Wednesday, March 29, 2017

బ్లాగు మిత్రులకు శ్రీ హేవళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు___/\___
బ్లాగు మిత్రులకు శ్రీ హేవళంబి నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు___/\___

Friday, March 3, 2017

లక్ష్మి ఆరాధన


శుక్రవారం సాయంత్రం 3/3/2017 6 గంటలకి
ఫాల్గుణ మాసం లో పంచమి శుక్రవారం కలిసిరావడం చాల అరుదు
ఆనాడు ఏవరైతే లక్ష్మి ఆరాధన చేస్తారో వారికీ కొన్ని కోట్ల సంత్సరాల నుండి వస్తున్న దారిద్రం అయిన కూడా పోయెటువంటి 
ఇంద్రుడు అనుగ్రహించిన మరియు ఇంద్రుడికి
దేవేంద్ర ఆధిపత్యం ఇచ్చిన మహాలక్ష్మి మంత్రం స్తోత్రం తో అమ్మవారికి పూజ చేస్తే విశేష ఫలితం ఉంటుంది
అలాంటి మహాస్తోత్రంతో మన
ముఖ్యంగ ఆడవాళ్లు ఈ పూజ చేస్తే వారి కుటుంబం కి ఉన్న అన్ని అలక్ష్మి దోషాలు తొలగి శాశ్వత లక్ష్మి అనుగ్రహం లభిస్తుంది
ఎంతటి దారిద్రంని ఐన పారద్రోలే ఈ మహా లక్ష్మి పూజలో పాల్గొనండి
సకల భీష్టములు పొందండి
పూజ అనంతరం క్షిర సాగర మదన సమయంలో దేవేంద్రుడు అనుగ్రహించిన శ్రీ లక్ష్మి మహా మంత్ర స్తోత్రంని పారాయణ చేద్దాం
ఈ పారాయణతో కోట్ల జన్మ ల నుండి మనకి ఉన్న దారిద్రం ని పారద్రోలుదాం.
శాశ్వత లక్ష్మి అనుగ్రహం పొందుదాం.
జయ జయ శ్రీ సుదర్శన
గమనిక-::సమయం తక్కువ ఉన్నది కావున భక్తులు ఈ సమాచారాన్ని మన మిత్రులకి బంధువులకు తెలియచేయగలరు.
మనం చేస్తూ పది మందితో ఈ పూజ చేయిద్దాం.

ఇది ఇంద్రుడికి దేవేంద్ర ఆధిపత్యం ఇచ్చిన మహాలక్ష్మి మంత్ర స్తోత్రం 👇👇
మహాలక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం)

1::నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః 
కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమో నమః  

2::పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః 
పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః  

3::సర్వసంపత్స్వరూపిణ్యై సర్వరాధ్యై నమో నమః  
హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః  

4::కృష్ణవక్షఃస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః  
చంద్రశోభాస్వరూపాయై రత్నపద్మే చ శోభనే  

5::సంపత్యధిష్ఠాతృదేవ్యై మహాదేవ్యై నమో నమః  
నమో వృద్ధిస్వరూపాయై వృద్ధిదాయై నమో నమః  

6::వైకుంఠే యా మహాలక్ష్మీః యా లక్ష్మీః క్షీరసాగరే  
స్వర్గలక్ష్మీరింద్రగేహే రాజలక్ష్మీః నృపాలయే  

7::గృహలక్ష్మీశ్చ గృహిణాం గేహే చ గృహదేవతా  
సురభిస్సాగరే జాతా దక్షిణా యజ్ఞకామనీ 

8::అదితిర్దేవమాతా త్వం కమలా కమలాలయే  
స్వాహా త్వం చ హవిర్ధానే కన్యాదానే స్వధా స్మృతా  

9::త్వం హి విష్ణుస్వరూపా చ సర్వాధారా వసుంధరా  
శుద్ధసత్వస్వరూపా త్వం నారాయణపరాయాణా  

10::క్రోధహింసావర్జితా చ వరదా శారదా శుభా  
పరమార్థప్రదా త్వం చ హరిదాస్యప్రదా పరా  

11::యయా వినా జగత్సర్వం భస్మీభూతమసారకం  
జీవన్మృతం చ విశ్వం చ శశ్వత్సర్వం యయా వినా  

12::సర్వేషాం చ పరా మాతా సర్వబాంధవరూపిణీ  
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం త్వం చ కారణరూపిణీ 

13::యథా మాతా స్తనాంధానాం శిశూనాం శైశవే సదా  
తథా త్వం సర్వదా మాతా సర్వేషాం సర్వరూపతః  

14::మాతృహీనస్స్తనాన్ధస్తు స చ జీవతి దైవతః  
త్వయా హీనో జనః కోఽపి న జీవత్యేవ నిశ్చితమ్ 

15::సుప్రసన్నస్వరూపా త్వం మాం ప్రసన్నా భవాంబికే  
వైరిగ్రస్తం చ విషయం దేహి మహ్మం సనాతని  

16::అహం యావత్త్వయా హీనా బంధుహీనశ్చ భిక్షుకః  
సర్వసంపద్విహీనశ్చ తావదేవ హరిప్రియే  

17::రాజ్యం దేహి శ్రియం దేహి బలం దేహి సురేశ్వరి  
కీర్తి దేహి ధనం దేహి యశో మహ్యం చ దేహి వై  

18::కామం దేహి మతిం దేహి భోగాన్దేహి హరిప్రియే  
జ్ఞానం దేహి చ ధర్మే చ సర్వసౌభాగ్యమీప్సితమ్  

19::ప్రభావ చ ప్రతాపం చ సర్వాధికారమేవ చ  
జయం పరాక్రమం యుద్ధే పరమైశ్వర్యమైవ చ  

Wednesday, October 5, 2016

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

1::దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం సభా స్తంభ సముద్భవమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

2::లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

3::ఆంత్ర మాలాధరం శంఖ చక్రాబ్జాయుధ ధారిణం  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

4::స్మరణాత్ సర్వపాపఘ్నం కద్రూజవిషనాశనమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

5::సింహనాదేన మహతా దిగ్దంతిభయనాశనమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

6::ప్రహ్లాద వరదం శ్రీశం దైత్యేశ్వర విదారిణమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే 

7::క్రూరగ్రహైః పీడితానాం భక్తానామభయప్రదమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

8::వేద వేదాంత యజ్ఞేశం బ్రహ్మ రుద్రాది వందితమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే 

9::య ఇదం పఠతే నిత్యం ఋణమోచన సంజ్ఞితమ్  
అనృణే జాయతే సత్యో ధనం శీఘ్రమవాప్నుయాత్ 

శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం1::జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం
ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే  

2::స్వతస్సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణిభూ భృత్ప్రతిభటం
సుధాసధ్రీచీభి ర్ద్యుతిభి రవదాతత్రిభువనం
అనంతై స్త్రయ్యంతై రనువిహిత హేషాహలహలం
హతాశేషావద్యం హయవదన మీడేమహి మహః  

3::సమాహార స్సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం
లయః ప్రత్యూహానాం లహరివితతి ర్బోధజలధేః
కథాదర్పక్షుభ్య త్కథకకులకోలాహలభవం
హర త్వంతర్ధ్వాన్తం హయవదనహేషాహలహలః  

4::ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచి దన్తర్నిశాయాః ప్రజ్ఞాదృష్టే రఞ్జనశ్రీ రపూర్వా
వక్త్రీ వేదాన్ భాతు మే వాజివక్త్రా వాగీశాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః  

5::విశుద్ధవిజ్ఞానఘనస్వరూపం విజ్ఞానవిశ్రాణనబద్ధదీక్షం
దయానిధిం దేహభృతాం శరణ్యం దేవం హయగ్రీవ మహం ప్రపద్యే  

6::అపౌరుషేయైరపి వాక్ప్రపంచై రద్యాపి తే భూతి మదృష్టపారాం
స్తువ న్నహం ముగ్ధ ఇతి త్వయైవ కారుణ్యతో నాథ కటాక్షణీయః  

7::దాక్షిణ్యరమ్యా గిరిశస్య మూర్తి ర్దేవీ సరోజాసనధర్మపత్నీ
వ్యాసాదయోఽ పి వ్యపదేశ్యవాచ స్స్ఫురన్తి సర్వే తవ శక్తిలేశైః  

8::మనోఽభవిష్య న్నియతం విరించో వాచాం నిధే ర్వంచితభాగధేయః
దైత్యాపనీతాన్ దయయైన భూయో ప్యధ్యాపయిష్యో నిగమా న్నచేత్త్వమ్  

9::వితర్కడోలాం వ్యవధూయ సత్త్వే
బృహస్పతిం వర్తయసే యత స్త్వం
తేనైవ దేవ! త్రిదేశేశ్వరాణా
మస్పృష్టడోలాయిత మాధిరాజ్యమ్  

10::అగ్నౌ సమిద్ధార్చిషి సప్తతన్తో 
రాతస్థివాన్మంత్రమయం శరీరం
అఖణ్డసారై ర్హవిషాం ప్రదానై 
రాప్యాయనం వ్యోమసదాం విధత్సే  

11::యన్మూల మీదృ క్ప్రతిభాతత్త్వం
యా మూల మామ్నాయమహాద్రుమాణాం
తత్త్వేన జానంతి విశుద్ధసత్త్వా 
స్త్వా మక్షరా మక్షరమాతృకాంతే  

12::అవ్యాకృతా ద్వ్యాకృతవానసి త్వం
నామాని రూపాణి చ యాని పూర్వం
శంసన్తి తేషాం చరమాం ప్రతిష్ఠాం
వాగీశ్వర త్వాం త్వదుపజ్ఞవాచః  

13::ముగ్ధేన్దునిష్యన్దవిలోభనీయాం
మూర్తిం తవానన్దసుధాప్రసూతిం
విపశ్చిత శ్చేతసి భావయన్తో
వేలాముదారామివ దుగ్ధ సిన్ధోః  

14::మనోగతం పశ్యతి య స్సదా త్వాం
మనీషిణాం మానసరాజహంసం
స్వయంపురోభావవివాదభాజః
కింకుర్వతే తస్య గిరో యథార్హమ్  

15::అపి క్షణార్ధం కలయన్తి యే త్వా
మాప్లావయన్తం విశదై ర్మయూఖైః
వాచాం ప్రవాహై రనివారితై స్తే
మందాకినీం మన్దయితుం క్షమన్తే  

16::స్వామి న్భవద్ద్యానసుధాభిషేకా
ద్వహన్తి ధన్యాః పులకానుబన్దం
అలక్షితే క్వాపి నిరూఢ మూల  
మంగ్వేష్వి వానన్దథుమఙ్కురన్తమ్  

17::స్వామి న్ప్రతీచా హృదయేన ధన్యా  
స్త్వద్ధ్యానచన్ద్రోదయవర్ధమానం
అమాన్త మానన్దపయోధిమన్తః
పయోభి రక్ష్ణాం పరివాహయన్తి 

18::స్వైరానుభావాస్ త్వదధీనభావా 
స్సమృద్ధవీర్యా స్త్వదనుగ్రహేణ
విపశ్చితోనాథ! తరన్తి మాయాం
వైహారికీం మోహనపిఞ్ఛికాం తే  

19::ప్రాఙ్నిర్మితానాం తపసాం విపాకా
త్ప్రత్యగ్రనిశ్శ్రేయససమ్బదో మే
సమేధిషీరం స్తవ పాదపద్మే
సఙ్కల్పచిన్తామణయః ప్రణామాః  

20::విలుప్తమూర్ధన్యలిపిక్రమాణా
సురేన్ద్రచూడాపదలాలితానాం
త్వదంఘ్రి రాజీవరజఃకణానాం
భూయా న్ప్రసాదో మయి నాథ భూయాత్  

21::పరిస్ఫురన్నూపురచిత్రభాను 
ప్రకాశనిర్ధూతతమోనుషంగా
పదద్వయీం తే పరిచిన్మహేఽన్తః
ప్రబోధరాజీవవిభాతసన్ధ్యామ్  

22::త్వత్కిఙ్కరాలంకరణోచితానాం
త్వయైవ కల్పాన్తరపాలితానాం
మంజుప్రణాదం మణినూపురం తే
మంజూషికాం వేదగిరాం ప్రతీమః  

23::సంచిన్తయామి ప్రతిభాదశాస్థా  
న్సన్ధుక్షయన్తం సమయప్రదీపాన్
విజ్ఞానకల్పద్రుమపల్లవాభం
వ్యాఖ్యానముద్రామధురం కరం తే  

24::చిత్తే కరోమి స్ఫురితా క్షమాలాం
సవ్యేతరం నాథ! కరం త్వదీయం
జ్ఞానామృతోదంచనలాలసానాం
లీలాఘటీయన్త్రమివాఽఽశ్రితానామ్ 

25::ప్రబోధసిన్ధో రరుణైః ప్రకాశైః
ప్రవాళసఙ్ఘాతమివోద్వహన్తం
విభావయే దేవ! సపుస్తకం తే
వామం కరం దక్షిణ మాశ్రితానామ్  

26::తమాం సిభిత్త్వావిశదై ర్మయూఖై  
స్సమ్ప్రీణయ న్తం విదుష శ్చకోరాన్
నిశామయే త్వాం నవపుణ్డరీకే
శరద్ఘనేచన్ద్రమివ స్ఫురన్తమ్  

27::దిశన్తు మే దేవ సదా త్వదీయా
దయాతరంగానుచరాః కటాక్షాః
శ్రోత్రేషు పుంసా మమృతంక్షర న్తీం
సరస్వతీం సంశ్రితకామధేనుమ్ 

28::విశేషవిత్పారిషదేషు నాథ!
విదగ్ధగోష్ఠీ సమరాంగణేషు
జిగీషతో మే కవితార్కికేంద్రాన్
జిహ్వాగ్రసింహాసన మభ్యుపేయాః 

29::త్వాం చిన్తయన్ త్వన్మయతాం ప్రపన్న  
స్త్వా ముద్గృణన్ శబ్దమయేన ధామ్నా
స్వామి న్సమాజేషు సమేధిషీయ
స్వచ్ఛన్దవాదాహవబద్ధశూరః 

30::నానావిధానా మగతిః కలానాం
న చాపి తీర్థేషు కృతావతారః
ధ్రువం తవాఽనాధ పరిగ్రహాయాః
నవ నవం పాత్ర మిదం దయాయాః  

31::అకమ్పనీయాన్యపనీతిభేదై  
రలంకృషీరన్ హృదయం మదీయమ్
శంకా కళంకా పగమోజ్జ్వలాని
తత్త్వాని సమ్యంచి తవ ప్రసాదాత్  

32::వ్యాఖ్యాముద్రాం కరసరసిజైః-పుస్తకం శంఖచక్రే  
భిభ్రద్భిన్న స్ఫటికరుచిరే పుణ్డరీకే నిషణ్ణః
అమ్లానశ్రీ రమృతవిశదై రంశుభిః ప్లావయన్మా
మావిర్భూయా దనఘమహిమామానసే వాగధీశః  

33::వాగర్థసిద్ధిహేతోఃపఠత హయగ్రీవసంస్తుతిం భక్త్యా
కవితార్కికకేసరిణా వేఙ్కటనాథేన విరచితా మేతామ్  

Sunday, September 18, 2016

సర్ప స్తోత్రంసర్ప స్తోత్రాన్ని ప్రతి రోజు మరుయు నాగ పంచమి రోజున చదివిన వారికి ఇంద్రియాల వల్ల ఎలాంటి భాదలు లేక రోగాలు రావు .


*సర్ప స్తోత్రాన్ని ప్రతో రోజు చదివిన వారికి అనుకున్న కార్యములు నెరవేరతాయి మరియు నాగుల విగ్రహాన్నికి పాలు పోస్తూ సర్ప స్తోత్రాన్ని చదివిన వారికి కార్య సిద్ది జరుగుతుంది

సర్ప స్తోత్రంసర్ప స్తోత్రాన్ని ప్రతి రోజు మరుయు నాగ పంచమి రోజున చదివిన వారికి ఇంద్రియాల వల్ల ఎలాంటి భాదలు లేక రోగాలు రావు .


*సర్ప స్తోత్రాన్ని ప్రతో రోజు చదివిన వారికి అనుకున్న కార్యములు నెరవేరతాయి మరియు నాగుల విగ్రహాన్నికి పాలు పోస్తూ సర్ప స్తోత్రాన్ని చదివిన వారికి కార్య సిద్ది జరుగుతుంది