Monday, October 5, 2009

దుర్గా ఆపదుద్ధారాష్టకమ్

1:నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకమ్పే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే
నమస్తే జగద్వన్ద్యపాదారవిన్దే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

2:నమస్తే జగచ్చిన్త్యమానస్వరూపే నమస్తే మహాయోగివిఙ్యానరూపే
నమస్తే నమస్తే సదానన్ద రూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

3:అనాథస్య దీనస్య తృష్ణాతురస్య భయార్తస్య భీతస్య బద్ధస్య జన్తోః
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారకర్త్రీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

4:అరణ్యే రణే దారుణే శుత్రుమధ్యే జలే సఙ్కటే రాజగ్రేహే ప్రవాతే
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తార హేతుర్నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

5:అపారే మహదుస్తరేఽత్యన్తఘోరే విపత్ సాగరే మజ్జతాం దేహభాజామ్
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారనౌకా నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

6:నమశ్చణ్డికే చణ్డోర్దణ్డలీలాసముత్ఖణ్డితా ఖణ్డలాశేషశత్రోః
త్వమేకా గతిర్విఘ్నసన్దోహహర్త్రీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

7:త్వమేకా సదారాధితా సత్యవాదిన్యనేకాఖిలా క్రోధనా క్రోధనిష్ఠా
ఇడా పిఙ్గలా త్వం సుషుమ్నా చ నాడీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

8:నమో దేవి దుర్గే శివే భీమనాదే సదాసర్వసిద్ధిప్రదాతృస్వరూపే
విభూతిః సతాం కాలరాత్రిస్వరూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే

9:శరణమసి సురాణాం సిద్ధవిద్యాధరాణాం మునిదనుజవరాణాం వ్యాధిభిః పీడితానామ్
నృపతిగృహగతానాం దస్యుభిస్త్రాసితానాం త్వమసి శరణమేకా దేవి దుర్గే ప్రసీద

:::::ఇతి సిద్ధేశ్వరతన్త్రే హరగౌరీసంవాదే ఆపదుద్ధారాష్టకస్తోత్రం సంపూర్ణం :::::

దుర్గా దుర్గార్తి శమనీ దుర్గాపద్వినివారిణీ|
దుర్గామచ్ఛేదినీ దుర్గ సాధినీ దుర్గ నాశినీ 
దుర్గ మఙ్ఞానదా దుర్గదైత్యలోకదవానలా
దుర్గమా దుర్గమాలోకా దుర్గమాత్మస్వరూపిణీ
దుర్గమార్గప్రదా దుర్గమవిద్యా దుర్గమాశ్రితా
దుర్గమఙ్ఞానసంస్థానా దుర్గమధ్యానభాసినీ
దుర్గమోహా దుర్గమగా దుర్గమార్థస్వరూపిణీ
దుర్గమాసురసంహంత్రీ దుర్గమాయుధధారిణీ 
దుర్గమాంగీ దుర్గమాతా దుర్గమ్యా దుర్గమేశ్వరీ
దుర్గభీమా దుర్గభామా దుర్లభా దుర్గధారిణీ
నామావళీ మమాయాస్తూ దుర్గయా మమ మానసః
పఠేత్ సర్వ భయాన్ముక్తో భవిష్యతి న సంశయః

దుర్గామానస పూజా
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
::: ఓమ్ శ్రీ గణేశాయ నమః :::
1:ఉద్యచ్చన్దనకుఙ్కుమారుణపయోధారాభిరాప్లావితాం
నానానర్ఘ్యమణిప్రవాలఘటితాం దత్తాం గృహాణామ్బికే
ఆమృష్టాం సురసున్దరీభిరభితో హస్తామ్బుజైర్భక్తితో
మాతః సున్దరి భక్తకల్పలతికే శ్రీపాదుకామాదరాత్

2:దేవేన్ద్రాదిభిరర్చితం సురగణైరాదాయ సింహాసనం
చఞ్చత్కాఞ్చనసఞ్చయాభిరచితం చారుప్రభాభాస్వరమ్
ఏతచ్చమ్పకకేతకీపరిమలం తైలం మహానిర్మలం
గన్ధోద్వర్తనమాదరేణ తరుణీదత్తం గృహాణామ్బికే

3:పశ్చాద్దేవి గృహాణ శమ్భుగృహిణి శ్రీసున్దరి ప్రాయశో
గన్ధద్రవ్యసమూహనిర్భరతరం ధాత్రీఫలం నిర్మలమ్
తత్కేశాన్ పరిశోధ్య కఙ్కతికయా మన్దాకినీస్రోతసి
స్నాత్వా ప్రోజ్జ్వలగన్ధకం భవతు హే శ్రీసున్దరి త్వన్ముదే

4:సురాధిపతికామినీకరసరోజనాలీధృతాం
సచన్దనసకుఙ్కుమాగురుభరేణ విభ్రాజితామ్
మహాపరిమలోజ్జ్వలాం సరసశుద్ధకస్తూరికాం
గృహాణ వరదాయిని త్రిపురసున్దరి శ్రీప్రదే

5:గన్ధర్వామరకిన్నరప్రియతమాసన్తానహస్తామ్బుజ
ప్రస్తారైర్ధ్రియమాణముత్తమతరం కాశ్మీరజాపిఞ్జరమ్
మాతర్భాస్వరభానుమణ్డలలసత్కాన్తిప్రదానోజ్జ్వలం
చైతన్నిర్మలమాతనోతు వసనం శ్రీసున్దరి త్వన్ముదమ్

6:స్వర్ణాకల్పితకుణ్డలే శ్రుతియుగే హస్తామ్బుజే ముద్రికా
మధ్యే సారసనా నితమ్బఫలకే మఞ్జీరమంఘ్రిద్వయే
హారో వక్షసి కఙ్కణౌ క్వణరణత్కారౌ కరద్వన్ద్వకే
విన్యస్తం ముకుటం శిరస్యనుదినం దత్తోన్మదం స్తూయతామ్

7:గ్రీవాయాం ధృతకాన్తికాన్తపటలం గ్రైవేయకం సున్దరం
సిన్దూరం విలసల్లలాటఫలకే సౌన్దర్యముద్రాధరమ్
రాజత్కజ్జలముజ్జ్వలోత్పలదలశ్రీమోచనే లోచనే
తద్దివ్యౌషధినిర్మితం రచయతు శ్రీశామ్భవి శ్రీప్రదే

అమన్దతరమన్దరోన్మథితదుగ్ధసిన్ధూద్భవం
నిశాకరకరోపమం త్రిపురసున్దరి శ్రీప్రదే
గృహాణ ముఖమీక్షతుం ముకురబిమ్బమావిద్రుమై
ర్వినిర్మితమధచ్ఛిదే రతికరామ్బుజస్థాయినమ్

8:కస్తూరీద్రవచన్దనాగురుసుధాధారాభిరాప్లావితం
చఞ్చచ్చమ్పకపాటలాదిసురభిర్ద్రవ్యైః సుగన్ధీకృతమ్
దేవస్త్రీగణమస్తకస్థితమహారత్నాదికుమ్భవ్రజై
రమ్భఃశామ్భవి సమ్భ్రమేణ విమలం దత్తం గృహాణామ్బికే

9:కహ్లారోత్పలనాగకేసరసరోజాఖ్యావలీమాలతీ
మల్లీకైరవకేతకాదికుసుమై రక్తాశ్వమారాదిభిః
పుష్పైర్మాల్యభరేణ వై సురభిణా నానారసస్రోతసా
తామ్రామ్భోజనివాసినీం భగవతీం శ్రీచణ్డికాం పూజయే

10:మాంసీగుగ్గులచన్దనాగురురజః కర్పూరశైలేయజై
ర్మాధ్వీకైః సహకుఙ్కుమైః సురచితైః సర్పిభిరామిశ్రితైః
సౌరభ్యస్థితిమన్దిరే మణిమయే పాత్రే భవేత్ ప్రీతయే
ధూపోఽయం సురకామినీవిరచితః శ్రీచణ్డికే త్వన్ముదే

11:ఘృతద్రవపరిస్ఫురద్రుచిరరత్నయష్ట్యాన్వితో
మహాతిమిరనాశనః సురనితమ్బినీనిర్మితః
సువర్ణచషకస్థితః సఘనసారవర్త్యాన్విత
స్తవ త్రిపురసున్దరి స్ఫురతి దేవి దీపో ముదే

12:జాతీసౌరభనిర్భరం రుచికరం శాల్యోదనం నిర్మలం
యుక్తం హిఙ్గుమరీచజీరసురభిర్ద్రవ్యాన్వితైర్వ్యఞ్జనైః
పక్వాన్నేన సపాయసేన మధునా దధ్యాజ్యసమ్మిశ్రితం
నైవేద్యం సురకామినీవిరచితం శ్రీచణ్డికే త్వన్ముదే

13:లవఙ్గకలికోజ్జ్వలం బహులనాగవల్లీదలం
సజాతిఫలకోమలం సఘనసారపూగీఫలమ్
సుధామధురమాకులం రుచిరరత్నపాత్రస్థితం
గృహాణ ముఖపఙ్కజే స్ఫురితమమ్బ తామ్బూలకమ్
శరత్ప్రభవచన్ద్రమః స్ఫురితచన్ద్రికాసున్దరం
గలత్సురతరఙ్గిణీలలితమౌక్తికాడమ్బరమ్
గృహాణ నవకాఞ్చనప్రభవదణ్డఖణ్డోజ్జ్వలం
మహాత్రిపురసున్దరి ప్రకటమాతపత్రం మహత్

14:మాతస్త్వన్ముదమాతనోతు సుభగస్త్రీభిః సదాఽఽన్దోలితం
శుభ్రం చామరమిన్దుకున్దసదృశం ప్రస్వేదదుఃఖాపహమ్
సద్యోఽగస్త్యవసిష్ఠనారదశుకవ్యాసాదివాల్మీకిభిః
స్వే చిత్తే క్రియమాణ ఏవ కురుతాం శర్మాణి వేదధ్వనిః

15:స్వర్గాఙ్గణే వేణుమృదఙ్గశఙ్ఖభేరీనినాదైరూపగీయమానా
కోలాహలైరాకలితాతవాస్తు విద్యాధరీనృత్యకలాసుఖాయ

16:దేవి భక్తిరసభావితవృత్తే ప్రీయతాం యది కుతోపి లభ్యతే
తత్ర లౌల్యమపి సత్ఫలమేకఞ్జన్మకోటిభిరపీహ న లభ్యమ్

17:ఏతైః షోడశభిః పద్యైరూపచారోపకల్పితైః
యః పరాం దేవతాం స్తౌతి స తేషాం ఫలమాప్నుయాత్

::: ఇతి దుర్గాతన్త్రే దుర్గామానసపూజా సమాప్తా :::