Tuesday, February 21, 2012

శ్రీ అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం1::ఆదిలక్ష్మి::

సుమనస వంధిత, సుంధరి, మాధవీ, చంద్ర సహోధరి హేమమయే
మునిగన మండిత, మోక్ష ప్రధయిని,మంజుల భాషిని, వేదా నూతె
పంకజ వాసిని దేవ సూపూజిత సద్గుణ వర్షని, సాంతియుతె
జయ జయ హేయ్ మధుసూధనా కమిని అధిలక్ష్మి సదా పాలయ మాం.

2::ధాన్యలక్ష్మి::

అయికలి కల్మష నాశీని, కమిని, వైదిక రూపిణీ, వేదా మయె
క్షీర సముధ్భావ మంగళ రూపిణీ,మంత్ర నివాసిని, మంత్రణుతె
మంగళ ధాయిని, అంబుజ వాసిని, దేవ గణార్చిత పాదయుతె
జయ జయ హే మధుసూధనా కమిని,ధాన్యలక్ష్మి సదాపాలయ మాం.

3::దైర్యాలక్ష్మి::

జయ వర వర్ణనీ, వైష్ణవి, భార్గవి, మంత్ర స్వరూపిని, మంత్ర మయె
సురగణ పూజిత శ్రీ ఘ్ర ఫల ప్రధ, జ్ఞాన వికాశిని, శాస్త్రణుతె
భవ భయ హరిని, పాప విమోచిని, సాధు జనార్చిత పాదయుతె
జయ జయ హే మధుసూధనా కమిని,దైర్యాలక్ష్మి సదాపాలయ మాం.

4::గజాలక్ష్మి::

జయ జయ దుర్గతి నాశీని కమిని,సర్వ ఫల ప్రధ శాస్త్ర మయె
రధగజ తురగ పదాతి సమావృత, పరిజన మండిత లోకనుతె
హరిహర బ్రహ్మ సూపూజిత సేవిత, తాప నివారిణి పాదయుతె
జయ జయ హే మధుసూధన కమిని గజాలక్ష్మి సదా పలయ మాం.

5::సంతానలక్ష్మి::

అయి ఖఘ వాహినీ, మోహినీ, చక్రిని, రాగ వీవర్ధిని, జ్ఞానమయే
గుణగణ వారిధి, లోక హితైషిణి, స్వర సప్త భూషిత రాననుతే
మనుజ సురాసుర దేవ మునీశ్వర,మానస వంధిత పాదయుతె
జయ జయ హే మధుసూధన కమిని, సంతానలక్ష్మి సదా పలయ మాం.

6::విజయలక్ష్మి::

జయ కమలాసని,సద్గతి దాయిని, జ్ఞాన వికాశిని గనమయే
అనుధిన మర్చిత కుంకుమ ధూసర, భూషిత వాసిత వాధ్యనుతె
కనకధార స్తుతి వైభవ వందిత శంకర దేశిక మన్యపథే
జయ జయ హే మధుసూదన కమిని,విజయలక్ష్మి సదా పలయ మాం.

7::విద్యాలక్ష్మి::

ప్రణతసురెస్వరి, భారతి, భార్గవి ,శోక వినాసిని, రత్న మయె
మణి మయ భూషిత కర్ణ విభూషణ, శాంతి సమావృత హాస్యముఖే
నవవిధి దాయిని కాలిమల హరిణి, కమిత ఫలప్రధ హస్తయుతె
జయ జయ హే మధుసూదన కమిని, విద్యాలక్ష్మి సదా పలయ మాం.

8::ధనలక్ష్మి:::

ధిమిధిమి ధింధిమి ధింధిమి – ధింధిమి దుందుభి నాధ సూపూర్ణమయే
ఘుమఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ ఘుంఘుమ శంఖ నినాద సువాధ్యనూతే
వేద పురాణేతిహస సూపూజిత, వైదిక మార్గ ప్రదర్శాయుతె
జయ జయ హే మధుసూధనా కమిని ధనలక్ష్మి రూపేణ సదా పాలయ మాం.

:::ఫలశృతి:::

శ్లో::అష్టలక్ష్మీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి!
విష్ణువక్షః స్థలా రూఢే భక్త మోక్ష ప్రదాయిని

శ్లో::శంఖ చక్రగదాయక్తే విశ్వరూపిణితే జయః!
జగన్మాత్రే చ మోహిన్యై మంగళం శుభ మంగళమ్!

::: Sree ashTalakshmi stOtraM :::

1::aadilakshmi::

sumanasa vaMdhita, suMdhari, maadhavee, chaMdra sahOdhari haemamayae
munigana maMDita, mOksha pradhayini,maMjula bhaashini, vaedaa noote
paMkaja vaasini daeva soopoojita sadguNa varshani, saaMtiyute
jaya jaya haey^ madhusoodhanaa kamini adhilakshmi sadaa paalaya maaM.

2::dhaanyalakshmi::

ayikali kalmasha naaSeeni, kamini, vaidika roopiNee, vaedaa maye
ksheera samudhbhaava maMgaLa roopiNee,maMtra nivaasini, maMtraNute
maMgaLa dhaayini, aMbuja vaasini, daeva gaNaarchita paadayute
jaya jaya hae madhusoodhanaa kamini,dhaanyalakshmi sadaapaalaya maaM.

3::dairyaalakshmi::

jaya vara varNanee, vaishNavi, bhaargavi, maMtra svaroopini, maMtra maye
suragaNa poojita Sree ghra phala pradha, j~naana vikaaSini, SaastraNute
bhava bhaya harini, paapa vimOchini, saadhu janaarchita paadayute
jaya jaya hae madhusoodhanaa kamini,dairyaalakshmi sadaapaalaya maaM.

4::gajaalakshmi::

jaya jaya durgati naaSeeni kamini,sarva phala pradha Saastra maye
radhagaja turaga padaati samaavRta, parijana maMDita lOkanute
harihara brahma soopoojita saevita, taapa nivaariNi paadayute
jaya jaya hae madhusoodhana kamini gajaalakshmi sadaa palaya maaM.

5::saMtaanalakshmi::

ayi khagha vaahinee, mOhinee, chakrini, raaga veevardhini, j~naanamayae
guNagaNa vaaridhi, lOka hitaishiNi, svara sapta bhooshita raananutae
manuja suraasura daeva muneeSvara,maanasa vaMdhita paadayute
jaya jaya hae madhusoodhana kamini, saMtaanalakshmi sadaa palaya maaM.

6::vijayalakshmi::

jaya kamalaasani,sadgati daayini, j~naana vikaaSini ganamayae
anudhina marchita kuMkuma dhoosara, bhooshita vaasita vaadhyanute
kanakadhaara stuti vaibhava vaMdita SaMkara daeSika manyapathae
jaya jaya hae madhusoodana kamini,vijayalakshmi sadaa palaya maaM.

7::vidyaalakshmi::

praNatasuresvari, bhaarati, bhaargavi ,SOka vinaasini, ratna maye
maNi maya bhooshita karNa vibhooshaNa, SaaMti samaavRta haasyamukhae
navavidhi daayini kaalimala hariNi, kamita phalapradha hastayute
jaya jaya hae madhusoodana kamini, vidyaalakshmi sadaa palaya maaM.

8::dhanalakshmi:::

dhimidhimi dhiMdhimi dhiMdhimi – dhiMdhimi duMdubhi naadha soopoorNamayae
ghumaghuma ghuMghuma ghuMghuma ghuMghuma SaMkha ninaada suvaadhyanootae
vaeda puraaNaetihasa soopoojita, vaidika maarga pradarSaayute
jaya jaya hae madhusoodhanaa kamini dhanalakshmi roopaeNa sadaa paalaya maaM.

:::phalaSRti:::

SlO::ashTalakshmee namastubhyaM varadae kaamaroopiNi!
vishNuvaksha@h sthalaa rooDhae bhakta mOksha pradaayini

SlO::SaMkha chakragadaayaktae viSvaroopiNitae jaya@h!
jaganmaatrae cha mOhinyai maMgaLaM Subha maMgaLam^!

No comments: