Monday, October 5, 2009

దుర్గామానస పూజా
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
::: ఓమ్ శ్రీ గణేశాయ నమః :::
1:ఉద్యచ్చన్దనకుఙ్కుమారుణపయోధారాభిరాప్లావితాం
నానానర్ఘ్యమణిప్రవాలఘటితాం దత్తాం గృహాణామ్బికే
ఆమృష్టాం సురసున్దరీభిరభితో హస్తామ్బుజైర్భక్తితో
మాతః సున్దరి భక్తకల్పలతికే శ్రీపాదుకామాదరాత్

2:దేవేన్ద్రాదిభిరర్చితం సురగణైరాదాయ సింహాసనం
చఞ్చత్కాఞ్చనసఞ్చయాభిరచితం చారుప్రభాభాస్వరమ్
ఏతచ్చమ్పకకేతకీపరిమలం తైలం మహానిర్మలం
గన్ధోద్వర్తనమాదరేణ తరుణీదత్తం గృహాణామ్బికే

3:పశ్చాద్దేవి గృహాణ శమ్భుగృహిణి శ్రీసున్దరి ప్రాయశో
గన్ధద్రవ్యసమూహనిర్భరతరం ధాత్రీఫలం నిర్మలమ్
తత్కేశాన్ పరిశోధ్య కఙ్కతికయా మన్దాకినీస్రోతసి
స్నాత్వా ప్రోజ్జ్వలగన్ధకం భవతు హే శ్రీసున్దరి త్వన్ముదే

4:సురాధిపతికామినీకరసరోజనాలీధృతాం
సచన్దనసకుఙ్కుమాగురుభరేణ విభ్రాజితామ్
మహాపరిమలోజ్జ్వలాం సరసశుద్ధకస్తూరికాం
గృహాణ వరదాయిని త్రిపురసున్దరి శ్రీప్రదే

5:గన్ధర్వామరకిన్నరప్రియతమాసన్తానహస్తామ్బుజ
ప్రస్తారైర్ధ్రియమాణముత్తమతరం కాశ్మీరజాపిఞ్జరమ్
మాతర్భాస్వరభానుమణ్డలలసత్కాన్తిప్రదానోజ్జ్వలం
చైతన్నిర్మలమాతనోతు వసనం శ్రీసున్దరి త్వన్ముదమ్

6:స్వర్ణాకల్పితకుణ్డలే శ్రుతియుగే హస్తామ్బుజే ముద్రికా
మధ్యే సారసనా నితమ్బఫలకే మఞ్జీరమంఘ్రిద్వయే
హారో వక్షసి కఙ్కణౌ క్వణరణత్కారౌ కరద్వన్ద్వకే
విన్యస్తం ముకుటం శిరస్యనుదినం దత్తోన్మదం స్తూయతామ్

7:గ్రీవాయాం ధృతకాన్తికాన్తపటలం గ్రైవేయకం సున్దరం
సిన్దూరం విలసల్లలాటఫలకే సౌన్దర్యముద్రాధరమ్
రాజత్కజ్జలముజ్జ్వలోత్పలదలశ్రీమోచనే లోచనే
తద్దివ్యౌషధినిర్మితం రచయతు శ్రీశామ్భవి శ్రీప్రదే

అమన్దతరమన్దరోన్మథితదుగ్ధసిన్ధూద్భవం
నిశాకరకరోపమం త్రిపురసున్దరి శ్రీప్రదే
గృహాణ ముఖమీక్షతుం ముకురబిమ్బమావిద్రుమై
ర్వినిర్మితమధచ్ఛిదే రతికరామ్బుజస్థాయినమ్

8:కస్తూరీద్రవచన్దనాగురుసుధాధారాభిరాప్లావితం
చఞ్చచ్చమ్పకపాటలాదిసురభిర్ద్రవ్యైః సుగన్ధీకృతమ్
దేవస్త్రీగణమస్తకస్థితమహారత్నాదికుమ్భవ్రజై
రమ్భఃశామ్భవి సమ్భ్రమేణ విమలం దత్తం గృహాణామ్బికే

9:కహ్లారోత్పలనాగకేసరసరోజాఖ్యావలీమాలతీ
మల్లీకైరవకేతకాదికుసుమై రక్తాశ్వమారాదిభిః
పుష్పైర్మాల్యభరేణ వై సురభిణా నానారసస్రోతసా
తామ్రామ్భోజనివాసినీం భగవతీం శ్రీచణ్డికాం పూజయే

10:మాంసీగుగ్గులచన్దనాగురురజః కర్పూరశైలేయజై
ర్మాధ్వీకైః సహకుఙ్కుమైః సురచితైః సర్పిభిరామిశ్రితైః
సౌరభ్యస్థితిమన్దిరే మణిమయే పాత్రే భవేత్ ప్రీతయే
ధూపోఽయం సురకామినీవిరచితః శ్రీచణ్డికే త్వన్ముదే

11:ఘృతద్రవపరిస్ఫురద్రుచిరరత్నయష్ట్యాన్వితో
మహాతిమిరనాశనః సురనితమ్బినీనిర్మితః
సువర్ణచషకస్థితః సఘనసారవర్త్యాన్విత
స్తవ త్రిపురసున్దరి స్ఫురతి దేవి దీపో ముదే

12:జాతీసౌరభనిర్భరం రుచికరం శాల్యోదనం నిర్మలం
యుక్తం హిఙ్గుమరీచజీరసురభిర్ద్రవ్యాన్వితైర్వ్యఞ్జనైః
పక్వాన్నేన సపాయసేన మధునా దధ్యాజ్యసమ్మిశ్రితం
నైవేద్యం సురకామినీవిరచితం శ్రీచణ్డికే త్వన్ముదే

13:లవఙ్గకలికోజ్జ్వలం బహులనాగవల్లీదలం
సజాతిఫలకోమలం సఘనసారపూగీఫలమ్
సుధామధురమాకులం రుచిరరత్నపాత్రస్థితం
గృహాణ ముఖపఙ్కజే స్ఫురితమమ్బ తామ్బూలకమ్
శరత్ప్రభవచన్ద్రమః స్ఫురితచన్ద్రికాసున్దరం
గలత్సురతరఙ్గిణీలలితమౌక్తికాడమ్బరమ్
గృహాణ నవకాఞ్చనప్రభవదణ్డఖణ్డోజ్జ్వలం
మహాత్రిపురసున్దరి ప్రకటమాతపత్రం మహత్

14:మాతస్త్వన్ముదమాతనోతు సుభగస్త్రీభిః సదాఽఽన్దోలితం
శుభ్రం చామరమిన్దుకున్దసదృశం ప్రస్వేదదుఃఖాపహమ్
సద్యోఽగస్త్యవసిష్ఠనారదశుకవ్యాసాదివాల్మీకిభిః
స్వే చిత్తే క్రియమాణ ఏవ కురుతాం శర్మాణి వేదధ్వనిః

15:స్వర్గాఙ్గణే వేణుమృదఙ్గశఙ్ఖభేరీనినాదైరూపగీయమానా
కోలాహలైరాకలితాతవాస్తు విద్యాధరీనృత్యకలాసుఖాయ

16:దేవి భక్తిరసభావితవృత్తే ప్రీయతాం యది కుతోపి లభ్యతే
తత్ర లౌల్యమపి సత్ఫలమేకఞ్జన్మకోటిభిరపీహ న లభ్యమ్

17:ఏతైః షోడశభిః పద్యైరూపచారోపకల్పితైః
యః పరాం దేవతాం స్తౌతి స తేషాం ఫలమాప్నుయాత్

::: ఇతి దుర్గాతన్త్రే దుర్గామానసపూజా సమాప్తా :::

No comments: