Wednesday, October 8, 2014

మన్య సూక్తం


1::యస్తే  మన్యో‌உవిధద్ వజ్ర సాయక సహ ఓజః పుష్యతి విశ్వ మానుషక్ 
సాహ్యామ దాసమార్యం త్వయా  యుజా సహ స్కృతేన సహ సా సహ స్వతా

2::మన్యురింద్రో మన్యురేవాస  దేవో మన్యుర్ హోతా వరుణో జాతవేదాః 
మన్యుం విశ ఈళతే మాను షీర్యాః పాహి నో మన్యో తపసా సజోషా

3::అభీ హి మన్యో తవసస్తవీ యాన్ తప సా యుజా వి జహి శత్రూన్  
అమిత్రహా వృత్రహా దస్యుహా చ విశ్వా వసూన్యా భరా త్వం నః  

4::త్వం హిమన్యో అభిభూ త్యోజాః స్వయంభూర్భామో అభిమాతిషాహః  
విశ్వచర్-షణిః సహు రిః సహావానస్మాస్వోజః పృతనాసు ధేహి 

5::అభాగః సన్నప పరేతో అస్మి తవ క్రత్వా తవిషస్య ప్రచేతః  
తం త్వా మన్యో అక్రతుర్జి హీళాహం స్వాతనూర్బలదేయాయ మేహి  

6::అయం తే అస్మ్యుప మేహ్యర్వాఙ్ ప్రతీచీనః సహురే విశ్వధాయః 
మన్యో వజ్రిన్నభి మామా వవృత్స్వహనావ దస్యూన్ ఋత బోధ్యాపేః 

7::అభి ప్రేహి దక్షిణతో భవా మే‌உధా వృత్రాణి జంఘనావ భూరి 
జుహోమి తే ధరుణం మధ్వో అగ్రముభా ఉపాంశు ప్రథమా పి బావ  

8::త్వయా మన్యో సరథమారుజంతో హర్షమాణాసో ధృషితా మ రుత్వః  
తిగ్మేషవ ఆయుధా సంశిశానా అభి ప్రయంతు నరో అగ్నిరూపాః 

9::అగ్నిరి వ మన్యో త్విషితః సహస్వ సేనానీర్నః సహురే హూత ఏధి
హత్వాయ శత్రూన్ వి భజస్వ వేద ఓజో మిమానో విమృధో నుదస్వ 

10::సహస్వ మన్యో అభిమాతిమస్మే రుజన్ మృణన్ ప్రమృణన్ ప్రేహి శత్రూన్ 
ఉగ్రం తే పాజో నన్వా రురుధ్రే వశీ వశం నయస ఏకజ త్వమ్

11::ఏకో బహూనామసి మన్యవీళితో విశం విశం యుధయే సం శిశాధి   
అకృత్తరుక్ త్వయా యుజా వయం ద్యుమంతం ఘోషం విజయాయ కృణ్మహే  

12::విజేషకృదింద్ర ఇవానవబ్రవో(ఓ)‌உస్మాకం మన్యో అధిపా భవేహ  
ప్రియం తే నామ సహురే గృణీమసి విద్మాతముత్సం యత ఆబభూథ

13::ఆభూ త్యా సహజా వ జ్ర సాయక సహో బిభర్ష్యభిభూత ఉత్త రమ్  
క్రత్వానో మన్యో సహమేద్యేధి మహాధనస్య పురుహూత సంసృజి

14::సంసృ ష్టం ధనముభయం సమాకృ తమస్మభ్యం దత్తాం వరు ణశ్చ మన్యుః 
భియం దధానా హృద యేషు శత్ర వః పరా జితాసో అప నిల యంతామ్

15::ధన్వనాగాధన్వ నాజింజయేమ ధన్వనా తీవ్రాః సమదో జయేమ 
ధనుః శత్రో రపకామం కృ ణోతి ధన్వ నాసర్వా”ః ప్రదిశో జయేమ

భద్రం నో అపి వాతయ మనః
ఓం శాంతా పృథివీ శివమంతరిక్షం ద్యౌర్నో దేవ్య‌உభయన్నో అస్తు 
శివా దిశః ప్రదిశ ఉద్దిశో న‌உఆపో విశ్వతః పరిపాంతు సర్వతః శాంతిః శాంతిః శాంతిః

No comments: