Saturday, August 1, 2015

కొన్ని మంత్రాలు


ఉద్యోగ ప్రాప్తి అధికార ప్రాప్తికి 
1}ఓం శర్మ ణే నమః(ఉద్యోగం లో చేసే పని లో అంకిత భావానికి తృప్తికి)- 28 సార్లు
ఓం పరమాత్మనే నమః (ఉన్నతి పదవులు ఆసించేవారికి క్రీడా కారులకు స్వయం             ఉపాధి లో ఉన్నవారికీ )-28 సార్లు

ఓం  వషట్కారాయ నమః 
(ఇంటర్వ్యూ లలో సఫలం కావడానికి)-28 సార్లు
(వాక్ నుండి)

2} రాజరాజేశ్వరీ రాజ్యదాయినీ రాజ్యవల్లభా |
రాజత్-కృపా రాజపీఠ నివేశిత నిజాశ్రితాః || 134 ||
( లలితా సహస్రనామ  స్తోత్రము నుండి) 

3} వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థాన స్థానదో ధ్రువః।
పరర్ధిః పరమస్పష్ఠ తు ష్ఠః పుష్ఠ శుభేక్షణ||42||
(విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రము నుండి)
                  
4} శ్రీ రాజ మాతం గ్యై నమః   
(కార్య సిద్ధి అధికారుల ఆదరణ ఉద్యోగ ప్రాప్తి)                            
(1108 సార్లు)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ మాత్రే నమః!! 
108 సార్లు చెప్పుకొంటే మంచిది 

ఆపదలు తొలగుటకు,మనశ్శాంతి కొరకు
1} ఓం నారసింహ వపుషే నమః     (ఆపదలో ఉన్నప్పుడు)
ఓం పుష్కరాక్షాయ నమః (కష్టాలు నుండి విముక్తి పొందడానికి)
(వాక్ నుండి- 108 సార్లు)

2}శ్రీ రామ స్తవం   (ఆపదలు తొలగుటకు, సంపదలు  కలుగుటకు )
ఆపదా మపహర్తారం దాతారం సర్వ  సంపదాం
లోకాభి రామం శ్రీ రామం భూయో  భూయో నమామ్యహం

(మనో వేదన తొలగుటకు)
రామాయ రామ భద్రాయ..రామ చంద్రాయ వేధసే
రఘునాథాయ నాథాయ..సీతాయాః పతయే నమః 

3 తాపత్రయాగ్ని సంతప్త సమాహ్లాదన చంద్రికా |
తరుణీ తాపసారాధ్యా తనుమధ్యా తమో‌உపహా || 79 ||
(లలిత సహస్రనామ   స్తోత్రము  నుండి)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ఓం తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ  ధీ మహీ తన్నోగణపతి ప్రచోదయాత్
(ఈ మంత్రము 108  సార్లు జపించినచో సర్వ కార్యములు సిద్దించును)విష్ణు శతనామ స్తోత్రం1::వాసుదేవం హృషీకేశం వామనం జలశాయినం
జనార్దనం హరిం కృష్ణం శ్రీవక్షం గరుఢద్వజం 

2::వరాహం పుండరీకాక్షం నృసింహం నరకాంతకం
అవ్యక్తం శాశ్వతం విష్ణుం అనంత మజ మవ్యయం 

3::నారాయణం గదాధ్యక్షం గోవిందం కీర్తి భాజనం
గోవర్ధనోద్దరం దేవం భూధరం భువనేశ్వరం 

4::వేత్తారం యజ్ఞ పురుషం యజ్ఞేశం యజ్ఞవాహకం
చక్రపాణిం గదాపాణిం శంఖపాణిం నరోత్తమం 

5::వైకుంఠం దుష్టదమనం భూగర్భం పీతవాసనం
త్రివిక్రమం త్రికాలజ్ఞం త్రిమూర్తిం నందికేశ్వరం 

6::రామం రామం హయగ్రీవం భీమం రౌద్రం భవోద్భవం
శ్రీపతిం శ్రీధరం శ్రీశం మంగళం మంగళాయుధం 

7::దామోదరం దయోపేతం కేశవం కేశిసూదనం
వరేణ్యం వరదం విష్ణుం ఆనందం వసుదేవజం 

8::హిరణ్యరేతసం దీప్తం పురాణం పురుషోత్తమం
సకలం నిష్కళం శుద్ధం నిర్గుణం గుణశాశ్వతం 

9::హిరణ్య తనుసంకాశం సుర్యాయుత సమప్రభం
మేఘశ్యామం చతుర్బాహు కుశలం కమలేక్షణం 

10::జ్యోతిరూప మరూపం చ స్వరూపం రూపసంస్థితం
సర్వజ్ఞం సర్వరూపస్థవం సర్వేశం సర్వతో ముఖం 

11::జ్ఞానం కూటస్థ మచలం జ్ఞానప్రదం పరమం ప్రభుం
యోగీశం యోగనిష్ణాతం యోగినం యోగ రూపిణం 

12::ఈశ్వరం సర్వభూతానాం వందే భూతమయం ప్రభుం
ఇతి నామశాతం దివ్యం వైష్ణవం ఖలు పాపహం 

13::వ్యాసేన కథితం పూర్వం సర్వపాప ప్రణాశనం
యఃపఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స భావే ద్వైష్ణవోనరః 

14::సర్వ పాపవిశుద్ధాత్మా విష్ణు సాయుజ్య మాప్నుయాత్
చాంద్రాయణ సహస్రాణి కన్యాదాన శతాని చ 

15::గవాంలక్ష సహస్రాణి ముక్తిభాగీ భావేన్నరః
అశ్వమేధాయుతం పుణ్యం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః 

ఫలం::పాపనాశనం, వైకుంఠప్రాప్తి, వెయ్యి చాంద్రాయణ వ్రతాలు – వంద కన్యాదానాలూ – కోటి గోదానాలూ – ఒక అశ్వమేధం చేసిన పుణ్యం కలుగుతుంది