Wednesday, October 5, 2016

ఋణ విమోచన నృసింహ స్తోత్రం

1::దేవతా కార్య సిద్ధ్యర్థం సభా స్తంభ సముద్భవమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

2::లక్ష్మ్యాలింగిత వామాంగం భక్తానాం వరదాయకమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

3::ఆంత్ర మాలాధరం శంఖ చక్రాబ్జాయుధ ధారిణం  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

4::స్మరణాత్ సర్వపాపఘ్నం కద్రూజవిషనాశనమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

5::సింహనాదేన మహతా దిగ్దంతిభయనాశనమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

6::ప్రహ్లాద వరదం శ్రీశం దైత్యేశ్వర విదారిణమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే 

7::క్రూరగ్రహైః పీడితానాం భక్తానామభయప్రదమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే  

8::వేద వేదాంత యజ్ఞేశం బ్రహ్మ రుద్రాది వందితమ్  
శ్రీ నృసింహం మహావీరం నమామి ఋణ ముక్తయే 

9::య ఇదం పఠతే నిత్యం ఋణమోచన సంజ్ఞితమ్  
అనృణే జాయతే సత్యో ధనం శీఘ్రమవాప్నుయాత్ 

శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం1::జ్ఞానానన్దమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం
ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవ ముపాస్మహే  

2::స్వతస్సిద్ధం శుద్ధస్ఫటికమణిభూ భృత్ప్రతిభటం
సుధాసధ్రీచీభి ర్ద్యుతిభి రవదాతత్రిభువనం
అనంతై స్త్రయ్యంతై రనువిహిత హేషాహలహలం
హతాశేషావద్యం హయవదన మీడేమహి మహః  

3::సమాహార స్సామ్నాం ప్రతిపదమృచాం ధామ యజుషాం
లయః ప్రత్యూహానాం లహరివితతి ర్బోధజలధేః
కథాదర్పక్షుభ్య త్కథకకులకోలాహలభవం
హర త్వంతర్ధ్వాన్తం హయవదనహేషాహలహలః  

4::ప్రాచీ సన్ధ్యా కాచి దన్తర్నిశాయాః ప్రజ్ఞాదృష్టే రఞ్జనశ్రీ రపూర్వా
వక్త్రీ వేదాన్ భాతు మే వాజివక్త్రా వాగీశాఖ్యా వాసుదేవస్య మూర్తిః  

5::విశుద్ధవిజ్ఞానఘనస్వరూపం విజ్ఞానవిశ్రాణనబద్ధదీక్షం
దయానిధిం దేహభృతాం శరణ్యం దేవం హయగ్రీవ మహం ప్రపద్యే  

6::అపౌరుషేయైరపి వాక్ప్రపంచై రద్యాపి తే భూతి మదృష్టపారాం
స్తువ న్నహం ముగ్ధ ఇతి త్వయైవ కారుణ్యతో నాథ కటాక్షణీయః  

7::దాక్షిణ్యరమ్యా గిరిశస్య మూర్తి ర్దేవీ సరోజాసనధర్మపత్నీ
వ్యాసాదయోఽ పి వ్యపదేశ్యవాచ స్స్ఫురన్తి సర్వే తవ శక్తిలేశైః  

8::మనోఽభవిష్య న్నియతం విరించో వాచాం నిధే ర్వంచితభాగధేయః
దైత్యాపనీతాన్ దయయైన భూయో ప్యధ్యాపయిష్యో నిగమా న్నచేత్త్వమ్  

9::వితర్కడోలాం వ్యవధూయ సత్త్వే
బృహస్పతిం వర్తయసే యత స్త్వం
తేనైవ దేవ! త్రిదేశేశ్వరాణా
మస్పృష్టడోలాయిత మాధిరాజ్యమ్  

10::అగ్నౌ సమిద్ధార్చిషి సప్తతన్తో 
రాతస్థివాన్మంత్రమయం శరీరం
అఖణ్డసారై ర్హవిషాం ప్రదానై 
రాప్యాయనం వ్యోమసదాం విధత్సే  

11::యన్మూల మీదృ క్ప్రతిభాతత్త్వం
యా మూల మామ్నాయమహాద్రుమాణాం
తత్త్వేన జానంతి విశుద్ధసత్త్వా 
స్త్వా మక్షరా మక్షరమాతృకాంతే  

12::అవ్యాకృతా ద్వ్యాకృతవానసి త్వం
నామాని రూపాణి చ యాని పూర్వం
శంసన్తి తేషాం చరమాం ప్రతిష్ఠాం
వాగీశ్వర త్వాం త్వదుపజ్ఞవాచః  

13::ముగ్ధేన్దునిష్యన్దవిలోభనీయాం
మూర్తిం తవానన్దసుధాప్రసూతిం
విపశ్చిత శ్చేతసి భావయన్తో
వేలాముదారామివ దుగ్ధ సిన్ధోః  

14::మనోగతం పశ్యతి య స్సదా త్వాం
మనీషిణాం మానసరాజహంసం
స్వయంపురోభావవివాదభాజః
కింకుర్వతే తస్య గిరో యథార్హమ్  

15::అపి క్షణార్ధం కలయన్తి యే త్వా
మాప్లావయన్తం విశదై ర్మయూఖైః
వాచాం ప్రవాహై రనివారితై స్తే
మందాకినీం మన్దయితుం క్షమన్తే  

16::స్వామి న్భవద్ద్యానసుధాభిషేకా
ద్వహన్తి ధన్యాః పులకానుబన్దం
అలక్షితే క్వాపి నిరూఢ మూల  
మంగ్వేష్వి వానన్దథుమఙ్కురన్తమ్  

17::స్వామి న్ప్రతీచా హృదయేన ధన్యా  
స్త్వద్ధ్యానచన్ద్రోదయవర్ధమానం
అమాన్త మానన్దపయోధిమన్తః
పయోభి రక్ష్ణాం పరివాహయన్తి 

18::స్వైరానుభావాస్ త్వదధీనభావా 
స్సమృద్ధవీర్యా స్త్వదనుగ్రహేణ
విపశ్చితోనాథ! తరన్తి మాయాం
వైహారికీం మోహనపిఞ్ఛికాం తే  

19::ప్రాఙ్నిర్మితానాం తపసాం విపాకా
త్ప్రత్యగ్రనిశ్శ్రేయససమ్బదో మే
సమేధిషీరం స్తవ పాదపద్మే
సఙ్కల్పచిన్తామణయః ప్రణామాః  

20::విలుప్తమూర్ధన్యలిపిక్రమాణా
సురేన్ద్రచూడాపదలాలితానాం
త్వదంఘ్రి రాజీవరజఃకణానాం
భూయా న్ప్రసాదో మయి నాథ భూయాత్  

21::పరిస్ఫురన్నూపురచిత్రభాను 
ప్రకాశనిర్ధూతతమోనుషంగా
పదద్వయీం తే పరిచిన్మహేఽన్తః
ప్రబోధరాజీవవిభాతసన్ధ్యామ్  

22::త్వత్కిఙ్కరాలంకరణోచితానాం
త్వయైవ కల్పాన్తరపాలితానాం
మంజుప్రణాదం మణినూపురం తే
మంజూషికాం వేదగిరాం ప్రతీమః  

23::సంచిన్తయామి ప్రతిభాదశాస్థా  
న్సన్ధుక్షయన్తం సమయప్రదీపాన్
విజ్ఞానకల్పద్రుమపల్లవాభం
వ్యాఖ్యానముద్రామధురం కరం తే  

24::చిత్తే కరోమి స్ఫురితా క్షమాలాం
సవ్యేతరం నాథ! కరం త్వదీయం
జ్ఞానామృతోదంచనలాలసానాం
లీలాఘటీయన్త్రమివాఽఽశ్రితానామ్ 

25::ప్రబోధసిన్ధో రరుణైః ప్రకాశైః
ప్రవాళసఙ్ఘాతమివోద్వహన్తం
విభావయే దేవ! సపుస్తకం తే
వామం కరం దక్షిణ మాశ్రితానామ్  

26::తమాం సిభిత్త్వావిశదై ర్మయూఖై  
స్సమ్ప్రీణయ న్తం విదుష శ్చకోరాన్
నిశామయే త్వాం నవపుణ్డరీకే
శరద్ఘనేచన్ద్రమివ స్ఫురన్తమ్  

27::దిశన్తు మే దేవ సదా త్వదీయా
దయాతరంగానుచరాః కటాక్షాః
శ్రోత్రేషు పుంసా మమృతంక్షర న్తీం
సరస్వతీం సంశ్రితకామధేనుమ్ 

28::విశేషవిత్పారిషదేషు నాథ!
విదగ్ధగోష్ఠీ సమరాంగణేషు
జిగీషతో మే కవితార్కికేంద్రాన్
జిహ్వాగ్రసింహాసన మభ్యుపేయాః 

29::త్వాం చిన్తయన్ త్వన్మయతాం ప్రపన్న  
స్త్వా ముద్గృణన్ శబ్దమయేన ధామ్నా
స్వామి న్సమాజేషు సమేధిషీయ
స్వచ్ఛన్దవాదాహవబద్ధశూరః 

30::నానావిధానా మగతిః కలానాం
న చాపి తీర్థేషు కృతావతారః
ధ్రువం తవాఽనాధ పరిగ్రహాయాః
నవ నవం పాత్ర మిదం దయాయాః  

31::అకమ్పనీయాన్యపనీతిభేదై  
రలంకృషీరన్ హృదయం మదీయమ్
శంకా కళంకా పగమోజ్జ్వలాని
తత్త్వాని సమ్యంచి తవ ప్రసాదాత్  

32::వ్యాఖ్యాముద్రాం కరసరసిజైః-పుస్తకం శంఖచక్రే  
భిభ్రద్భిన్న స్ఫటికరుచిరే పుణ్డరీకే నిషణ్ణః
అమ్లానశ్రీ రమృతవిశదై రంశుభిః ప్లావయన్మా
మావిర్భూయా దనఘమహిమామానసే వాగధీశః  

33::వాగర్థసిద్ధిహేతోఃపఠత హయగ్రీవసంస్తుతిం భక్త్యా
కవితార్కికకేసరిణా వేఙ్కటనాథేన విరచితా మేతామ్  

Sunday, September 18, 2016

సర్ప స్తోత్రంసర్ప స్తోత్రాన్ని ప్రతి రోజు మరుయు నాగ పంచమి రోజున చదివిన వారికి ఇంద్రియాల వల్ల ఎలాంటి భాదలు లేక రోగాలు రావు .


*సర్ప స్తోత్రాన్ని ప్రతో రోజు చదివిన వారికి అనుకున్న కార్యములు నెరవేరతాయి మరియు నాగుల విగ్రహాన్నికి పాలు పోస్తూ సర్ప స్తోత్రాన్ని చదివిన వారికి కార్య సిద్ది జరుగుతుందిMonday, August 1, 2016

తనియన్లు సంగ్రహ శ్లోకాలు


శ్రీమతే శఠకోపాయ నమ:
శ్రీమతే రామానుజాయ నమ:
శ్రీమద్వరవరమునయే నమ: 

1::*శ్రీశైలేశ దయా పాత్రం ధీ భక్త్యాది గుణార్ణవం |
యతీంద్ర ప్రవణం వన్దే రమ్య జామాతరం మునిం ||

2::లక్ష్మీ:నాధ సమారంభామ్ నాధ యామున మధ్యమామ్
అస్మదాచార్య పర్యంతామ్ వందే గురు పరంపరాం

3::కూరత్తాళ్వాన్ తనియన్:
యోనిత్య మచ్యుత పదామ్భుజ యుగ్మ రుక్మ
వ్యామోహతః స్తధితరాణి తృణాయ మేనే
అస్మద్గురోః భగవతోస్య దయైకసింధోః
రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

4::ఆళవందార్లు తనియన్:
మాతా పితా యువతయ స్థనయా విభూతి:
సర్వం య దేవ నియమేన మదన్వయానాం
ఆద్యస్యన: కులపతేర: వకుళాభిరామం
శ్రీమత్తదంఘ్రియుగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా

5::పరాశర భట్టర్ తనియన్:
భూతం సరశ్చ మహదాహ్వయ భట్టనాథ
శ్రీ భక్తిసార కులశేకర యోగివాహాన్
భక్తాంఘ్రి రేణు పరకాల యతీంధ్ర మిశ్రాన్
శ్రీమత్ పరాంకుశ మునిం ప్రణతోస్మి నిత్యం

 1::పెరియ పెరుమాళ్  తనియన్: 

శ్రీ స్తనాభరణమ్ తేజః శ్రీరంగేశయమాశ్రయే
చింతామణి మివోద్వాన్తం ఉత్సంగే అనంతభోగినః

2::పెరియ పిరాట్టి తనియన్

నమః శ్రీరంగ నాయక్యై యద్బ్రో విభ్రమ భేదతః
ఈశేషితవ్య వైషమ్య నిమ్నోన్నత మిదమ్ జగత్

3::నమ్మాళ్వార్ల తనియన్: 

మాతా పితా యువతయ: తనయా విభూతి:
సర్వం యదేవ నియమేన మదన్వయానాం |
ఆద్యస్య న: కులపతే: వకుళాభిరామం
శ్రీమత్ తదంఘ్రి యుగళం ప్రణమామి మూర్ధ్నా ||

4::నాథమునుల తనియన్ :

నమో అచింత్యాద్బుత అక్లిష్ట ఙ్ఞానవైరాగ్య రాశయే !
నాథాయ మునయే అగాధ భగవద్భక్తి సింధవే !!

అడియేన్ రఘువంశీ రామానుజదాసన్.

5::ఆళవందార్ తనియన్ :

యత్ పదామ్భోరుహ ద్యాన విద్వస్తా శేశ కల్మశ: !
వస్తుతాముపయా దోహమ్ యామునేయమ్ నమామితమ్. !!

6::ఎమ్పెర్మానార్ల  తనియన్:

యోనిత్యమచ్యుత పదామ్బుజ యుగ్మ రుక్మ 
వ్యామోహతస్ తదితరాణి తృణాయ మేనే
అస్మద్గురోర్ భగవతోస్య దయైకసింధోః
రామానుజస్య చరణౌ శరణం ప్రపద్యే

కార్యసిద్ధిని చేకూర్చే శక్తివంతమైన ఆంజనేయ శ్లోకాలుహనుమంతుడు కార్యసాధకుడు. భక్తితో హనుమంతుడిని కొలిచిన వారికి వారి కోరికలు తప్పక నెరవేరతాయి. భక్తులు వారి వారి కోరికను అనుసరించి ఆంజనేయ శ్లోకాలను భక్తితో స్మరిస్తే కార్యసిద్ధి సాధించగలుగుతారు.

1::విద్యా ప్రాప్తికి:-
పూజ్యాయ, వాయుపుత్రాయ వాగ్ధోష వినాశన!
సకల విద్యాంకురమే దేవ రామదూత నమోస్తుతే!!

2::ఉద్యోగ ప్రాప్తికి:-
హనుమాన్ సర్వధర్మజ్ఞ సర్వా పీడా వినాశినే!
ఉద్యోగ ప్రాప్త సిద్ధ్యర్థం శివరూపా నమోస్తుతే!!

3::కార్య సాధనకు:-
అసాధ్య సాధక స్వామిన్ అసాధ్యం తమకిమ్ వద
రామదూత కృపాం సింధో మమకార్యమ్ సాధయప్రభో!

4::గ్రహదోష నివారణకు:-
మర్కటేశ మహోత్సాహా స్రవ గ్రహ నివారణ
శత్రూన్ సంహార మాం రక్ష శ్రియం దాపయామ్ ప్రభో!

5::ఆరోగ్యమునకు:-
ఆయుః ప్రజ్ఞ యశోలక్ష్మీ శ్రద్ధా పుత్రాస్సుశీలతా
ఆరోగ్యం దేహ సౌఖ్యంచ కపినాథ నమోస్తుతే!

6::సంతాన ప్రాప్తికి:-
పూజ్యాయ ఆంజనేయ గర్భదోషాపహారిత్
సంతానం కురమే దేవ రామదూత నమోస్తుతే!

7::వ్యాపారాభివృద్ధికి:-
సర్వ కళ్యాణ దాతరమ్ సర్వాపత్ నివారకమ్
అపార కరుణామూర్తిం ఆంజనేయం నమామ్యహమ్!

8::వివాహ ప్రాప్తికి:-
యోగి ధ్యే యాం ఘ్రి పద్మాయ జగతాం పతయేనమః
వివాహం కురమేదేవ రామదూత నమోస్తుతే!

ఈ శ్లోకాలను ఆయా కార్యసిద్ధిని కోరుకునేవారు 40 దినాలు నిష్ఠతో స్మరిస్తూ, ప్రతిరోజు ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వెళ్ళి శక్తికొద్దీ ప్రదక్షణా సంఖ్యా నియమాన్ని అనుసరించి ప్రదక్షణాలు చేసి ఆ స్వామిని పూజిస్తే తమ తమ కార్యాలలో విజేతలు అవుతారు.

Sunday, July 31, 2016

శ్రీ వెంకటేశ్వర మంగళాశాసనంశ్రీ వెంకటేశ్వర మంగళాశాసనం

1::శ్రియ కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేర్థినామ్ 
శ్రీ వేంకటనివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్. 

2::లక్ష్మీత విభ్రమా లోక సుభ్రూవిభ్రమచక్షుషే
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

3::శ్రీ వేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే 
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్. 

4::సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసామ్ 
సదా సంమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్.

5::నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే 
సర్వాంతరాత్మనే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

6::స్వతస్సర్వవిదే సర్వశక్తయే సర్వశేషినే 
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

7::పరస్త్మ బ్రాహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే
ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్.

8::ఆకాలతత్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతాం 
అతృప్త్యమృతరూపాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్.

9::ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన 
కృపయాదిశతే శ్రీమద్వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

10::దయామృతతరంగిణ్యౌ స్తరంగైరివ శీతలైః 
అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

11::స్రగ్భూషాంబర హేతీనాం సుషమావహ మూర్తయే 
సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళమ్. 

12::శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే, 
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళమ్. (2 తిమెస్)

13::శ్రీమత్సుందరజామాతృముని మానసవాసినే
సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్. 

14::మంగళాశాసన పరైర్మదాచార్య పురోగమైః 
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తూ మంగళమ్.