Tuesday, April 15, 2008

Sri Siva Aksharamala Stotramshri sAMba sadAshiva akshharamAlAstavaH
sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva
sAMba sadAshiva sAMba shiva

adbhutavigraha amarAdhIshvara
agaNita guNagaNa amRita shiva

AnandAmRita Ashritarakshhaka
AtmAnanda mahesha shiva

indukalAdara indrAdipriya
sundararUpa suresha shiva

Isha suresha mahesha janapriya
keshava sevita kIrti shiva

uragAdipriya uragavibhUshhaNa
narakavinAsha natesha shiva

UrjitadAna vanAsha parAtpara
ArjitapApavinAsha shiva

Rigvedashruti mauli vibhUshhaNa
ravi chandrAgnitrinetra shiva

RIpanAmAdi prapaJNchavilakshhaNa
tApanivAraNa tatva shiva

LillisvarUpa sahasrakarottama
vAgIshvara varadesha shiva

LItAdhIshvara rUpapriya hara
vedAntapriya vedya shiva

ekAneka svarUpa sadAshiva
bhogAdipriya pUrNa shiva

aishvaryAshraya chinmaya chidghana
sachchidAnanda suresha shiva

oNkArapriya uragavibhUshhaNa
hrInNkArapriya Isha shiva

aurasalAlita antakanAshana
gaurisameta girIsha shiva

aMbaravAsa chidaMbara nAyaka
tuMburu nArada sevya shiva

AhArapriya ashhta digIshvara
yogihRidi priyavAsa shiva

kamalApUjita kailAsapriya
karuNAsAgara kAshi shiva

khaDgashUla mRiga TaNkadhanurdhara
vikramarUpa vishvesha shiva

gangA girisuta vallabha shaNkara
gaNahita sarvajanesha shiva

ghAtakabhanjana pAtakanAshana
dInajanapriya dIpti shiva

NAntAsvarUpAnanda janAshraya
vedasvarUpa vedya shiva

chaNDavinAshana sakalajanapriya
maNDalAdhIsha mahesha shiva

chhatrakirITa sukuNDala shobhita
putrapriya bhuvanesha shiva

janmajarA mRityAdi vinAshana
kalmashharahita kAshi shiva

jhaNkArapriya bhRingiriTapriya
oNkAreshvara vishvesha shiva

JNAnAJNAna vinAshana nirmala
dInajanapriya dIpti shiva

TaNkasvarUpa sahasrakarottama
vAgIshvara varadesha shiva

ThakkAdyAyudha sevita suragaNa
lAvaNyAmRita lasita shiva

DaMbhavinAshana DiNDimabhUshhaNa
aMbaravAsa chideka shiva

DhanDhanDamaruka dharaNInishchala
DhunDhivinAyakka sevya shiva

NANAmaNigaNa bhUshhaNanirguNa
natajanapUta sanAtha shiva

tatvamasyAdi vAkyArtha svarUpa
nityasvarUpa nijesha shiva

sthAvarajangama bhuvanavilakshhaNa
tApanivAraNa tatva shiva

dantivinAshana daLitamanobhava
chandana lepita charaNa shiva

dharaNIdharashubha dhavaLavibhAsita
dhanadAdipriya dAna shiva

naLinavilochana naTanamanohara
aLiulabhUshhaNa amRita shiva

pArvatinAyaka pannagabhUshhaNa
paramAnanda paresha shiva

phAlavilochana bhAnukoTiprabha
hAlAhaladhara amRita shiva

bandhavimochana bRihatIpAvana
skandAdipriya kanaka shiva

bhasmavilepana bhavabhayamochana
vismayarUpa vishvesha shiva

manmathanAshana madhurAnAyaka
mandaraparvatavAsa shiva

yatijana hRidayAdhinivAsa
vidhivishhNvAdi suresha shiva

laNkAdhIshvara suragaNa sevita
lAvaNyAmRita lasita shiva

varadAbhayakara vAsukibhUshhaNa
vanamAlAdi vibhUshha shiva

shAnti svarUpAtipriya sundara
vAgIshvara varadesha shiva

shhaNmukhajanaka surendramunipriya
shhADguNyAdi sameta shiva

saMsArArNava nAshana shAshvata
sAdhujana priyavAsa shiva

harapurushhottama advaitAmRita
muraripusevya mRidesha shiva

lALita bhaktajanesha nijeshvara
kALinaTeshvara kAma shiva

kshhararUpAbhi priyAnvita sundara sAkshhAth
svAminnaMbA sameta shiva

sAMba sadAshiva sAMba sadAshiva
sAMba sadAshiva sAMba shiva

No comments: