Friday, July 13, 2012

వ్యాస కృత నవగ్రహ స్తోత్రం

 
 1} సూర్య మంత్రం :
జపాకుసుమసంకాశం కాశ్యపేయం మహద్యుతిమ్‌
తమోऽరిం సర్వపాపఘ్నం ప్రణతోऽస్మి దివాకరమ్‌

2} చంద్రమంత్రం:
దధిశఙ్ఖతుషారాభం క్శీరోదార్ణవసంభవమ్‌
నమామి శశినం సోమం శమ్భోర్ముకుటభూషణమ్‌

3} కుజమంత్రం:
ధరణీగర్భసంభూతం విద్యుత్కాన్తిసమప్రభమ్‌
కుమారం శక్తిహస్తం చ మఙ్గలం ప్రణమామ్యహమ్‌

4} బుధమంత్రం:
ప్రియఙ్‌గుకలికాశ్యామం రూపేణాప్రతిమం బుధమ్‌
సౌమ్యం సౌమ్యగుణోపేతం తం బుధం ప్రణమామ్యహమ్‌

5} గురుమంత్రం:
దేవానాం చ ఋషీణాం చ గురుం కాఞ్చనసంనిభమ్‌
బుద్ధిభూతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతిమ్‌

6} శుక్రమంత్రం:
హిమకున్దమృణాలాభం దైత్యానాం పరమం గురుమ్‌
సర్వశాస్త్రప్రవక్తారం భార్గవం ప్రణమామ్యహమ్‌

7} శనిమంత్రం:
నీలాంజనసమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రజమ్‌
ఛాయామార్తణ్డసంభూతం తం నమామి శనైశ్చరమ్‌

8} రాహుమంత్రం:
అర్ధకాయం మహావీర్యం చన్ద్రాదిత్యవిమర్దనమ్‌
సింహికాగర్భసంభూతం తం రాహుం ప్రణమామ్యహమ్‌

9} కేతుమంత్రం:
పలాశపుష్పసంకాశం తారకాగ్రహమస్తకమ్‌
రౌద్రం రౌద్రాత్మకం ఘోరం తం కేతుం ప్రణమామ్యహమ్‌

ఫలశృతి:
ఇతి వ్యాసముఖోద్గీతం యః పఠేత్సుసమాహితః
దివా వా యది వా రాత్రౌ విఘ్‍నశాన్తిర్భవిష్యతి

నరనారీనృపాణాం చ భవేద్దుఃస్వప్ననాశనమ్‌
ఐశ్వర్యమతులం తేషామారోగ్యం పుష్టివర్ధనమ్‌

గృహనక్శత్రజాః పీడాస్తస్కరాగ్నిసముద్‌భవాః
తాః సర్వాః ప్రశమం యాన్తి వ్యాసో బ్రూతే న సంశయఃVyasa Krita Navagraha Stotra

1} Surya Mantra:
Japaakusuma-saknkaasham kaashyapeyam mahaadyutim
Tamorim sarva-paapaghnam pranato~smi Divaakaram

I bow down to the sun who is red like the color of the hibiscus; who is the son of Kashapa Rhishi; who is very bright and radiant; who is the destroyer of darkness; who is the destroyer of all sins

2} Chandra Mantra:
Dadhi-shaknkhatushaaraabham kshiirodaarnava-sambhavam
Namaami shashinam Somam Shambhor-mukuta-bhuushanam

I bow down to the moon who is white and lustrous like curd, the conch and droplets of water; who arose from the churning of the ocean called kshira-sagar; who gives beauty to Lord Shivas crown.

3} Kuja Mantra:
Dharanii-garbha-sambhuutam vidyut-kaanti-samaprabham
Kumaaram shakti-hastam tam makngalam pranamaamyaham

I bow down to Mars who was born from the earth; who is as bright as lightening; who is a divine youth with great power in his hands.

4} Budha Mantra
Priyakngu-kalikaa-shyaamam ruupenaa-pratimam Budham
Saumyam saumya-gunopetam tam Budham pranamaamyaham

I bow down to Budha (Mercury) who is the color of wheat and the bud of the Priyangu plant; who is very beautiful; who is calm and quiet in nature.

5} Guru Mantra:
Devaanaayn cha rhushiinaayn cha Gurum kaaynchana-sannibham
Buddhibhuutam trilokesham tam namaami Bruhaspatim

I bow down to Guru (Jupiter) who is the master of all the Gods and Rhishis; who shines like gold; who embodies immense wisdom; who has control over earth, heaven and hell.

6} Sukra Mantra:
Himakunda-mrunaalaabham daityaanaam paramayn gurum
Sarva-shaastra-pravaktaaram Bhaargavam pranamaamyaham

I bow down to Bhargav (Venus) who has the appearance of ice, the Jasmine flower and the stem of the lotus; who is the master of the demons; who has knowledge of all the sciences. 

7} Shani Mantra:
Niilaaynjana-samaabhaasam Raviputram Yamaagrajam
Chhaayaa-Maartanda-sambhuutam tam namaami Shanaishcharam

I bow down to Shani (Saturn) who is blue like the color of Nilanjan; who is the son of the sun; who is the elder brother of Yama (the God of death); who is the son of Chhaya and the sun

8} Rahu Mantra:
Ardha-kaayam mahaaviiryam Chandraaditya-vimardanam
Simhikaa-garbha-sambhuutam tam Raahum pranamaamyaham

I bow down to Rahu (north node) who has no body, only a head; who has great power; who can trouble even the moon and the sun; who is the son of the female demon Sinvikha

9} Ketu Mantra:
Palaasha-pushpa-saknkaasham taarakaagraha-mastakam
Raudram raudraatmakan(g) ghoram tan(g) Ketum pranamaamyaham 9

I bow down to Ketu (south node) who is red like the color of the Palasa tree (flame tree); who has the stars and planets as his head; who is frightening by nature; who is harsh in action and fierce in naturePhala Sruti:

Iti Vyaasa-mukhod-giitam yah: pathet-susamaahitah:
Divaa vaa yadi vaa raatrau vighna-shantir-bhavishyati

This stotra is composed by Shri Vyaasa Rhishi. A person who chants this stotra during the day or at night will become free from all troubles.

Nara-naarii-nrupaanaayn cha bhaved-duh:svapna-naashanam
Aishvaryamatulam teshaam aarogyam pushti-vardanam

By chanting this stotra the effect of bad dreams of men, women, kings and so on will be destroyed. Everyone will have good health, wealth and energy.

Graha-nakshatrajaa piidaah: taskaraagni-samudbhavaah:
Taah: sarvaah: prashamam yaanti Vyaaso bruute na sanshayah:

A person who chants this stotra becomes free from the troubles created by planets, constellations, thieves, fire etc. Vyasa Rhishi says that there is no doubt about the result of chanting this stotra

Iti Shrii Vyaasa-virachitam Navagraha-stotram sampuurnam
Chant This Stotra daily to nullify negative effects of navagrahas.

No comments: