Monday, January 30, 2012

నవగ్రహ మూలధ్యాన శ్లోకం

సూర్యుడు

వేదీమధ్యే లలిత కమలే కర్ణికాయాం రథస్థః,
సప్తాశ్వోర్కో రుణరుచివపుస్సప్తరజ్జు ర్ద్విబాహుః,
గోత్రేరమ్యే బహువిధగుణే కాశ్యపాఖ్యే ప్రసూతః,
కాళింగాఖ్యే విషయజనితః ప్రాఙ్ముఖఃపద్మహస్తః,
పద్మసనఃపద్మకరో ద్విబాహుఃపద్మద్యుతిస్సప్తతురంగవాహః,
దివాకరో లోకవపుఃకిరిటీ మయిప్రసాదం విదధాతు దేవః.

చంద్రుడు

ఆగ్నేయభాగే సరథో దశాశ్వశ్చాత్రేయజో యామున దేశజశ్చ,
ప్రత్యఙ్ముఖస్థ శ్చతురశ్రపీఠే గదాధరాం గోహిమవత్స్వభావః,
శ్వేతాంబర శ్శ్వేతవపుఃకిరిటిశ్వేతద్యుతిర్దండధరోద్విబాహుః,
చంద్రోమృతాతా వరదఃకిరీటీ శ్రేయాంసిమహ్యం విదధాతు దేవః.

కుజుడు

యామ్యే గదాశక్తి ధరశ్చశూలీ వరప్రదోయామ్యముఖోతిరిక్తం,
కుజస్త్వవంతీ విషయస్త్రికొణ స్తస్మిన్ భరద్వాజకులే ప్రసూతః,
రక్తాంబరో రక్తవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో మేషగమో గదాభృత్,
ధరాసుత శ్శక్తిధరశ్చ శూలీ సదా మమస్యాద్వరదః ప్రశాంతః.

బుధుడు

ఉదఙ్మఖోమాగధ దేశరజాత శ్చాత్రేయగోత్రశ్శర మండలస్థః,
సఖడ్గ చర్మోరుగదాధరోఙ్ఙ స్త్వీశావభాగే వరద స్సుపీతః,
పీతాంబరః పీతవపుఃకిరీటీ చతుర్భజో దండధరశ్చ సౌమ్యః,
చర్మాసిదృక్సో మసుతస్సుమేరో స్సింహాధిరూఢో వరదో బుధశ్చ.

గురుడు

సౌమ్యేసుదీర్ఘే చతురశ్రపీఠే రథేఙ్గిరాఃపూర్వముఖ స్వభావః,
దండాక్షమాలా జలపాత్రధారీ సింధ్వాఖ్వదేశే వరద స్సుజీవః,
పీతాంబరః పీతవపుఃకిరీటీ చతుర్భుజో దేవగురుః ప్రశాంతః,
తథాసిదండంచ కమండలుంచ తథాక్ష సూత్రం వరదోస్తు మహ్యం.

శుక్రుడు

ప్రాచ్యాం భృగుర్భోజకటి ప్రదేశ స్సభార్గవఃపూర్వముఖ స్వభావః,
స పంచకోణేశ రథాధిరూఢో దండాక్షమాలా వరదోంబుపాత్రః,
శ్వేతాంబరఃశ్వేతవపుః కిరీటీ చతుర్భుజో దైత్యగురుఃప్రశాంతః,
తథాసి దండంచ కమండలుంచ తథాక్షసూత్రం వరదోస్తుమహ్యం.

శని

చాపాసనో గృధ్రరథ స్సునీలః ప్రత్యఙ్ముఖ కాశ్యపజః ప్రతీచ్యాం,
సశూల చాపేషు వరప్రదశ్చ సౌరాష్ట్రదేశే ప్రభవశ్చసౌరీ,
నీలద్యుతిర్నీలవపుఃకిరీటీ గృధ్రస్థితశ్చాపకరో ధనుష్మాన్,
చతుర్భుజ స్సూర్యసుతఃప్రశాంత స్సచాస్తుమహ్యం వరమందగామి.

రాహు

పైఠీనసోబర్బర దేశజాత శ్శూర్పాసన స్సింహగతస్వభావః,
యామ్యాననోనైర్ఋతి దిక్కరాళో వరప్రదశ్శూల సచర్మఖడ్గః,
నీలాంబరో నీలవపుఃకిరీటీ కరాళవక్త్రఃకరవాలశూలీ,
చతుర్భుజ శ్చర్మధరశ్చ రాహు స్సింహధిరూఢో వరదోస్తు మహ్యం.

కేతుః

ధ్వజాసనోజైమినిగోత్ర జాంతర్వేదేషు దేశేషు విచిత్రవర్ణః,
యామ్యాననో వాయుదిశః ప్రఖడ్గశ్చర్మాసిభిశ్చాష్టసుతశ్చకేతుః,
ధూమ్రోద్విబాహుర్వరదో గదాభృద్గృధ్రాసనస్థో వికృతాననశ్చ,
కిరీట కేయూర విభూషితాంగ స్సచాస్తుమే కేతుగణఃప్రశాంతః

!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!
!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!

!!! navagraha mUladhyana SlOkam !!!

sooryuDu

vaedeemadhyae lalita kamalae karNikaayaaM rathastha@h,
saptaaSvOrkO ruNaruchivapussaptarajju rdvibaahu@h,
gOtraeramyae bahuvidhaguNae kaaSyapaakhyae prasoota@h,
kaaLiMgaakhyae vishayajanita@h praa~mmukha@hpadmahasta@h,
padmasana@hpadmakarO dvibaahu@hpadmadyutissaptaturaMgavaaha@h,
divaakarO lOkavapu@hkiriTee mayiprasaadaM vidadhaatu daeva@h.

chaMdruDu

aagnaeyabhaagae sarathO daSaaSvaSchaatraeyajO yaamuna daeSajaScha,
pratya~mmukhastha SchaturaSrapeeThae gadaadharaaM gOhimavatsvabhaava@h,
SvaetaaMbara SSvaetavapu@hkiriTiSvaetadyutirdaMDadharOdvibaahu@h,
chaMdrOmRtaataa varada@hkireeTee SraeyaaMsimahyaM vidadhaatu daeva@h.

kujuDu

yaamyae gadaaSakti dharaSchaSoolee varapradOyaamyamukhOtiriktaM,
kujastvavaMtee vishayastrikoNa stasmin^ bharadvaajakulae prasoota@h,
raktaaMbarO raktavapu@h kireeTee chaturbhujO maeshagamO gadaabhRt^,
dharaasuta SSaktidharaScha Soolee sadaa mamasyaadvarada@h praSaaMta@h.

budhuDu

uda~mmakhOmaagadha daeSarajaata SchaatraeyagOtraSSara maMDalastha@h,
sakhaDga charmOrugadaadharO~m~ma stveeSaavabhaagae varada ssupeeta@h,
peetaaMbara@h peetavapu@hkireeTee chaturbhajO daMDadharaScha saumya@h,
charmaasidRksO masutassumaerO ssiMhaadhirooDhO varadO budhaScha.

guruDu

saumyaesudeerghae chaturaSrapeeThae rathae~mgiraa@hpoorvamukha svabhaava@h,
daMDaakshamaalaa jalapaatradhaaree siMdhvaakhvadaeSae varada ssujeeva@h,
peetaaMbara@h peetavapu@hkireeTee chaturbhujO daevaguru@h praSaaMta@h,
tathaasidaMDaMcha kamaMDaluMcha tathaaksha sootraM varadOstu mahyaM.

SukruDu

praachyaaM bhRgurbhOjakaTi pradaeSa ssabhaargava@hpoorvamukha svabhaava@h,
sa paMchakONaeSa rathaadhirooDhO daMDaakshamaalaa varadOMbupaatra@h,
SvaetaaMbara@hSvaetavapu@h kireeTee chaturbhujO daityaguru@hpraSaaMta@h,
tathaasi daMDaMcha kamaMDaluMcha tathaakshasootraM varadOstumahyaM.

Sani

chaapaasanO gRdhraratha ssuneela@h pratya~mmukha kaaSyapaja@h prateechyaaM,
saSoola chaapaeshu varapradaScha sauraashTradaeSae prabhavaSchasauree,
neeladyutirneelavapu@hkireeTee gRdhrasthitaSchaapakarO dhanu

No comments: