaayikaam^
naivaedya nivaedanaena sakalaardha saadhi kaam^
neeraajana darSanaena sakalaardha saadhikaa m^
baasara kshaetra daeveeM bhaja sarasvatee maataram^

3:tava paadaabja sparSanaM paapaharaNam^
tava kaTaaksha veekshaNaM rOga nivaaraNam^
tava maMtraaksha tarakshaNaM Subhakaram^
baasara kshaetra daeveeM bhaja sarasvatee maataram^ 

4:namOsku vaeda vyaa sa nirmita pratishTi taayai
namOstu mahaalakshmee mahaakaaLee samaetaayO
namOstu ashTa teerdha jalamahimaanvitaa yO
namOstu baasara kshaetrae vilasitaa yai

5:namOstu gOdaavaree taTa nivaasinyai
namOstu kRpaaka Taaksha svaroopaayai
samOstu smRtimaatra prasannaayai
namOstu baasara kshaetrae vilasitaayai 

6:namOstu manOhara pushvaalaMkrutaayai
namOstu j~naana moolaayai j~naana gamyaayai
namOstu gurubhakti rahasya prakaTitaayai
namOstu baasara kshaetrae vilasitaayai 

7:namOstu maMDaladeekshaa bhi kshaa mahaadaatryai
namOstu mahaamaMtra taMtra praveeNaayai
namOstu sahasraara chakra nilayaayai
namOstu baasara kshaetrae vilasitaayai

8:namOstu sarvapaapa saMharikaa yai
namOstu yOgi yOgi nee gaNa saMsaevitaayai
namOstu sakala kalyaaNa Subhadaayai
namOstu baasara kshaetrae vilasitaayai

9:raamadaasaena virachita midaM paTatae bhakti maannara@h
vidyaaM SraeyO vipula saukhyaM praapnOti.

Sree j~naana sarasvatee stOtraM saMpoorNaM 

Thursday, January 3, 2013

శ్రీ శారదాంబా స్తోత్రము--Sri Saradaamba Stotram
శ్రీ శారదాంబా స్తోత్రము

సువక్షో జకుంభాం - సుధాపూర్ణ కుంభాం
ప్రసాద వలంబాం - ప్రపుణ్యా వలంబాం 
సదాస్యేందు బింబాం - సదానోష్ఠ బింబాం 
భజే  శారదాంబా - మజస్రం మదంబాం 

కటాక్షే దయార్ద్రాం - కరే జ్ఞానముద్రాం 
కలాభిర్వినిద్రాం - కలాపైస్సుభద్రాం 
పూరస్త్రీం వినిద్రాం - పురస్తుంగ భద్రాం 
భజే శార దాంబా - మజస్రం మదంబాం 

లలామాంక ఫాలాం - లసద్గానలోలాం 
స్వభ క్తైక పాలాం - యశ శ్శ్రీకపోలాం 
కరేత్వక్ష మాలాం - కనకత్ప్రత్నలోలాం
భజే శార దాంబా - మజస్రం మదంబాం 

సుసీమంత వేణీం - దృశానిర్జ తైణీం 
రమత్కీరవాణీం - నమద్వ్ర జ్రపాణీం 
సుధామంధ రాస్యాం - ముదాచింత్య వేణీం 
భజే శార దాంబా - మజస్రం మదంబాం      

సుశాంతాం సుదేహాం - దృగంతే కచాంతాం 
లసత్సల్లతాంగీ - మనంతా మచింత్యాం 
స్మరేత్తాపసైః సంగ - పూర్వస్థితాంతాం 
భజే శార దాంబా - మజస్రం మదంబాం 

కరంగే తురంగే - మృగేంద్రే ఖగేంద్రే
మరాళే మదేభే - మహొక్షే ధరూడాం
మహత్యాం నవమ్యాం - సదాసోమరూపాం
భజే శార దాంబా - మజస్రం మదంబాం

జ్వలత్కాంతివహ్నిం జగన్మో హనాంగీం 
భజే మన సంభోజ - సుభ్రాంత భ్రుంగీం 
నిజస్తోత్ర సంగీత - నృత్య ప్రభాంగీం 
భజే శార దాంబా - మజస్రం మదంబాం 

భవాంభో జనేత్రాజ - సంపూజ్యమానాం 
లసన్మంద హాస - ప్రభా వక్త్ర చిహ్నాం    
చలచ్చంచలాచారు - తాటంక కర్ణాం 
భజే శార దాంబా - మజస్రం మదంబాంSree SaaradaaMbaa stOtramu

suvakshO jakuMbhaaM - sudhaapoorNa kuMbhaaM
prasaada valaMbaaM - prapuNyaa valaMbaaM 
sadaasyaeMdu biMbaaM - sadaanOshTha biMbaaM 
bhajae  SaaradaaMbaa - majasraM madaMbaaM 

kaTaakshae dayaardraaM - karae j~naanamudraaM 
kalaabhirvinidraaM - kalaapaissubhadraaM 
poorastreeM vinidraaM - purastuMga bhadraaM 
bhajae Saara daaMbaa - majasraM madaMbaaM 

lalaamaaMka phaalaaM - lasadgaanalOlaaM 
svabha ktaika paalaaM - yaSa SSreekapOlaaM 
karaetvaksha maalaaM - kanakatpratnalOlaaM
bhajae Saara daaMbaa - majasraM madaMbaaM 

suseemaMta vaeNeeM - dRSaanirja taiNeeM 
ramatkeeravaaNeeM - namadvra jrapaaNeeM 
sudhaamaMdha raasyaaM - mudaachiMtya vaeNeeM 
bhajae Saara daaMbaa - majasraM madaMbaaM      

suSaaMtaaM sudaehaaM - dRgaMtae kachaaMtaaM 
lasatsallataaMgee - manaMtaa machiMtyaaM 
smaraettaapasai@h saMga - poorvasthitaaMtaaM 
bhajae Saara daaMbaa - majasraM madaMbaaM 

karaMgae turaMgae - mRgaeMdrae khagaeMdrae
maraaLae madaebhae - mahokshae dharooDaaM
mahatyaaM navamyaaM - sadaasOmaroopaaM
bhajae Saara daaMbaa - majasraM madaMbaaM

jvalatkaaMtivahniM jaganmO hanaaMgeeM 
bhajae mana saMbhOja - subhraaMta bhruMgeeM 
nijastOtra saMgeeta - nRtya prabhaaMgeeM 
bhajae Saara daaMbaa - majasraM madaMbaaM 

bhavaaMbhO janaetraaja - saMpoojyamaanaaM 
lasanmaMda haasa - prabhaa vaktra chihnaaM    
chalachchaMchalaachaaru - taaTaMka karNaaM 
bhajae Saara daaMbaa - majasraM madaMbaaMWednesday, January 2, 2013

దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం


దక్షిణామూర్తివర్ణమాలాస్తోత్రంఓమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది
యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామినమ్రాంగాణాం భక్తిమతాం యః పురుషార్థాందత్వా క్షిప్రం హంతి చ తత్సర్వవిపత్తీః
పాదాంభోజాధస్తనితాపస్మృతిమీశం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిమోహధ్వస్త్యై వైణికవైయాసికిముఖ్యాః సంవిన్ముద్రాపుస్తకవీణాక్షగుణాన్యం
హస్తాంభోజైర్బిభ్రతమారాధితవంతస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిభద్రారూఢం భద్రదమారాధయితృణాం భక్తిశ్రద్ధాపూర్వకమీశం ప్రణమంతి
ఆదిత్యా యం వాంఛితసిద్ధ్యై కరుణాబ్ధిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిగర్భాంతఃస్థాః ప్రాణిన ఏతే భవపాశచ్ఛేదే దక్షం నిశ్చితవంతః శరణం యం
ఆరాధ్యాంఘ్రిప్రస్ఫురదంభోరుహయుగ్మం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామివక్త్రం ధన్యాః సంసృతివార్ధేరతిమాత్రాద్భీతాః సంతః పూర్ణశశాంకద్యుతి యస్య
సేవంతేజ్ధ్యాసీనమనంతం వటమూలం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామితేజఃస్తోమైరంగదసంఘట్టితభాస్వన్మాణిక్యోత్థైర్భాసితవిశ్వో రుచిరైర్యః
తేజోమూర్తిం ఖానిలతేజఃప్రముఖాబ్ధిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిదధ్యాజ్యాదిద్రవ్యకకర్మాణ్యఖిలాని త్యక్త్వా కాంక్షాం కర్మఫలేష్వత్ర కరోతి
యజ్జిజ్ఞాసాం రూపఫలార్థీ క్షితిదేవస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిక్షిప్రం లోకే యం భజమానః పృథుపుణ్యః ప్రధ్వస్తాధిః ప్రోజ్ఝితసంసృత్యఖిలార్తిః
ప్రత్యగ్భూతం బ్రహ్మ పరం సంరమతే యస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిణానేత్యేవం యన్మనుమధ్యస్థితవర్ణాంభక్తాః కాలే వర్ణగృహీత్యై ప్రజపంతః
మోదంతే సంప్రాప్తసమస్తశ్రుతితంత్రాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిమూర్తిశ్ఛాయానిర్జితమందాకినికుందప్రాలేయాంభోరాశిసుధాభూతిసురేభా
యస్యాభ్రాభా హాసవిధౌ దక్షశిరోధిస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామితప్తస్వర్ణచ్ఛాయజటాజూటకటాహప్రోద్యద్వీచీవల్లివిరాజత్సురసింధుం
నిత్యం సూక్ష్మం నిత్యనిరస్తాఖిలదోషం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామియేన జ్ఞాతేనైవ సమస్తం విదితం స్యా ద్యస్మాదన్యద్వస్తు జగత్యాం శశశృంగం
యం ప్రాప్తానాం నాస్తి పరం ప్రాప్యమనాదిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిమత్తో మారో యస్య లలాటాక్షిభవాగ్నిస్ఫూర్జత్కీలప్రోషితభస్మీకృతదేహః
తద్భస్మాసీద్యస్య సుజాతః పటవాసస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిహ్యంభోరాశౌ సంసృతిరూపే లుఠతాం తత్పారం గంతుం యత్పదభక్తిర్దృఢనౌకా
సర్వారాధ్యం సర్వగమానందపయోనిధిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిమేధావీ స్యాదిందువతంసం ధృతవీణం కర్పూరాభం పుస్తకహస్తం కమలాక్షం
చిత్తే ధ్యాయన్యస్య వపుర్ద్రాంనిమిషార్ధం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిధామ్నాం ధామ ప్రౌఢరుచీనాం పరమం యత్సూర్యాదీనాం యస్య స హేతుర్జగదాదేః
ఏతావాన్యో యస్య న సర్వేశ్వరమీడ్యం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిప్రత్యాహారప్రాణనిరోధాదిసమర్థైర్భక్తైర్దాంతైః సంయతచిత్తైర్యతమానైః
స్వాత్మత్వేన జ్ఞాయత ఏవ త్వరయా యస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిజ్ఞాంశీభూతాంప్రాణిన ఏతాంఫలదాతా చిత్తాంతఃస్థః ప్రేరయతి స్వే సకలేజ్పి
కృత్యే దేవః ప్రాక్తనకర్మానుసరః సంస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిప్రజ్ఞామాత్రం ప్రాపితసంబిన్నిజభక్తం ప్రాణాక్షాదేః ప్రేరయితారం ప్రణవార్థం
ప్రాహుః ప్రాజ్ఞా విదితానుశ్రవతత్త్వాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామియస్యాంజ్ఞానాదేవ నృణాం సంసృతిబోధో యస్య జ్ఞానాదేవ విమోక్షో భవతీతి
స్పష్టం బ్రూతే వేదశిరో దేశికమాద్యం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిఛన్నేజ్విద్యారూపపటేనైవ చ విశ్వం యత్రాధ్యస్తం జీవపరేశత్వమపీదం
భానోర్భానుష్వంబువదస్తాఖిలభేదం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిస్వాపస్వప్నౌ జాగ్రదవస్థాపి న యత్ర ప్రాణశ్వేతః సర్వగతో యః సకలాత్మా
కూటస్థో యః కేవలసచ్చిత్సుఖరూపస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిహా హేత్యేవం విస్మయమీయుర్మునిముఖ్యా జ్ఞాతే యస్మిన్స్వాత్మతయానాత్మవిమోహః
ప్రత్యగ్భూతే బ్రహ్మణి యాతః కథమిత్థం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామియైషా రమ్యైర్మత్తమయూరాభిధవృత్తైరాదౌ క్లృప్తా యన్మనువర్ణైర్మునిభంగీ
తామేవైతాం దక్షిణవక్త్రః కృపయాసావూరీకుర్యాద్దేశికసమ్రాట్ పరమాత్మా
dakshiNaamoortivarNamaalaastOtraMOmityaetadyasya budhairnaama gRheetaM yadbhaasaedaM bhaati samastaM viyadaadi
yasyaaj~naata@h svasvapadasthaa vidhimukhyaastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaaminamraaMgaaNaaM bhaktimataaM ya@h purushaarthaandatvaa kshipraM haMti cha tatsarvavipattee@h
paadaaMbhOjaadhastanitaapasmRtimeeSaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamimOhadhvastyai vaiNikavaiyaasikimukhyaa@h saMvinmudraapustakaveeNaakshaguNaanyam^
hastaaMbhOjairbibhratamaaraadhitavaMtastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamibhadraarooDhaM bhadradamaaraadhayitRNaaM bhaktiSraddhaapoorvakameeSaM praNamaMti
aadityaa yaM vaaMChitasiddhyai karuNaabdhiM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamigarbhaaMta@hsthaa@h praaNina aetae bhavapaaSachChaedae dakshaM niSchitavaMta@h SaraNaM yam^
aaraadhyaaMghriprasphuradaMbhOruhayugmaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamivaktraM dhanyaa@h saMsRtivaardhaeratimaatraadbheetaa@h saMta@h poorNaSaSaaMkadyuti yasya
saevaMtaezdhyaaseenamanaMtaM vaTamoolaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamitaeja@hstOmairaMgadasaMghaTTitabhaasvanmaaNikyOtthairbhaasitaviSvO ruchirairya@h
taejOmoortiM khaanilataeja@hpramukhaabdhiM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamidadhyaajyaadidravyakakarmaaNyakhilaani tyaktvaa kaaMkshaaM karmaphalaeshvatra karOti
yajjij~naasaaM roopaphalaarthee kshitidaevastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamikshipraM lOkae yaM bhajamaana@h pRthupuNya@h pradhvastaadhi@h prOjjhitasaMsRtyakhilaarti@h
pratyagbhootaM brahma paraM saMramatae yastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamiNaanaetyaevaM yanmanumadhyasthitavarNaanbhaktaa@h kaalae varNagRheetyai prajapaMta@h
mOdaMtae saMpraaptasamastaSrutitaMtraastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamimoortiSChaayaanirjitamaMdaakinikuMdapraalaeyaaMbhOraaSisudhaabhootisuraebhaa
yasyaabhraabhaa haasavidhau dakshaSirOdhistaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamitaptasvarNachChaayajaTaajooTakaTaahaprOdyadveecheevalliviraajatsurasiMdhum^
nityaM sookshmaM nityanirastaakhiladOshaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamiyaena j~naataenaiva samastaM viditaM syaa dyasmaadanyadvastu jagatyaaM SaSaSRMgam^
yaM praaptaanaaM naasti paraM praapyamanaadiM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamimattO maarO yasya lalaaTaakshibhavaagnisphoorjatkeelaprOshitabhasmeekRtadaeha@h
tadbhasmaaseedyasya sujaata@h paTavaasastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamihyaMbhOraaSau saMsRtiroopae luThataaM tatpaaraM gaMtuM yatpadabhaktirdRDhanaukaa
sarvaaraadhyaM sarvagamaanaMdapayOnidhiM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamimaedhaavee syaadiMduvataMsaM dhRtaveeNaM karpooraabhaM pustakahastaM kamalaaksham^
chittae dhyaayanyasya vapurdraaMnimishaardhaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamidhaamnaaM dhaama prauDharucheenaaM paramaM yatsooryaadeenaaM yasya sa haeturjagadaadae@h
aetaavaanyO yasya na sarvaeSvarameeDyaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamipratyaahaarapraaNanirOdhaadisamarthairbhaktairdaaMtai@h saMyatachittairyatamaanai@h
svaatmatvaena j~naayata aeva tvarayaa yastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamij~naaMSeebhootaanpraaNina aetaanphaladaataa chittaaMta@hstha@h praerayati svae sakalaezpi
kRtyae daeva@h praaktanakarmaanusara@h saMstaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamipraj~naamaatraM praapitasaMbinnijabhaktaM praaNaakshaadae@h praerayitaaraM praNavaartham^
praahu@h praaj~naa viditaanuSravatattvaastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamiyasyaaMj~naanaadaeva nRNaaM saMsRtibOdhO yasya j~naanaadaeva vimOkshO bhavateeti
spashTaM brootae vaedaSirO daeSikamaadyaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamiChannaezvidyaaroopapaTaenaiva cha viSvaM yatraadhyastaM jeevaparaeSatvamapeedam^
bhaanOrbhaanushvaMbuvadastaakhilabhaedaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamisvaapasvapnau jaagradavasthaapi na yatra praaNaSvaeta@h sarvagatO ya@h sakalaatmaa
kooTasthO ya@h kaevalasachchitsukharoopastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamihaa haetyaevaM vismayameeyurmunimukhyaa j~naatae yasminsvaatmatayaanaatmavimOha@h
pratyagbhootae brahmaNi yaata@h kathamitthaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamiyaishaa ramyairmattamayooraabhidhavRttairaadau klRptaa yanmanuvarNairmunibhaMgee
taamaevaitaaM dakshiNavaktra@h kRpayaasaavooreekuryaaddaeSikasamraaT^ paramaatmaa