Sunday, August 16, 2009

శ్రీ గోవిందాష్టకమ్


1)సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశం
గోష్ఠప్రాంగణరింగణలోలమనాయాసం పరమాయాసం
మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారం
క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం

2)మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవ సంత్రాసం
వ్యాదితవక్త్రాలోకితలోకాలోకచతుర్దశలోకాలం
లోకత్రయపురమూలస్తంభం లోకాలోకమనాలోకం
లోకేశం పరమేశం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం

3)త్రైవిష్టపరిపువీరఘ్నం క్షితిభారఘ్నం భవరోగఘ్నం
కైవల్యం నవనీతాహారమనాహారం భువనాహారం
వైమల్యస్ఫుటచేతోవృత్తివిసేషాభాసమనాభాసం
శైవం కేవలశాంతం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం

4)గోపాలం భూలీలావిగ్రహగోపాలం కులగోపాలం
గోపీఖేలనగోవర్ధనధృతిలీలాలాలితగోపాలం
గోభిర్నిగదిత గోవిందస్ఫుటనామానం బహునామానం
గోపీగోచరదూరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం

5)గోపీమండలగోష్ఠీభేదం భేదావస్థమభేదాభం
శశ్వద్గోఖురనిర్ధూతోత్కృతధూలీధూసరసౌభాగ్యం
శ్రద్ధాభక్తిగృహీతానందమచింత్యం చింతిత సద్భావం
చింతామణిమహిమానం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం

6)స్నానవ్యాకులయోషిద్వస్త్రముపాదాయాగముపారూఢం
వ్యాదిత్సంతీరథ దిగ్వస్త్రా దాతుముపాకర్షంతం తాః
నిర్ధూతద్వయశోకవిమోహం బుద్ధం బుద్ధేరంతస్స్థం
సత్తామాత్రశరీరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం

7)కాంతం కారణకారణమాదిమనాదిం కాలమనాభాసం
కాలిందీగతకాలియశిరసి ముహుర్నృత్యంతం సునృత్యంతం
కాలం కాలకలాతీతం కలితాశేషం కలిదోషఘ్నం
కాలత్రయగతిహేతుం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం

8)వృందావనభువి వృందారకగణవృందారాధ్యం వందేహం
కుందాభామలమందస్మేరసుధానందం సుహృదానందం
వంద్యాశేషమహామునిమానసవంధ్యానందపదద్వంద్వం
వంద్యాశేషగుణాబ్ధిం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం

9)గోవిందాష్టకమేతదధీతే గోవిందార్పితచేతా యో
గోవిందాత్చ్యుత మాధవ విష్ణో గోకులనాయక కృష్ణేతి
గోవిందాంఘ్రిసరో జధ్యానసుధాజలధౌతసమస్తాఘో
గోవిందం పరమానందామృతమంతస్స్థం స సమభ్యేతి

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత శ్రీ గోవిందాష్టకమ్ సమాప్తం

Sree gOviMdaashTakamSree gOviMdaashTakam^

1)satyaM jnaanamanaMtaM nityamanaakaaSaM paramaakaaSaM
gOshThapraaMgaNariMgaNalOlamanaayaasaM paramaayaasaM
maayaakalpitanaanaakaaramanaakaaraM bhuvanaakaaraM
kshmaamaanaathamanaathaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

2)mRtsnaamatseehEti yaSOdaataaDanaSaiSava saMtraasaM
vyaaditavaktraalOkitalOkaalOkachaturdaSalOkaalaM
lOkatrayapuramoolastaMbhaM lOkaalOkamanaalOkaM
lOkESaM paramESaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

3)traivishTaparipuveeraghnaM kshitibhaaraghnaM bhavarOgaghnaM
kaivalyaM navaneetaahaaramanaahaaraM bhuvanaahaaraM
vaimalyasphuTachEtOvRttivisEshaabhaasamanaabhaasaM
SaivaM kEvalaSaaMtaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

4)gOpaalaM bhooleelaavigrahagOpaalaM kulagOpaalaM
gOpeekhElanagOvardhanadhRtileelaalaalitagOpaalaM
gObhirnigadita gOviMdasphuTanaamaanaM bahunaamaanaM
gOpeegOcharadooraM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

5)gOpeemaMDalagOshTheebhEdaM bhEdaavasthamabhEdaabhaM
SaSvadgOkhuranirdhootOtkRtadhooleedhoosarasaubhaagyaM
SraddhaabhaktigRheetaanaMdamachiMtyaM chiMtita sadbhaavaM
chiMtaamaNimahimaanaM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

6)snaanavyaakulayOshidvastramupaadaayaagamupaarooDhaM
vyaaditsaMteeratha digvastraa daatumupaakarshaMtaM taa@h
nirdhootadvayaSOkavimOhaM buddhaM buddhEraMtassthaM
sattaamaatraSareeraM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

7)kaaMtaM kaaraNakaaraNamaadimanaadiM kaalamanaabhaasaM
kaaliMdeegatakaaliyaSirasi muhurnRtyaMtaM sunRtyaMtaM
kaalaM kaalakalaateetaM kalitaaSEshaM kalidOshaghnaM
kaalatrayagatihEtuM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

8)vRMdaavanabhuvi vRMdaarakagaNavRMdaaraadhyaM vaMdEhaM
kuMdaabhaamalamaMdasmErasudhaanaMdaM suhRdaanaMdaM
vaMdyaaSEshamahaamunimaanasavaMdhyaanaMdapadadvaMdvaM
vaMdyaaSEshaguNaabdhiM praNamata gOviMdaM paramaanaMdaM

9)gOviMdaashTakamEtadadheetE gOviMdaarpitachEtaa yO
gOviMdaatchyuta maadhava vishNO gOkulanaayaka kRshNEti
gOviMdaaMghrisarO jadhyaanasudhaajaladhautasamastaaghO
gOviMdaM paramaanaMdaamRtamaMtassthaM sa samabhyEti

iti Sree SaMkaraachaarya virachita SreegOviMdaashTakam^ samaaptaM

Thursday, August 13, 2009

అచ్యుతాష్టకం
1::అచ్యుతం కేశవం రామ నారాయణం కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ 
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే

2::అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం మాధవం శ్రీధరం రాధికాజ్రాధితమ్ 
ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం దేవకీనందనం నందజం సందధే 

3::విష్ణవే జిష్ణవే శంఖినే చక్రిణే రుక్మిణీరాగిణే జానకీజానయే 
వల్లవీవల్లభాయాజ్ర్చితాయాత్మనే కంసవిధ్వంసినే వంశినే తే నమః 

4::కృష్ణ గోవింద హే రామ నారాయణ శ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే 
అచ్యుతానంత హే మాధవాధోక్షజ ద్వారకానాయక ద్రౌపదీరక్షక 

5::రాక్షసక్షోభితః సీతయా శోభితో దండకారణ్యభూపుణ్యతాకారణమ్ 
లక్ష్మణేనాన్వితో వానరైస్సేవితోజ్గస్త్యసంపూజితో రాఘవః పాతు మామ్

6::ధేనుకారిష్టహానిష్టకృద్ద్వేషిణాం కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః 
పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో బాలగోపాలకః పాతు మామ్ సర్వదా 

7::విద్యుదుద్యోతవత్ప్రస్ఫురద్వాససం ప్రావృడంభోదవత్ప్రోల్లసద్విగ్రహమ్ 
వన్యయా మాలయా శోభితోరఃస్థలం లోహితాంఘ్రిద్వయం వారిజాక్షం భజే 

8::కుంచితైః కుంతలైర్భ్రాజమానాననం రత్నమౌళిం లసత్కుండలం గండయోః 
హారకేయూరకం కంకణప్రోజ్జ్వలం కింకిణీమంజులం శ్యామలం తం భజే 

9::అచ్యుతస్యాష్టకం యః పఠేదిష్టదం ప్రేమతః ప్రత్యహం పూరుషః సస్పృహమ్ 
వృత్తతస్సుందరం వేద్య విశ్వంభరం తస్య వశ్యో హరిర్జాయతే సత్వరమ్ 

1)achyutaM kESavaM raamanaaraayaNaM
kRshNadaamOdaraM vaasudEvaM hariM
SreedharaM maadhavaM gOpikaavallabhaM
jaanakeenaayakaM raamachaMdraM bhajE

2)achyutaM kESavaM satyabhaamaadhavaM
maadhavaM SreedharaM raadhikaaraadhitaM
iMdiraamaMdiraM chEtasaa suMdaraM
dEvakeenaMdanaM naMdajaM saMdadhE

3)vishNavE jishNavE SaMkhinE chakriNE
rukmiNeeraagiNE jaanakeejaanayE
vallavee vallabhaayaarchitaayaatmanE
kaMsavidhvaMsinE vaMSinE tE nama@h

4)kRshNa gOviMda hE raamanaaraayaNa
SreepatE vaasudEvaajita SreenidhE
achyutaanaMta hE maadhavaadhOkshaja
dvaarakaanaayaka draupadeerakshaka

5)raakshasakshObhita@h seetayaaSObhitO
daMDakaaraNyabhoopuNyataa kaaraNa@h
lakshmanEnaanvitO vaanarai@h sEvitO
gastyasaMpoojitO raaghava@h paatu maaM

6)dhEnukaarishTakaanishTakRddvEshiNaaM
kESihaa kaMsahRdvaMSikaavaadaka@h
pootanaakOpaka@h soorajaakhElanO
baalagOpaalaka@h paatu maaM sarvadaa

7)vidyududyOtavat^ prasphuradvaasasaM
praavRDaMbhOdavat^ prOllasadvigrahaM
vanyayaa maalayaa SObhitOrasthalaM
lOhitaaMghridvayaM vaarijaakshaM bhajE

8)kuMchitai@h kuMtalairbraajamaanaananaM
ratnamauliM lasatkuMDalaM gaMDayO@h
haarakEyoorakaM kaMkaNaprOjjvalaM
kiMkiNeemaMjulaM SyaamalaM taM bhajE

9)achyutasyaashTakaM ya@h paThEdishTadaM
prEmata@h pratyahaM poorusha@h saspRhaM
vRttata@h suMdaraM kartRviSvaMbharaM
tasya vaSyO harirjaayatE satvaraM

<::: iti SreeachyutaashTakaM saMpoorNaM :::>

:: శ్రీ అచ్యుతాష్టకము ::


1)అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం
కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే


2)అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవం
మాధవం శ్రీధరం రాధికారాధితం
ఇందిరామందిరం చేతసా సుందరం
దేవకీనందనం నందజం సందధే


3)విష్ణవే జిష్ణవే శంఖినే చక్రిణే
రుక్మిణీరాగిణే జానకీజానయే
వల్లవీ వల్లభాయార్చితాయాత్మనే
కంసవిధ్వంసినే వంశినే తే నమః


4)కృష్ణ గోవింద హే రామనారాయణ
శ్రీపతే వాసుదేవాజిత శ్రీనిధే
అచ్యుతానంత హే మాధవాధోక్షజ
ద్వారకానాయక ద్రౌపదీరక్షక


5)రాక్షసక్షోభితః సీతయాశోభితో
దండకారణ్యభూపుణ్యతా కారణః
లక్ష్మనేనాన్వితో వానరైః సేవితో
గస్త్యసంపూజితో రాఘవః పాతు మాం

6)ధేనుకారిష్టకానిష్టకృద్ద్వేషిణాం
కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః
పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో
బాలగోపాలకః పాతు మాం సర్వదా


7)విద్యుదుద్యోతవత్ ప్రస్ఫురద్వాససం
ప్రావృడంభోదవత్ ప్రోల్లసద్విగ్రహం
వన్యయా మాలయా శోభితోరస్థలం
లోహితాంఘ్రిద్వయం వారిజాక్షం భజే


8)కుంచితైః కుంతలైర్బ్రాజమానాననం
రత్నమౌలిం లసత్కుండలం గండయోః
హారకేయూరకం కంకణప్రోజ్జ్వలం
కింకిణీమంజులం శ్యామలం తం భజే

9)అచ్యుతస్యాష్టకం యః పఠేదిష్టదం
ప్రేమతః ప్రత్యహం పూరుషః సస్పృహం
వృత్తతః సుందరం కర్తృవిశ్వంభరం
తస్య వశ్యో హరిర్జాయతే సత్వరం


::: ఇతి శ్రీఅచ్యుతాష్టకం సంపూర్ణం :::
>

::: గోవింద నామాలు :::
ఏడుకొండలవాడ వేంకటరమణ
గోవిదా...గోవిందా....2

1)శ్రీనివాస గోవిందా
శ్రీ వెంకటేశా గోవిందా 2
భక్త వత్సల గోవిందా
భాగవతా ప్రియ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


2)నిత్య నిర్మల గోవిందా
నీలమేఘ శ్యామ గోవిందా
పురాణ పురుషా గోవిందా
పుండరీకాక్ష గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2

3)నంద నందనా గోవిందా
నవనీత చోరా గోవిందా
పశుపాలక శ్రీ గోవిందా
పాప విమోచన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


4)దుష్ట సంహార గోవిందా
దురిత నివారణ గోవిందా
శిష్ట పరిపాలక గోవిందా
కష్ట నివారణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


5)వజ్ర మకుటధర గోవిందా
వరాహ మూర్తీ గోవిందా
గోపీజన లోల గోవిందా
గోవర్ధనోద్ధార గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


6)దశరధ నందన గోవిందా
దశముఖ మర్ధన గోవిందా
పక్షి వాహనా గోవిందా
పాండవ ప్రియనే గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


7)మత్శ్త్య కూర్మ గోవిందా
మధుసూధన హరి గోవిందా
వరాహ న్రుసింహ గోవిందా
వామన మూర్తి గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


8)సీతా నాయక గోవిందా
శ్రితజనపాలన గోవిందా
దానవ వీర గోవిందా
ధర్మ రక్షణ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

9)అనాథ రక్షక గోవిందా
ఆపధ్భాందవ గోవిందా
ఆశ్రిత రక్షక గోవిందా
కరుణా సాగర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


10)బలరామానిజ గోవిందా
బుద్ధ కలికి గోవిందా
వేణు గాన ప్రియ గోవింద
వేంకట రమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


11)కరుణసాగర గోవిందా
శరణాగత విధే గోవిందా
కమల దళాక్షా గోవిందా
కామిత ఫలదాత గోవిందా
పాప వినాశక గోవిందా
పాహి మురారే గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


12)శ్రీముద్రాంకిత గోవిందా
శ్రీవత్సాంకిత గోవిందా
ధరణీ నాయక గోవిందా
దినకర తేజా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


13)పద్మావతీ ప్రియ గోవిందా
ప్రసన్న మూర్తే గోవిందా
అభయ హస్తా గోవిందా
మత్స్సవతార గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

14)శంఖ చక్రధర గోవిందా
శ్రాంగ గదాధర గోవిందా
విరాజ తీర్థ గోవిందా
విరోధి మర్ధన గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2


15)సహస్ర నామ గోవిందా
సరసిజ నయన గోవిందా
లక్ష్మీ వల్లభ గోవిందా
లక్ష్మణాగ్రజ గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

16)కస్తూరి తిలక గోవిందా
కనకపీతాంభర గోవిందా
గరుడ వాహన గోవిందా
గానలోల గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

17)వానర సేవిత గోవిందా
వారథి బంధన గోవిందా
ఏకస్వరూప గోవిందా
సప్తగిరీశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

18)రామ క్రిష్ణా గోవిందా
రఘుకుల నందన గోవిందా
ప్రత్యక్ష దేవ గోవిందా
పరమ దయాకర గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

19)వజ్ర కవచధర గోవిందా
వైభవమూర్తీ గోవిందా
రత్నకిరీట గోవిందా
వసుదేవసుతా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

20)బిల్వపత్రార్చిత గోవిందా
భిక్షుక సంస్తుత గోవిందా
స్త్రీ పుం రూపా గోవిందా
శివకేశవ మూర్తి గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2

21)బ్రహ్మానంద రూపా గోవిందా
భక్త తారకా గోవిందా
నిత్య కళ్యాణ గోవిందా
నీరజ నాభా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

22)ఆనంద రూపా గోవిందా
అధ్యంత రహిత గోవిందా
ఇహపర దాయక గోవింద
ఇపరాజ రక్షక గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

23)శేష సాయి గోవిందా
శేషాద్రి నిలయ గోవిందా
శ్రీ శ్రీనివాసా గోవిందా
శ్రీ వేంకటేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

24)హతి రామ ప్రియ గోవిందా
హరి సర్వోత్తమ గోవిందా
జనార్ధన మూర్తి గోవిందా
జగత్ సాక్షి రూపా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా 2


25)అభిషేక ప్రియ గోవిందా
అభన్నిరాసాద గోవిందా
నిత్య శుభాత గోవిందా
నిఖిల లోకేశా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

26)పద్మ దలక్ష గోవిందా
పద్మనాభా గోవిందా
తిరుమల నివాసా గోవిదా
తులసీ వనమాల గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
గోవిందా హరి గోవిందా
వేంకటరమణా గోవిందా
2

Tuesday, August 11, 2009

శ్రీ మహర్షికౄత శ్రీమన్నారాయణ స్తుతి
నమ: కౄష్ణాయ హరయే పరమస్మై బ్రహ్మ రూపిణే
నమో భగవతే తస్మై విష్ణవే పరమాత్మనే!!

సర్వభూత శరణ్యాయ సర్వ జ్ణ్జాయ నమోనమ:
వాసుదేవాయ భక్తానాం సర్వకామ ప్రదాయినే!!

నమ: పంకజ నేత్రాయ జగత్ధాత్రే చ్యుతాయచ
హౄషికేశాయ సర్వాయ నమ: కమలమాలినే!!

అనంత నాగ ప్రర్యంకే సహస్ర ఫణ శోభితే
దీప్యమానే మలే దివ్యే సహస్రార్కసమప్రభే!!

యోగ నిద్రాముపేతాయ తస్మై భగవతే నమ:
యద్రూపం నచ పశ్యంతి సూరయో నచ యోనిన:!!

సందర్భము:

వేంకటాద్రిపై అవతరించిన శ్రీమన్నారాయణుని బ్రహ్మరుద్రుల్ని
స్తుతించిన పిమ్మట మహర్షులు ఇట్లు స్తుతించినారు.


శ్రీకృష్ణా! శ్రీహరీ! నమస్కారము. పరబ్రహ్మ స్వరూపా!

షడ్గుణపూర్ణుడా! పరమాత్మా! విష్ణుదేవా! విశ్వవ్యాపీ!

నీకు నమస్కారము. సర్వ ప్రాణులను రక్షించువాడా!

శరణు పొంద దగిన వాడా! సమస్తము తెలిసినవాడా!

వసుదేవుని పుత్రములు గలవాడా! అభీష్టముల నొసంగువాడా!

సమస్కారము. పద్మ పత్రముల వంటి నేత్రములు గలవాడా!

జగదాధారా! అచ్యుతా! నాశరహితా! ఇంద్రియములను నియమించువాడా!

విశ్వమంతటా వ్యాపించు వాడా! పద్మముల మాలలను ధరించిన దేవా!నీకు నమస్కారము.

వేయి పడగలచే ప్రకాశించుచు,స్వచ్చముగా ప్రకాశించుచు,

వేయిమంది సూర్యుల కాంతితో సమానమగు కాంతి గలిగిన శేషపానుపుపై

యోగనిద్రను జెందియున్న జ్ణ్జాన శక్త్యాది కల్యాణ గుణములు గలవానికి నమస్కారాము.

యోగనిద్రలో నున్న నీ రూపమును పండితులు యోగులు కూడా చూడజాలరు.

శ్రీ విష్ణు సహాస్రనామ స్తోత్రం

>:: పూర్వభాగము ::
శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే

యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతం
విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే

వ్యాసం వసిష్ఠనప్తారం శక్తేః పౌత్రమకల్మషం
పరాశరాత్మజం వందే శుకతాతం తపోనిధిం

వ్యాసాయ విష్ణురూపాయ వ్యాసరూపాయ విష్ణవే
నమో వై బ్రహ్మనిధయే వాసిష్ఠాయ నమో నమః

అవికారాయ శుద్ధాయ నిత్యాయపరమాత్మనే
సదైక రూప రూపాయ విష్ణవే సర్వజిష్ణవే

యస్య స్మరణమాత్రేణ జన్మసంసారబంధనాత్
విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే

! ఓం నమో విష్ణవే ప్రభవిష్ణవే !

::: శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ :::

శ్రుత్వా ధర్మా నశేషేణ పావనాని చ సర్వశః
యుధిష్ఠిరః శాంతనవం పునరేవాభ్యభాషత

::: యుధిష్టిర ఉవాచ :::

కిమేకం దైవతం లోకే కిం వా ప్యేకం పరాయణం
స్తువంతః కం క మర్చంతః ప్రాప్నుయుః మానవాశ్శుభం

కో ధర్మ స్సర్వధర్మాణాం భవతః పరమో మతః
కిం జపన్ ముచ్యతే జంతుర్జన్మ సంసారబంధనాత్

::: శ్రీ భీష్మ ఉవాచ :::

జగత్ప్రభుం దేవదేవం అనంతం పురుషోత్తమం
స్తువన్నా మసహస్రేణ పురుషస్సతతోత్థితః

తమేవ చార్చయన్నిత్యం భక్త్యా పురుషమవ్యయం
ధ్యాయన్ స్తువన్ నమస్యంశ్చ యజమానస్తమేవ చ

అనాది నిధనం విష్ణుం సర్వలోక మహేశ్వరం
లోకాధ్యక్షం స్తువన్నిత్యం సర్వదుఃఖాతిగో భవేత్

బ్రహ్మణ్యం సర్వధర్మజ్ఞం లోకానాం కీర్తివర్ధనం
లోకనాథం మహద్భూతం సర్వభూతభవోద్భవం

ఏష మే సర్వధర్మాణాం ధర్మోధికతమో మతః
యద్భక్త్యా పుణ్డరీకాక్షం స్తవైరర్చే న్నర స్సదా

పరమం యో మహత్తేజః పరమం యో మహత్తపః
పరమం యో మహద్బ్రహ్మ పరమం యః పరాయణం

పవిత్రాణాం పవిత్రం యో మంగళానాం చ మంగళం
దైవతం దేవతానాం చ భూతానాం యో వ్యయఃపితా

యత స్సర్వాణి భూతాని భవంత్యాది యుగాగమే
యస్మింశ్చ ప్రళయం యాంతి పునరేవ యుగక్షయే

తస్య లోక ప్రధానస్య జగన్నాథస్య భూపతే
విష్ణో ర్నామసహస్రం మే శృణు పాపభయాపహం

యాని నామాని గౌణాని విఖ్యాతాని మహాత్మనః
ఋషిభిః పరిగీతాని తాని వక్ష్యామి భూతయే

ఋషిర్నామ్నాం సహస్రస్య వేదవ్యాసో మహామునిః
చందో నుష్టుప్ తథా దేవో భగవాన్ దేవకీసుతః

అమృతాం శూద్భవో బీజం శక్తిర్దేవకి నందనః
త్రిసామా హృదయం తస్య శాంత్యర్థే వినియుజ్యతే

విష్ణుజిష్ణుం మహా విష్ణుం ప్రభవిష్ణుం మహేశ్వరం
అనేక రూపదైత్యాంతం నమామి పురుషోత్తమం

:: పూర్వన్యాసః ::

అస్య శ్రీ విష్ణోః దివ్య సహస్రనామ స్తోత్ర మహామంత్రస్య, శ్రీ వేదవ్యాసో భగవాన్ ఋషిః, అనుష్టుప్ఛంధః, శ్రీ మహావిష్ణుః పరమాత్మా శ్రీమన్నారాయణో దేవతా, అమృతాంశూద్భవో భానురితి భీజం, దేవకీ నందన స్రష్టేతి శక్తిః, ఉద్భవః క్షోభణోదేవ ఇతి పరమోమంత్రః, శంఖభృన్నందకీ చక్రీతి కీలకం, శారంగ ధన్వా గదాధర ఇత్యస్త్రం, రధాంగపాణి రక్షోభ్య ఇతినేత్రం, త్రిసామా సామగస్సామేతి కవచం, ఆనందం పరబ్రహ్మేతి యోనిః, ఋతుస్సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్భందః, శ్రీ విశ్వరూప ఇతి ధ్యానం,
శ్రీ మహావిష్ణు (కైంకర్యరూపే) ప్రీత్యర్ధే శ్రీ సహస్రనామ స్తోత్రజపే వినియోగః

:: కరన్యాసః ::

విశ్వం విష్ణుర్వషట్కార ఇత్యంగుష్టాభ్యాం నమః
అమౄతాంశూద్భవోభానురితి తర్జనీభాం నమః

బ్రాహ్మణ్యో బ్రహ్మకృత్ బ్రహ్మేతి మధ్యమాభ్యాం నమః
సువర్ణబిందు రక్ష్యోభ్య ఇతి అనామికాభ్యాం నమః

నిమిషో ௨నిమిషః స్రగ్వీతి కనిష్టి కాభ్యాం నమః
రధాంగపాణి రక్షోభ్య ఇతి కరతలక.ర పృష్టాభ్యాం నమః

:: అంగన్యాసః ::

స్వరతస్సుముఖస్సూక్ష్మం ఇతిజ్ఞానాయ హృదయాయ నమః
సహస్రమూర్తిః విశ్వాత్మా ఇతి ఐశ్వర్యానీయ శిరసే స్వాహా

సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వా ఇతిశక్యై శిఖాయై వషట్
త్రిసామాసామగస్సమేతి బలాయ కవచాయహుం

రధాంగపాణి రక్షోభ్య ఇతి నేత్రాభ్యాం వౌషట్
శార్‌జ్గధన్వాగదాధర ఇతి వీర్యాయ అస్త్రాయఫట్

(ఋతుస్సుదర్శనః కాల ఇతి దిగ్బంధః )

::: ధ్యానం :::

క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానాం
మాలా క్లుప్తా సనస్ధః స్ఫటికమణి నిభైః, మౌక్తికైర్మండితాంగః

శుభ్రై రభ్రై రదభ్రైః రుపరి విచరితైర్ముక్త పీయూష వర్షైః
ఆనందీ నః పునీయా దరినళిన గదా శంఖపాణిః ముకుందః

భూఃపాదౌ యస్యనాభిః వియదసురనిలః చంద్రసూర్యౌచనేత్రే
కర్ణావాసాశ్శిరోద్యౌః ముఖమపి దహనో యస్యవాస్తేయమబ్ధిః

అంతస్థం యస్యవిశ్వం సురనర ఖగగో భోగి గంధర్వ దైత్యైః
చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువనవపుషం విష్ణుమీశం నమామి

( ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ )

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం

లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుంభవభయహరం సర్వలోకైక నాధం

మేఘశ్యామం పీతకౌసేయవాసం శ్రీవత్సాంకంకౌస్ధుభోద్భాసితాంగం
పుణ్యోపేతం పుణ్డరీకాయతాక్షం విష్ణుం వందే సర్వలోకైకనాధం

సశంఖ చక్రం సకిరీటకుణ్డలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం
సహారవక్షస్ధల శోభి కౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజం

( స్తోత్రము ) హరిః ఓం

విశ్వం విష్ణు ర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః
భూతకృత్ భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః

పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతిః
అవ్యయః పురుష స్సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞోక్షర ఏవ చ

యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధానపురుషేశ్వరః
నారసింహవపు శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః

సర్వశ్శర్వ శ్శివ స్ధాణుః భూతాది ర్నిధి రవ్యయః
సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః

స్వయంభూశ్శంభు రాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః
అనాది నిధనో ధాతా విధాతా ధారురుత్తమః

అప్రమేయా హృషీకేశః పద్మనాభో మరప్రభుః
విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్ధవిష్ఠః స్ధవిరో ధ్రువః

అగ్రాహ్యాః శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః
ప్రభూత స్త్రికకుద్ధామ పవిత్రం మంగళం పరం

ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః

ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః
అనుత్తమో దురాధర్షః కృతజ్ఞః కృతిరాత్మవాన్

సురేశ శ్శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః
అహ స్సవంత్సరో వ్యాళః ప్రత్యయ స్సర్వదర్శనః

అజ స్సర్వేశ్వర స్సిద్ధః సిద్ధి స్సర్వాది రచ్యుతః
వృషాకపి రమేయాత్మా సర్వయోగ వినిస్సృతః

వసు ర్వసుమనా స్సత్యః సమాత్మా సమ్మిత స్సమః
అమోఘః పుణ్డరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః

రుద్రో బహుశిరా బభ్రుః విశ్వయోని శ్శుచిశ్రవాః
అమృత శ్శాశ్వతః స్ధాణుః వరారోహో మహాతపాః

సర్వగ స్సర్వవిద్భానుః విష్యక్సేనో జనార్దనః
వేదో వేదవిదవ్యంగో వేదాంగో వేదవిత్కవిః

లోకాధ్యక్ష స్సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః
చతురాత్మా చతుర్వ్యూహః చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్భుజః


భ్రాజిష్ణు ర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణు ర్జగదాదిజః
అనఘో విజయోజేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః


ఉపేంద్రో వామనః ప్రాంశుః అమోఘ శ్శుచి రూర్జితః
అతీంద్ర స్సంగ్రహా స్సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః


వేద్యో వైద్య స్సదా యోగీ వీరహా మాధవో మధుః
అతీంద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః

మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః
అనిర్దేశ్యవపు శ్శ్రీమాన్ అమేయాత్మా మహాద్రిధృత్

మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాస స్సతాంగతిః
అనిరుద్ధ స్సురానందో గోవిందో గోవిదాం పతిః

మరీచి ర్దమనో హంసః సువర్ణో భుజగోత్తమః
హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః

అమృత్యు స్సర్వదృక్సింహః సంధాతా సంధిమాన్ స్ధిరః
అజో దుర్మర్షణ శ్శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా

గురు ర్గురుతమో ధామః సత్యస్సత్య పరాక్రమః
నిమిషో నిమిష స్స్రగ్వీ వాచస్పతి రుదారధీః

అగ్రణీర్ద్రామణీ శ్శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణః
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్

ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృత స్సంప్రమర్దనః
అహస్సంవర్తకో వహ్ని రనిలోధరణీధరః

సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వ దౄగ్విశ్వభుగ్విభుః
సత్కర్తా సత్కృతస్సాధుః జహ్నుర్నారాయణో నరః

అసంఖ్యేయో ప్రమేయాత్మా విశిష్ట శ్శిష్టకృచ్ఛుచిః
సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధిద సిద్ధి సాధనః

వృషాహీ వృషభో విష్ణుః వృషపర్వా వృషోదరః
వర్థనో వర్ధమానశ్చ వివిక్త శ్ర్శుతిసాగరః

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేంద్రో వసుదో వసుః
నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః

ఓజస్తేజో ద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః
ఋద్ధఃస్పష్టాక్షరో మంత్రః చంద్రాంశుర్భాస్కరద్యుతిః

అమృతాంశూద్భవో భానుః శశిబిందుస్సురేశ్వరః
ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మ పరాక్రమః

భూతభవ్య భవన్నాథః పవనః పావనో నలః
కామహా కామకృత్కాంతః కామః కామప్రదః ప్రభుః

యుగాదికృద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః
అదృశ్యోవ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజిత్ అనంతజిత్

ఇష్టోవిశిష్ట శ్శిష్టేష్టః శిఖణ్ణీ నహుషో వృషః
క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా విశ్వబాహుర్మహీధరః

అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః
అపాం నిధి రధిష్ఠాన మప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః

స్కందః స్కందధరో ధుర్యోవరదో వాయు వాహనః
వాసుదేవో బృహద్భానుః ఆదిదేవః పురందరః

అశోక స్తారణ స్తారః శూరశ్శౌరి ర్జనేశ్వరః
అనుకూల శ్శతావర్తః పద్మీ పద్మనిభేక్షణః

పద్మనాభోరవిందాక్షః పద్మగర్భశ్శరీరభృత్
మహర్థి ఋద్ధో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః

అతులశ్శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః
సర్వలక్షణ లక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితింజయః

విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్దామోదర స్సహః
మహీధరో మహాభాగో వేగవానమితాశనః

ఉద్భవ క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః
కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః
పరర్థిః పరమస్పష్టః తుష్టః పుష్టశ్శుభేక్షణః

రామో విరామో విర(తో)జో మార్గో నేయో నయోనయః
వీరశ్శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మవిదుత్తమః

వైకుణ్ఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః
హిరణ్యగర్భ శ్శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః

ఋతుస్సుదర్శనః కాలఃపరమేష్ఠీ పరిగ్రహః
ఉగ్రస్సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః

విస్తారః స్ధావర స్ధాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయం
అర్థో నర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః

అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠో భూః ధర్మయూపో మహామఖః
నక్షత్రనేమిర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామస్సమీహనః

యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుస్సత్రం సతాం గతిః
సర్వదర్శీ నివృత్తాత్మా సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమం

సువ్రతస్సుముఖసూక్ష్మః సుఘోష స్సుఖద స్సుహృత్
మనోహరో జితక్రోధో వీరబాహుర్విదారణః

స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్
వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః

ధర్మకృబ్ధర్మకృద్ధర్మీ సదసత్ క్షరమక్షరం
అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుః విధాతా కృతలక్షణః

గభస్తినేమిస్సత్వస్ధః సింహో భూతమహేశ్వరః
ఆదిదేవో మహాదేవో దేవోశో దేవభృద్గురుః

ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః
శరీరభూతభృద్భోక్తా కపీంద్రో భూరిదక్షిణః

సోమపో మృతపస్సోమః పురుజిత్పురుసత్తమః
వినయోజయస్సత్ససంధో దాశార్హ స్సాత్వతాం పతిః

జీవో వినయితా సాక్షీ ముకుందోమిత విక్రమః
అంభోనిధి రనంతాత్మా మహోదధిశయో అంతకః

అజో మహర్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః
ఆనందో నందనో నందః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః

మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞో మేదినీపతిః
త్రిపదస్త్రిదశాధ్యక్షో మహాశృంగకృతాంతకృత్

మహావరాహో గోవిందః సుషేణః కానాకాంగదీ
గుహ్యోగభీరో గహనో గుప్తశ్చక్ర గదాధరః

వేదాస్వ్యాంగో జితఃకృష్ణోదృఢస్సంకర్షణోచ్యుతః
వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహమనాః

భగవాన్ భగహానందీ వనమాలీ హలాయుధః
ఆదిత్యో జ్యోరిరాదిత్యః సహిష్ణుర్గతిసత్తమః

సుధన్వా ఖండపరశుః దారుణో ద్రవిణః ప్రదః
దివిస్పృక్సర్వ దృగ్వ్యాసో వాచస్పతి రయోనిజః

త్రిసామా సామగస్సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్
సన్యాసకృచ్ఛమశ్శాంతో నిష్ఠాశాంతిః పరాయణం

శుభాంగశ్శాంతిదస్స్రష్టా కుముదః కువలేశయః
గోహితో గోపతిర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః

అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాం వరః

శ్రీదశ్శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిశ్శ్రీవిభావనః
శ్రీధరశ్శ్రీకరశ్శ్రేయః శ్రీమాన్ లోకత్రయాశ్రయః

స్వక్ష స్స్వంగ శ్శతానందో నందిర్జ్యోతి ర్గణేశ్వరః
విజితాత్మా విధేయాత్మా సత్కీర్తిశ్ఛిన్న సంశయః

ఉదీర్ణ సర్వ తశ్చక్షు రనీశ శ్శాశ్వతః స్ధిరః
భూశయో భూషణో భూతిః విశోకః శ్శోకనాశనః

అర్చిష్మా నర్చితః కుంభో విశుద్ధాత్మా విశోధనః
అనిరుద్ధో ప్రతిరధః ప్రద్యుమ్నోమితవిక్రమః

కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూర శ్శూరజనేశ్వరః
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః

కామదేవః కామపాలః కామీ కాంతః కృతాగమః
అనిర్దేశ్యవపుః విష్ణుః వీరోనంతో ధనంజయః

బహ్మణ్యోబ్రహ్మకృత్ బ్రహ్మ బ్రహ్మబ్రహ్మ వివర్థనః
బ్రహ్మవిద్బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః

మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః
మహాక్రతు ర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః

స్తవ్యస్తవప్రియ స్తోత్రం స్తుత స్తోతారణప్రియః
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తి రనామయః

మనోజవ స్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః
వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనా హవిః

సద్గతి స్సత్కృతిస్సత్తా సద్భూతి స్సత్పరాయణః
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాస స్సుయామునః

భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసు నిలయో నలః
దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరో థాపరాజితః

విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తిః దీప్తమూర్తి రమూర్తిమాన్
అనేకమూర్తిరవ్యక్తః శతమూర్తి శ్శతాననః

ఏకో నైక స్సవః కః కిం యత్తత్పద మనుత్తమం
లోకబంధు ర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః

సువర్ణ వర్ణో హేమాంగో వరాంగ శ్చందనాంగదీ
వీరహా విషమ శ్శూన్యో ఘృతాశీ రచల శ్చలః

అమానీ మానదో మాన్యో లోకఃస్వామీ త్రిలోకధృత్
సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేథా ధరాధరః

తేజో వృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైక శృంగో గదాగ్రజః

చతుర్మూర్తి శ్చతుర్బాహుః చతుర్వ్యూహః చతుర్గతిః
చతురాత్మా చతుర్భావః చతుర్వేద విదేకపాత్

సమావర్తో నివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుః తంతువర్ధనః
ఇంద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః


ఉద్భవ స్సుందర స్సుందో రత్ననాభ స్సులోచనః
అర్కో వాజసనః శృంగీ జయంతః సర్వవిజ్జయీ

సువర్ణ బిందురక్షోభ్యః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః
మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః

కుముదః కుందరః కుందః పర్జన్యః పావనో నిలః
అమృతాంశోమృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః

సులభ స్సువ్రత స్సిద్ధః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః
న్యగ్రోధోదుంబరో శ్వత్థః చాణూరాంద్ర నిషూదనః

సహస్రార్చి స్సప్తజిహ్వః సప్తైథా స్సప్తవాహనః
అమూర్తి రనఘో చింత్యో భయకృద్భయనాశనః

అణుర్బృహత్కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్
అధృత స్స్వధృత స్య్సాస్థ్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్థనః

భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశ స్సర్వకామదః
ఆశ్రమ శ్శ్రమణః క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దణ్డో దమయితా దమః
అపరాజిత స్సర్వసహో నియంతా నియమో యమః

సత్త్వవాన్ సాత్విక స్సత్యః సత్యధర్మపరాయణః
అభిప్రాయః ప్రియార్హోర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః

విహాయసగతి ర్జ్యోతిః సురుచిర్హుతభుగ్విభుః
రవి ర్విరోచన స్సూర్యః సవితా రవి లోచనః

అనంతో హుతభుగ్భోక్తా సుఖదో నైకదో గ్రజః
అనిర్విణ్ణ స్సదామర్షీ లోకాధిష్ఠాన మద్భుతః

సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః
స్వస్తిద స్స్యస్తికృత్ స్వస్తి స్వస్తిభుక్ స్వస్తి దక్షిణః

అరౌద్రః కుణ్డలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జిత శాసనః
శబ్దాతిగ శ్శబ్దసహః శిశిర శ్శర్వరీకరః

అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాం వరః
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః

ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుస్స్యప్న నాశనః
వీరహా రక్షణ స్సంతో జీవనం పర్యవస్ధితః

అనంతరూపో నంత శ్రీః జితమన్యుర్భయాపహః
చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః

అనాది ర్భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాంగదః
జననో జన జన్మాదిః భీమో భీమపరాక్రమః

ఆధార నిలయో ధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః
ఊర్ధ్వగ స్సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః

ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణభృత్ ప్రాణజీవనః
తత్త్వం తత్త్వ విదేకాత్మా జన్మమృత్యు జరాతిగః

భూర్భువ స్స్యస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాంగో యజ్ఞవాహనః

యజ్ఞభృత్ యజ్ఞకృత్ యజ్ఞీ యజ్ఞభుక్ యజ్ఞసాధనః
యజ్ఞాంతకృత్ యజ్ఞగుహ్యం మన్నమన్నాద ఏవచ

ఆత్మయోని స్స్యయంజాతో వైఖాన స్సామగాయనః
దేవకీ నందన స్స్రష్టా క్షితీశః పాపనాశనః

శంఖభృత్ నందకీ చక్రీ శారంగధన్వా గదాధరః
రథాంగపాణి రక్ష్యోభ్యః సర్వ ప్రహరణాయుధః

::: శ్రీ సర్వప్రహరణాయుధ ఓం నమ ఇతి :::

వనమాలీ గదీ శారంగీ శంఖీ చక్రీ చ నందకీ
శ్రీమన్నారాయణో విష్ణుః వాసుదేవో భిరక్షతు

శ్రీ వాసుదేవోభి రక్షతు ఓం నమ ఇతి

::: ఉత్తర భాగము :::(ఫలశౄతి)

ఇతీదం కీర్తనీయస్య కేశవస్య మహాత్మనః
నామ్నాం సహస్రం దివ్యానాం అశేషేణ ప్రకీర్తితం

య ఇదం శృణుయాత్ నిత్యం యశ్చాపి పరికీర్తయేత్
నాశుభం ప్రాప్నుయాత్కించిత్ సో ముత్రేహచమానవః

వేదాంతగోబ్రాహ్మణస్స్యాత్ క్షత్రియో విజయీ భవేత్
వైశ్యో ధనసమృద్ధః స్యాత్ , శూద్రః స్సుఖ మవాప్నుయాత్

ధర్మార్థీ ప్రాప్నుయాద్ధర్మ మర్థార్థీ చార్ధ మాప్నుయాత్
కామానవాప్నుయాత్ కామీ ప్రజార్థీ చాప్ను యాత్ప్రజాః

భక్తిమాన్య స్సదోత్థాయ శుచిస్తద్గత మానసః
సహస్రం వాసుదేవస్య నామ్నా మేతత్ ప్రకీర్తయేత్

యశః ప్రాప్నోతి విపులం యాతి ప్రాధాన్యమేవచ
అచలాం శ్రియ మాప్నోతి శ్రేయః ప్రాప్నోత్యనుత్తమం

న భయం క్వచి దాప్నోతి వీర్యం తేజశ్చ విందతి
భవ త్యరోగో ద్యుతిమాన్ బలరూప గుణాన్వితః

రోగార్తో ముచ్యతే రోగాత్ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్
భయా న్ముచ్యేత భీతస్తు ముచ్యే తాపన్న ఆపదః

దుర్గాణ్యతితర త్యాశు పురుషః పురుషోత్తమం
స్తువ న్నామసహస్రేణ నిత్యం భక్తి సమన్వితః

వాసుదేవాశ్రయో మర్త్యో వాసుదేవ పరాయణః
సర్వపాప విశుద్ధాత్మా యాతి బ్రహ్మ సనాతనం

న వాసుదేవ భక్తానాం అశుభం విద్యతే క్వచిత్
జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి భయం నైవోపజాయతే

ఇమం స్తవ మధీయానః శ్రద్ధాభక్తి సమన్వితః
యుజ్యే తాత్మ సుఖక్షాంతిః శ్రీ ధృతి స్మృతి కీర్తిభిః

నక్రోధో న చ మాత్సర్యం న లోభో నా శుభామతిః
భవంతి కృత పుణ్యానాం భక్తానాం పురుషోత్తమే

ద్యౌ స్సచంద్రార్కనక్షత్రం ఖం దిశో భూర్మహోదధిః
వాసుదేవస్య వీర్యేణ విధృతాని మహాత్మనః

ససురాసుర గంధర్వం సయక్షోరగ రాక్షసం
జగద్వశే వర్తతేదం కృష్ణస్య సచరాచరం

ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిః సత్త్వం తేజోబలం ధృతిః
వాసుదేవాత్మ కాన్యాహుః క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞ ఏవ చ

సర్వాగమానా మాచారః ప్రథమం పరికల్పితః
ఆచార ప్రభవో ధర్మో ధర్మస్య ప్రభురచ్యుతః

ఋషయః పితరో దేవః మహాభూతాని ధాతవః
జంగమాజంగమం చేదం జగన్నారాయణోద్భవం

యోగో జ్ఞానం తథా సాంఖ్యం విద్యా శ్శిలాది కర్మచ
వేదాః శాస్త్రాణి విజ్ఞానం ఏతత్ సర్వం జనార్దనాత్

ఏకోవిష్ణుః ర్మహద్భూతం పృథగ్భూతా న్యనేకశః
త్రీన్ లోకాన్ వ్యాప్య భూతాత్మా భుంక్తే విశ్వభుగవ్యయః

ఇమం స్తవం భగవతో విష్ణోర్వ్యాసేన కీర్తితం
పఠేద్య ఇచ్ఛేత్ పురుషః శ్రేయః ప్రాప్తుం సుఖానిచ

విశ్వేశ్వర మజం దేవం జగతః ప్రభుమవ్యయం
భజంతి యే పుష్కరాక్షం నతే యాంతి పరాభవం

::: నతే యాంతి పరాభవం ఓం నమ ఇతి :::

::: అర్జున ఉవాచ :::

పద్మపత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ
భక్తానా మనురక్తానాం త్రాతా భవ జనర్ధన

::: శ్రీ భగవానువాచ :::

యోమాం నాం సహస్రేణ స్తోతు మిచ్ఛతి పాణ్డవ
సో హ మేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః

::: స్తుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి :::

::: వ్యాస ఉవాచ :::

వాసనాత్ వాసుదేవస్య వాసితం తే జగత్రయం
సర్వభూత నివాసో సి వాసుదేవ నమోస్తుతే

::: శ్రీ వాసుదేవ నమోస్తుత ఓం నమ ఇతి :::

::: పార్వత్యువాచ :::

కేనోపాయేన లఘనా విష్ణోర్నామ సహస్రకం
పఠ్యతే పండితైర్నిత్యం శ్రోతు మిచ్ఛామ్యహం ప్రభో

::: ఈశ్వర ఉవాచ :::

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే (3)

::: శ్రీ రామనామ వరానన్ ఓం నమ ఇతి :::

::: బ్రహ్మోవాచ :::

నమో స్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీయుగధారిణే నమః

::: శ్రీ సహస్ర్రకోటీ యుగధారిణే ఓం నమ ఇతి :::

::: సంజయ ఉవాచ :::

యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః
తత్రశ్రీః విజయోభూతిః ధ్రువా నీతిః మతిర్మమ

::: శ్రీ భగవానువాచ :::

అనన్యాశ్చింతయంతో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం

పవిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే

అర్తా విషణ్ణాశ్శిథిలాశ్చభీతాః ఘోరేషుచవ్యాధిషు వర్తమానాః
సంకీర్త్యనారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త ధుఃఖాస్సు ఖినోభవంతి

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ద్యాత్మనా వా పకౄతేః స్వభావత్
కరోమి యద్యత్ సకలం పరస్మై నారాయణా యేతి సమర్పయామి

యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనంతు యద్భవేత్
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ! నారాయణ! నమోస్తుతే

ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసహస్రీకాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం ఆనుశాస నికపర్వణి మోక్షధర్మే
శ్రీ భీష్మ యుధిష్ఠిర సంవాదే శ్రీ విష్ణోః దివ్యసహస్రనామ స్తోత్రం నామ ఏకోన పంచాశదధిక ద్విశతతమోధ్యాయః


!!!!!!! ఓం తత్ సత్ సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు !!!!!!! naa

maharshikRuta SreemannaaraayaNa stuti

maharshikRuta SreemannaaraayaNa stuti

nama: kRushNaaya harayae paramasmai brahma roopiNae
namO bhagavatae tasmai vishNavae paramaatmanae!!

sarvabhoota SaraNyaaya sarva jNjaaya namOnama:
vaasudaevaaya bhaktaanaaM sarvakaama pradaayinae!!

nama: paMkaja naetraaya jagatdhaatrae chyutaayacha
hRushikaeSaaya sarvaaya nama: kamalamaalinae!!

anaMta naaga praryaMkae sahasra phaNa SObhitae
deepyamaanae malae divyae sahasraarkasamaprabhae!!

yOga nidraamupaetaaya tasmai bhagavatae nama:
yadroopaM nacha paSyaMti soorayO nacha yOnina:!!

saMdarbhamu:

vaeMkaTaadripai avatariMchina SreemannaaraayaNuni brahmarudrulni
stutiMchina pimmaTa maharshulu iTlu stutiMchinaaru.


SreekRshNaa! Sreeharee! namaskaaramu. parabrahma svaroopaa!

shaDguNapoorNuDaa! paramaatmaa! vishNudaevaa! viSvavyaapee!

neeku namaskaaramu. sarva praaNulanu rakshiMchuvaaDaa!

SaraNu poMda dagina vaaDaa! samastamu telisinavaaDaa!

vasudaevuni putramulu galavaaDaa! abheeshTamula nosaMguvaaDaa!

samaskaaramu. padma patramula vaMTi naetramulu galavaaDaa!

jagadaadhaaraa! achyutaa! naaSarahitaa! iM