Friday, June 13, 2008

Aditya hrudayam

!! Aditya hrudayam !!

nama@h savitre jagadEka chakshushE
jagatprasooti sthiti naasha hetave
trayee mayaaya trigunaatma dhaariNE
virinchi naaraayaNa SankaraatmanE

1. Tato yuddha parishraantam samare chintayaa sthitam
Raavanam chaagrato drishtvaa yuddhaaya samupasthitam

2. Daivataishcha samaagamya drashtu mabhyaagato ranam
Upaagamyaabraveed ramam agastyo bhagavaan rishih

3. Rama Rama mahaa baaho shrunu guhyam sanaatanam
Yena sarvaanareen vatsa samare vijayishyasi

4. Aaditya Hridayam punyam sarva shatru vinaashanam
Jayaavaham japennityam akshayyam paramam shivam

5. Sarva mangala maangalyam sarva paapa pranaashanam
Chintaa shoka prashamanam ayur vardhanamuttamam

6. Rashmi mantam samudyantam devaasura namaskritam
Poojayasva vivasvantam bhaaskaram bhuvaneshvaram

7. Sarva devaatmako hyesha tejasvee rashmi bhaavanah
Esha devaasura ganaan lokaan paati gabhastibhih

8. Esha brahmaa cha vishnuscha shivah skandah prajaapatih
Mahendro dhanadah kaalo yamassomo hyappam patih

9. Pitaro vasavassaadhyaa hyashvinou maruto manuh
Vaayur vahnih prajaah praana ritukartaa prabhaakarah

10. Aadityassavitaa sooryah khagah pooshaa gabhastimaan
Suvarna sadrisho bhaanur hiranyaretaa divaakarah

11. Haridashwah sahasraarchih sapta saptir mareechimaan
Timironmathanah shambhuh stvashtaa maartanda amshumaan

12. Hiranya garbhah shishirah tapano bhaaskaro ravih
Agni garbhoditeh putrah shankhah shishira naashanah

13. Vyoma naathah stamo bhedee rig yajussaama paaragah
Ghana vrishti rapaam mitro vindhya veethee plavagamah

14. Aatapee mandalee mrityuh pingalah sarva taapanah
Kavir vishwo mahaa tejaa raktassarva bhavod bhavah

15. Nakshatra graha taaraanaam adhipo vishva bhaavanah
Tejasaamapi tejasvee dvaadashaatman namostute

16. Namah poorvaaya giraye paschimaayaadraye namah
Jyotirganaanaam pataye dinaadhipataye namah

17. Jayaaya jaya bhadraaya haryashvaaya namo namah
Namo namah sahasraamsho aadityaaya namo namah

18. Nama ugraaya veeraaya saarangaaya namo namah
Namah padma prabodhaaya maartaandaaya namo namah

19. Brahmeshaanaachyuteshaaya sooryaayaaditya varchase
Bhaasvate sarva bhakshaaya roudraaya vapushe namah

20. Tamoghnaaya himaghnaaya shatrughnaaya mitaatmane
Kritaghaghnaaya devaaya jyotishaam pataye namah

21. Tapta chaameekaraabhaaya vahnaye vishwa karmane
Namastamobhi nighnaaya ruchaye loka saakshine

22. Naashayatyesha vai bhootam tadeva srijati prabhuh
Paayatyesha tapatyesha varshatyesha gabhastibhih

23. Esha supteshu jaagarti bhooteshu pari nishthitah
Esha chaivaagni hotrancha phalam chivaagni hotrinaam

24. Vedaashcha kratavashchaiva kratoonaam phalameva cha
Yaani krityaani lokeshu sarva esha ravih prabhuh

25. Enam aapatsu krichchreshu kaantaareshu bhayeshu cha
Keertayan purushah kashchin naavaseedati raaghava

26. Poojayasvaina mekaagro deva devam jagatpatim
Etat trigunitam japtvaa yuddheshu vijayishyasi

27. Asmin kshane mahaa baaho raavanam tvam vadhishyasi
Evamuktvaa tadaagastyo jagaama cha yathaagatam

28. Etachchrutvaa mahaa tejaa nashta shoko bhavattadaa
Dhaarayaamaasa supreeto raghavah prayataatmavaan

29. Aadityam prekshya japtvaa tu param harshamavaaptavaan
Triraachamya shuchir bhootvaa dhanu raadaaya veeryavaan

30. Raavanam prekshya hirshtaatmaa yuddhaaya samupaagamat
Sarva yatnena mahataa vadhe tasya dhrito bhavat

Atha ravi ravadannirikshya raamam
mudita manaah paramam prahrishyamaanah
Nishi chara pati samkshayam viditvaa
suragana madhyagato vachastvareti

Iti Aarshe Srimad Ramaayane yuddha
kaande Aaditya Hridaya Stotram naama
saptottara shata tamah sargah samaaptah !!!!

No comments: