Thursday, December 16, 2010

శ్రీ శివ మానసపూజా స్తోత్రం--Siva manasapuja stotram

శ్రీ శివ మానసపూజా స్తోత్రం 

1:రత్నైః కల్పిత మాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం
నానారత్న విభూషితం మృగమదా మోదాంకితం చందనం

2:జాతీ చంపక బిల్వపత్ర రచితం పుష్పం చ ధూపం తథా
దీపం దేవ దయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం గృహ్యతాం

3:సౌవర్ణే నవరత్నఖండరచితే పాత్రే ఘృతం పాయసం
భక్ష్యం పంచవిధం పయో దధియుతం రంభాఫలం పానకం

4:శాకానా మయుతం జలం రుచికరం కర్పూరఖండోజ్జ్వలం
తాంబూలం మనసా మయా విరచితం భక్త్యాప్రభో స్వీకురు

5:ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యంజనకం చాదర్శకం నిర్మలం
వీణాభేరి మృదంగ కాహళకలా గీతం చ నృత్యం తథా

6:సాష్టాంగం ప్రణతిః స్తుతిర్బహువిధా హ్యేత త్సమస్తం మయా
సంకల్పేన సమర్పితం తవ విభో పూజాం గృహాణ ప్రభో

7:ఆత్మాత్వం గిరిజామతిః స్సహచరాః ప్రాణా శ్శరీరం గృహం
పూజాతే విషయోపభోగరచనా నిద్రా సమాధిస్థితిః

8:సంచారః పదయోః ప్రదక్షిణవిధిః స్త్రోత్రాణి సర్వా గిరో
యద్యత్కర్మ కరోమి తత్త దఖిలం శంభో తవారాధనం.

9:కరచరణకృతం వా కర్మవాక్కాయజయం వా 
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధం

10:విహిత మవిహితం వా సర్వ మేతత్ క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్దే శ్రీ మహాదేవ శంభో.
జయ జయ కరుణాబ్దే శ్రీ మహాదేవ శంభో.
జయ జయ కరుణాబ్దే శ్రీ మహాదేవ శంభో.

ఇతి శివమానస పూజా స్త్రోత్రం 

Siva maanasapoojaa stotram 


1:ratnai@h kalpita maasanaM himajalai@h snaanaM cha divyaaMbaraM
naanaaratna vibhooshitaM mRgamadaa mOdaaMkitaM chaMdanam^

2:jaatee chaMpaka bilvapatra rachitaM pushpaM cha dhoopaM tathaa
deepaM daeva dayaanidhae paSupatae hRtkalpitaM gRhyataam^

3:sauvarNae navaratnakhaMDarachitae paatrae ghRtaM paayasaM
bhakshyaM paMchavidhaM payO dadhiyutaM raMbhaaphalaM paanakam^

4:Saakaanaa mayutaM jalaM ruchikaraM karpoorakhaMDOjjvalaM
taaMboolaM manasaa mayaa virachitaM bhaktyaaprabhO sveekuru

5:ChatraM chaamarayOryugaM vyaMjanakaM chaadarSakaM nirmalaM
veeNaabhaeri mRdaMga kaahaLakalaa geetaM cha nRtyaM tathaa

6:saashTaaMgaM praNati@h stutirbahuvidhaa hyaeta tsamastaM mayaa
saMkalpaena samarpitaM tava vibhO poojaaM gRhaaNa prabhO

7:aatmaatvaM girijaamati@h ssahacharaa@h praaNaa SSareeraM gRhaM
poojaatae vishayOpabhOgarachanaa nidraa samaadhisthiti@h

8:saMchaara@h padayO@h pradakshiNavidhi@h strOtraaNi sarvaa girO
yadyatkarma karOmi tatta dakhilaM SaMbhO tavaaraadhanam^.

9:karacharaNakRtaM vaa karmavaakkaayajayaM vaa 
SravaNa nayanajaM vaa maanasaM vaaparaadhaM

10:vihita mavihitaM vaa sarva maetat^ kshamasva
jaya jaya karuNaabdae Sree mahaadaeva SaMbhO.
jaya jaya karuNaabdae Sree mahaadaeva SaMbhO.
jaya jaya karuNaabdae Sree mahaadaeva SaMbhO.

iti Sivamaanasa poojaa strOtraM 

మృతసంజీవన స్తోత్రం


మృతసంజీవన స్తోత్రం

1}ఏవమారాధ్య గౌరీశం దేవం మృత్యుంజయేశ్వరమ్ 
మృతసంజీవనం నామ్నా కవచం ప్రజపేత్సదా 

2}సారాత్సారతరం పుణ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతరం శుభమ్ 
మహాదేవస్య కవచం మృతసంజీవనామకం 

3}సమాహితమనా భూత్వా శృణుష్వ కవచం శుభమ్ 
శృత్వైతద్దివ్య కవచం రహస్యం కురు సర్వదా 

4}వరాభయకరో యజ్వా సర్వదేవనిషేవితః 
మృత్యుంజయో మహాదేవః ప్రాచ్యాం మాం పాతు సర్వదా

5}దధానః శక్తిమభయాం త్రిముఖం షడ్భుజః ప్రభుః 
సదాశివోగ్నిరూపీమాం ఆగ్నేయ్యాం పాతు సర్వదా  

6}అష్టాదశభుజోపేతో దండాభయకరో విభుః 
యమరూపీ మహాదేవో దక్షిణస్యాం సదావతు  

7}ఖడ్గాభయకరో ధీరో రక్షోగణనిషేవితః 
రక్షోరూపీ మహేశో మాం నైరృత్యాం సర్వదావతు 

8}పాశాభయభుజః సర్వరత్నాకరనిషేవితః 
వరూణాత్మా మహాదేవః పశ్చిమే మాం సదావతు

9}గదాభయకరః ప్రాణ నాయకః సర్వదాగతిః 
వాయవ్యాం మారుతాత్మామాం శంకరః పాతు సర్వదా

10}శంఖాభయకరస్థో మాం నాయకః పరమేశ్వరః
సర్వాత్మాంతరదిగ్భాగే పాతు మాం శంకరః ప్రభుః 

11}శూలాభయకరః సర్వ విద్యానామధినాయకః 
ఈశానాత్మా తథైశాన్యాం పాతుమాం పరమేశ్వరః 

12}ఊర్ధ్వభాగే బ్రహ్మరూపీ విశ్వాత్మాధః సదావతు 
శిరో మే శంకరః పాతు లలాటం చంద్రశేఖరః 

13}భ్రూమధ్యం సర్వలోకేశస్త్రినేత్రో లోచనేవతు 
భ్రూయుగ్మం గిరిశః పాతు కర్ణౌ పాతు మహేశ్వరః 

14}నాసికాం మే మహాదేవ ఓష్ఠౌ పాతు వృషధ్వజః 
జిహ్వాం మే దక్షిణామూర్తిర్దంతాన్మే గిరిశోవతు 

15}మృత్యుంజయో ముఖం పాతు కంఠం మే నాగభూషణః 
పినాకీ మత్కరౌ పాతు త్రిశూలీ హృదయం మమ

16}పంచవక్త్రః స్తనౌ పాతు ఉదరం జగదీశ్వరః 
నాభిం పాతు విరూపాక్షః పార్శ్వౌ మే పార్వతీపతిః  

17}కటిద్వయం గిరీశో మే పృష్ఠం మే ప్రమథాధిపః 
గుహ్యం మహేశ్వరః పాతు మమోరూ పాతు భైరవః 

18}జానునీ మే జగద్ధర్తా జంఘే మే జగదంబికా 
పాదౌ మే సతతం పాతు లోకవంద్యః సదాశివః 

19}గిరిశః పాతు మే భార్యాం భవః పాతు సుతాన్మమ 
మృత్యుంజయో మమాయుష్యం చిత్తం మే గణనాయకః 

20}సర్వాంగం మే సదా పాతు కాలకాలః సదాశివః 
ఏతత్తే కవచం పుణ్యం దేవతానాం చ దుర్లభమ్  

21}మృతసంజీవనం నామ్నా మహాదేవేన కీర్తితమ్ 
సహస్రావర్తనం చాస్య పురశ్చరణమీరితమ్ 

22}యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం శ్రావయేత్సుసమాహితః 
స కాలమృత్యుం నిర్జిత్య సదాయుష్యం సమశ్నుతే 

23}హస్తేన వాయదా స్పృష్ట్వా మృతం సంజీవయత్యసౌ 
ఆధయో వ్యాధయస్తస్య న భవంతి కదాచన  

24}కాలమృత్యుమపి ప్రాప్తమసౌ జయతి సర్వదా 
అణిమాదిగుణైశ్వర్యం లభతే మానవోత్తమః 

25}యుద్ధారంభే పఠిత్వేదమష్టావింశతివారకమ్ 
యుద్ధమధ్యే స్థితః శత్రుః సద్యః సర్వైర్న దృశ్యతే 

26}న బ్రహ్మాదీని చాస్త్రాణి క్షయం కుర్వంతి తస్య వై 
విజయం లభతే దేవయుద్ధమధ్యేపి సర్వదా 

27}ప్రాతరుత్థాయ సతతం యః పఠేత్కవచం శుభమ్ 
అక్షయ్యం లభతే సౌఖ్యమిహలోకే పరత్ర చ  

28}సర్వవ్యాధివినిర్మృక్తః సర్వరోగవివర్జితః 
అజరామరణోభూత్వా సదా షోడశవార్షికః  

29}విచరత్యఖిలాన్లోకాన్ప్రాప్య భోగాంశ్చ దుర్లభాన్ 
తస్మాదిదం మహాగోప్యం కవచం సముదాహృతమ్  

30}మృతసంజీవనం నామ్నా దేవతైరపి దుర్లభమ్ 
మృతసంజీవనం నామ్నా దేవతైరపి దుర్లభమ్  
mRtasaMjeevana stOtraM

1}aevamaaraadhya gaureeSaM daevaM mRtyuMjayaeSvaram^ 
mRtasaMjeevanaM naamnaa kavachaM prajapaetsadaa 

2}saaraatsaarataraM puNyaM guhyaadguhyataraM Subham^ 
mahaadaevasya kavachaM mRtasaMjeevanaamakaM 

3}samaahitamanaa bhootvaa SRNushva kavachaM Subham^ 
SRtvaitaddivya kavachaM rahasyaM kuru sarvadaa 

4}varaabhayakarO yajvaa sarvadaevanishaevita@h 
mRtyuMjayO mahaadaeva@h praachyaaM maaM paatu sarvadaa

5}dadhaana@h SaktimabhayaaM trimukhaM shaDbhuja@h prabhu@h 
sadaaSivOgniroopeemaaM aagnaeyyaaM paatu sarvadaa  

6}ashTaadaSabhujOpaetO daMDaabhayakarO vibhu@h 
yamaroopee mahaadaevO dakshiNasyaaM sadaavatu  

7}khaDgaabhayakarO dheerO rakshOgaNanishaevita@h 
rakshOroopee mahaeSO maaM nairRtyaaM sarvadaavatu 

8}paaSaabhayabhuja@h sarvaratnaakaranishaevita@h 
varooNaatmaa mahaadaeva@h paSchimae maaM sadaavatu

9}gadaabhayakara@h praaNa naayaka@h sarvadaagati@h 
vaayavyaaM maarutaatmaamaaM SaMkara@h paatu sarvadaa

10}SaMkhaabhayakarasthO maaM naayaka@h paramaeSvara@h
sarvaatmaaMtaradigbhaagae paatu maaM SaMkara@h prabhu@h 

11}Soolaabhayakara@h sarva vidyaanaamadhinaayaka@h 
eeSaanaatmaa tathaiSaanyaaM paatumaaM paramaeSvara@h 

12}oordhvabhaagae brahmaroopee viSvaatmaadha@h sadaavatu 
SirO mae SaMkara@h paatu lalaaTaM chaMdraSaekhara@h 

13}bhroomadhyaM sarvalOkaeSastrinaetrO lOchanaevatu 
bhrooyugmaM giriSa@h paatu karNau paatu mahaeSvara@h 

14}naasikaaM mae mahaadaeva OshThau paatu vRshadhvaja@h 
jihvaaM mae dakshiNaamoortirdaMtaanmae giriSOvatu 

15}mRtyuMjayO mukhaM paatu kaMThaM mae naagabhooshaNa@h 
pinaakee matkarau paatu triSoolee hRdayaM mama

16}paMchavaktra@h stanau paatu udaraM jagadeeSvara@h 
naabhiM paatu viroopaaksha@h paarSvau mae paarvateepati@h  

17}kaTidvayaM gireeSO mae pRshThaM mae pramathaadhipa@h 
guhyaM mahaeSvara@h paatu mamOroo paatu bhairava@h 

18}jaanunee mae jagaddhartaa jaMghae mae jagadaMbikaa 
paadau mae satataM paatu lOkavaMdya@h sadaaSiva@h 

19}giriSa@h paatu mae bhaaryaaM bhava@h paatu sutaanmama 
mRtyuMjayO mamaayushyaM chittaM mae gaNanaayaka@h 

20}sarvaaMgaM mae sadaa paatu kaalakaala@h sadaaSiva@h 
aetattae kavachaM puNyaM daevataanaaM cha durlabham^  

21}mRtasaMjeevanaM naamnaa mahaadaevaena keertitam^ 
sahasraavartanaM chaasya puraScharaNameeritam^ 

22}ya@h paThaechChRNuyaannityaM Sraavayaetsusamaahita@h 
sa kaalamRtyuM nirjitya sadaayushyaM samaSnutae 

23}hastaena vaayadaa spRshTvaa mRtaM saMjeevayatyasau 
aadhayO vyaadhayastasya na bhavaMti kadaachana  

24}kaalamRtyumapi praaptamasau jayati sarvadaa 
aNimaadiguNaiSvaryaM labhatae maanavOttama@h 

25}yuddhaaraMbhae paThitvaedamashTaaviMSativaarakam^ 
yuddhamadhyae sthita@h Satru@h sadya@h sarvairna dRSyatae 

26}na brahmaadeeni chaastraaNi kshayaM kurvaMti tasya vai 
vijayaM labhatae daevayuddhamadhyaepi sarvadaa 

27}praatarutthaaya satataM ya@h paThaetkavachaM Subham^ 
akshayyaM labhatae saukhyamihalOkae paratra cha  

28}sarvavyaadhivinirmRkta@h sarvarOgavivarjita@h 
ajaraamaraNObhootvaa sadaa shODaSavaarshika@h  

29}vicharatyakhilaanlOkaanpraapya bhOgaaMScha durlabhaan
tasmaadidaM mahaagOpyaM kavachaM samudaahRtam

30}mRtasaMjeevanaM naamnaa daevatairapi durlabham
mRtasaMjeevanaM naamnaa daevatairapi durlabham  

శ్రీమహా మృత్యుంజయస్తోత్రంశ్రీమహా మృత్యుంజయస్తోత్రం

1)ఓం రుద్రం పశుపతిం స్థాణుం నీలకంఠ ముమాపతిమ్
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

2)కాలకంఠం కాలమూర్తిం కాలాగ్నిం కాలనాశనం
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

3)నీలకంఠం విరూపాక్షం నిర్మలం నిలయప్రభుం 
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

4)వామదేవం మహాదేవం లోకనాథం జగద్గురుం
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

5)దేవదేవం జగన్నాథం దేవేశం వృషభధ్వజం 
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

6)గంగాధరం మహాదేవం సర్పాభరణ భూషితం
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

7)అనాధ పరమానందం కైవల్యపద గామినం
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

8)స్వర్గాపవర్గ దాతారం సృష్టి స్థితి వినాశనం
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

9)ఉత్పత్తి స్థితి సంహార కర్తారం గురుమీశ్వరం 
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

10)మార్కండేయకృతం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

11)తస్య మృత్యు భయం నాస్తి- నాగ్నిచోరభయం క్వచిత్
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

12)శతావర్తం ప్రవర్తవ్యం సంకటే కష్ట నాశనం 
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

13)శుచిర్భూత్వా పఠేత్ స్తోత్రం సర్వసిద్ధి ప్రదాయకం
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

14)మృత్యుంజయ మహాదేవ త్రాహి మాం శరణాగతం
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

15)జన్మ మృత్యు జరారోగైః పీడితం కర్మ బంధనైః
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

16)తావతస్త్వద్గత ప్రాణః త్వచ్చిత్తోహం సదామృడ 
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

17)ఇతి విజ్ఞాప్య దేవేశం త్ర్యంబకాఖ్యం మనుం జపేత్
నమామి శిరసా దేవం కిం నో మృత్యుః కరిష్యతి 

18)నమశ్శివాయ సాంబాయ  హరయే పరమాత్మనే
ప్రణత క్లేశనాశాయ  యోగినాం పతయే నమః 

మృకండు సూను మార్కండేయ కృత
మృత్యుంజయ స్తోత్రం సంపూర్ణమ్.


Sreemahaa mrtyunjaya stotram

1)OM rudraM paSupatiM sthaaNuM neelakaMTha mumaapatim^
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

2)kaalakaMThaM kaalamoortiM kaalaagniM kaalanaaSanaM
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

3)neelakaMThaM viroopaakshaM nirmalaM nilayaprabhuM 
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

4)vaamadaevaM mahaadaevaM lOkanaathaM jagadguruM
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

5)daevadaevaM jagannaathaM daevaeSaM vRshabhadhvajaM 
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

6)gaMgaadharaM mahaadaevaM sarpaabharaNa bhooshitaM
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

7)anaadha paramaanaMdaM kaivalyapada gaaminaM
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

8)svargaapavarga daataaraM sRshTi sthiti vinaaSanaM
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

9)utpatti sthiti saMhaara kartaaraM gurumeeSvaraM 
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

10)maarkaMDaeyakRtaM stOtraM ya@h paThaechChiva sannidhau
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

11)tasya mRtyu bhayaM naasti- naagnichOrabhayaM kvachit^
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

12)SataavartaM pravartavyaM saMkaTae kashTa naaSanaM 
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

13)Suchirbhootvaa paThaet^ stOtraM sarvasiddhi pradaayakaM
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

14)mRtyuMjaya mahaadaeva traahi maaM SaraNaagataM
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

15)janma mRtyu jaraarOgai@h peeDitaM karma baMdhanai@h
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

16)taavatastvadgata praaNa@h tvachchittOhaM sadaamRDa 
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

17)iti vij~naapya daevaeSaM tryaMbakaakhyaM manuM japaet^
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 

18)namaSSivaaya saaMbaaya  harayae paramaatmanae
namaami Sirasaa dEvam kim no mrtyuh: karishyati 


mRkaMDu soonu maarkaMDaeya kRta
mRtyuMjaya stOtraM saMpoorNam


అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం


అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం

1::చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై
కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ
ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ

2::కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై
చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ

3::ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై
పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ
హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ

4::విశాలనీలోత్పలలోచనాయై
వికాసిపంకేరుహలోచనాయ
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ

5::మందారమాలాకలితాలకాయై
కపాలమాలాంకితకంధరాయ
దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ

6::అంభోధరశ్యామలకుంతలాయై
తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ
నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ

7::ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై
సమస్తసంహారకతాండవాయ
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే
నమః శివాయై చ నమః శివాయ

8::ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై
స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ
శివాన్వితాయై చ శివాన్వితాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ

9::ఏతత్పఠేదష్టకమిష్టదం యో
భక్త్యా స మాన్యో భువి దీర్ఘజీవీ
ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనంతకాలం
భూయాత్సదా తస్య సమస్తసిద్ధిః


ardha naareeSwara stOtraM

1::chaaMpaeyagauraardhaSareerakaayai
karpooragauraardhaSareerakaaya
dhammillakaayai cha jaTaadharaaya
namah: Sivaayai cha namah: Sivaaya

2::kastoorikaakuMkumacharchitaayai
chitaarajah:puMja vicharchitaaya
kRtasmaraayai vikRtasmaraaya
namah: Sivaayai cha namah: Sivaaya

3::jhaNatkvaNatkaMkaNanoopuraayai
paadaabjaraajatphaNinoopuraaya
haemaaMgadaayai bhujagaaMgadaaya
namah: Sivaayai cha namah: Sivaaya

4::viSaalaneelOtpalalOchanaayai
vikaasipaMkaeruhalOchanaaya
samaekshaNaayai vishamaekshaNaaya
namah: Sivaayai cha namah: Sivaaya

5::maMdaaramaalaakalitaalakaayai
kapaalamaalaaMkitakaMdharaaya
divyaaMbaraayai cha digaMbaraaya
namah: Sivaayai cha namah: Sivaaya

6::ambhOdharaSyaamalakuMtalaayai
taTitprabhaataamrajaTaadharaaya
nireeSvaraayai nikhilaeSvaraaya
namah: Sivaayai cha namah: Sivaaya

7::prapaMchasRshTyunmukhalaasyakaayai
samastasaMhaarakataaMDavaaya
jagajjananyai jagadaekapitrae
namah: Sivaayai cha namah: Sivaaya

8::pradeeptaratnOjjvalakuMDalaayai
sphuranmahaapannagabhooshaNaaya
Sivaanvitaayai cha Sivaanvitaaya
namah: Sivaayai cha namah: Sivaaya

9::aetatpaThaedashTakamishTadaM yO
bhaktyaa sa maanyO bhuvi deerghajeevee
praapnOti saubhaagyamanaMtakaalaM
namah: Sivaayai cha namah: Sivaaya