Tuesday, March 31, 2009

శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రం

రామ గాయత్రి
ఓం దాశరథాయ విద్మహే
సీతావల్లభాయ ధీమహి, తన్నోరామ: ప్రచోదయాత్
!!


!! ఇతి శ్రీ బుధకౌశికముని వారి శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రం !!
ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః,అస్య శ్రీ రామరక్షాస్తోత్ర మంత్రస్య,బుధకౌశిక ఋషిః
శ్రీ సీతారామచంద్రో దేవతా,అనుష్టుప్ ఛందః,సీతాశక్తిః శ్రీమాన్ హనుమాన్ కీలకం
శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్ధే,రామరక్షా స్తోత్ర జపే వినియోగః
!


!!అథ ధ్యానం !!

ధ్యాయేదాజాను బాహుం ధృత శర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థమ్
పీతం వాసో వసానం నవ కమల దల స్పర్ధి నేత్రం ప్రసన్నమ్
వామాంకారూఢ సీతా ముఖ కమల మిలల్లోచనం నీరదాభమ్
నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండనం రామచంద్రమ్॥


::: శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రం :::

1)చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్
ఏకైన మక్షరం పుంసాం మహపాతక నాశనమ్!


2)ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్
జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటామకుట మండితమ్!

3)సా సితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాంతకమ్
స్వలీలయా జగత్త్రాతు మావిర్భూత మజం విభుమ్!

4)రామరక్షాం పఠేత్ ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్
శిరో మే రాఘవః పాతు పాలం దశరథాత్మజః !

5)కౌసల్యేయో దృశౌపాతు విశ్వామిత్రః ప్రియః శృతీ
ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రి వత్సలః !

6)జిహ్వాం విద్యా నిధిః పాతు కంఠం భరత వందితః
స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశ కార్ముకః !

7)కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్
మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయః !

8)సుగ్రీవేశః కటీ పాతు సక్థినీ హనుమత్ప్రభుః
ఊరూ రఘూత్తమః పాతు రక్షఃకుల వినాశకృత్!

9)జానునీ సేతుకృత్పాతు జంఘే దశముఖాంతకః
పాదౌ విభీషణ శ్రీదః పాతు రామో ఖిలం వపుః !

10)ఏతాం రామబలోపేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్
స చిరాయుః సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్!

11)పాతాళ భూతల వ్యోమ చారిణశ్చద్మ చారిణః
న ద్రష్టు మపి శక్తాస్తే రక్షితమ్ రామనామభిః !

12)రామేతి రామభద్రేతి రామ చంద్రేతి వా స్మరన్
నరో నలిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి!

13)జగజ్జైత్రైక మంత్రేణ రామనామ్నాభి రక్షితమ్
యఃకంఠే ధారయేత్తస్య కరస్థాః సర్వ సిద్ధయః !

14)వజ్రపంజర నామేదం యో రామకవచం స్మరేత్
అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వత్ర లభతే జయమంగళం!

15)ఆదిష్టవాన్ యథా స్వప్నే రామ రక్షామిమాం హరః
తథా లిఖితవాన్ ప్రాతః ప్రబుద్ధో బుధకౌశికః !

16)ఆరామః కల్పవృక్షాణాం విరామస్సకలాపదామ్
అభిరామ స్త్రిలోకానామ్ రామః శ్రీమాన్సనః ప్రభుః !

17)తరుణౌ రూపసంపన్నౌ సుమారౌ మహాబలౌ
పుండరీక విశాలాక్షా చీర కృష్ణాజినాంబరౌ!

18)ఫలమూలసినౌ దాంతౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ
పుత్రౌ దశారథ స్యైతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ!

19)శరణ్యౌ సర్వసత్వానాం శ్రేష్ఠౌ సర్వధనుష్మతామ్
రక్షఃకుల నిహంతారౌ త్రాయేతాం నో రఘోత్తమౌ!

20)ఆత్తసజ్యధనుషా విషుస్పృశావక్షయాశుగ నిషంగసంగినౌ
రక్షణాయ మమ రామలక్ష్మణావగ్రతః పథి సదైవ గచ్ఛతామ్!

21)సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా
గచ్చన్ మనోరథాన్నశ్చ రామః పాతు సలక్ష్మణః !

22)రామో దాశరథిశ్శూరో లక్ష్మణానుచరో బలీ
కాకుత్థ్సః పురుషః పూర్ణః కౌశల్యేయో రఘోత్తమః !

23)వేదాంగవేద్యో యజ్ఞేశః పురాణ పురుషోత్తమః
జానకీ వల్లభః శ్రీమా నప్రమేయ పరాక్రమః !

24)ఇత్యేతాని జపేన్నిత్యం మద్భక్తః శ్రద్ధయాన్వితః
అశ్వమేథధికం పుణ్యం సంప్రాప్నోతి న సంశయః !

25)రామం దూర్వాదళశ్యామం పద్మాక్షం సీతావాససమ్
స్తువంతి నామభిర్ది వైర్నతే సంసారిణో నరాః !

26)రామం లక్ష్మణపూర్వజం రఘువరం సీతాపతిం సుందరమ్
కకుత్థ్స్యం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రప్రియం ధార్మికమ్ !

27)రాజేంద్రం సత్యసంధం దశరథతనయం శ్యామలమ్ శాంతమూర్తిమ్
వందే లోకాభిరామం రఘుకులతిలకం రాఘవం రావణారిమ్!

28)రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేథసే
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః !

29)శ్రీరామ రామ రఘునందన రామరామ
శ్రీరామ రామ భరతాగ్రజ రామరామ!

30)శ్రీరామ రామ రణకర్కశ రామ రామ
శ్రీరామ రామ శరణం భవ రామ రామ!

31)శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ మనసా స్మరామి
శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ వచసా గృణామి !

32)శ్రీరమ చంద్ర చరణౌ శిరసా నమామి
శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ శరణం ప్రపద్యే!

33)మాతా రామో మత్పితా రామచంద్రః
స్వామీ రామో మత్సఖా రామచంద్రః !

34)సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళు
ర్నాన్యం జానే నైవ జానే న జానే!

35)దక్షిణే లక్ష్మణో యస్య వామే చ జనకాత్మజా
పురతో మారుతిర్యస్య తం వందే రఘునందనమ్!

36)లోకాభిరామం రణరంగధీరం
రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథమ్!

37)కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం
శ్రీరామచంద్రం శరణం ప్రపద్యే!

38)మనోజవం మారుతతుల్య వేగమ్
జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టమ్ !

39)వాతాత్మజం వానరయూథ ముఖ్యమ్
శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే!

40)కూజంతం రామ రామేతి మధురం మధురాక్షరమ్
ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం !

41)ఆపదా మపర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహమ్!

42)భర్జనం భవబీజానా మర్జనం సుఖసంపదామ్
తర్జనం యమదూతానాం రామరామేతి గర్జనమ్ !

43)రామో రాజమణిస్సదా విజయతే రామం రమేశం భజే
రామేణాభిహతా నిశాచర చమూ రామాయ తస్మై నమః !


44)రామాన్నాస్తి పరాయణం పరతరం రామస్య దాసోస్మ్యహం
రామే చిత్తలయ స్సదా భవతు మే భో రామ మాముద్ధర !

45)శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే !!

No comments: