Wednesday, April 28, 2010

శ్రీ శివమహిమ్న స్తోత్రమ్మహిమ్నః పారం తే, పరమవిదుషో యజ్ఞసదృశీ
స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనా మపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః |
అథావాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామధి గృణన్
మమాప్యేషః స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ||౧||

అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాడ్ మనసయో
రతద్వ్యావృత్యాయం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి |
స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః
పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః ||౨||

మధుస్ఫీతా వాచః పరమమమృతం నిర్మితవత
స్తవ బ్రహ్మన్కిం వా గపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ |
మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవతః
పునామీత్యర్థేస్మిన్ పురమథనబుద్ధిర్వ్యవసితా ||౩||

తవైశ్చర్యేం యత్తద్ జగదుదయరక్షాప్రలయకృత
త్రయీ వస్తు వ్యస్తం తిసృషు గుణభిన్నాసు తనుషు |
అభవ్యానామస్మిన్ వరద రమణీయామరమణీం
విహంతుం వ్యోక్రోశీం విదధత ఇహై కే జడధియః ||౪||

కిమిహః కింకాయః స ఖలు కిముపాయస్త్రిభువనం
కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదాన ఇతి చ |
అతకర్యైశ్వర్యేత్వయ్యనవసరదుఃస్థో హతధియః
కుతర్కోడయంకాంశ్చి న్ముఖరయతి మోహాయ జగతః ||౫||

అజన్మానో లోకాః కిమవయవంవతోడపి జగతా
మధిష్ఠాతారం కిం భవవిధిరనాదత్య భవతి |
అనీశో వా కుర్యాద భువనజననే కః పరికరో
యతో మందాస్త్వాం ప్రత్యమరవర సంశేరత ఇమే ||౬||

త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి
ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ |
రుచీనాం వైచిత్ర్యా దజుకుటిలనానాపథజుషాం
నృణామేకో గమ్య స్త్వమసి పయమామర్ణవ ఇవ ||౭||

మహోక్షః ఖడ్వాంగం పరశురజినం భస్మ ఫణినః
కపాలం చేతీయ త్తవ వరద తంత్రోపకరణమ్ |
సురాస్తాం తామృద్ధిం దధతి తు భవ ద్భ్రూప్రణిహితాం
నహి స్వాత్మారామం విషయమృగతృష్ణా భ్రమయతి ||౮||

ధ్రువం కశ్చిత్సర్వం సకలమపరస్త్వద్ధ్రువమిదం
పరో ధ్రోవ్యాధ్రోవ్యే జగతి గదతి వ్యస్తవిషయే |
సమస్తేడప్యేతస్మి న్పురమథన తైర్విస్మిత ఇవ
స్తువంజిహ్రేమి త్వాం న ఖలు నను ధృష్టా ముఖరతా ||౯||

తవైశ్వర్యం యత్నా ద్యదుపరి విరించిర్హరిరధః
పరిచ్ఛేతుం యాతా వనలమనలస్కంధవపుషః |
తతో భక్తిశ్రద్ధా భరగురుగృణద్భ్యాం గిరిశ యత్
స్వయం తస్థే తాభ్యాం తవ కిమనువృత్తినే ఫలతి ||౧౦||

అయత్నాదాపాద్య త్రిభువనమవైరవ్యతికరం
దశాస్యో యద్బాహూ నభృన రణకండుపరవశాన్ |
శిరఃపద్మశ్రేణీ రచితచరణాంభోరుహబలేః
స్థిరాయాస్త్వద్భక్తే స్త్రిపురహర విస్ఫూర్జితమిదమ్ ||౧౧||

అముష్య త్వత్సేవా సమధిగతసారం భుజవనం
బలాత్కైలాసేడపి త్వదధివసతౌ విక్రమయతః |
అలభ్యాపాతాలే డప్యలసచలితాంగుష్ఠశిరసి
ప్రతిష్ఠా ప్రత్వయ్యా సీద్ధ్రువముపచితో ముహ్యతి ఖలః ||౧౨||

యదద్ధిం సుత్రామ్ణో వరద పరమోచ్చైరపి సతీ
మధశ్చక్రే బాణః పరిజనవిధేయస్త్రిభువనః |
న తచ్చిత్రం తస్మింన్వరివసితరి త్వచ్చరణయో
ర్న కస్యాప్యున్నత్యై భవతి శిరసస్త్వయ్యవనతిః ||౧౩||

అకాణ్డబ్రహ్మాణ్డక్షయచకితదేవాసురకృపా
విధేయస్యాసీద్యస్త్రినయవిషం సంహ్రతవతః |
స కల్మాషః కణ్ఠే తవ న కురుతే న శ్రియమహో
వికారోడపి శ్లాధ్యో భువనభయభంగవ్యసనినః ||౧౪||

అసిద్ధార్థా నైవ కవచిదపి సదేవాసురనరే
నివర్తన్తే నిత్యం జగతి జయినో యస్య విశిఖాః |
స పశ్యన్నీశ త్వామితరసరురసాధారణమభూత్
స్మరః స్మర్తవ్యాత్మా నహి వశిషు పథ్యః పరిభవః||౧౫||

మహీ పాదాధాతాద్ వ్రజతి సహసా సంశయపదం
పదం విష్ణోర్భ్రామ్యద్భుజపరిఘరుగ్ణగ్రహగణమ్ |
ముహుద్యౌంర్దోస్థ్యం యాత్యనిభృతజటాతాడితతటా
జగద్రక్షాయై త్వం నటసి నను వామైవ విభుతా ||౧౬||

వియద్వ్యాపీ తారాగణగుణితఫేనోద్గమరుచిః
ప్రవాహో వారాం యః పృషతలఘుదష్టః శిరసి తే |
జగద్ ద్వీపాకారం జలధివలయం తేన కృతమి
త్యనేనైవోన్నేయం ధృతమహిమ దివ్యం తవ వపుః ||౧౭||

రథః క్షోణీ యన్తా శతధృతిరగేన్ద్రో ధనురథో
రథాడగే చన్ద్రార్కౌ రథచరణపాణిః శర ఇతి |
దిధక్షోస్తే కోడయం త్రిపురతృణమాడమ్బరవిధిర్
విధేయైః క్రీడన్త్యో న ఖలు పరతన్త్రాః ప్రభుధియః ||౧౮||

హరిస్తే సాహస్త్రం కమలబలిమాధాయ పదయో
యదికోనే తస్మిన్ నిజముదహరన్నేత్రకమలమ్ |
గతో భకత్యుద్రేకః పరిణతిమసౌ చక్రవపుషా
త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర జాగర్తి జగతామ్ ||౧౯||

క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం
క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే |
అతస్త్వాం సమ్ప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదానప్రతిభువం
శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బద్ధ్వా దటపరికరః కర్మసు జనః ||౨౦||

క్రియాదక్షో దక్షః క్రతుపతిరధీశస్తనుభృతా
మృషీణామార్త్విజ్యం శరణద సదస్యాః సురగణాః |
క్రతుభ్రంషస్త్వత్తః క్రతుఫలవిధానవ్యసనినో
ధ్రువం కర్తుః శ్రద్ధావిధురమభిచారాయ హి మఖాః ||౨౧||

ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమభికం స్వాం దుహితరం
గతం రోహిద్భూతాం రిరమయిషుమృష్యస్య వపుషా |
ధనుష్పాణేర్యాతం దివమపి సపత్రాకృతంమముం
త్రసన్తం తేడద్యాపి త్యజతి న మృగవ్యాధరభసః ||౨౨||

స్వలావణ్యాశంసాధృతధనుషమహ్నాయ తృణవత్
పురః ప్లుష్టం దష్టవా పురమథన పుష్పాయుధమపి |
యది స్త్రైణం దేవీ యమనిరత దేహార్ధఘటనా
దవైతి త్వామద్ధా బత వరద ముగ్ధా యువతయః ||౨౩||

స్మశానేష్వాక్రీడా స్మహర పిశాచాః సహచరా
శ్చితాభస్మాలేపః స్తగపి నృకరోటీపరికరః |
అమంగల్యం శీలం తవ భవతు నామైవమఖిలం
తథాడపి స్మర్తృణాం వరద పరమం మంగలమసి ||౨౪||

మనః ప్రత్యక్చిత్తే సవిధమవధాయాత్తమరుతః
ప్రహ్రష్యద్రోమాణః ప్రమదసలిలోత్సంగితదశః |
యదాలోక్యాహ్లాదం హ్రద ఇవ నిమజ్జ్యామృతమయే
దద్యత్యంతస్తత్త్వం క్రిమపి యమినస్తత్కిల భవాన్ ||౨౫||

త్వమర్కస్త్వం సోమస్త్వమసి పవనస్త్వం హుతవహ
స్త్వమాపస్త్వం వ్యోమ త్వము ధరణిరాత్మా త్వమితి చ |
పరిచ్ఛిన్నామేవం త్వయిపరిణతా బిభ్రతు గిరం
న విద్మస్తత్తత్వం వయమిహ తు యత్త్వం న భవసి ||౨౬||

త్రయీం తిస్త్రో వృత్తీస్త్రిభువనమథో త్రీనపి సురా
నకారాద్యైర్వర్ణై స్త్రిభిరభిదధత్తీర్ణ వికృతిః |
తురీయం తే ధామ ధ్వనిభిరవరున్ధానమణుభిః
సమస్తం వ్యస్తం త్వాం శరణద గృణాత్యోమితి పదమ్ ||౨౭||

భవః శర్వో రుద్రః పశుపతిరథోగ్రః సహమహాం
స్తథాం భీమశానావితి యదభిధానాష్టకమిదమ్ |
అముష్మిన్ప్రత్యేకం ప్రవితరతి దేవ శ్రుతిరపి
ప్రియాయాస్మై ధామ్నే ప్రణిహితనమస్యోడస్మి భవతే ||౨౮||

నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవదవిష్ఠాయ చ నమో
నమః క్షోదిష్ఠాయ స్మరహర మహిష్ఠాయ చ నమః |
నమోవర్షిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠా చ నమః
నమః సర్వస్మై తే తదిదమితిశర్వాయ చ నమః ||౨౯||

బహలరజసే విశ్వోత్పత్తౌ భవాయ నమో నమః
ప్రబలతమసే తత్సంహారే హరాయ నమో నమః |
జనసుఖకృతే సత్త్వోద్రిక్తౌ మృడాయ నమో నమః
ప్రమహసి పదే నిస్త్రైగుణ్యే శివాయ నమో నమః ||౩౦||

కృశపరిణతి చేతః క్లేశవశ్యం క్వ చేదం
క్వ చ తవ గుణసీమోల్లంధినీ శశ్వద్రద్ధిః
ఇతి చకితమమన్దీకృత్య మాం భక్తిరాధాద్
వరద చరణయోస్తే వాక్య-పుష్పోపహారమ్ ||౩౧||

అసితగిరిసమంస్యాత్ కజ్జలం సింధుపాత్రే
సురతరువరశాఖా లేఖినీ పత్రముర్వి |
లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం
తదపి తవ గుణానా మీశ పారం న యాతి ||౩౨||

అసురసురమునీన్ద్రైరర్చితస్యేన్దుమౌలే
ర్గ్రథితగుణమహిమ్నో నిర్గుణస్యేశ్వరస్య |
సకలగణవరిష్ఠః పుష్పదన్తాభిధానో
రుచిరమలధువృత్తైః స్తోత్రమేతచ్చకార ||౩౩||

అహరహరనవద్యం ధూర్జటేః స్తోత్రమేతత్
పఠతి పరమభక్త్యా శుద్ధచిత్తః పుమాన్యః |
స భవతి శివలోకే రుద్రతుల్యస్తథాడత్ర
ప్రచురతరధనాయుః పుత్రవాన్కీర్తిమాంశ్చ ||౩౪||

మహేశాన్నాపరో దేవో మహిమ్నో నాపరా స్తుతిః |
అఘోరాన్నాపరో మంత్రో నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ ||౩౫||

దీక్షా దానం తపస్తీర్థం జ్ఞానం యాగాదికాః క్రియాః |
మహిమ్నస్తవపాఠస్య కలాం నార్హన్తి షోడశీమ్ ||౩౬||

కుసుమదశననామా సర్వగన్ధర్వరాజః
శిశుశశిధరమౌలేర్దేవ దేవస్య దాసః |
స ఖలు నిజమహిమ్నో భ్రష్ట ఏవాస్య రోషాత్
స్తవనమిదమకార్షీద్ దివ్యదివ్యం మహిమ్నః ||౩౭||

సురవరమునిపూజ్యం స్వర్గమోక్షైకహేతుం
పఠతి యది మనుష్యః ప్రాంజలిర్నాన్యచేతాః |
వ్రజతి శివసమీపం కిన్నరైః స్తూయమానః
స్తవనమిదమమోఘం పుష్పదన్తప్రణీతమ్ ||౩౮||

ఆసమాప్తమిదం స్తోత్రం పుణ్యం గంధర్వభాషితమ్ |
అనౌపమ్యం మనోహారిశివమీశ్వరవర్ణనమ్ ||౩౯||

ఇత్యేషా వాడమయీ పూజా శ్రీమచ్ఛంకరపాదయోః |
అర్పితా తేన దేవేశః ప్రీయతాం మే సదాశివః ||౪౦||

తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశోసి మహేశ్వర |
యాదృశోసి మహాదేవ తాద్శాయ నమో నమః ||౪౧||

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః |
సర్వపాపవినిర్ముక్తః శివలోకే మహీయతే ||౪౨||

శ్రీ పుష్పదంతముఖపంకజనిర్గతేన
స్తోత్రేంణ కిల్బిహరేణ హరప్రియేణ |
కంఠస్థితేన పఠితేన సమాహితేన
సుప్రీణితో భవతి భూతపతిర్మహేశః ||౪౩||

ఇతి శ్రీ శివమహిమ్న స్తోత్రమ్

Thursday, April 15, 2010

శ్రీ ఆంజనేయ స్తుతిగోష్పదీకృత వారాశిం,మశకీకృత రాక్షసమ్.
రామాయణ మహామాలా,రత్నం వందే నిలాత్మజమ్.

అంజనా నందనం వీరం జానకి శోక నాశనం ,
కపీశ మక్ష హన్తారం , వందే లంకా భయన్గరమ్

మనో జవం , మారుత తుల్య వేగం జితేంద్రియం బుద్ధి మాతం వారిష్టం ,
వాతాత్మజం వానర యుధ ముఖ్యం, శ్రీ రామ దూతం శిరసా నమామి

ఆంజనేయ మతిఁపాటలాననం , కాంచనాద్రికమనీయ విగ్రహం ,
పారిజాత తరు మూల వాసినం , భావయామి పవమాన వన్దనం.

యత్ర యత్ర రఘునాధ కీర్తనమ్,తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్.
బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనమ్,మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్.

బుధిర్బలమ్ యశో ధైర్యం నిర్భయత్వం ఆరోగత
అజాడ్యం వాక్ పటుత్వంచ హనుమత్ స్మరణాత్ భవేత్

-:::::::::ఇతిశమ్:::::::::-

శ్రీ హనుమత్ ద్వాదశ నామాలు
హనుమనంజనా సూనుః వాయుపుత్రో మహా బలః
రామేష్ట : ఫల్గుణ సఖః - పింగాక్షోమిత విక్రమః
ఉదధి క్రమణశ్చైవ - సీతా శోక వినాశకః
లక్ష్మణ ప్రాణ దాతా చ - దశగ్రీవస్య దర్పః ||
ద్వాదశైతాని నామాని -కపింద్రస్య మహాత్మన :
స్వాపకాలే పఠేన్నిత్యం యాత్రా కాలే విశేషత :
తస్య మృత్యు భయం నాస్తి - సర్వత్ర విజయీ భవేత్ ||

-:::::::ఇతిశమ్::::::::-

శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం
 వైశాఖేమాసి కృష్ణాయాం దశమ్యాం మందవాసరే,
పూర్వాభాద్రాప్రభూతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే

కరుణారసపూర్ణాయ ఫలాపూపప్రియాయ చ,
మాణిక్యహారకంఠాయ మంగళం శ్రీహనూమతే

సువర్చలాకళత్రాయ చతుర్భుజధరాయ చ,
ఉష్ట్రారూఢాయ వీరాయ మంగళం శ్రీహనూమతే

దివ్యమంగళదేహాయ పీతాంబరధరాయ చ,
తప్త కాంచన వర్ణాయ మంగళం శ్రీహనూమతే

భక్తరక్షణ శీలాయ జానకీ శోక హారిణే,
సృష్టికారణ భూతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే

రంభావనవిహారాయ గంధమాదవ వాసినే,
సర్వలోకైక నాథాయ మంగళం శ్రీహనూమతే

పంచాననాయ భీమాయ కాలనేమి హరాయ చ,
కౌండిన్యగోత్ర జాతాయ మంగళం శ్రీహనూమతే

కేసరీ పుత్ర!దివ్యాయ సీతాన్వేష పరాయ చ,
వానరాణాం వరిష్ఠాయ మంగళం శ్రీహనూమతే

ఇతి శ్రీ ఆంజనేయ మంగళాష్టకం

::::::::::శ్రీ హనుమదష్టకం:::::::::

 వీక్ష్యే కదా౭హం తరుణార్క సన్నిభమ్
దయామృతా ర్ద్రారుణ పంకజేక్షణం ।
ముఖం కపీంద్రస్య మృదుస్మితాంచితం
చిద్రత్నాంచిత గండలోజ్వలం ॥

కదా౭హ మారా దుపయాంత మద్భుత,
ప్రభావ మీశం జగతాం కపిప్రభుమ్।
సమీక్ష్య వేగాదభిగమ్య సంస్తువన్‌
జగామ సద్వాన్‌ ప్రపతన్ పదాబ్జయోః ॥

కదా౭ఞ్జనాసూను పదాంబుజ ద్వయం
కఠోర సంసార భయ ప్రశామకమ్ ।
కరద్వయేన ప్రతిగృహ్య సాదరో
మదీయ మూర్థాన మలంకరోమ్యహమ్ ॥

కదా లుఠంతం స్వపదాబ్జయోర్ ముదా
హఠాత్ సముత్థాప్య హరీంద్రనాయకః।
మదీయ మూర్ధ్ని స్వకరాంబుజం శుభమ్
నిధాయ "మా భీ" రితి వీక్ష్యతే విభుః ॥

ప్రదీప్త కార్తస్వర శైలాభ భాస్వరమ్
ప్రభూత రక్షో గణదర్ప శిక్షకమ్ ।
వపుః కదా౭౭లింగ్య వరప్రదం సతాం
సువర్చలేశస్య సుఖీ భవా మ్యహమ్ ॥

ధన్యా: వాచః కపివర గుణస్తోత్ర పూతా కవీనాం
ధన్యో జంతు ర్జగతి హనుమత్పాదపూజా ప్రవీణ: ।
ధన్యా వాసా స్సతత హనుమత్పాద ముద్రాభిరామా
ధన్యం లోకే కపికుల మభూ దాంజనేయావతారాత్‌ ॥

జంతూనా మతిదుర్లభం మనుజతా తత్రాపి భూదేవతా
బ్రహ్మణ్యేపి చ వేదశాస్త్ర విషయా: ప్రజ్ఞాతతో దుర్లభా: ।
తత్రాప్యుత్తమ దేవతా విషయినీ భక్తిర్ భవోద్భేదినీ
దుర్లభ్యా సుతరాం తథాపి హనుమత్పాదారవిందే రతిః ॥

అహం హనూమత్పదవాచ్చ దైవమ్
భజామి సానంద మనోవిహంగమ్
తదన్య దైవం న కదా౭పి దైవమ్
బ్రహ్మాది భూయో౭పి న ఫాలనేత్రమ్ ।

యశ్చాష్టక మిదం పుణ్యం ప్రాత రుత్థాయ మానవః
పఠే దనన్యయా భక్త్యా సర్వాన్ కామా నవాప్నుయాత్‌ || ||

ఇతి శ్రీ హనుమదష్టకమ్ సంపూర్ణం