Friday, March 3, 2017

లక్ష్మి ఆరాధన


శుక్రవారం సాయంత్రం 3/3/2017 6 గంటలకి
ఫాల్గుణ మాసం లో పంచమి శుక్రవారం కలిసిరావడం చాల అరుదు
ఆనాడు ఏవరైతే లక్ష్మి ఆరాధన చేస్తారో వారికీ కొన్ని కోట్ల సంత్సరాల నుండి వస్తున్న దారిద్రం అయిన కూడా పోయెటువంటి 
ఇంద్రుడు అనుగ్రహించిన మరియు ఇంద్రుడికి
దేవేంద్ర ఆధిపత్యం ఇచ్చిన మహాలక్ష్మి మంత్రం స్తోత్రం తో అమ్మవారికి పూజ చేస్తే విశేష ఫలితం ఉంటుంది
అలాంటి మహాస్తోత్రంతో మన
ముఖ్యంగ ఆడవాళ్లు ఈ పూజ చేస్తే వారి కుటుంబం కి ఉన్న అన్ని అలక్ష్మి దోషాలు తొలగి శాశ్వత లక్ష్మి అనుగ్రహం లభిస్తుంది
ఎంతటి దారిద్రంని ఐన పారద్రోలే ఈ మహా లక్ష్మి పూజలో పాల్గొనండి
సకల భీష్టములు పొందండి
పూజ అనంతరం క్షిర సాగర మదన సమయంలో దేవేంద్రుడు అనుగ్రహించిన శ్రీ లక్ష్మి మహా మంత్ర స్తోత్రంని పారాయణ చేద్దాం
ఈ పారాయణతో కోట్ల జన్మ ల నుండి మనకి ఉన్న దారిద్రం ని పారద్రోలుదాం.
శాశ్వత లక్ష్మి అనుగ్రహం పొందుదాం.
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన
గమనిక-::సమయం తక్కువ ఉన్నది కావున భక్తులు ఈ సమాచారాన్ని మన మిత్రులకి బంధువులకు తెలియచేయగలరు.
మనం చేస్తూ పది మందితో ఈ పూజ చేయిద్దాం.

ఇది ఇంద్రుడికి దేవేంద్ర ఆధిపత్యం ఇచ్చిన మహాలక్ష్మి మంత్ర స్తోత్రం 👇👇
మహాలక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం)

1::నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః 
కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమో నమః  

2::పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః 
పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః  

3::సర్వసంపత్స్వరూపిణ్యై సర్వరాధ్యై నమో నమః  
హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః  

4::కృష్ణవక్షఃస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః  
చంద్రశోభాస్వరూపాయై రత్నపద్మే చ శోభనే  

5::సంపత్యధిష్ఠాతృదేవ్యై మహాదేవ్యై నమో నమః  
నమో వృద్ధిస్వరూపాయై వృద్ధిదాయై నమో నమః  

6::వైకుంఠే యా మహాలక్ష్మీః యా లక్ష్మీః క్షీరసాగరే  
స్వర్గలక్ష్మీరింద్రగేహే రాజలక్ష్మీః నృపాలయే  

7::గృహలక్ష్మీశ్చ గృహిణాం గేహే చ గృహదేవతా  
సురభిస్సాగరే జాతా దక్షిణా యజ్ఞకామనీ 

8::అదితిర్దేవమాతా త్వం కమలా కమలాలయే  
స్వాహా త్వం చ హవిర్ధానే కన్యాదానే స్వధా స్మృతా  

9::త్వం హి విష్ణుస్వరూపా చ సర్వాధారా వసుంధరా  
శుద్ధసత్వస్వరూపా త్వం నారాయణపరాయాణా  

10::క్రోధహింసావర్జితా చ వరదా శారదా శుభా  
పరమార్థప్రదా త్వం చ హరిదాస్యప్రదా పరా  

11::యయా వినా జగత్సర్వం భస్మీభూతమసారకం  
జీవన్మృతం చ విశ్వం చ శశ్వత్సర్వం యయా వినా  

12::సర్వేషాం చ పరా మాతా సర్వబాంధవరూపిణీ  
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం త్వం చ కారణరూపిణీ 

13::యథా మాతా స్తనాంధానాం శిశూనాం శైశవే సదా  
తథా త్వం సర్వదా మాతా సర్వేషాం సర్వరూపతః  

14::మాతృహీనస్స్తనాన్ధస్తు స చ జీవతి దైవతః  
త్వయా హీనో జనః కోఽపి న జీవత్యేవ నిశ్చితమ్ 

15::సుప్రసన్నస్వరూపా త్వం మాం ప్రసన్నా భవాంబికే  
వైరిగ్రస్తం చ విషయం దేహి మహ్మం సనాతని  

16::అహం యావత్త్వయా హీనా బంధుహీనశ్చ భిక్షుకః  
సర్వసంపద్విహీనశ్చ తావదేవ హరిప్రియే  

17::రాజ్యం దేహి శ్రియం దేహి బలం దేహి సురేశ్వరి  
కీర్తి దేహి ధనం దేహి యశో మహ్యం చ దేహి వై  

18::కామం దేహి మతిం దేహి భోగాన్దేహి హరిప్రియే  
జ్ఞానం దేహి చ ధర్మే చ సర్వసౌభాగ్యమీప్సితమ్  

19::ప్రభావ చ ప్రతాపం చ సర్వాధికారమేవ చ  
జయం పరాక్రమం యుద్ధే పరమైశ్వర్యమైవ చ  

No comments: