Saturday, October 13, 2007

Sri Kanakadhara Stotram
One day in the sacred Rishi tradition Bhagvadpada Sri Adi Sankarachrya went to one old woman's house for alms (biksha).
She was so poor, she was not having a proper dress and anything worth the name to give as biksha. So with the entrance door of her house slightly ajar, she reached out swamiji with her hand stretched and dropped one amlaka fruit (which was the only thing available in her house) into the hands of Sri Sankaracharya.
Sri Sankaracharya was deeply touched at the plight and haplessness of the woman - So he chanted Kanakadharaa stotram and prayed Goddess Lakshmi to extend Her Grace on the woman. The giver of wealth Goddess Lakshmi showered as rain - Golden Amlaka fruits in the house of the old woman.
This Stotram has been acclaimed as Kanaka Dharaa Stavam - and it is sure to bless all devotees who extol Sri Devi with all unflinching devotion

!!! kanakadhaaraa stOtram !!!

1)aMgaM harae@h pulaka bhooshaNamaaSrayaMtee
bhRMgaaMganaenva makulaabharaNaM tamaalam^
aMgeekRtaakhilavibhooti rapaaMgaleelaa
maaMgalyadaastu mama maMgaLadaevataayaa@h

2)mugdhaa mahurvidadhatee vadanae muraarae@h
praematrapaapraNihitaani gataagataani
maalaa dRSOrmadhikareeva mahOtpalaeyaa
saamae SritaM diSatu saagarasaMbhavaayaa

3)viSvaamaraeMdrapadavibhramadaanadaksha
maanaMdahaeturadhikaM muravidvishOpi
eeshanni sheedatu mayi kshaNameekshaNaarthaM
iMdivarOdara sahOdara miMdiraayaa@h

4)ameelitaakshamadheegamya mudaa mukuMda
maanaMdakaMmanimaeshamanaMgataMtraM
akaekarsthikakaneenika pakshmanaetraM
bhootyeebhavaenma bhujaMgaSayaaMganaayaa@h

5)kaalaaMbudaalilatirasi kaiTabhaarae@h
dhaaraadharae spurati yaa taTidaMganaeva
maatu@h samastajagataaM mahaneeya moorti@h
bhadraaNi mae diSatu bhaargavanaMdanaayaa@h

6)baahvaaMtarae murajita@h Sritakaustubhaeyaa
haaraavaleeva harineelamayee vibhaati..
kaamapradaa bhagavatO pi kaTaakshamaalaa
kalyaaNamaavahatu mae kamalaalayaayaa@h

7)praaptaM padaM prathamata@h kila yatprabhaavaat^
maaMgalyabhaaji madhi maathini manmadaena
mayyaapattaetadeeha maMtharameekshaNaardaM
maMdaalasaMcha makaraalaya kanyakaayaa@h

8)dadyaaddayanupavanO draviNaaMbudhaaraa
masminnakiMchana vihaMgaSiSau vishaNNae
dushkarmamapaneeya cheeraaya dooraM
naaraayaNa praNayineenayanaaM buvaaha@h

9)ishTaa viSishTamatayO pi yayaa dayaardra
dRshTaa trivishTa papadaM sulabhaM labhaMtae
dRshTa@h prahRshTakamalO dara diptee rishTaaM
pushTiM kRpeeshTa mama pushkaravishTaraayaa@h

10)geerdaevataeti garuDadhvaja suMdareeti
SaakaMbhareeti SaSiSaekhara valalbhaeti
sRshTi sthiti praLaya kaeLishu saMsthitaa yaa
tasyai namastri bhuvanaika gurOstaruNyai

11)Srutyai namOstu Subha karma phalaprasootyai
ratyai namOstu ramaNeeya guNaarNavaayai
Sakyai namOstu Satapatranikaetanaayai
pushTyai namOstu purushOttama vallabhaayai

12)namOstu naaLeeka nibhaananaayai
namOstu dugdOdadhijanmabhoomyai
namOstu sOmaamRtasOdaraayai
namOstu naaraayaNavallabhaayai

13)saMtarkaaNi saklaeMdreeyanaMdanaani
saamraajyadaana vibhavaani sarOruhaakshi
tvadvanaani duritaaharaNOdyataani
maamaeva maataraniSm^ kalayaMtu maanyae

14)yatkaaTaakshasamupaasanaa vidhi@h
saevakasya sakalaartha saMpada@h
saMtanOti vachanaaMgamaanasai
stvaaM muraari hRdayaeSvareeM bhajae

15)sarasijanilayae sarOja hastae
dhavaLatamaaMkuSa gaMdhamaalyaSObhae
bhagavati hari vallabhae manOj~nae
tribhuvanabhootikari praseeda mahyam^

16)digghastibhi@h kanakakuMbha mukhaavasRshTa
svarvaahinee vimalachaaru plutaaMgeem^
praatarnamaami jagataaM jananee maSaesha
lOkaadhinaatha gRhiNee mamaRtaabdhiputreem^

17)kamalae kamalaaksha vallabhyae tvaM
karuNaa poorataraMgitairapaaMgai@h
avalOkaya maamakiMchanaanaaM
prathamaM paatramakRtiM dayaayaa@h

18)stuvaMti yae stutibhiramoobhira nvahaM
tryeemayeeM trabhuvanamaataraM ramaaM
guNaadhikaa gurutarabhaagyabhaaginO
bhavaMti bhuvi bhudhabhaavitaaSayaa@h!!!

Sree SaMkarabhagavatpaadavirachitaM kanakadhaara stOtraM !!!!

No comments: