Sunday, September 5, 2010

గాయత్రీ స్తోత్రం


1నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేజ్క్షరీ
అజరేజ్మరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్

2నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేజ్మలే
బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోజ్స్తు తే

3అనంతకోటిబ్రహ్మాండవ్యాపినీ బ్రహ్మచారిణీ
నిత్యానందే మహామాయే పరేశానీ నమోజ్స్తు తే

4త్వం బ్రహ్మా త్వం హరిః సాక్షాద్రుద్రస్త్వమింద్రదేవతా
మిత్రస్త్వం వరుణస్త్వం చ త్వమగ్నిరశ్వినౌ భగః

5పూషాజ్ర్యమా మరుత్వాంశ్చ ఋషయోపి మునీశ్వరాః
పితరో నాగయక్షాంశ్చ గంధర్వాజ్ప్సరసాం గణాః

6రక్షోభూతపిశాచాశ్చ త్వమేవ పరమేశ్వరీ
ఋగ్యజుస్సామవిద్యాశ్చ హ్యథర్వాంగిరసాని చ

7త్వమేవ సర్వశాస్త్రాణి త్వమేవ సర్వసంహితాః
పురాణాని చ తంత్రాణి మహాగమమతాని చ

8త్వమేవ పంచభూతాని తత్త్వాని జగదీశ్వరీ
బ్రాహ్మీ సరస్వతీ సంధ్యా తురీయా త్వం మహేశ్వరీ

9తత్సద్బ్రహ్మస్వరూపా త్వం కించిత్సదసదాత్మికా
పరాత్పరేశీ గాయత్రీ నమస్తే మాతరంబికే

10చంద్రకళాత్మికే నిత్యే కాలరాత్రి స్వధే స్వరే
స్వాహాకారేజ్గ్నివక్త్రే త్వాం నమామి జగదీశ్వరీ

11నమో నమస్తే గాయత్రీ సావిత్రీ త్వం నమామ్యహమ్
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం తురీయే బ్రహ్మరూపిణీ

12అపరాధ సహస్రాణి త్వసత్కర్మశతాని చ
మత్తో జాతాని దేవేశీ త్వం క్షమస్వ దినే దినే

No comments: