Wednesday, October 3, 2007

!! శ్రీ లలితా త్రిశతి స్తోత్రరత్నమ్ !!


సకుంకుమ విలేపనా మళిక చుమ్బి కస్తూరికాం
సమన్దహసితేక్షణాం సశరచాప పాశాంకుశాం
అశేషజనమోహినీ మరుణమాల్యభూషాంబరాం
జపాకుసుమభాసురాం జపవిధౌ స్మరేదమ్బికాం

అస్య శ్రీ లలితా త్రిశతి స్తోత్ర మహామంత్రస్య
భగవాన్ హయగ్రీవ ఋషిః అనుష్ఠుప్ ఛందః
శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరీ దేవతా

ఐం బీజం; క్లీం శక్తిః; సౌః కీలకం మమ

సకలచింతిత ఫలవ్యాప్యర్థే
!!మమ చతుర్విధ ఫలపురుషార్థ సిద్యర్థే జపే వినియోగః !!
ఐమిత్యాదభి రంగన్యాస కరన్యాసాః కుర్యాత్...


ధ్యానమ్!!!!


అతి మధుర చాప హస్తా మపరిమితామోదబాణ సౌభాగ్యాం
అరుణా మతిశయ కరుణా మభినవకుల సుందరీం వందే

శ్రీ హయగ్రీవ ఉవాచ !!!!

1)కకార రూపా కల్యాణీ కల్యాణ గుణశాలినీ
కల్యాణశైలనిలయా కమనీయా కళావతీ

2)కమలాక్షీ కల్మషఘ్నీ కరుణామృతసాగరాః
కదంబకాననావాసా కదంబకుసుమ ప్రియా

3)కందర్ప విద్యా కందర్ప జనకాపాంగవీక్షణా
కర్పూరవీటి సౌరభ్య కల్లోలిత కకుప్తటా

4)కలిదోషహరా కంజలోచనా కమ్రవిగ్రహా
కర్మాదిసాక్షిణీ కారయిత్రీ కర్మఫలప్రదా

5)ఏకారరూపా చైకాక్షర్యేకా నేకాక్షరాకృతిః
ఏతతత్తాదిత్య నిర్దేశ్యా చైకానంద చిదాకృతిః

6)ఏవమిత్యాగమాబోధ్యా చైక భక్తిమదర్చితా
ఏకాగ్రచిత్తనిర్ద్యాతా చైషణా రహితాధృతా

7)ఏలాసుగంధి చికురా చైనః కూటవినాశినీ
ఏకభోగా చైకరసా చైకైశ్వర్య ప్రదాయినీ

8)ఏకాతపత్ర సామ్రాజ్యప్రదా చైకాంతపూజితా
ఏదమానప్రభా చైజ దనేజ జగదీశ్వరీ

9)ఏకవీరాది సంసేవ్యా చైక ప్రాభవశాలినీ
ఈకారరూపాచేశిత్రీ చేప్సితార్థ ప్రదాయినీ

10)ఈదృగిత్యవినిర్దేశ్యా ఈశ్వరత్వ విధాయనీ
ఈశానాది బ్రహ్మమయీ చేశత్యాద్యష్టసిద్ధిదా

11)ఈక్షిత్రీక్షణ సృష్ఠాండకోటి రీశ్వరవల్లభా
ఈడితా చేశ్వరార్ధాంగ శరీరేశాధిదేవతా

12)ఈశ్వరప్రేరణకరీ చేశతాండవ సాక్షిణీ
ఈశ్వరోత్సంగనిలయా చేతి బాధావినాశినీ

13)ఈహావిరహితా చేశశక్తి రీషత్స్మితాననా
లకారరూపా లలితా లక్ష్మీవాణీ నిషేవితా

14)లాకినీ లలనారూపా లసద్దాడిమపాటలా
లలంతికా లసత్ఫాలా లలాటనయనార్చితా

15)లక్షణోజ్జ్వలదివ్యాంగీ లక్షకోట్యండనాయికా
లక్ష్యార్థా లక్షణా గమ్యా లబ్ధకామా లతాతనుః

16)లలామరాజ దళికా లంబముక్తా లతాంచితా
లంబోదర ప్రసూర్లభ్య లజ్జాఢ్యా లయవర్జితా

17)హ్రీంకారరూపా హ్రీంకారనిలయా హ్రీంపద ప్రియా
హ్రీంకారబీజా హ్రీంకారమంత్రాం హ్రీంకార లక్షణా

18)హ్రీంకార జపసుప్రీతా హ్రీంమతిః హ్రీం విభూషణా
హ్రీం శీలా హ్రీంపదారాధ్యా హ్రీంగర్భా హ్రీం పదాభిదా

19)హ్రీంకారవాచ్యా హ్రీంకారపూజ్యా హ్రీంకార పీఠికా
హ్రీంకారవేద్యా హ్రీంకార చింత్యా హ్రీం హ్రీం శరీరిణీ

20)హకారరూపా హలధృత్పూజితా హరిణేక్షణా
హరప్రియా హరారాధ్యా హరిబ్రహ్మేద్రవందితా

21)హయారూఢా సేవితంఘ్రిర్హయమేధ సమర్చితా
హర్యక్షవాహనా హంసవాహనా, హతదానవా

22)హత్యాది పాపశమనీ హరిదశ్వాది సేవితా
హస్తికుంభోత్తుంగకుచా హస్తి కృత్తిప్రియాంగనా

23)హరిద్రాకుంకుమాదిగ్ధా హర్యశ్వాద్యమర్చితా
హరికేశసఖీ హాదివిద్యా హలా మదాలసా

24)సకారరూపా సర్వజ్ఞా సర్వేశీ సర్వమంగళా
సర్వకర్త్రీ సర్వధాత్రీ సర్వహంత్రీ సనాతనీ

25)సర్వానవద్యా సర్వాంగసుందరీ సర్వసాక్షిణీ
సర్వాత్మికా సర్వసౌఖ్యధాత్రీ సర్వవిమోహినీ

26)సర్వాధారా సర్వగతా సర్వావగుణవర్జితా
సర్వారుణా సర్వమాతా సర్వాభరణభూషితా

27)కకారార్థా కాలహంత్రీ కామేశీ కామితార్థదా
కామసంజీవినీ కల్యా కఠినస్థల మండలా

28)కరభోరూః కళానాధముఖీ కచజితాంబుదా
కటాక్ష్యస్యంది కరుణా కపాలి ప్రాణనాయికా

29)కారుణ్య విగ్రహా కాంతా కాంతిదూత జపావళిః
కలాలాపా కంబుకంఠీ కరనిర్జిత పల్లవా

30)కల్పవల్లీ సమభుజా కస్తూరీ తిలకాంక్షితా
హకారార్థా హంసగతి హ్రాటకాభరణోజ్జ్వలా

31)హారహారీ కుచా భోగా హాకినీ హల్య వర్జితా
హరిత్ప్తతి సమారాధ్యా హఠాత్కారా హతాసురా

32)హర్షప్రదా హవిరోక్త్రీహర్ద సంతమసాపహా
హల్లీ సలాస్య సంతుష్ఠా హంసమంత్రార్థరూపిణీ

33)హానోపాదాననిర్ముక్తా హర్షిణి హరిసోదరీ
హాహాహూహూ ముఖస్తుత్యా హానివృధ్ధి వివర్జితా

34)హయ్యంగవీణహృదయా హరికోపారుణాంశుకా
లకారాఖ్యా లతాపూజ్యా లయస్థిత్యుద్భవేశ్వరీ

35)లాస్యదర్శన సంతుష్ఠా లాభాలాభవివర్జితా
లంఘ్యేతరాజ్ఞా లావణ్యశాలినీ లఘుసిధ్ధిదా

36)లాక్షారస సవర్ణాభా లక్ష్మణాగ్రజ పూజితా
లభ్యేతరా లబ్ధశక్తి సులభా లాంగలాయుధా

37)లగ్న చామరహస్త శ్రీ శారదా పరివీజితా
లజ్జాపద సమారాధ్యా లంపటా లకులేశ్వరీ

38)లబ్ధమానా లబ్ధరసా లబ్ధసంపత్సమున్నతిః
హ్రీంకారిణీ హ్రీంకారాద్యా హ్రీంమధ్యా హ్రీంశిఖామణీ

39)హ్రీంకారకుండాగ్ని శిఖా హ్రీంకార శశిచంద్రికా
హ్రీంకార భాస్కరరుచి ర్హీంకారాంభోద చంచలా

40)హ్రీంకారకన్దాంకురితా హ్రీంకారైక పరాయణా
హ్రీంకారా దీర్ఘ్హికా హంసీ హ్రీంకారోద్యానా కేకినీ

41)హ్రీంకారణ్యహరిణీ హ్రీంకారావాలవల్లరీ
హ్రీంకారపంజశుకీ హ్రీంకారాంగణ దీపికా

42)హ్రీంకార కందరా సింహీ హ్రీంకారాంబుజ భృంగికా
హ్రీంకారసుమనోమాధ్వీ హ్రీంకార తరుమంజరీ

43)సకారాఖ్యా సమరసా సకలాగమ సంస్తుతా
సర్వవేదాంత తాత్పర్యభూమి స్సదసదాశ్రయా

44)సకలా సచ్చితానందా సాధ్యా సద్గతిదాయినీ
సనకాదిమునిధ్యేయా సదాశివకుటుంబినీ

45)సకలాధిష్ఠానరూపా సత్యరూపా సమాకృతిః
సర్వప్రపంచ నిర్మాత్రీ సమానాధిక వర్జితా

46)సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సగుణా సకలేష్టదా
కకారిణీ కావ్యలోలా కామేశ్వర మనోహరా

47)కామేశ్వర ప్రాణనాడీ కామేశ్వోత్సంగవాసినీ
కామేశ్వరాలింగితాంగీ కామేశ్వర సుఖప్రదా

48)కామేశ్వర ప్రణయినీ కామేశ్వర విలాసినీ
కామేశ్వర తపస్సిద్ధీః కామేశ్వర మనఃప్రియా

49)కామేశ్వర ప్రాణనాథా కామేశ్వర విమోహినీ
కామేశ్వర బ్రహ్మవిద్యా కామేశ్వర గృహేశ్వరీ

50)కామేశ్వరాహ్లాదకరీ కామేశ్వర మహేశ్వరీ
కామేశ్వరీ కామకోటినిలయా కాంక్షితార్థదా

51)లకారిణీ లబ్ధరూపా లబ్ధధీ ర్లబ్ధవాంచితా
లబ్ధపాపమనోదూరా లబ్ధాహంకారదుర్గమా

52)లబ్ధశక్తి ర్లబ్ధదేహా లబ్ధైశ్వర్య సమున్నతిః
లబ్ధబుద్ధి ర్లబ్ధలీలా లబ్ధయౌవన శాలినీ

53)లబ్ధాతిశయ సర్వాంగ సౌందర్యాః లబ్ధవిభ్రమా
లబ్ధరాగా లబ్ధపతిర్లబ్ధ నానాగమ స్థితిః

54)లబ్ధభోగా లబ్ధసుఖా లబ్ధహర్షాభిపూజితా
హ్రీంకారమూర్తి ర్హీంకార సౌధశృంగ కపోధికా

55)హ్రీంకార దుగ్ధాబ్ధిసుధా హ్రీంకార కమలేంన్దిరా
హ్రీంకార మణి దీపార్చి ర్హీంకార తరుశారికా

56)హ్రీంకార పేటక మణిర్హీంకారాదర్శ బింబితా
హ్రీంకార కోశాసిలతా హ్రీంకారాస్థాన నర్తకీ

57)హ్రీంకార శుక్తికా ముక్తామణి ర్హ్రీంకార బోధితా
హ్రీంకారమయ సౌవర్ణస్తస్బు విద్రమపుత్రికా

58)హ్రీంకార వేదోపనిష ద్ద్రీంకారాధ్వర దక్షిణా
హ్రీంకార నందనారామ నవకల్పక వల్లరీ

59)హ్రీంకార హిమవద్గంగా హ్రీంకారావర్ణవ కౌస్తుభా
హ్రీంకార మంత్ర సర్వస్యాం హ్రీంకార పర సౌఖ్యదా

హయగ్రీవ ఉవాచ!!!!

60)ఇతీదం తేమయాఖ్యాతం దివ్యనామ్నాం శతత్రయం
రహస్యాతి రహస్య త్వాద్గోపనీయం మహామునే

61)శివ వర్ణాని నామాని శ్రీదేవీ కథితానివై
శక్త్యక్షరాణి నామాని కామేశ కథితానిహి

62)ఉభయాక్షర నామాని హ్యుభా భ్యాం కథితానివై
తదన్యైర్గ్రథితం స్తోత్ర మేతస్య సదృశం కిము

63)నానేన సదృశం స్తోత్రం శ్రీదేవీ ప్రీతిదాయకం
లోకత్రయేః కళ్యాణం సమ్భవే న్నాత్ర సంశయః

సూత ఉవాచ!!!!

64)ఇతి హయముఖ గీత స్తోత్రరాజం నిశమ్య
ప్రగళితకలుషోభూ చ్చిత్తపర్యాప్తి మేత్య

65)నిజగురుమథనత్వాత్ కుంభజన్మాతదుక్తేః
పునరధిక రహస్యం జ్ఞాతు మేవం జగాద

హరిః ఓం తత్సత్!!!!!

No comments: