Wednesday, October 3, 2007

!! శ్రీ అన్నపూర్ణా స్తోత్రం !!

!! shrI annapUrNA stotram !!

nityAnandakarI varAbhayakarI saundaryaratnAkarI
nirdhUtAkhilaghorapAvanakarI pratyakShamAheshvarI
prAleyAchalavaMshapAvanakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 1

nAnAratnavichitrabhUShaNakarI hemAmbarADambarI
muktAhAravilambamAnavilasat vakShojakumbhAntarI
kAshmIrAgaruvAsitA ruchikarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 2

yogAnandakarI ripukShayakarI dharmArthaniShThAkarI
chandrArkAnalabhAsamAnalaharI trailokyarakShAkarI
sarvaishvaryasamastavA~nchitakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 3

kailAsAchalakandarAlayakarI gaurI umA shaN^karI
kaumArI nigamArthagocharakarI oMkArabIjAkSharI
mokShadvArakapATapATanakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 4

d.rshyAd.rshyavibhUtivAhanakarI brahmANDabhANDodarI
lIlAnATakasUtrabhedanakarI vij~nAnadIpAN^kurI
shrIvishveshamanaHprasAdanakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 5

urvI sarvajaneshvarI bhagavatI mAtA.annapUrNeshvarI
veNInIlasamAnakuntaladharI nityAnnadAneshvarI
sarvAnandakarI sadAshubhakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 6

AdikShAntasamastavarNanakarI shambhostribhAvAkarI
kAshmIrA trijaleshvarI trilaharI nityAN^kurA sharvarI
kAmAkAN^kShakarI janodayakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 7

devI sarvavichitraratnarachitA dAkShAyaNI sundarI
vAme svAdupayodharA priyakarI saubhAgyamAheshvarI
bhaktAbhIShTakarI sadAshubhakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 8

chandrArkAnalakoTikoTisad.rshA chandrAMshubimbAdharI
chandrArkAgnisamAnakuNDaladharI chandrArkavarNeshvarI
mAlApustakapAshasAN^kushadharI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 9

kShatratrANakarI mahA.abhayakarI mAtA k.rpAsAgarI
sAkShAnmokShakarI sadA shivakarI vishveshvarI shrIdharI
dakShAkrandakarI nirAmayakarI kAshIpurAdhIshvarI
bhikShAM dehii krupAvalambanakarI mAtA.annapUrNeshvarI 10

annapUrNe sadApUrNe shaN^karaprANavallabhe
j~nAnavairAgyasiddhyarthaM bhikShAM dehi cha pArvatI 11

mAtA cha pArvatI devI pitA devo maheshvaraH
bAndhavAH shivabhaktAshca svadesho bhuvanatrayam 12

!! iti shrI annapUrNAstotraM saMpUrNam !!

No comments: