Tuesday, April 15, 2008

శ్రీ శివ తాండవ స్తోత్రం

1)జటాటవీగలజ్జలప్రవాహపావితస్థలే
గలేవలంబ్యలంబితాం భుజంగతుంగమాలికాం
డమడ్డమడ్డమడ్డమన్నినాదవడ్డమర్వయం
చకారచండతాండవంతనోతునశ్శివశ్శివం

2)జటాకటాహసంభ్రమభ్రమన్నిలింపనిర్ఝరీ
విలోలవీ చివల్లరీ విరాజమానమూర్ధని
ధగద్ధగద్ధగజ్వలల్లలాట పట్టపావకే
కిశోరచంద్రశేఖరేరతి:ప్రతిక్షణంమమ

3)ధరాధరేంద్రనందినీ విలాసబంధుబంధుర
స్పురద్ధిగంతసంతతి ప్రమోదమానమానసే
కృపాకటాక్షధోరణీ నిరుద్ధ్దుర్ధరాపది
క్వచిద్దిగంబరే మనోవినోదమేతు వస్తునీ

4)జటాభుజంగపింగళ స్ఫురత్ఫనామణిప్రభా
కదంబకుంకుమద్రవప్రలిప్తదిహ్వధూముఖే
మదాంధసిందురస్ఫుర త్వగుర్తరీయమేదురే
మనో వినోదమద్భుతంభిభర్తుభూతభర్తరి

5)సహస్రలోచన ప్రభుత్యశేషలేఖశేఖర
ప్రసూనధూళిధోరణీవిధూసరాంఘ్రిపీఠభూ:
భుజంగరాజమాలయానిబద్ధజాటజూటక:
శ్రియైచిరాయ జాయతాం చకోరబంధుశేఖర:

6)లలాటచత్వరజ్వలద్ధనంజయస్ఫులింగభా
నిపీతపంచసాయకంనమన్నిలింపనాయకం
సుధామయూఖలేఖాయావిరాజమానశేఖరం
మహాకపాలిసంపదేశిరోజటాలమస్తున:

7)కరాళ ఫాలపట్టికా దగద్ధగద్ధగజ్జ్వల
ద్ధనంజయాహుతీకృతప్రచండపంచసాయకే
ధరాధరేంద్రనందినీ కుచాగ్రచిత్రపత్రక
ప్రకల్ప నైకశిల్పిని త్రిలోచనే రతిర్మమ

8)నవీన మేఘమండలీ నిరుద్ధధుర్ధరస్ఫురత్
కుహూ నిశీధినీ తమః ప్రబంధ బద్ధకంధరః
నిలింపనిర్ఝరీ ధరస్తనోతు కృత్తిసింధురః
కళానిధాన బంధురః శ్రియం జగుద్ధురంధరః

9)ప్రపుల్లనీలపంకజ ప్రపంచకాలిమప్రభా
వలంబి కంఠకందలీ రుచుప్రబద్ధకంధరం
స్మరచ్ఛిధం పురచ్ఛిదం భవచ్ఛిదం మఖచ్ఛిదం
గజచ్ఛిదాంధకచ్ఛిదం తమంతకచ్ఛిదం భజే

10)అఖర్వసర్వమంగళా కళాకదంబమంజరీ
రసప్రవాహమాధురీ విజృంభణామధూవ్రతం
స్మరాంతకం పురాంతకమ్ భవాంతకమ్ మఖాంతకం
గజాంతకాంధకాంతకం తమంతకాంతకం భజే

11)జయత్వదభ్రవిభ్రమ భ్రమద్భుజంగ మశ్వస
ద్వినిర్గమత్ క్రమస్ఫురత్ కరాళఫాలహవ్యవాట్
ధిమిద్ధిమిద్ధిమిద్ధ్వనన్మృదంగతుంగతుంగమంగళ
ధ్వని క్రమ ప్రవర్తిత ప్రచండ తాండవశ్శివః

12)దృషద్విచిత్రతల్పయో ర్భుజంగమౌక్తికస్రజో
ర్గరిష్ఠరత్న లోష్టయోః సహృద్విపక్ష పక్షయో:
తృణారవింద చక్షుషోః ప్రజామహీ మహేంద్రయోః
సమప్రవృత్తికః కదా సదాశివం భజామ్యహమ్

13)కదానిలింపనిర్ఝరీ నికుంజకోతరేవసన్
విముక్తదుర్మతిః సదాశిరఃస్థమాంజలింవహన్
విలోలలోలలౌర్చనో లలాలబాలలగ్నహః
శివేతిమంత్రముచ్ఛరణ్ సదాసుఖిః భవావ్యహం

14)నిమగ్ని నిత్యమేవముక్తముక్తమోత్తమం స్తవం
పఠన్స్మరంబృవనరో విశుద్ధిమేతిసంతతం
హరేగురౌ సుభక్తిమాసుయాతినాం యధాగతిం
విమోహనం హి దేహినాంసు శంకరస్య చింతనం

ఫలస్తుతి
15)పూజావసానసమయే దశవక్తంగీతం
యః శంభుపూజనపరం పఠతిః ప్రదోషే
తస్యస్థిరాం రదగజేంద్రతురంగయుక్తాం
లక్ష్మీంసదైవసుముఖీం ప్రదదాతి శంభుః

శ్రీ రుద్రం -- First Anuvakaఓం నమో భగవతే రుద్రాయ !

నమస్తే రుద్ర మన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః
నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముత తే నమః !

యాత ఇషుః శివతమా శివం బభూవ తే ధనుః
శివా శరవ్యాయా తవ తయా నో రుద్ర మృడయ !

యాతే రుద్ర శివా తనూరఘోరా పాపకాశినీ
తయా నస్-తనువా శంతమయా గిరిశంతాభి చాకశీహి !

యామిషుం గిరిశంత హస్తే బిభర్ష్యస్తవే
శివాం గిరిత్రతాం కురుమా హిగ్ంసీః పురుషం జగత్!

శివేన వచసాత్వా గిరిశా చ్ఛావదామసి
యధా నః సర్వ మిజ్జగద యక్ష్మగ్ం సుమనా అసత్ !

అధ్యవోచ దధివక్తా ప్రధమో దైవ్యో భిషక్
అహీగ్ంశ్చ సర్వా''జ్ఞంభ యంత్సర్వా''శ్చ యాతుధాన్యః !

అసౌ యస్తామ్రో అరుణ ఉత బభ్రుః సుమంగళః
యే చేమాగ్ం రుద్రా అభితో దిక్షు శ్రితాః సహస్రశో వైషా_గ్_ం హేడ ఈమహే !

అసౌ యో వసర్పతి నీలగ్రీవో విలోహితః
ఉతైనం గోపా అదృశన్-నదృశన్-నుదహార్యః
ఉతైనం విశ్వా భూతాని స దృష్టో మృడయాతి నః !

నమో అస్తు నీలగ్రీవాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే''
అధో యే అస్య సత్వానోహం తేభ్యోకరన్-నమః !

ప్రముఞ్చ ధన్వనస్-త్వముభయోర్-ఆర్త్ని యోర్జ్యాం
యాశ్చతే హస్త ఇషవః పరాతా భగవో వప !

అవతత్య ధనుస్త్వగ్ం సహస్రాక్ష శతేషుధే
నిశీర్య శల్యానాం ముఖా శివోనః సుమనా భవ !

విజ్యం ధనుః కపర్దినో విశల్యో బాణవాగ్ం ఉత
అనేశ-న్నస్యేషవ ఆభురస్య నిషంగధిః !

యాతే హేతిర్-మీడుష్టమ హస్తే బభూవతే ధనుః
తయాస్మాన్ విశ్వతస్-త్వమయక్ష్మయా పరిబ్భుజ !

నమస్తే అస్త్వాయు ధాయానా తతాయ ధృష్ణవే''
ఉభాభ్యా ముతతే నమో బాహుభ్యాం తవ ధన్వనే !

పరితే ధన్వనో హేతిరస్మాన్-వృణక్తు విశ్వతః
అధోయ ఇషుధిస్తవారే అస్మన్నిధే హితం !

శంభవే నమః !!

నమస్తే అస్తు భగవన్-విశ్వేశ్వరాయ మహాదేవాయ త్రయంబకాయ
త్రిపురాంతకాయ త్రికాగ్నికాలాయ కాలాగ్ని రుద్రాయ
నీలకంఠాయ మృత్యుంజయాయ సర్వేశ్వరాయ
సదాశివాయ శ్రీమన్-మహాదేవాయ నమః !!!!

Sri Siva taandava stotram


1)Jatatavigalajjala pravahapavitasthale
Galeavalambya lambitam bhujangatungamalikam
Damad damad damaddama ninadavadamarvayam
Chakara chandtandavam tanotu nah shivah shivam

2)
Jatakatahasambhrama bhramanilimpanirjhari
Vilolavichivalara ivirajamanamurdhani
Dhagadhagadhagajjva lalalatapattapavake
Kishorachandrashekhare ratih pratikshanam mama

3)
Dharadharendrana ndinivilasabandhubandhura
Sphuradigantasantati pramodamanamanase
Krupakatakshadhorani nirudhadurdharapadi
Kvachidigambare manovinodametuvastuni


4)
Jatabhujangapingala sphuratphanamaniprabha
Kadambakunkumadrava praliptadigvadhumukhe
Madandhasindhurasphura tvagutariyamedure
Mano vinodamadbhutam bibhartu bhutabhartari


5)
Sahasralochanaprabhritya sheshalekhashekhara
Prasunadhulidhorani vidhusaranghripithabhuh
Bhujangarajamalaya nibaddhajatajutaka
Shriyai chiraya jayatam chakorabandhushekharah


6
)Lalatachatvarajvala dhanajnjayasphulingabha
Nipitapajnchasayakam namannilimpanayakam
Sudhamayukhalekhaya virajamanashekharam
Mahakapalisampade shirojatalamastunah


7)
Karalabhalapattika dhagaddhagaddhagajjvala
Ddhanajnjaya hutikruta prachandapajnchasayake
Dharadharendranandini kuchagrachitrapatraka
Prakalpanaikashilpini trilochane ratirmama


8)
Navinameghamandali niruddhadurdharasphurat
Kuhunishithinitamah prabandhabaddhakandharah
Nilimpanirjharidharastanotu kruttisindhurah
Kalanidhanabandhurah shriyam jagaddhurandharah

9)
Praphullanilapan kajaprapajnchakalimaprabha
Valambikanthakandali ruchiprabaddhakandharam
Smarachchidam purachchhidam bhavachchidam makhachchidam
Gajachchidandhakachidam tamamtakachchidam bhaje


10)
Akharvagarvasarvamangala kalakadambamajnjari
Rasapravahamadhuri vijrumbhanamadhuvratam
Smarantakam purantakam bhavantakam makhantakam
Gajantakandhakantakam tamantakantakam bhaje


11)
Jayatvadabhravibhrama bhramadbhujangamashvasa
Dvinirgamatkramasphurat karalabhalahavyavat
Dhimid dhimid dhimidhvanan mrudangatungamangala
Dhvanikramapravartita prachandatandavah shivah

12)
Drushadvichitratalpayor bhujangamauktikasrajor
Garishtharatnaloshthayoh suhrudvipakshapakshayoh
Trushnaravindachakshushoh prajamahimahendrayoh
Samapravrutikahsamam pravartayanmanahkada sadashivam bhaje

13)
Kada nilimpanirjharinikujnjakotare vasanh
Vimuktadurmatih sada shirah sthamajnjalim vahanh
Vimuktalolalochano lalamabhalalagnakah
Shiveti mantramuchcharan sada sukhi bhavamyaham


14)
Idam hi nityamevamuktamuttamottamam stavam
Pathansmaranbruvannaro vishuddhimetisantatam
Hare gurau subhaktimashu yati nanyatha gatim
Vimohanam hi dehinam sushankarasya chintanam


Phalastuti

15)Pujavasanasamaye dashavaktragitam
Yah shambhupujanaparam pathati pradoshhe
Tasya sthiram rathagajendraturangayuktam
Lakshmim sadaiva sumukhim pradadati shambhuh


శివ సహస్రనామ మంత్రం


Shiva Sahasranama Mantra


మహా మౄత్యుంజయ మంత్రంOm tryambakam yajaamahE sugandhim pushTivardhanam
Urvaarukamiva bandhanaa mrutyOr mukshiyamaam amrutaat.


!! మృత్యుంజయ మహా మంత్రము !!

ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం
ఉర్వారుక మివభంధనా నృత్యోర్ముక్షీయ మమ్రుతాత్

శ్రీ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగములు

!! శ్రీ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగములు !!

శ్లో సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జున మ్ ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళ
మోంకారే పరమేశ్వరమ్ కేదారం హిమవత్ప్సెషే ఢాకిన్యాం భీమశకరం
వారణస్యాం చ విశ్యేశం త్ర్యంబకం గౌతమీతటె వైద్యనాధం చితా భూమౌ
నాగేశం దారుకావనే సేటుబంధె చ రామేశం ఝృశ్మేశం చ గుహాలయే


పుణ్యక్షేత్రాలు పుణ్యతీర్ధలు గల మన భారత దేశంలో
ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు అనేవి పన్నెండు జ్యోతిర్లింగాలు స్వయం ప్రతిష్టితాలు
అనగా వాటికవే ఆవిర్భవించిన మహిమాన్విత లింగాలు.
అనంతమైన తేజస్సుతో వేదకాలమునాటికి పూర్వంనుండి
భక్తజనాన్ని తరింప చేస్తున్న లింగాలే ఈ "ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు "


1. సౌరాష్ర (గుజరాత్) దేశంలో సొమేశ్వరుడు.

2. ఆంధ్రప్రదేశములోని శ్రీ శైలంలో మల్లికార్జునుడు.

3. ఉజ్జయినిలో(మద్య ప్రదేశ్) శిప్రా నది తీరాన మహా కాలేశ్వరుదు

4. మాలవ్యదేశంలొ(మద్య ప్రదేశ్) నర్మదానది తీరాన ఓంకారేశ్వరుడు

5. హిమాలయాల్లో(ఉత్తరాంచల్) మందాకినీ శిఖరాన కేదారేశ్వరుడు

6. ఢాకిని నగరాన(మహా రాష్ట్రం) భీమశంకరుడు

7. కాశీ క్షేత్రంలో(ఉత్తర ప్రదేశ్) గంగానది తీరాన విశ్వేశ్వరుడు

8. సహ్యగిరి శిఖరాలలొ మహా రాష్ట్రం) నాసికామండలంలో బ్రహ్మగిరిపై గోదావరీ బ్రహ్మ స్థలాన త్రయంబకేశ్వరుడు

9. ఉత్తర భారతదేశంలో(మహా రాష్ట్రం) చితభూమియందు వైద్యనాధుడు.

10. దారుకావనము సమీపంలో(గుజరాత్) గోమతీ నది వద్ద నాగేశ్వరుడు.

11. సేతుబంధము(తమిళనాడు) వద్ద రామేశ్వరుడు

12. ఎల్లోరా గుహలవద్ద(మహా రాష్ట్రం) ఘృశ్శేశ్వరుదు.

దారిద్ర్యదహన శివస్తోత్రమ్

!!! దారిద్ర్య దహన స్తుతి !!!
విశ్వేశ్వరాయ నరకాంతక తారణాయ
కర్ణామృతాయ శశిశేఖర ధారణాయ
కర్పూరకాంతి ధవళాయ జటాధరాయ
దారిద్ర్య దు:ఖ దహనాయ నమఃశ్శివాయ

గౌరీప్రియాయ రజనీశకళాధరాయ
కాలాంతకాయ భుజగాధిప కంకణాయ
గంగాధరాయ గజరాజ విమర్దనాయ
దారిద్ర్యదు:ఖ దహనాయ నమఃశ్శివాయ

భక్తప్రియాయ భవరోగ భయా పహాయ
ఉగ్రాయ దు:ఖ భవసాగర తారనాయ
జ్యోతిర్మయాయ గుణ నామ సునృత్యకాయ
దారిద్ర్యదు:ఖ దహనాయ నమఃశ్శివాయ

చర్మాంబరాయ శవభస్మ విలేపనాయ
ఫాలేక్షణాయ మణికుందల మండితాయ
మంజీర పాదయుగళాయ జటాధరాయ
దారిద్ర్యదు:ఖ దహనాయ నమఃశ్శివాయ

పంచాననాయ ఫణిరాజ విభూషణాయ
హేమాంశుకాయ భువన త్రయ మండితాయ
ఆనంద భూమి వరదాయ తమోపహాయ
దారిద్ర్యదు:ఖ దహనాయ నమఃశ్శివాయ

భానుప్రియాయ భవసాగర తారణాయ
కాలాంతకాయ కమలాసన పూజితాయ
నేత్ర త్రయాయ శుభ లక్షణ లక్షితాయ
దారిద్ర్యదు:ఖ దహనాయ నమఃశ్శివాయ

రామ ప్రియాయ రఘునాధ వరప్రదాయ
నామ ప్రియాయ నరకార్ణవ తారణాయ
పుణేషు పుణ్య భరితాయ సురార్చితాయ
దారిద్ర్యదు:ఖ దహనాయ నమఃశ్శివాయ

ముక్తీశ్వరాయ ఫలదాయ గణేశ్వరాయ
గీతప్రియాయ వృశభేశ్వర వాహనాయ
మాతంగ చర్మ వసనాయ మహేశ్వరాయ
దారిద్ర్యదు:ఖ దహనాయ నమఃశ్శివాయ

వసిష్ఠేన కృతం స్తోత్రం సర్వరోగ నివారణం
సర్వసంపత్కరం శీఘ్రం పుత్రం పౌత్రాది వర్దనం
త్రి సంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం స హి స్వర్గ మవాప్నుయాత్
ఇతి శ్రీ వశిష్ఠ విరచితం దారిద్ర్య దహన శివస్తోత్రం సంపూర్ణంSri Siva Aksharamala Stotramshri sAMba sadAshiva akshharamAlAstavaH
sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva
sAMba sadAshiva sAMba shiva

adbhutavigraha amarAdhIshvara
agaNita guNagaNa amRita shiva

AnandAmRita Ashritarakshhaka
AtmAnanda mahesha shiva

indukalAdara indrAdipriya
sundararUpa suresha shiva

Isha suresha mahesha janapriya
keshava sevita kIrti shiva

uragAdipriya uragavibhUshhaNa
narakavinAsha natesha shiva

UrjitadAna vanAsha parAtpara
ArjitapApavinAsha shiva

Rigvedashruti mauli vibhUshhaNa
ravi chandrAgnitrinetra shiva

RIpanAmAdi prapaJNchavilakshhaNa
tApanivAraNa tatva shiva

LillisvarUpa sahasrakarottama
vAgIshvara varadesha shiva

LItAdhIshvara rUpapriya hara
vedAntapriya vedya shiva

ekAneka svarUpa sadAshiva
bhogAdipriya pUrNa shiva

aishvaryAshraya chinmaya chidghana
sachchidAnanda suresha shiva

oNkArapriya uragavibhUshhaNa
hrInNkArapriya Isha shiva

aurasalAlita antakanAshana
gaurisameta girIsha shiva

aMbaravAsa chidaMbara nAyaka
tuMburu nArada sevya shiva

AhArapriya ashhta digIshvara
yogihRidi priyavAsa shiva

kamalApUjita kailAsapriya
karuNAsAgara kAshi shiva

khaDgashUla mRiga TaNkadhanurdhara
vikramarUpa vishvesha shiva

gangA girisuta vallabha shaNkara
gaNahita sarvajanesha shiva

ghAtakabhanjana pAtakanAshana
dInajanapriya dIpti shiva

NAntAsvarUpAnanda janAshraya
vedasvarUpa vedya shiva

chaNDavinAshana sakalajanapriya
maNDalAdhIsha mahesha shiva

chhatrakirITa sukuNDala shobhita
putrapriya bhuvanesha shiva

janmajarA mRityAdi vinAshana
kalmashharahita kAshi shiva

jhaNkArapriya bhRingiriTapriya
oNkAreshvara vishvesha shiva

JNAnAJNAna vinAshana nirmala
dInajanapriya dIpti shiva

TaNkasvarUpa sahasrakarottama
vAgIshvara varadesha shiva

ThakkAdyAyudha sevita suragaNa
lAvaNyAmRita lasita shiva

DaMbhavinAshana DiNDimabhUshhaNa
aMbaravAsa chideka shiva

DhanDhanDamaruka dharaNInishchala
DhunDhivinAyakka sevya shiva

NANAmaNigaNa bhUshhaNanirguNa
natajanapUta sanAtha shiva

tatvamasyAdi vAkyArtha svarUpa
nityasvarUpa nijesha shiva

sthAvarajangama bhuvanavilakshhaNa
tApanivAraNa tatva shiva

dantivinAshana daLitamanobhava
chandana lepita charaNa shiva

dharaNIdharashubha dhavaLavibhAsita
dhanadAdipriya dAna shiva

naLinavilochana naTanamanohara
aLiulabhUshhaNa amRita shiva

pArvatinAyaka pannagabhUshhaNa
paramAnanda paresha shiva

phAlavilochana bhAnukoTiprabha
hAlAhaladhara amRita shiva

bandhavimochana bRihatIpAvana
skandAdipriya kanaka shiva

bhasmavilepana bhavabhayamochana
vismayarUpa vishvesha shiva

manmathanAshana madhurAnAyaka
mandaraparvatavAsa shiva

yatijana hRidayAdhinivAsa
vidhivishhNvAdi suresha shiva

laNkAdhIshvara suragaNa sevita
lAvaNyAmRita lasita shiva

varadAbhayakara vAsukibhUshhaNa
vanamAlAdi vibhUshha shiva

shAnti svarUpAtipriya sundara
vAgIshvara varadesha shiva

shhaNmukhajanaka surendramunipriya
shhADguNyAdi sameta shiva

saMsArArNava nAshana shAshvata
sAdhujana priyavAsa shiva

harapurushhottama advaitAmRita
muraripusevya mRidesha shiva

lALita bhaktajanesha nijeshvara
kALinaTeshvara kAma shiva

kshhararUpAbhi priyAnvita sundara sAkshhAth
svAminnaMbA sameta shiva

sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva
sAMba sadAshiva sAMba shiva

శ్రీ బిల్వస్తోత్రం


త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం. (1)

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్చిద్రైః కోమలైః శుభైఃతవపూజాం

కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం. (2)

కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయఃకాంచనం

క్షీలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం. (3)

కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనంప్రయాగే మాధవం

దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం. (4)

ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాఃనక్తం

హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం. (5)

రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం

తధాతటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణం. (6)

అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనంకృతం

నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం. (7)

ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ

భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణం. (8)

సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః

యజ్నకోటి సహస్రస్చ ఏకబిల్వం శివార్పణం. (9)

దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతక్రతౌకోటికన్యా

మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణం. (10)

బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం

అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం. (11)

సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపన ముచ్యతే

అనేకవ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణం. (12)

అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోప నయనం

తధాఅనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణం. (13)

బిల్వస్తోత్రమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్చివ సన్నిధౌ

శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణం

Sri Chandrasekhara ashtakam
1)chaMdra Saekhara! chaMdra Saekhara! chaMdra Saekhara paahimaaM
chaMdra Saekhara! chaMdra Saekhara! chaMdra Saekhara rakshamaaM

ratnasaanu SaraaSanaM rajataadri SRMga nikaetanaM
SiMjineekRta pannagaeSvara maMbujaasana saayakaM
kshipra dagdha puratrayaM tridaSaalayai rabhivaMditaM
chaMdra Saekhara maaSrayae mama kiM karishyati vai yama@h

paMcha paadapa pushpa gaMdha padaaMbuja dvayaSObhitaM
phaala lOchana jaata paavaka dagdha manmadha vigrahaM
bhasma digdha kaLaebaraM bhava naaSanaM bhava mavyayaM
chaMdra Saekhara maaSrayae mama kiM karishyati vai yama@h

matta vaaraNa mukhya charma kRtOttareeya manOharaM
paMka jaasana padma lOchana poojitaaMghri narOruhaM
daeva siMdhu taraMga Seekara sikta Subhra jaTaadharaM
chaMdra Saekhara maaSrayae mama kiM karishyati vai yama@h

yaksha raajasakhaM bhagaaksha haraM bhujaMga vibhooshaNaM
Saila raaja sutaa parishkRta chaaruvaama kaLaebaraM
kshvaeDa neela gaLaM paraSvadha dhaariNaM mRga dhaariNaM
chaMdra Saekhara maaSrayae mama kiM karishyati vai yama@h

kuMDaleekRta kuMDalaeSvara kuMDalaM vRsha vaahanaM
naaradaadi muneeSvara stuta vaibhavaM vRsha vaahanaM
aMdhakaaMtaka maaSritaamara paadapaM SamanaaMtakaM
chaMdra Saekhara maaSrayae mama kiM karishyati vai yama@h

bhaeshajaM bhava rOgiNaa makhilaa sadaa mapahaariNaM
daksha yajna vinaaSanaM triguNaatmakaM trivilOchanaM
bhakti mukti phalapradaM sakalaagha saMgha nibarhaNaM
chaMdra Saekhara maaSrayae mama kiM karishyati vai yama@h

bhakta vatsala marpitaM nidhi makshayaM haridaMbaraM
sarvabhoota patiM paraatpara mapramaeya manuttamaM
sOmavaariNi bhoohutaaSana sOmapaanila bhaakRtiM
chaMdra Saekhara maaSrayae mama kiM karishyati vai yama@h

viSva sRshTi vidhaayakaM punaraeva paalana tatparaM
saMharaM tamapi prapaMcha maSaesha lOka vinaaSinaM
kreeDayaMta maharniSaM gaNanaadha yoodha samanvitaM
chaMdra Saekhara maaSrayae mama kiM karishyati vai yama@h

mRtyubheeta mRkaMDu soonukRta stavaM Siva sannidhau
yatra kutra chaya@h paThaenna hitasya mRtyu bhayaM bhavaet^
poorNa maayura rOgataa makhilaardha saMpada maadaraM
chaMdraSaekhara aeva tasyadadaati mukti mayatnata@h

Sri SivaashTakam
prabhuM praaNanaathaM vibhuM viSvanaathaM
jagannaathanaathaM sadaanaMdabhaajaM
bhavadbhavyabhootaeSvaraM bhootanaathaM
SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaana meeDae 1

gaLae daMDamaalaM tanau sarpajaalaM
mahaakaalakaalaM gaNaeSaadipaalaM
jaTaajooTagaMgOttaraMgai rviSaalaM
SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaana meeDae 2

mudaa maakaraM maMDanaM maMDayaMtaM
mahaamaMDalaM bhasmabhooshaadharaM tam^
anaadaM hyapaaraM mahaamOhamaaraM
SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaana meeDae 3

vaTaadhOnivaasaM mahaaTTaaTTahaasaM
mahaapaapanaaSaM sadaa suprakaaSam^
gireeSaM gaNaeSaM suraeSaM mahaeSaM
SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaana meeDae 4

gireeMdraatmajaasaMgRheetaardhadaeham^
girau saMsthitaM sarpahaaraM suraeSaM
parabrahmabrahmaadibhirvaMdyamaanaM
SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaana meeDae 5

kapaalaM triSoolaM karaabhyaaM dadhaanaM
padaaMbhOjanamraaya kaamaM dadaanaM
baleevardayaanaM suraaNaaM pradhaanaM
SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaana meeDae 6

SarachchaMdragaatraM gaNaanaMdapaatraM
trinaetraM pavitraM dhanaeSasya mitram^
aparNaakaLatraM sadaa sachcharitraM
SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaana meeDae 7

haraM sarpahaaraM chitaabhoovihaaraM
bhavaM vaedasaaraM sadaa nirvikaaraM
SmaSaanae vasaMtaM manOjaM dahaMtaM
SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaana meeDae 8

stavaM ya@h prabhaatae nara SSoolapaaNae@h
paThaet^ sarvadaa bhargasaevaanurakta@h
sa putraM dhanaM dhaanyamitrae kaLatraM
SivaM SaMkaraM SaMbhu meeSaana meeDae

!!! iti Sree SivaashTakaM sampUrNam !!!

శివ పంచాక్షరీ స్తొత్రం
1)నాగేంద్రహరాయ త్రిలోచనాయ
బస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మైమకారాయ నమః శివాయ


2)మందాకీనిసలిలచందనచర్చితాయ
నందీశ్వర ప్రమధనాధమహేశ్వరాయ
మందారముఖ్య బహుపుష్పసుపూజితాయ
తస్మైమకారాయ నమః శివాయ


3)శివాయ గౌరీవదనారవింద
సూర్యాయ దక్షాధ్వరనాశకాయ
శ్రీ నీలకంఠాయ వౄషధ్వజాయ
తస్మైమకారాయ నమః శివాయ


4)వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమాది
మునీంద్ర దేవార్చితశేఖరాయ
చందార్కవైశ్వానరలోచనాయ
తస్మైమకారాయ నమః శివాయ


5)యక్షస్వరూప జటాధరాయ
పినాకహస్తాయ సనాతనాయ
సుదివ్యదేహాయ దిగంబరాయ
తస్మైమకారాయ నమః శివా


!! పంచాక్షర మిదం పుణ్యం యః పఠే చ్ఛివసన్నిధౌ
శివలోక మవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే.
!!


Sri LingashTakam English


1)Brahma Muraari Suraarchita Lingam
Nirmala Bhashita Shobhita Lingam
Janmaja Dukha Vinaashaka Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam


Meaning: I bow before that Sada Shiva Linga, which is adored by Brahma, Vishnu and other Gods, which is praised by pure and holy speeches and which destroys the cycle of births and deaths.

2)DEvamuni Pravaraarchita Lingam
Kaamadaham Karunaakara Lingam
Raavana Darpa Vinaashaka Lingam
Tat Pranamaami Sada Shiva Lingam

Meaning: I bow before that Sada Shiva Linga, which is the destroyer of desires, which the Devas and the sages worship, which is infinitely compassionate and which subdued the pride of Raavana.

3)Sarva Sugandha Sulepitha Lingam
Buddhi Vivardhana Kaarana Lingam
Siddha Suraasura Vanditha Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

Meaning: I bow before that Sada Shiva Linga, which is lavishly smeared with variegated perfumes and scents, which elevates the power of thought and enkindles the light of discrimination, and before which the Siddhas and Suras and Asuras prostrate.

4)Kanaka Mahaamani Bhushitha Lingam
Phanipathi Veshtitha Shobhitha Lingam
Daksha Suyajna Vinaashaka Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam


Meaning: I bow before that Sada Shiva Linga, the destroyer of Dakshas sacrifice, which is decorated with various ornaments, studded with different gems and rubies and which glows with the garland of the serpent Lord coiled around it.

5)Kumkuma Chandana Lepitha Lingam
Pankaja Haara Sushobhitha Lingam
Sanchitha Paapa Vinaashaka Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam


Meaning: I bow before that Sada Shiva Linga, which is smeared with saffron and sandal paste, which is decorated with lotus garlands and which wipes out all accumulated sins.

6)Devaganaarchitha Sevitha Lingam
Bhaavair Bhakti Bhirevacha Lingam
Dinakara Koti Prabhakara Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam

Meaning: I bow before that Sada Shiva Linga which is worshipped by the multitude of Gods with genuine thoughts full of faith and devotion and whose splendor is like that of a million suns.

7)Ashta Dalopari Veshtitha Lingam
Sarva Samudbhava Kaarana Lingam
Ashta Daridra Vinaashaka Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam


Meaning: I bow before that Sada Shiva Linga, destroyer of all poverty and misery in its eight aspects, which is the cause of all creation and which stands on the eight petalled Lotus.

8)Suraguru Suravara Pujitha Lingam
Suravana Pushpa Sadaarchitha Lingam
Paraatparam Paramatmaka Lingam
Tat Pranamaami Sadaa Shiva Lingam


Meaning: I bow before that Sada Shiva Linga which is the Transcendent Being and the Supreme Self, worshipped by all Suras and their preceptor (Brhaspathi), with innumerable flowers from the celestial gardens

!! Lingashtaka Midam Punyam Yah Pathet Sivasannidhau
Sivaloka MahaapnotiSivehna Saha Modatheh !!

శ్రీ లింగాష్టకం


బ్రహ్మమురారిసురార్చితలింగం - నిర్మలభాసితశోభితలింగం
జన్మజదుఃఖవినాశకలింగం - త త్ర్పణమామి సదాశివలింగమ్‌ 1

దేవమునిప్రవరార్చితలింగం - కామదహనకరుణాకరలింగం
రావణదర్పవినాశకలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌ 2

సర్వసుగంధిసులేసితలింగం - బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం
సిద్ధసురాసురవందితలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌ 3

కనకమహామణిభూషితలింగం - ఫణిపతివేష్టితశోభితలింగం
దక్షసుయజ్ఞవినాశనలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌ 4

కుంకుమచందనలేపితలింగం - పంకజహారసుశోభితలింగం
సంచితపాపవినాశనలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌ 5

దేవగణార్చితసేవితలింగం - భావైర్భక్తిభి రేవ చ లింగం
దినకరకోటిప్రభాకరలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌ 6

అష్టదళోపరివేష్టితలింగం - సర్వసముద్భవకారణలింగం
అష్టదరిద్రవినాశనలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌ 7

సురగురుసురవరపూజితలింగం - సురవరపుష్పసదార్చితలింగం
పరమపరం పరమాత్మకలింగం - తత్ప్రణమామి సదాశివలింగమ్‌ 8

లింగాష్టక మిదం పుణ్యం - యః పఠే చ్ఛివసన్నిధౌ
శివలోక మవాప్నోతి - శివేన సహ మోదతే 9
!! ఇతి శ్రీ లింగాష్టకం సంపూర్ణమ్‌ !!

శ్రీ శివాష్టక మంత్రం


శివాష్టకం
ప్రభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం

జగన్నాథనాథం సదానందభాజం
భవద్భవ్యభూతేశ్వరం భూతనాథం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
1

గళే దండమాలం తనౌ సర్పజాలం
మహాకాలకాలం గణేశాదిపాలం
జటాజూటగంగోత్తరంగై ర్విశాలం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
2

ముదా మాకరం మండనం మండయంతం
మహామండలం భస్మభూషాధరం తమ్‌
అనాదం హ్యపారం మహామోహమారం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
3

వటాధోనివాసం మహాట్టాట్టహాసం
మహాపాపనాశం సదా సుప్రకాశమ్‌
గిరీశం గణేశం సురేశం మహేశం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
4

గిరీంద్రాత్మజాసంగృహీతార్ధదేహమ్‌
గిరౌ సంస్థితం సర్పహారం సురేశం
పరబ్రహ్మబ్రహ్మాదిభిర్వంద్యమానం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
5

కపాలం త్రిశూలం కరాభ్యాం దధానం
పదాంభోజనమ్రాయ కామం దదానం
బలీవర్దయానం సురాణాం ప్రధానం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
6

శరచ్చంద్రగాత్రం గణానందపాత్రం
త్రినేత్రం పవిత్రం ధనేశస్య మిత్రమ్‌
అపర్ణాకళత్రం సదా సచ్చరిత్రం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
7

హరం సర్పహారం చితాభూవిహారం
భవం వేదసారం సదా నిర్వికారం
శ్మశానే వసంతం మనోజం దహంతం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే
8

స్తవం యః ప్రభాతే నర శ్శూలపాణేః
పఠేత్‌ సర్వదా భర్గసేవానురక్తః
స పుత్రం ధనం ధాన్యమిత్రే కళత్రం
శివం శంకరం శంభు మీశాన మీడే

ఇతి శ్రీ శివాష్టకం సంపూర్ణం

శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకం


చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర పాహిమాం
చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర! చంద్ర శేఖర రక్షమాం

రత్నసాను శరాశనం రజతాద్రి శృంగ నికేతనం
శింజినీకృత పన్నగేశ్వర మంబుజాసన సాయకం
క్షిప్ర దగ్ధ పురత్రయం త్రిదశాలయై రభివందితం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

పంచ పాదప పుష్ప గంధ పదాంబుజ ద్వయశోభితం
ఫాల లోచన జాత పావక దగ్ధ మన్మధ విగ్రహం
భస్మ దిగ్ధ కళేబరం భవ నాశనం భవ మవ్యయం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

మత్త వారణ ముఖ్య చర్మ కృతోత్తరీయ మనోహరం
పంక జాసన పద్మ లోచన పూజితాంఘ్రి నరోరుహం
దేవ సింధు తరంగ శీకర సిక్త శుభ్ర జటాధరం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

యక్ష రాజసఖం భగాక్ష హరం భుజంగ విభూషణం
శైల రాజ సుతా పరిష్కృత చారువామ కళేబరం
క్ష్వేడ నీల గళం పరశ్వధ ధారిణం మృగ ధారిణం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

కుండలీకృత కుండలేశ్వర కుండలం వృష వాహనం
నారదాది మునీశ్వర స్తుత వైభవం వృష వాహనం
అంధకాంతక మాశ్రితామర పాదపం శమనాంతకం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

భేషజం భవ రోగిణా మఖిలా సదా మపహారిణం
దక్ష యజ్న వినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనం
భక్తి ముక్తి ఫలప్రదం సకలాఘ సంఘ నిబర్హణం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

భక్త వత్సల మర్పితం నిధి మక్షయం హరిదంబరం
సర్వభూత పతిం పరాత్పర మప్రమేయ మనుత్తమం
సోమవారిణి భూహుతాశన సోమపానిల భాకృతిం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

విశ్వ సృష్టి విధాయకం పునరేవ పాలన తత్పరం
సంహరం తమపి ప్రపంచ మశేష లోక వినాశినం
క్రీడయంత మహర్నిశం గణనాధ యూధ సమన్వితం
చంద్ర శేఖర మాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః

మృత్యుభీత మృకండు సూనుకృత స్తవం శివ సన్నిధౌ
యత్ర కుత్ర చయః పఠేన్న హితస్య మృత్యు భయం భవేత్
పూర్ణ మాయుర రోగతా మఖిలార్ధ సంపద మాదరం

చంద్రశేఖర ఏవ తస్యదదాతి ముక్తి మయత్నతః

Sri Siva panchaaksharii stOtram

1)naagEndraharaaya trilOchanaaya
bhasmaangaraagaaya mahESvaraaya
nityaaya suddhaaya digambaraaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

2)mandaakinisalilachandanacarchitaaya
nandiiSvarapramadhanaathamahESvaraaya
mandaara puspa bahupuspa supUjitaaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

3)Sivaaya gauriivadanaaravinda
sUryaaya dakshaadhvaranaaSakaaya
SriiniilakanThaaya vRushadhvajaaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

4)vaSisTha kumbhOdbhava gautamaadi
muniindra dEvaarchitaSEkharaaya
chandraarka vaiSvaanaralOchanaaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

5)yakshasvarUpaaya jaThaadharaaya
pinaakahastaaya sanaatanaaya
sudivyaya dEhaaya digambaraaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

6)panchaaksshara midam punyam
ya@h paThE chchhiva sannidhau
SivalOka mavaapnOti
SivEna saha mOdatE

Sri Siva panchaaksharii stOtram

1)naagEndraharaaya trilOchanaaya
bhasmaangaraagaaya mahESvaraaya
nityaaya suddhaaya digambaraaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

2)mandaakinisalilachandanacarchitaaya
nandiiSvarapramadhanaathamahESvaraaya
mandaara puspa bahupuspa supUjitaaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

3)Sivaaya gauriivadanaaravinda
sUryaaya dakshaadhvaranaaSakaaya
SriiniilakanThaaya vRushadhvajaaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

4)vaSisTha kumbhOdbhava gautamaadi
muniindra dEvaarchitaSEkharaaya
chandraarka vaiSvaanaralOchanaaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

5)yakshasvarUpaaya jaThaadharaaya
pinaakahastaaya sanaatanaaya
sudivyaya dEhaaya digambaraaya
tasmai nakaaraaya nama@h Sivaaya

6)panchaaksshara midam punyam
ya@h paThE chchhiva sannidhau
SivalOka mavaapnOti
SivEna saha mOdatE

Sri daaridrya dahana stuti
viSvaeSvaraaya narakaaMtaka taaraNaaya
karNaamRtaaya SaSiSaekhara dhaaraNaaya
karpoorakaaMti dhavaLaaya jaTaadharaaya
daaridrya du:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

gaureepriyaaya rajaneeSakaLaadharaaya
kaalaaMtakaaya bhujagaadhipa kaMkaNaaya
gaMgaadharaaya gajaraaja vimardanaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

bhaktapriyaaya bhavarOga bhayaa pahaaya
ugraaya du:kha bhavasaagara taaranaaya
jyOtirmayaaya guNa naama sunRtyakaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

charmaaMbaraaya Savabhasma vilaepanaaya
phaalaekshaNaaya maNikuMdala maMDitaaya
maMjeera paadayugaLaaya jaTaadharaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

paMchaananaaya phaNiraaja vibhooshaNaaya
haemaaMSukaaya bhuvana traya maMDitaaya
aanaMda bhoomi varadaaya tamOpahaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

bhaanupriyaaya bhavasaagara taaraNaaya
kaalaaMtakaaya kamalaasana poojitaaya
naetra trayaaya Subha lakshaNa lakshitaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

raama priyaaya raghunaadha varapradaaya
naama priyaaya narakaarNava taaraNaaya
puNaeshu puNya bharitaaya suraarchitaaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

mukteeSvaraaya phaladaaya gaNaeSvaraaya
geetapriyaaya vRSabhaeSvara vaahanaaya
maataMga charma vasanaaya mahaeSvaraaya
daaridryadu:kha dahanaaya nama@hSSivaaya

vasishThEna kRtaM stOtraM sarvarOga nivaaraNaM
sarvasaMpatkaraM SeeghraM putraM pautraadi vardanam^
tri saMdhyaM ya@h paThEnnityaM sa hi svarga mavaapnuyaat^
iti Srii vaSishTha virachitam daaridrya dahana SivastOtram sampUrNam

Wednesday, April 2, 2008

శ్రీసూర్య కవచంశ్రీభైరవ ఉవాచ

యో దేవదేవో భగవాన్‌ భాస్కరో మహసాం నిధిః|
గయత్రీనాయకో భాస్వాన్‌ సవితేతి ప్రగీయతే|| ౧||

తస్యాహం కవచం దివ్యం వజ్రపఞ్జరకాభిధమ్‌|
సర్వమన్త్రమయం గుహ్యం మూలవిద్యారహస్యకమ్‌|| ౨||

సర్వపాపాపహం దేవి దుఃఖదారిద్ర్యనాశనమ్‌|
మహాకుష్ఠహరం పుణ్యం సర్వరోగనివర్హణమ్‌|| ౩||

సర్వశత్రుసమూహఘ్నం సమ్గ్రామే విజయప్రదమ్‌|
సర్వతేజోమయం సర్వదేవదానవపూజితమ్‌|| ౪||

రణే రాజభయే ఘోరే సర్వోపద్రవనాశనమ్‌|
మాతృకావేష్టితం వర్మ భైరవానననిర్గతమ్‌|| ౫||

గ్రహపీడాహరం దేవి సర్వసఙ్కటనాశనమ్‌|
ధారణాదస్య దేవేశి బ్రహ్మా లోకపితామహః|| ౬||

విష్ణుర్నారాయణో దేవి రణే దైత్యాఞ్జిష్యతి|
శఙ్కరః సర్వలోకేశో వాసవోऽపి దివస్పతిః|| ౭||

ఓషధీశః శశీ దేవి శివోऽహం భైరవేశ్వరః|
మన్త్రాత్మకం పరం వర్మ సవితుః సారముత్తమమ్‌|| ౮||

యో ధారయేద్‌ భుజే మూర్ధ్ని రవివారే మహేశ్వరి|
స రాజవల్లభో లోకే తేజస్వీ వైరిమర్దనః|| ౯||

బహునోక్తేన కిం దేవి కవచస్యాస్య ధారణాత్‌|
ఇహ లక్ష్మీధనారోగ్య-వృద్ధిర్భవతి నాన్యథా|| ౧౦||

పరత్ర పరమా ముక్తిర్దేవానామపి దుర్లభా|
కవచస్యాస్య దేవేశి మూలవిద్యామయస్య చ|| ౧౧||

వజ్రపఞ్జరకాఖ్యస్య మునిర్బ్రహ్మా సమీరితః|
గాయత్ర్యం ఛన్ద ఇత్యుక్తం దేవతా సవితా స్మృతః|| ౧౨||

మాయా బీజం శరత్‌ శక్తిర్నమః కీలకమీశ్వరి|
సర్వార్థసాధనే దేవి వినియోగః ప్రకీర్తితః|| ౧౩||

అథ సూర్య కవచం

ఓం అం ఆం ఇం ఈం శిరః పాతు ఓం సూర్యో మన్త్రవిగ్రహః|
ఉం ఊం ఋం ౠం లలాటం మే హ్రాం రవిః పాతు చిన్మయః|| ౧౪||

~ళుం ~ళూం ఏం ఐం పాతు నేత్రే హ్రీం మమారుణసారథిః|
ఓం ఔం అం అః శ్రుతీ పాతు సః సర్వజగదీశ్వరః|| ౧౫||

కం ఖం గం ఘం పాతు గణ్డౌ సూం సూరః సురపూజితః|
చం ఛం జం ఝం చ నాసాం మే పాతు యార్ం అర్యమా ప్రభుః|| ౧౬||

టం ఠం డం ఢం ముఖం పాయాద్‌ యం యోగీశ్వరపూజితః|
తం థం దం ధం గలం పాతు నం నారాయణవల్లభః|| ౧౭||

పం ఫం బం భం మమ స్కన్ధౌ పాతు మం మహసాం నిధిః|
యం రం లం వం భుజౌ పాతు మూలం సకనాయకః|| ౧౮||

శం షం సం హం పాతు వక్షో మూలమన్త్రమయో ధ్రువః|
ళం క్షః కుక్ష్సిం సదా పాతు గ్రహాథో దినేశ్వరః|| ౧౯||

ఙం ఞం ణం నం మం మే పాతు పృష్ఠం దివసనాయకః|
అం ఆం ఇం ఈం ఉం ఊం ఋం ౠం నాభిం పాతు తమోపహః|| ౨౦||

~ళుం ~ళూం ఏం ఐం ఓం ఔం అం అః లిఙ్గం మేऽవ్యాద్‌ గ్రహేశ్వరః|
కం ఖం గం ఘం చం ఛం జం ఝం కటిం భానుర్మమావతు|| ౨౧||

టం ఠం డం ఢం తం థం దం ధం జానూ భాస్వాన్‌ మమావతు|
పం ఫం బం భం యం రం లం వం జఙ్ఘే మేऽవ్యాద్‌ విభాకరః|| ౨౨||

శం షం సం హం ళం క్షః పాతు మూలం పాదౌ త్రయితనుః|
ఙం ఞం ణం నం మం మే పాతు సవితా సకలం వపుః|| ౨౩||

సోమః పూర్వే చ మాం పాతు భౌమోऽగ్నౌ మాం సదావతు|
బుధో మాం దక్షిణే పాతు నై‌ఋత్యా గురరేవ మామ్‌|| ౨౪||

పశ్చిమే మాం సితః పాతు వాయవ్యాం మాం శనైశ్చరః|
ఉత్తరే మాం తమః పాయాదైశాన్యాం మాం శిఖీ తథా|| ౨౫||

ఊర్ధ్వం మాం పాతు మిహిరో మామధస్తాఞ్జగత్పతిః|
ప్రభాతే భాస్కరః పాతు మధ్యాహ్నే మాం దినేశ్వరః|| ౨౬||

సాయం వేదప్రియః పాతు నిశీథే విస్ఫురాపతిః|
సర్వత్ర సర్వదా సూర్యః పాతు మాం చక్రనాయకః|| ౨౭||

రణే రాజకులే ద్యూతే విదాదే శత్రుసఙ్కటే|
సఙ్గామే చ జ్వరే రోగే పాతు మాం సవితా ప్రభుః|| ౨౮||

ఓం ఓం ఓం ఉత ఓంఉ‌ఔమ్ హ స మ యః సూరోऽవతాన్మాం భయాద్‌|
హ్రాం హ్రీం హ్రుం హహహా హసౌః హసహసౌః హంసోऽవతాత్‌ సర్వతః|
సః సః సః సససా నృపాద్వనచరాచ్చౌరాద్రణాత్‌ సంకటాత్‌|
పాయాన్మాం కులనాయకోऽపి సవితా ఓం హ్రీం హ సౌః సర్వదా|| ౨౯||

ద్రాం ద్రీం ద్రూం దధనం తథా చ తరణిర్భాంభైర్భయాద్‌ భాస్కరో
రాం రీం రూం రురురూం రవిర్జ్వరభయాత్‌ కుష్ఠాచ్చ శూలామయాత్‌|
అం అం ఆం వివివీం మహామయభయం మాం పాతు మార్తణ్డకో
మూలవ్యాప్తతనుః సదావతు పరం హంసః సహస్రాంశుమాన్‌|| ౩౦||

అథ ఫలశృతిః

ఇతి శ్రీకవచం దివ్యం వజ్రపఞ్జరకాభిధమ్‌|
సర్వదేవరహస్యం చ మాతృకామన్త్రవేష్టితమ్‌|| ౩౧||

మహారోగభయఘ్నం చ పాపఘ్నం మన్ముఖోదితమ్‌|
గుహ్యం యశస్కరం పుణ్యం సర్వశ్రేయస్కరం శివే|| ౩౨||

లిఖిత్వా రవివారే తు తిష్యే వా జన్మభే ప్రియే|
అష్టగన్ధేన దివ్యేన సుధాక్షీరేణ పార్వతి|| ౩౩||

అర్కక్షీరేణ పుణ్యేన భూర్జత్వచి మహేశ్వరి|
కనకీకాష్ఠలేఖన్యా కవచం భాస్కరోదయే|| ౩౪||

శ్వేతసూత్రేణ రక్తేన శ్యామేనావేష్టయేద్‌ గుటీమ్‌|
సౌవర్ణేనాథ సంవేష్ఠ్య ధారయేన్మూర్ధ్ని వా భుజే|| ౩౫||

రణే రిపూఞ్జయేద్‌ దేవి వాదే సదసి జేష్యతి|
రాజమాన్యో భవేన్నిత్యం సర్వతేజోమయో భవేత్‌|| ౩౬||

కణ్ఠస్థా పుత్రదా దేవి కుక్షిస్థా రోగనాశినీ|
శిరఃస్థా గుటికా దివ్యా రాకలోకవశఙ్కరీ|| ౩౭||

భుజస్థా ధనదా నిత్యం తేజోబుద్ధివివర్ధినీ|
వన్ధ్యా వా కాకవన్ధ్యా వా మృతవత్సా చ యాఙ్గనా|| ౩౮||

కణ్ఠే సా ధారయేన్నిత్యం బహుపుత్రా ప్రజాయయే|
యస్య దేహే భవేన్నిత్యం గుటికైషా మహేశ్వరి|| ౩౯||

మహాస్త్రాణీన్ద్రముక్తాని బ్రహ్మాస్త్రాదీని పార్వతి|
తద్దేహం ప్రాప్య వ్యర్థాని భవిష్యన్తి న సంశయః|| ౪౦||

త్రికాలం యః పఠేన్నిత్యం కవచం వజ్రపఞ్జరమ్‌|
తస్య సద్యో మహాదేవి సవితా వరదో భవేత్‌|| ౪౧||

అజ్ఞాత్వా కవచం దేవి పూజయేద్ యస్త్రయీతనుమ్‌|
తస్య పూజార్జితం పుణ్యం జన్మకోటిషు నిష్ఫలమ్‌|| ౪౨||

శతావర్తం పఠేద్వర్మ సప్తమ్యాం రవివాసరే|
మహాకుష్ఠార్దితో దేవి ముచ్యతే నాత్ర సంశయః|| ౪౩||

నిరోగో యః పఠేద్వర్మ దరిద్రో వజ్రపఞ్జరమ్‌|
లక్ష్మీవాఞ్జాయతే దేవి సద్యః సూర్యప్రసాదతః|| ౪౪||

భక్త్యా యః ప్రపఠేద్‌ దేవి కవచం ప్రత్యహం ప్రియే|
ఇహ లోకే శ్రియం భుక్త్వా దేహాన్తే ముక్తిమాప్నుయాత్‌|| ౪౫||

ఇతి శ్రీరుద్రయామలే తన్త్రే శ్రీదేవిరహస్యే
వజ్రపఞ్జరాఖ్యసూర్యకవచనిరూపణం త్రయస్త్రింశః పటలః|| ౩౩||