Sunday, February 25, 2018

Vishnu Sahasranamam - For beginners


Wednesday, February 7, 2018

గరుడ గమన తవ చరణ కమలగరుడ గమన తవ చరణ కమల 

గరుడ గమన తవ
చరణ కమల మిహ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మమ తాపమ పాకురు దేవ
మమ పాపమ పాకురు దేవ
జలజ నయన విధి
నముచి హరణ ముఖ
విభుధ వినుత పద పద్మ
మమ తాపమ పాకురు దేవ
మమ పాపమ పాకురు దేవ
భుజగ శయన భవ
మదన జనక మమ
జనన మరణ భయ హారి
మమతాపమ పాకురు దేవ
మమ పాపమ పాకురు దేవ
శంఖ చక్రధర
దుష్ట దైత్య హర
సర్వలోక శరణా
మమ తాపమ పాకురు దేవ
మమ పాపమ పాకురు దేవ
అగణిత గుణగణ
అశరణ శరణద
విదలిత సురరిపు జాలా
మమ తాపమ పాకురు దేవ
మమ పాపమ పాకురు దేవ
భక్తవర్య మిహ
భూరి కరుణయా
పాహి భారతి తీర్ధం
మమ తాపమ పాకురు దేవ
మమ పాపమ పాకురు దేవ
గరుడ గమన తవ
చరణ కమల మిహ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మమ తాపమ పాకురు దేవ
మమ పాపమ పాకురు దేవ