Monday, October 20, 2014

సకల దేవతల మంత్రాలు


మంత్ర తంత్రాలు మనిషి జీవితంలోని గ్రహదోషాలకు పరిష్కార మార్గాలు చూపిస్తాయి. దేనికి ఏ మంత్రం పఠిస్తే ఎలాంటి పరిష్కార మార్గం లభిస్తుందో ఓం భవిష్య పాఠకుల కోసం మేం ప్రత్యేకంగా అందిస్తున్నాం. ప్రతి సంచికలోనూ అవసరమైన వారు వీటిని పఠించి మీ గ్రహ సమస్యలు పరిష్కరించుకోవచ్చు.

వ్యాపార లాభాలకు మంత్రం:
1. దుర్గే శివే భయనాశిని మాయే నారాయణి సనాతని
జయే మే పత్య దేహేదేహిన్‌ రక్షరక్ష కృపాకరీ 
2. ఓం నమో ప్రీం పీతాంబరాయ నమః

మంత్రం::
శివశక్తి కామక్షితి రధ రవి శ్శీతకిరణం స్మరో హంస శక్రస్త
ధనుజ పరామార హరయః 
అమీ హృల్లేకాభిఃతి స్వభావ రసానేషు ఘటితా
భజన్తే వర్ణాస్తే తవ జననీ నామావయవతాం

హనుమాన్‌ శత్రుంజయ మంత్రం: 
ఓం నమో భగవతే మహాబల పరాక్రమాయ మహా విపత్తి నివారణాయ
భక్తజన మనోభీష్ట కల్పనాకల్ప ధ్రుమాయ 
దుష్టజన మనోరథ స్తంభనాయ 
ప్రభంజన ప్రాణప్రియాయ శ్రీం

ధనప్రద శ్రీ లక్ష్మీ కుబేర మంత్రం:

కుబేరో ధన దః శ్రీ దః రాజరాజో ధనేశ్వరః
ధనలక్ష్మీ ప్రయతమో ధనాడ్యో ధనిక ప్రియః
ఓం శ్రీం క్లీం శ్రీం కార్యసిద్థి కుబేరాయ నమః
ఓం శ్రీం క్లీం శ్రీం లక్ష్మీ కుబేరాయ నమః
ఓం శ్రీం ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రీం క్లీం శ్రీం క్లీం యుక్తేశ్వరాయ నమః
ఓం యక్షాయవిద్మహే వైశ్రవణాయ ధీమహే
తన్నో కుబేర ప్రచోదయాత్‌

విద్యా విజయానికి మంత్రాలు
1. ఆనంద తీర్థ వరదే దానవారణ్య పావకే
జ్ఞానదాయనే సర్వేశే శ్రీనివాసేస్తు మే మనః
2. శ్రీవేంకటేశా శ్రీనివాసా సర్వశత్రు వినాశకా 
త్వమేవ శరణం స్వామిన్‌ సర్వత్ర విజయం దిశా

సంతాన గోపాల మంత్రం:
ఓం హ్రీం కృష్ణాయ హూం శ్రీం క్లీం గోవిందాయ ఫట్‌ స్వాహా
ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం కృష్ణా గోవిందా గోపీజన వల్లభా మమ పుత్ర దేహీ స్వాహా
దేవకీ సుత గోవిందా దేవదేవ జగత్పతే దేహిమే తనయే కృష్ణా తవమహం శరణం గతః

విద్యాప్రాప్తికి సరస్వతీ స్తోత్రం:
సరస్వతీ మాం దృష్ట్యా వీణా పుస్తక ధారిణీం
హంస వాహన సమాయుక్తా విద్యాదాన కరే మమ
ప్రథమం భారతీనామా, ద్వితీయంచ సరస్వతీ
తృతీయ శారదాదేవీ, చతుర్థం హంస వాహిని
పంచమం జగతీ ఖ్యాతా, షష్ట్యం వాణీశ్వరీ తథా
కౌమారీ సప్తమం ప్రోక్తా, అష్టమం బ్రహ్మచారిణి
నవమం బుద్ధి ధాత్రీచా, దశమం వరదాయని
ఏకాదశం క్షుద్ర ఘంటా, ద్వాదశం భువనేశ్వరీ
ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్య యః పఠేన్నరః
సర్వసిద్ధి ఖరీతస్య ప్రసన్న పరమేశ్వరీ 
సామేవసతు జిహ్వాగ్రే బ్రహ్మరూప సరస్వతీ

విజయానికీ సకల దోష నివారణకూ తగిన మంత్రాలు, స్తోత్రాలు
లక్ష్మీగణపతి: సర్వవిజ్ఞ హరం దేవం సర్వవిజ్ఞ వివర్జితం 
సర్వసిద్ధి ప్రదాతారం లక్ష్మీగణపతిం భజే


క్షమాపణకు: నారాసింహానంత గోవిందా భూతభావన కేశవా 
దురుక్తం దుష్కృతం ధ్యాతం శమయాషు జనార్దనా


సర్వఫలప్రదభైరవ స్తోత్రం: 
ఓం భైరవాయ అనిష్ట నివారణాయ స్వాహా
మమ సర్వేగ్రహ అనిష్ట నివారణాయ స్వాహా 
జ్ఞనం దేహి ధనం దేహి మమ దారిద్య్రం నివారణాయ స్వాహా
సుతం దేహి యశం దేహి మమ గృహక్లేశం నివారణాయ స్వాహా
స్వాస్థ్యం దేహి బలం దేహి మమ శత్రు నివారణాయ స్వాహా
సిద్ధం దేహి జయం దేహి మమ సర్వ రుణాం నివారణాయ స్వాహా

దీర్ఘాయువుకూ, చిరంజీవత్వానికి: 
అశ్వత్థామ బలిర్వ్యాసో హనుమాంచ్ఛ విభీషణః
కృపః పరశురామాచ్ఛ సప్తైతే చిరంజీవి నమః
సప్తైతాన్‌ సంస్మరే నిత్యం మార్కండేయ మదాష్టకం 
జీవేద్వర్ష శతంశోపి సర్వవ్యాధి వివర్జితః

విద్యావిజయంకరీ మంత్రం: 
ఓం ఐం హ్రీం హ్రీం క్లీం క్లీం హౌం సః 
నీల సరస్వతే నమః 
(ఈ మంత్రాన్ని ప్రతి నిత్యం కనీసం 11సార్లు లేదా 108సార్లు జపిస్తే సత్వర విద్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది)


సత్వర వివాహానికి - దాంపత్య దోష నివారణకు
1. కాత్యాయనీ మహాభాగే మహాయోగిన్‌ యతీశ్వరీ 
నందగోప సుతం దేవీ పతిమే కురుతే నమః
2. అనాకలిత సాదృశ్య చుబుక విరాజితః
కామేశ బద్ద మాంగల్య సూత్ర శోభిత కందర
3. విదేహి కళ్యాణం విదేహీ పరమాశ్రయం 
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషోజమే
3 సర్వమంగళ మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే 
శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ నారాయణే నమోస్తుతే
గమనిక: రుక్మిణీ కల్యాణం పారాయణం చేయటం కూడా మంచిది

మంగళచండికా స్తోత్రం: 
రక్షరక్ష జగన్మాతా దేవీ మంగళ చండికే
హారికే విపదం రక్షే హర్ష మంగళ కారికే
హర్ష మంగళ దక్షేచా హర్ష మంగళ దాయినే
శుభే మంగళ దక్షేచా శుభే మంగళ చండికే
మంగళే మంగళా ర్హేచా సర్వమంగళ మంగళే
సదా మంగళాదేవీ సర్వేశాం మంగళలయే

భార్యాభర్తల పరస్పర ఆకర్షణకు
ద్రాం ద్రవిణే బాణాయ నమః
ద్రీం సంక్షోభణ బాణాయ నమః
క్లీం ఆకర్షణ బాణాయ నమః
బ్లూం వశీకరణ బాణాయ నమః
సం సమ్మోహన బాణాయ నమః

పురుషత్వం,సంతాన ప్రాప్తికి
కథాకాళేమాతః కథయా కళితాలక కరశం
పిబేయం విద్యార్థీ తవచరణ నిర్లేజన జలం
ప్రకీర్తా మూకనామ పిచకలితాకారణ తయా 
యథాదత్తే వాణీముఖ కమల తాంబూల రసతాం

శీఘ్ర వివాహానికి  
కన్య నిత్యం స్నానానంతరం తులసి చెట్టుకు 12 ప్రదక్షిణాలు చేసి గౌరీమాతను ప్రార్థిస్తూ సౌందర్యలహరిలోని 4,11,27 
శ్లోకాలలో ఏదో ఒకదాన్ని పఠించాలి. ఇలా 120 రోజులు చేస్తే త్వరగా వివాహమవుతుంది.
ఓం భవిష్య .కం లో నుండి సేకరించినవి

Wednesday, October 8, 2014

మన్య సూక్తం


1::యస్తే  మన్యో‌உవిధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః పుష్యతి విశ్వ మానుషక్ 
సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా  యుజా సహ స్కృతేన సహ సా సహ స్వతా

2::మన్యురింద్రో మన్యురేవాస  దేవో మన్యుర్ హోతా వరుణో జాతవేదాః 
మన్యుం విశ ఈళతే మాను షీర్యాః పాహి నో మన్యో తపసా సజోషా

3::అభీ హి మన్యో తవసస్తవీ యాన్ తప సా యుజా వి జహి శత్రూన్  
అమిత్రహా వృత్రహా దస్యుహా చ విశ్వా వసూన్యా భరా త్వం నః  

4::త్వం హిమన్యో అభిభూ త్యోజాః స్వయంభూర్భామో అభిమాతిషాహః  
విశ్వచర్-షణిః సహు రిః సహావానస్మాస్వోజః పృతనాసు ధేహి 

5::అభాగః సన్నప పరేతో అస్మి తవ క్రత్వా తవిషస్య ప్రచేతః  
తం త్వా మన్యో అక్రతుర్జి హీళాహం స్వాతనూర్బలదేయాయ మేహి  

6::అయం తే అస్మ్యుప మేహ్యర్వాఙ్ ప్రతీచీనః సహురే విశ్వధాయః 
మన్యో వజ్రిన్నభి మామా వవృత్స్వహనావ దస్యూన్ ఋత బోధ్యాపేః 

7::అభి ప్రేహి దక్షిణతో భవా మే‌உధా వృత్రాణి జంఘనావ భూరి 
జుహోమి తే ధరుణం మధ్వో అగ్రముభా ఉపాంశు ప్రథమా పి బావ  

8::త్వయా మన్యో సరథమారుజంతో హర్షమాణాసో ధృషితా మ రుత్వః  
తిగ్మేషవ ఆయుధా సంశిశానా అభి ప్రయంతు నరో అగ్నిరూపాః 

9::అగ్నిరి వ మన్యో త్విషితః సహస్వ సేనానీర్నః సహురే హూత ఏధి
హత్వాయ శత్రూన్ వి భజస్వ వేద ఓజో మిమానో విమృధో నుదస్వ 

10::సహస్వ మన్యో అభిమాతిమస్మే రుజన్ మృణన్ ప్రమృణన్ ప్రేహి శత్రూన్ 
ఉగ్రం తే పాజో నన్వా రురుధ్రే వశీ వశం నయస ఏకజ త్వమ్

11::ఏకో బహూనామసి మన్యవీళితో విశం విశం యుధయే సం శిశాధి   
అకృత్తరుక్ త్వయా యుజా వయం ద్యుమంతం ఘోషం విజయాయ కృణ్మహే  

12::విజేషకృదింద్ర ఇవానవబ్రవో(ఓ)‌உస్మాకం మన్యో అధిపా భవేహ  
ప్రియం తే నామ సహురే గృణీమసి విద్మాతముత్సం యత ఆబభూథ

13::ఆభూ త్యా సహజా వ జ్ర సాయక సహో బిభర్ష్యభిభూత ఉత్త రమ్  
క్రత్వానో మన్యో సహమేద్యేధి మహాధనస్య పురుహూత సంసృజి

14::సంసృ ష్టం ధనముభయం సమాకృ తమస్మభ్యం దత్తాం వరు ణశ్చ మన్యుః 
భియం దధానా హృద యేషు శత్ర వః పరా జితాసో అప నిల యంతామ్

15::ధన్వనాగాధన్వ నాజింజయేమ ధన్వనా తీవ్రాః సమదో జయేమ 
ధనుః శత్రో రపకామం కృ ణోతి ధన్వ నాసర్వా”ః ప్రదిశో జయేమ

భద్రం నో అపి వాతయ మనః
ఓం శాంతా పృథివీ శివమంతరిక్షం ద్యౌర్నో దేవ్య‌உభయన్నో అస్తు 
శివా దిశః ప్రదిశ ఉద్దిశో న‌உఆపో విశ్వతః పరిపాంతు సర్వతః శాంతిః శాంతిః శాంతిః