Saturday, August 27, 2011

ఆదిశంకరాచార్య విరచిత నిర్వాణ షట్కంశివోహం శివోహం శివోహం

1)మనో బుద్ధ్యహంకారచిత్తాణి నాహం
న చ శ్రోత్ర జిహ్వే న చ ఘ్రాణ నేత్రే
న చ వ్యోమ భూమిర్న తేజో న వాయు:
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం

2)న చ ప్రాణసంజ్ఞో న వై పంచవాయుః
న వా సప్తధాతుర్న వా పంచకోశాః
న వాక్పాణిపాదం న చోపస్థపాయు:
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం

3)న మే ద్వేష రాగౌ న మే లోభ మోహౌ
మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్య భావః
న ధర్మో న చార్థో న కామో న మోక్షః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం

4)న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం
న మంత్రో న తీర్థం న వేదా న యజ్ఞాః
అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం2

5)న మృత్యుర్న శంకా న మే జాతి భేదః
పితా నైవ మే నైవ మాతా చ జన్మ
న బంధుర్న మిత్రం గురుర్నైవ శిష్య:
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం2

6)అహం నిర్వికల్పో నిరాకారరూప
విభుత్వాచ్చ సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణాం
న చాసంగతం నైవ ముక్తిర్నమేయః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం3Mano BuddhyA-hankara ChittaNi naaham
Nacha Shrotra Jihve Na Cha Ghrana Netre
Nacha Vyoma Bhoomir Na Tejo Na Vayuh
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

I am not mind, intellect, ego and the memory.
I am not the sense of organs(ears, tongue, nose, eyes and skin).
I am not the five elements ( sky or ether, earth, light or fire, the wind and the water).
I am supreme bliss and pure consciousness, I am Shiva,
I am all auspiciousness, I am Shiva.


2. Na Cha Prana Sangyo Na Vai Pancha Vayu
Na Vaa Sapta dhatur Na Vaa Pancha Koshah
Na Vak Pani Padam Na Chopastha Payu
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

I am not Prana ( energy) nor five vital airs (PanchVayu),
nor the seven essential material( sapta dhatu ) ,
nor the five sheaths of the body ( pancha kosha ).
I am not the organ of speech, nor hand nor the leg,
nor the organs of procreation or the elimination ( anus).
I am supreme bliss and pure consciousness, I am Shiva,
I am all auspiciousness, I am Shiva.


3. Na Me Dvesha Ragau Na Me Lobha Mohau
Mado Naiva Me Naiva Maatsarya Bhavah
Na Dharmo Na Chartho Na Kamo Na Mokshah
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

I have no hatred or dislike, neither greed nor liking, no delusion,
I have no pride or haughtiness, nor jealousy.
I have no duty to perform, no desire for any wealth or pleasure, I have no liberation either.
I am supreme bliss and pure consciousness, I am Shiva,
I am all auspiciousness, I am Shiva.


4. Na Punyam Na Papam Na Saukhyam Na Dukham
Na Mantro Na Teertham Na Veda Na Yajnaha
Aham Bhojanam Naiva Bhojyam Na Bhokta
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

I have neither virtue, nor vice. nor pleasure or pain,
I do not need mantras(sacred chants), nor pilgrimages.
nor scriptures (Vedas), rituals or sacrifices (yajnas).
I am neither the enjoyed nor the enjoyer, nor enjoyment.
I am the supreme auspiciousness of the form of consciousness-bliss(chidananda Rupah). I am the auspiciousness
I am supreme bliss and pure consciousness, I am Shiva,
I am all auspiciousness, I am Shiva.


5. Na Me Mrityu Shanka Na Me Jati Bhedah
Pita Naiva Me Naiva Mata Na Janma
Na Bandhur Na Mitram Gurur Naiva Shishyah
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

I have no fear of death, nor do I have death. No doubt about my existence, nor distinction of caste.
I have no father or mother, I have no birth.
I have no relatives, nor friend, nor the guru, nor the disciple.
I am pure knowledge and supreme bliss, I am Shiva,
I am all auspiciousness, I am Shiva.


6. Aham Nirvikalpo Nirakaara Roopah
Vibhur Vyapya Sarvatra Sarvendriyanaam
Sada Me Samatvam Na Mukthir Na Bandhah
Chidananda Rupah Shivoham Shivoham

I am formless and devoid of all dualities
I exist everywhere and pervade all senses
Always I am the same,
I am neither free nor bonded
I am pure knowledge and supreme bliss, I am Shiva,
I am all auspiciousness, I am Shiva.

శ్రీ కార్తవీర్యార్జున స్తోత్రము

కార్తవీర్యార్జున స్తోత్రము

అత్యంత మహిమాన్వితము
కార్తవీర్యార్జున స్తోత్రముః

కార్తవీర్య ఖలద్వేషి కృతవీర్య సుతోబలి
సహస్రబాహు శత్రుఘ్నో రక్త్రవాసా ధనుర్ధః
రక్తగంధో రక్తమాల్యో రాజాస్మర్తు అభీష్టదః
రాజసైతాని నామాని కార్తవీర్యస్య యః పఠేత్
సంపదః తస్య జాయంతి జనాస్తస్య వషంఘదః
అనాయతాషు క్షేమలాభయుతం ప్రియమ్.
కార్తవీర్యార్జునోనామ రాజా బాహు సహస్రభృత్
తస్య స్మరణ మాత్రేన హృతం నష్టం చ లాభయతి
కార్తవీర్యః మహాబాహో సర్వ దుష్ట విభర్హణః
సహస్రబాహుం సాహస్రం స
రక్తాంబరం రక్తకిరీట కుణ్డలమ్,
చోరాని దుష్టభయ నాశనం ఇష్టదం తం
ధ్యాయేత్ మహాబల విజ్హృంభిత
కార్తవీర్యం యస్య సంస్మరణాదేవ
సర్వ దుఃఖ క్షయోభవేత్ తం నమామి మహావీర్యార్జునమ్
కార్తవీర్యజం హైహయాధిపతేస్తోత్రం
సహస్ర వర్తనం క్రియం వాంచితార్థప్రదం నరాణామ్
శూద్ర దయైర్యాతి నామ శ్రుతమ్
ఇతి దమర తంత్రే ఉమామహేశ్వర సంవాదే
కార్తవీర్యస్తోత్రమ్ సంపూర్ణమ్.

సూచనః:::మీ సొమ్ము అన్యాయముగా ఎవరైనా తీసుకొన్నచో లేక మీ సొమ్ము దొంగిలించబడిన ఎడల మాత్రమే ఈ స్తోత్రమును ఉపయోగించుకొనవలెను.

Friday, August 26, 2011

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకొలుపు


శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకొలుపు

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

పొడుస్తూ భానుడు పొన్న పువ్వు ఛాయ
పొన్న పువ్వు మీద పొగడపువ్వు ఛాయ

పొడుస్తూ భానుడు పొన్న పువ్వు ఛాయ
పొన్న పువ్వు మీద పొగడపువ్వు ఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

ఉదయిస్తూ భానుడు ఉల్లీపువ్వు ఛాయ
ఉల్లీపువ్వుమీద ఉగ్రాంపు పొడిఛాయ


ఉదయిస్తూ భానుడు ఉల్లీపువ్వు ఛాయ
ఉల్లీపువ్వుమీద ఉగ్రాంపు పొడిఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

గడియొక్కి భానుడు కంబపువ్వు ఛాయ
కంబపువ్వు మీద కాకారీ పూఛాయ

గడియొక్కి భానుడు కంబపువ్వు ఛాయ
కంబపువ్వు మీద కాకారీ పూఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

జామెక్కి భానుడు జాజిపువ్వు ఛాయ
జాజిపువ్వు మీద సంపంగి పూఛాయ

జామెక్కి భానుడు జాజిపువ్వు ఛాయ
జాజిపువ్వు మీద సంపంగి పూఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

మధ్యాహ్న భానుడు మల్లేపువ్వు ఛాయ
మల్లేపువ్వు మీద మంకెన్న పూఛాయ

మధ్యాహ్న భానుడు మల్లేపువ్వు ఛాయ
మల్లేపువ్వు మీద మంకెన్న పూఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

మూడుజ్జాముల భానుడు ములగపువ్వు ఛాయ
ములగపువ్వు మీద ముత్యంపు పొడిఛాయ

మూడుజ్జాముల భానుడు ములగపువ్వు ఛాయ
ములగపువ్వు మీద ముత్యంపు పొడిఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

అస్తమాన భానుడు ఆవపువ్వు ఛాయ
ఆవపువ్వు మీద అద్దంపు పొడిఛాయ

అస్తమాన భానుడు ఆవపువ్వు ఛాయ
ఆవపువ్వు మీద అద్దంపు పొడిఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

వాలుతూ భానుడు వంగపువ్వు ఛాయ
వంగపువ్వు మీద వజ్రంపు పొడిఛాయ

వాలుతూ భానుడు వంగపువ్వు ఛాయ
వంగపువ్వు మీద వజ్రంపు పొడిఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

గుంకుతూ భానుడు గుమ్మడి పూఛాయ
గుమ్మడీపువ్వు మీద కుంకంపు పొడిఛాయ

గుంకుతూ భానుడు గుమ్మడి పూఛాయ
గుమ్మడీపువ్వు మీద కుంకంపు పొడిఛాయ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో
హరిసూర్యనారాయణ

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!Sree sUryanaaraayaNa mElukolupu!!!!


Sree sooryanaaraayaNa maelukolupu

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

poDustoo bhaanuDu ponna puvvu Chaaya
ponna puvvu meeda pogaDapuvvu Chaaya

poDustoo bhaanuDu ponna puvvu Chaaya
ponna puvvu meeda pogaDapuvvu Chaaya

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

udayistoo bhaanuDu ulleepuvvu Chaaya
ulleepuvvumeeda ugraaMpu poDiChaaya


udayistoo bhaanuDu ulleepuvvu Chaaya
ulleepuvvumeeda ugraaMpu poDiChaaya

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

gaDiyokki bhaanuDu kaMbapuvvu Chaaya
kaMbapuvvu meeda kaakaaree pooChaaya

gaDiyokki bhaanuDu kaMbapuvvu Chaaya
kaMbapuvvu meeda kaakaaree pooChaaya

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

jaamekki bhaanuDu jaajipuvvu Chaaya
jaajipuvvu meeda saMpaMgi pooChaaya

jaamekki bhaanuDu jaajipuvvu Chaaya
jaajipuvvu meeda saMpaMgi pooChaaya

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

madhyaahna bhaanuDu mallaepuvvu Chaaya
mallaepuvvu meeda maMkenna pooChaaya

madhyaahna bhaanuDu mallaepuvvu Chaaya
mallaepuvvu meeda maMkenna pooChaaya

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

mooDujjaamula bhaanuDu mulagapuvvu Chaaya
mulagapuvvu meeda mutyaMpu poDiChaaya

mooDujjaamula bhaanuDu mulagapuvvu Chaaya
mulagapuvvu meeda mutyaMpu poDiChaaya

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

astamaana bhaanuDu aavapuvvu Chaaya
aavapuvvu meeda addaMpu poDiChaaya

astamaana bhaanuDu aavapuvvu Chaaya
aavapuvvu meeda addaMpu poDiChaaya

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

vaalutoo bhaanuDu vaMgapuvvu Chaaya
vaMgapuvvu meeda vajraMpu poDiChaaya

vaalutoo bhaanuDu vaMgapuvvu Chaaya
vaMgapuvvu meeda vajraMpu poDiChaaya

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

guMkutoo bhaanuDu gummaDi pooChaaya
gummaDeepuvvu meeda kuMkaMpu poDiChaaya

guMkutoo bhaanuDu gummaDi pooChaaya
gummaDeepuvvu meeda kuMkaMpu poDiChaaya

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa

Sree sooryanaaraayaNa maelukO
harisooryanaaraayaNa