Thursday, December 16, 2010

మృతసంజీవన స్తోత్రం


మృతసంజీవన స్తోత్రం

1}ఏవమారాధ్య గౌరీశం దేవం మృత్యుంజయేశ్వరమ్ 
మృతసంజీవనం నామ్నా కవచం ప్రజపేత్సదా 

2}సారాత్సారతరం పుణ్యం గుహ్యాద్గుహ్యతరం శుభమ్ 
మహాదేవస్య కవచం మృతసంజీవనామకం 

3}సమాహితమనా భూత్వా శృణుష్వ కవచం శుభమ్ 
శృత్వైతద్దివ్య కవచం రహస్యం కురు సర్వదా 

4}వరాభయకరో యజ్వా సర్వదేవనిషేవితః 
మృత్యుంజయో మహాదేవః ప్రాచ్యాం మాం పాతు సర్వదా

5}దధానః శక్తిమభయాం త్రిముఖం షడ్భుజః ప్రభుః 
సదాశివోగ్నిరూపీమాం ఆగ్నేయ్యాం పాతు సర్వదా  

6}అష్టాదశభుజోపేతో దండాభయకరో విభుః 
యమరూపీ మహాదేవో దక్షిణస్యాం సదావతు  

7}ఖడ్గాభయకరో ధీరో రక్షోగణనిషేవితః 
రక్షోరూపీ మహేశో మాం నైరృత్యాం సర్వదావతు 

8}పాశాభయభుజః సర్వరత్నాకరనిషేవితః 
వరూణాత్మా మహాదేవః పశ్చిమే మాం సదావతు

9}గదాభయకరః ప్రాణ నాయకః సర్వదాగతిః 
వాయవ్యాం మారుతాత్మామాం శంకరః పాతు సర్వదా

10}శంఖాభయకరస్థో మాం నాయకః పరమేశ్వరః
సర్వాత్మాంతరదిగ్భాగే పాతు మాం శంకరః ప్రభుః 

11}శూలాభయకరః సర్వ విద్యానామధినాయకః 
ఈశానాత్మా తథైశాన్యాం పాతుమాం పరమేశ్వరః 

12}ఊర్ధ్వభాగే బ్రహ్మరూపీ విశ్వాత్మాధః సదావతు 
శిరో మే శంకరః పాతు లలాటం చంద్రశేఖరః 

13}భ్రూమధ్యం సర్వలోకేశస్త్రినేత్రో లోచనేవతు 
భ్రూయుగ్మం గిరిశః పాతు కర్ణౌ పాతు మహేశ్వరః 

14}నాసికాం మే మహాదేవ ఓష్ఠౌ పాతు వృషధ్వజః 
జిహ్వాం మే దక్షిణామూర్తిర్దంతాన్మే గిరిశోవతు 

15}మృత్యుంజయో ముఖం పాతు కంఠం మే నాగభూషణః 
పినాకీ మత్కరౌ పాతు త్రిశూలీ హృదయం మమ

16}పంచవక్త్రః స్తనౌ పాతు ఉదరం జగదీశ్వరః 
నాభిం పాతు విరూపాక్షః పార్శ్వౌ మే పార్వతీపతిః  

17}కటిద్వయం గిరీశో మే పృష్ఠం మే ప్రమథాధిపః 
గుహ్యం మహేశ్వరః పాతు మమోరూ పాతు భైరవః 

18}జానునీ మే జగద్ధర్తా జంఘే మే జగదంబికా 
పాదౌ మే సతతం పాతు లోకవంద్యః సదాశివః 

19}గిరిశః పాతు మే భార్యాం భవః పాతు సుతాన్మమ 
మృత్యుంజయో మమాయుష్యం చిత్తం మే గణనాయకః 

20}సర్వాంగం మే సదా పాతు కాలకాలః సదాశివః 
ఏతత్తే కవచం పుణ్యం దేవతానాం చ దుర్లభమ్  

21}మృతసంజీవనం నామ్నా మహాదేవేన కీర్తితమ్ 
సహస్రావర్తనం చాస్య పురశ్చరణమీరితమ్ 

22}యః పఠేచ్ఛృణుయాన్నిత్యం శ్రావయేత్సుసమాహితః 
స కాలమృత్యుం నిర్జిత్య సదాయుష్యం సమశ్నుతే 

23}హస్తేన వాయదా స్పృష్ట్వా మృతం సంజీవయత్యసౌ 
ఆధయో వ్యాధయస్తస్య న భవంతి కదాచన  

24}కాలమృత్యుమపి ప్రాప్తమసౌ జయతి సర్వదా 
అణిమాదిగుణైశ్వర్యం లభతే మానవోత్తమః 

25}యుద్ధారంభే పఠిత్వేదమష్టావింశతివారకమ్ 
యుద్ధమధ్యే స్థితః శత్రుః సద్యః సర్వైర్న దృశ్యతే 

26}న బ్రహ్మాదీని చాస్త్రాణి క్షయం కుర్వంతి తస్య వై 
విజయం లభతే దేవయుద్ధమధ్యేపి సర్వదా 

27}ప్రాతరుత్థాయ సతతం యః పఠేత్కవచం శుభమ్ 
అక్షయ్యం లభతే సౌఖ్యమిహలోకే పరత్ర చ  

28}సర్వవ్యాధివినిర్మృక్తః సర్వరోగవివర్జితః 
అజరామరణోభూత్వా సదా షోడశవార్షికః  

29}విచరత్యఖిలాన్లోకాన్ప్రాప్య భోగాంశ్చ దుర్లభాన్ 
తస్మాదిదం మహాగోప్యం కవచం సముదాహృతమ్  

30}మృతసంజీవనం నామ్నా దేవతైరపి దుర్లభమ్ 
మృతసంజీవనం నామ్నా దేవతైరపి దుర్లభమ్  
mRtasaMjeevana stOtraM

1}aevamaaraadhya gaureeSaM daevaM mRtyuMjayaeSvaram^ 
mRtasaMjeevanaM naamnaa kavachaM prajapaetsadaa 

2}saaraatsaarataraM puNyaM guhyaadguhyataraM Subham^ 
mahaadaevasya kavachaM mRtasaMjeevanaamakaM 

3}samaahitamanaa bhootvaa SRNushva kavachaM Subham^ 
SRtvaitaddivya kavachaM rahasyaM kuru sarvadaa 

4}varaabhayakarO yajvaa sarvadaevanishaevita@h 
mRtyuMjayO mahaadaeva@h praachyaaM maaM paatu sarvadaa

5}dadhaana@h SaktimabhayaaM trimukhaM shaDbhuja@h prabhu@h 
sadaaSivOgniroopeemaaM aagnaeyyaaM paatu sarvadaa  

6}ashTaadaSabhujOpaetO daMDaabhayakarO vibhu@h 
yamaroopee mahaadaevO dakshiNasyaaM sadaavatu  

7}khaDgaabhayakarO dheerO rakshOgaNanishaevita@h 
rakshOroopee mahaeSO maaM nairRtyaaM sarvadaavatu 

8}paaSaabhayabhuja@h sarvaratnaakaranishaevita@h 
varooNaatmaa mahaadaeva@h paSchimae maaM sadaavatu

9}gadaabhayakara@h praaNa naayaka@h sarvadaagati@h 
vaayavyaaM maarutaatmaamaaM SaMkara@h paatu sarvadaa

10}SaMkhaabhayakarasthO maaM naayaka@h paramaeSvara@h
sarvaatmaaMtaradigbhaagae paatu maaM SaMkara@h prabhu@h 

11}Soolaabhayakara@h sarva vidyaanaamadhinaayaka@h 
eeSaanaatmaa tathaiSaanyaaM paatumaaM paramaeSvara@h 

12}oordhvabhaagae brahmaroopee viSvaatmaadha@h sadaavatu 
SirO mae SaMkara@h paatu lalaaTaM chaMdraSaekhara@h 

13}bhroomadhyaM sarvalOkaeSastrinaetrO lOchanaevatu 
bhrooyugmaM giriSa@h paatu karNau paatu mahaeSvara@h 

14}naasikaaM mae mahaadaeva OshThau paatu vRshadhvaja@h 
jihvaaM mae dakshiNaamoortirdaMtaanmae giriSOvatu 

15}mRtyuMjayO mukhaM paatu kaMThaM mae naagabhooshaNa@h 
pinaakee matkarau paatu triSoolee hRdayaM mama

16}paMchavaktra@h stanau paatu udaraM jagadeeSvara@h 
naabhiM paatu viroopaaksha@h paarSvau mae paarvateepati@h  

17}kaTidvayaM gireeSO mae pRshThaM mae pramathaadhipa@h 
guhyaM mahaeSvara@h paatu mamOroo paatu bhairava@h 

18}jaanunee mae jagaddhartaa jaMghae mae jagadaMbikaa 
paadau mae satataM paatu lOkavaMdya@h sadaaSiva@h 

19}giriSa@h paatu mae bhaaryaaM bhava@h paatu sutaanmama 
mRtyuMjayO mamaayushyaM chittaM mae gaNanaayaka@h 

20}sarvaaMgaM mae sadaa paatu kaalakaala@h sadaaSiva@h 
aetattae kavachaM puNyaM daevataanaaM cha durlabham^  

21}mRtasaMjeevanaM naamnaa mahaadaevaena keertitam^ 
sahasraavartanaM chaasya puraScharaNameeritam^ 

22}ya@h paThaechChRNuyaannityaM Sraavayaetsusamaahita@h 
sa kaalamRtyuM nirjitya sadaayushyaM samaSnutae 

23}hastaena vaayadaa spRshTvaa mRtaM saMjeevayatyasau 
aadhayO vyaadhayastasya na bhavaMti kadaachana  

24}kaalamRtyumapi praaptamasau jayati sarvadaa 
aNimaadiguNaiSvaryaM labhatae maanavOttama@h 

25}yuddhaaraMbhae paThitvaedamashTaaviMSativaarakam^ 
yuddhamadhyae sthita@h Satru@h sadya@h sarvairna dRSyatae 

26}na brahmaadeeni chaastraaNi kshayaM kurvaMti tasya vai 
vijayaM labhatae daevayuddhamadhyaepi sarvadaa 

27}praatarutthaaya satataM ya@h paThaetkavachaM Subham^ 
akshayyaM labhatae saukhyamihalOkae paratra cha  

28}sarvavyaadhivinirmRkta@h sarvarOgavivarjita@h 
ajaraamaraNObhootvaa sadaa shODaSavaarshika@h  

29}vicharatyakhilaanlOkaanpraapya bhOgaaMScha durlabhaan
tasmaadidaM mahaagOpyaM kavachaM samudaahRtam

30}mRtasaMjeevanaM naamnaa daevatairapi durlabham
mRtasaMjeevanaM naamnaa daevatairapi durlabham  

No comments: