Wednesday, May 5, 2010

శ్రీఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రంశ్రీఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం

1}ప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగం జగద్భీత శౌర్యం తుషారాద్రి ధైర్యమ్
తృణీభూత హేతిం రణోద్యద్విభూతిం భజే వాయుపుత్రం పవిత్రాప్త మిత్రమ్

2}భజే పావనం భావనా నిత్యవాసం భజే బాలభానుప్రభాచారుభాసమ్
భజే చంద్రికా కుంద మందార హాసం భజే సంతతం రామభూపాల దాసమ్

3}భజే లక్ష్మణప్రాణరక్షాతిదక్షం భజే తోషితానేకగీర్వాణపక్షమ్
భజే ఘోర సంగ్రామ సీమాహతాక్షం భజే రామనామాతి సంప్రాప్త రక్షమ్

4}కృతాభీల నాధక్షిత క్షిప్త పాదం ఘన క్రాంత బృంగం కటిస్థోరు జాంఘమ్
వియద్వ్యాప్త కేశం భుజాశ్లేషితాశ్మం జయశ్రీ సమేతం భజే రామదూతమ్

5}చలద్వాలఘాతం భ్రమచ్చక్రవాళం కఠోరాట్టహాసం ప్రభిన్నాబ్జ జాండమ్
మహాసింహనాదా ద్విశీర్ణ త్రిలోకం భజే చాంజనేయం ప్రభుం వజ్రకాయమ్

6}రణే భీషణే మేఘ నాదే సనాధే సరోషీ సమారోపణామిత్ర ముఖ్యే
ఖగానాం ఘనానాం సురాణాం చ మార్గే నటంతం సమంతం హనూమంత మీడే

7}ఘనద్రత్న జంభారి దంభోళి భారం ఘనద్దంత నిర్ధూత కాలోగ్రదంతమ్
పదాఘాత భీతాబ్ధి భూతాది వాసం రణక్షోణి దక్షం భజే పింగళాక్షమ్

8}మహాగ్రాహపీడాం మహోత్పాతపీడాం మహారోగపీడాం మహాతీవ్రపీడామ్
హరత్యస్తు తే పాదపద్మానురక్తో నమస్తే కపిశ్రేష్ఠ రామప్రియాయ

9}జరాభారతో భూరి పీడాం శరీరే నిరాధారణా రూఢగాఢ ప్రతాపీ
భవత్పాద భక్తిం భవద్భక్తి రక్తిం కురు శ్రీ హనుమత్ప్రభో మే దయాళో

10}మహా యోగినో బ్రహ్మ రుద్రాదయో వా న జానంతి తత్త్వం నిజం రాఘవస్య
కథం జాయతే మాదృశే నిత్యమేవ ప్రసీద ప్రభో వానరేంద్రో నమస్తే

11}నమస్తే మహాసత్వా వాహాయ తుభ్యం నమస్తే మహావజ్రదేహాయ తుభ్యమ్
నమస్తే పరీభూత సూర్యాయ తుభ్యం నమస్తే కృతామర్త్య కార్యాయ తుభ్యమ్

12}నమస్తే సదా బ్రహ్మచర్యాయ తుభ్యం నమస్తే సదా వాయుపుత్రాయ తుభ్యమ్
నమస్తే సదా పింగళాక్షాయ తుభ్యం నమస్తే సదా రామభక్తాయ తుభ్యమ్

13}హనూమద్భుజంగప్రయాతం ప్రభాతే ప్రదోషేజ్పివా చార్ధరాత్రేజ్పి మర్త్యః
పఠన్నశ్నతోజ్పి ప్రముక్తోఘజాలో సదా సర్వదా రామభక్తిం ప్రయాతి


SreeaaMjanaeya bhujaMga stOtraM

1}prasannaaMgaraagaM prabhaakaaMchanaaMgaM jagadbheeta SauryaM tushaaraadri dhairyam^
tRNeebhoota haetiM raNOdyadvibhootiM bhajae vaayuputraM pavitraapta mitram^

2}bhajae paavanaM bhaavanaa nityavaasaM bhajae baalabhaanuprabhaachaarubhaasam^
bhajae chaMdrikaa kuMda maMdaara haasaM bhajae saMtataM raamabhoopaala daasam^

3}bhajae lakshmaNapraaNarakshaatidakshaM bhajae tOshitaanaekageervaaNapaksham^
bhajae ghOra saMgraama seemaahataakshaM bhajae raamanaamaati saMpraapta raksham^

4}kRtaabheela naadhakshita kshipta paadaM ghana kraaMta bRMgaM kaTisthOru jaaMgham^
viyadvyaapta kaeSaM bhujaaSlaeshitaaSmaM jayaSree samaetaM bhajae raamadootam^

5}chaladvaalaghaataM bhramachchakravaaLaM kaThOraaTTahaasaM prabhinnaabja jaaMDam^
mahaasiMhanaadaa dviSeerNa trilOkaM bhajae chaaMjanaeyaM prabhuM vajrakaayam^

6}raNae bheeshaNae maegha naadae sanaadhae sarOshee samaarOpaNaamitra mukhyae
khagaanaaM ghanaanaaM suraaNaaM cha maargae naTaMtaM samaMtaM hanoomaMta meeDae

7}ghanadratna jaMbhaari daMbhOLi bhaaraM ghanaddaMta nirdhoota kaalOgradaMtam^
padaaghaata bheetaabdhi bhootaadi vaasaM raNakshONi dakshaM bhajae piMgaLaaksham^

8}mahaagraahapeeDaaM mahOtpaatapeeDaaM mahaarOgapeeDaaM mahaateevrapeeDaam^
haratyastu tae paadapadmaanuraktO namastae kapiSraeshTha raamapriyaaya

9}jaraabhaaratO bhoori peeDaaM Sareerae niraadhaaraNaa rooDhagaaDha prataapee
bhavatpaada bhaktiM bhavadbhakti raktiM kuru Sree hanumatprabhO mae dayaaLO

10}mahaa yOginO brahma rudraadayO vaa na jaanaMti tattvaM nijaM raaghavasya
kathaM jaayatae maadRSae nityamaeva praseeda prabhO vaanaraeMdrO namastae

11}namastae mahaasatvaa vaahaaya tubhyaM namastae mahaavajradaehaaya tubhyam^
namastae pareebhoota sooryaaya tubhyaM namastae kRtaamartya kaaryaaya tubhyam^

12}namastae sadaa brahmacharyaaya tubhyaM namastae sadaa vaayuputraaya tubhyam^
namastae sadaa piMgaLaakshaaya tubhyaM namastae sadaa raamabhaktaaya tubhyam^

13}hanoomadbhujaMgaprayaataM prabhaatae pradOshaejpivaa chaardharaatraejpi martya@h
paThannaSnatOjpi pramuktOghajaalO sadaa sarvadaa raamabhaktiM prayaati

No comments: