Friday, December 16, 2011

శివ అక్షరమాలా స్తోత్రం::Siva Aksharamala stotram

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ
సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ


ద్భుత విగ్రహ అమరాధీశ్వర అగణిత గుణగణ అమృత శివ        

నందామృత ఆశ్రిత రక్షక ఆత్మానంద మహేశ శివ                  
ఇందు కళాధర ఇంద్రాదిప్రియ సుందరరూప సురేశ శివ            
శ సురేశ మహేశ జనప్రియ కేశవ సేవిత కీర్తి శివ                  
రగాదిప్రియ ఉరగవిభూషణ నరకవినాశ నటేశ శివ                  
ర్జిత దానవనాశ పరాత్పర ఆర్జిత పాపవినాశ శివ                   
గ్వేదశ్రుతి మౌళి విభూషణ రవి చంద్రాగ్ని త్రినేత్ర శివ            
పనామాది ప్రపంచ విలక్షణ తాపనివారణ తత్వ శివ            
ళుల్లిస్వరూప సహస్ర కరోత్తమ వాగీశ్వర వరదేశ శివ                
ళూతాధీశ్వర రూపప్రియహర వేదాంతప్రియ వేద్య శివ

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ
సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ
      
కానేక స్వరూప సదాశివ భోగాదిప్రియ పూర్ణ శివ               
శ్వర్యాశ్రయ చిన్మయ చిద్ఘన సచ్చిదానంద సురేశ శివ           
ఓంకారప్రియ ఉరగవిభూషణ హ్రీంకారప్రియ ఈశ శివ              
రసలాలిత అంతకనాశన గౌరిసమేత గిరీశ శివ                   
అంబరవాస చిదంబర నాయక తుంబురు నారద సేవ్య శివ      
హారప్రియ అష్ట దిగీశ్వర యోగి హృదిప్రియవాస శివ             
మలాపూజిత కైలాసప్రియ కరుణాసాగర కాశి శివ                
డ్గశూల మృడ టంక ధనుర్ధర విక్రమరూప విశ్వేశ శివ           
గంగా గిరిసుత వల్లభ శంకర గణహిత సర్వజనేశ శివ             
ఘాతక భంజన పాతకనాశన దీనజనప్రియ దీప్తి శివ             
జ్ఞాన్త స్వరూపానంద జనాశ్రయ వేదస్వరూప వేద్య శివ            
చండవినాశన సకలజనప్రియ మండలాధీశ మహేశ శివ           
త్రకిరీట సుకుండల శోభిత పుత్రప్రియ భువనేశ శివ              
న్మజరా మృత్యాది వినాశన కల్మషరహిత కాశి శివ              

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ
సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ

ఝంకారప్రియ భృంగిరిటప్రియ ఒంకారేశ్వర విశ్వేశ శివ            
జ్ఞానాజ్ఞాన వినాశన నిర్మల దీనజనప్రియ దీప్తి శివ              
టంకస్వరూప సహస్ర కరోత్తమ వాగీశ్వర వరదేశ శివ              
క్కాద్యాయుధ సేవిత సురగణ లావణ్యామృత లసిత శివ        
డంభవినాశన డిండిమభూషణ అంబరవాస చిదేశ శివ             
ఢంఢండమరుక ధరణీనిశ్చల ఢుంఢివినాయక సేవ్య శివ         
నానామణిగణ భూషణనిర్గుణ నతజనపూత సనాథ శివ           
త్వమస్యాది వాక్యార్థ స్వరూప నిత్యస్వరూప నిజేశ శివ          
స్థావరజంగమ భువనవిలక్షణ తాపనివారణ తత్వ శివ           
దంతివినాశన దళితమనోభవ చందన లేపిత చరణ శివ           
రణీధరశుభ ధవళవిభాసిత ధనదాదిప్రియ దాన శివ            
ళినవిలోచన నటనమనోహర అళికులభూషణ అమృత శివ     
న్నగభూషణ పార్వతినాయక పరమానంద పరేశ శివ           
ఫాలవిలోచన భానుకోటిప్రభ హాలాహలధర అమృత శివ          

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ
సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ

బంధవిమోచన బృహతీపావన స్కందాదిప్రియ కనక శివ          
స్మవిలేపన భవభయమోచన విస్మయరూప విశ్వేశ శివ        
న్మథనాశన మధురానాయక మందరపర్వతవాస శివ          
తిజన హృదయాధినివాస విధివిష్ణ్వాది సురేశ శివ              
రామేశ్వరప్రియ రమణముఖాంబుజ సోమేశ్వర సుకృతేశ శివ   
లంకాధీశ్వర సురగణ సేవిత లావణ్యామృత లసిత శివ           
రదాభయకర వాసుకిభూషణ వనమాలాది విభూష శివ         
శాంతిస్వరూప అతిప్రియసుందర వాగీశ్వర వరదేశ శివ           
ణ్ముఖజనక సురేంద్ర మునిప్రియ షాడ్గుణ్యాది సమేత శివ       
సంసారార్ణవ నాశన శాశ్వత సాధుజన ప్రియవాస శివ             
రపురుషోత్తమ అద్వైతామృత మురరిపు సేవ్య మృదేశ శివ    
లాళిత భక్తజనేశ నిజేశ్వర కాళినటేశ్వర కామ శివ                 
క్షరరూపాభి ప్రియాన్విత సుందర సాక్షాత్ స్వామిన్నంబా సమేత శివ

సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ
సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ సదాశివ సాంబ శివ
Siva Aksharamaala Stotram:::

saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba Siva
saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba Siva

adbhuta vigraha amaraadheeSvara agaNita guNagaNa amRta Siva        
aanaMdaamRta aaSrita rakshaka aatmaanaMda mahaeSa Siva                  
iMdu kaLaadhara iMdraadipriya suMdararoopa suraeSa Siva            
eeSa suraeSa mahaeSa janapriya kaeSava saevita keerti Siva                  
uragaadipriya uragavibhooshaNa narakavinaaSa naTaeSa Siva                  
oorjita daanavanaaSa paraatpara aarjita paapavinaaSa Siva                   
RgvaedaSruti mauLi vibhooshaNa ravi chaMdraagni trinaetra Siva            
Rupanaamaadi prapaMcha vilakshaNa taapanivaaraNa tatva Siva            
Lullisvaroopa sahasra karOttama vaageeSvara varadaeSa Siva                
LootaadheeSvara roopapriyahara vaedaaMtapriya vaedya Siva  

saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba Siva
saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba Siva
         
aekaanaeka svaroopa sadaaSiva bhOgaadipriya poorNa Siva                  
aiSvaryaaSraya chinmaya chidghana sachchidaanaMda suraeSa Siva              
OMkaarapriya uragavibhooshaNa hreeMkaarapriya eeSa Siva                 
aurasalaalita aMtakanaaSana gaurisamaeta gireeSa Siva                      
aMbaravaasa chidaMbara naayaka tuMburu naarada saevya Siva         
aahaarapriya ashTa digeeSvara yOgi hRdipriyavaasa Siva                
kamalaapoojita kailaasapriya karuNaasaagara kaaSi Siva                   
khaDgaSoola mRDa TaMka dhanurdhara vikramaroopa viSvaeSa Siva              
gaMgaa girisuta vallabha SaMkara gaNahita sarvajanaeSa Siva                
ghaataka bhaMjana paatakanaaSana deenajanapriya deepti Siva                
j~naanta svaroopaanaMda janaaSraya vaedasvaroopa vaedya Siva               
chaMDavinaaSana sakalajanapriya maMDalaadheeSa mahaeSa Siva              
ChatrakireeTa sukuMDala SObhita putrapriya bhuvanaeSa Siva                 
janmajaraa mRtyaadi vinaaSana kalmasharahita kaaSi Siva                 

saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba Siva
saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba Siva

jhaMkaarapriya bhRMgiriTapriya oMkaaraeSvara viSvaeSa Siva               
j~naanaaj~naana vinaaSana nirmala deenajanapriya deepti Siva                 
TaMkasvaroopa sahasra karOttama vaageeSvara varadaeSa Siva                 
Thakkaadyaayudha saevita suragaNa laavaNyaamRta lasita Siva           
DaMbhavinaaSana DiMDimabhooshaNa aMbaravaasa chidaeSa Siva                
DhaMDhaMDamaruka dharaNeeniSchala DhuMDhivinaayaka saevya Siva            
naanaamaNigaNa bhooshaNanirguNa natajanapoota sanaatha Siva              
tatvamasyaadi vaakyaartha svaroopa nityasvaroopa nijaeSa Siva             
sthaavarajaMgama bhuvanavilakshaNa taapanivaaraNa tatva Siva              
daMtivinaaSana daLitamanObhava chaMdana laepita charaNa Siva              
dharaNeedharaSubha dhavaLavibhaasita dhanadaadipriya daana Siva               
naLinavilOchana naTanamanOhara aLikulabhooshaNa amRta Siva        
pannagabhooshaNa paarvatinaayaka paramaanaMda paraeSa Siva              
phaalavilOchana bhaanukOTiprabha haalaahaladhara amRta Siva             

saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba Siva
saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba Siva

baMdhavimOchana bRhateepaavana skaMdaadipriya kanaka Siva             
bhasmavilaepana bhavabhayamOchana vismayaroopa viSvaeSa Siva           
manmathanaaSana madhuraanaayaka maMdaraparvatavaasa Siva             
yatijana hRdayaadhinivaasa vidhivishNvaadi suraeSa Siva                 
raamaeSvarapriya ramaNamukhaaMbuja sOmaeSvara sukRtaeSa Siva      
laMkaadheeSvara suragaNa saevita laavaNyaamRta lasita Siva              
varadaabhayakara vaasukibhooshaNa vanamaalaadi vibhoosha Siva            
SaaMtisvaroopa atipriyasuMdara vaageeSvara varadaeSa Siva              
shaNmukhajanaka suraeMdra munipriya shaaDguNyaadi samaeta Siva          
saMsaaraarNava naaSana SaaSvata saadhujana priyavaasa Siva                
harapurushOttama advaitaamRta muraripu saevya mRdaeSa Siva       
laaLita bhaktajanaeSa nijaeSvara kaaLinaTaeSvara kaama Siva                    
kshararoopaabhi priyaanvita suMdara saakshaat^ svaaminnaMbaa samaeta Siva

saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba Siva
saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba sadaaSiva saaMba Siva

No comments: