Wednesday, October 3, 2007

శ్రీలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రము
వందే పద్మకరాం ప్రసన్నవదనాం సౌభాగ్యదాం భాగ్యదాం
హస్తాభ్యా మభయప్రదాం మణిగణై ర్నావిధై ర్భూషితామ్
భక్తాభీష్ట వర ప్రదాం హరిహర బ్రహ్మా దిభి స్సేవితాం
పార్శ్వే పఙ్క జశఙ్ఖ పద్మనిధి భిర్యుక్తాం సదా శక్తిభిః

సరసిజినిలయే సరోజహస్తే ధవళతరాంశుక గంధమాల్యశోభే
భవతి హరి వల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువన భూతికరి ప్రసీదమహ్యమ్

ప్రకృతిం వికృతిం విద్యాం సర్వభూత హితప్రదాం
శ్రద్ధాం విభూతిం సౌరభిం నమామి పరమాత్మికామ్

వాచం పద్మాలయాం పద్మాం శుచిం స్వాహాం స్వాధాం సుధామ్
ధన్యాం హిరణ్మయీం లక్షీం నిత్య పుష్టాం విభావరీమ్

అదితించ దితిం దీప్తాం వసూధాం వసూధారీణీమ్
నమామి కమలా కాంతాం క్షామాం క్షీరఓదసంభవామ్

అనుగ్రహప్రాం బుద్ధి మనఘాం హరివల్లభామ్
అశోకా మామృతాం దీప్తాం లోకశోకవినశినీమ్

నమామి ధర్మ నిలయాం కరుణాం లోకమాతరమ్
పద్మ ప్రియాం పద్మ హస్తాం పద్మాక్షీం పద్మ సుందరీమ్

పద్మోద్భవాం పద్మముఖీం పద్మనాభప్రైయాం రమామ్
పద్మమాలాధరాం దేవీం పద్మిని పద్మ గంధినీం

పుణ్యగంధాం సుప్రన్నాం ప్రాసాదాభిముఖీం ప్రభామ్
నమామి చంద్రవదనాం చంద్రాం చంద్రసహౌదరీమ్

చతుర్భుజాం చంద్రరూపామిందిరామిందుశీతలామ్
ఆహ్లాదజననీం పుష్టిం శివాం శివకరీం సతీమ్

విమలాం విశ్వజననీం పుష్టీం శివాళ్ సివకరీం సతీమ్
ప్రీతిపుష్కరిణీం శాంతాం శుక్లమాల్యాంబరాం శ్రియమ్

భాస్కరీం బిల్వనిలయాం వరారోహాం యశస్వినీమ్
వసుంధరా ముదారాంగాం హరిణీం హేమమాలినీమ్

ధనధాన్యకరీం సిద్ధిం స్త్రైణసౌమ్యాం శుభప్రదామ్
నృపవేశ్మగతానందాం వరలక్షీం వసుప్రదామ్

శుభాం హిరణ్య ప్రాకారాం సముద్రతనయాం జయామ్
నమామి మంగళాం దేవీం విష్ణువక్షస్థలస్థితామ్

విష్ణుపత్నీం ప్రసనాక్షీం నారాయంఅ సమాశ్రితామ్
దారిద్ర్యధ్వంసినీం దేవీం సర్వోపద్రవారిణీమ్

నవదుర్గాం మహాకాళీం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికామ్
త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నం నమామి భువనేశ్వరీమ్

లక్ష్మీం క్షీరసముద్రరాజతనయాం శ్రీరంగధామేశ్వరీం
దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకైక దీపాఙ్కురామ్
శ్రీమన్మంద కటాక్షలబ్ధవిభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్

మాతర్నమామి కమలే కమలాయతాక్షి
శ్రివిష్ణుహృత్కమలవాసిని విశ్వమాతః
క్షీరోదజే కమకోమల గర్భగౌరి
లక్ష్మి ప్రసీద సతతం నమతాం శరణ్యే !!!!No comments: