Sunday, May 6, 2012

శ్రీస్తవం స్తోత్రం
శ్రీస్తవం స్తోత్రం

శ్రీవత్సచిహ్న మిశ్రేభ్యో నమ ఉక్తిమధీమహే
యదుక్తయస్త్రయీ కణ్ఠే యాన్తి మంగలసూత్రతామ్

1}స్వస్తి శ్రీర్దిశతాదశేషజగతాం సర్గోపసర్గ స్థితీః
స్వర్గం దుర్గతీం అపవర్గికపదం సర్వం చ కుర్వన్ హరిః
యస్యా వీక్ష్య ముఖం తదింగిత పరాధీనో విధత్తేఖిలం
క్రీడేయుం ఖలు నాన్యథాస్య రసదా సాదైకరస్యాత్తయా
(1-శ్రీస్తవం)


2}హే శ్రీర్దేవి! సమస్త లోక జననీమ్ త్వామ్ స్తోతుమీహామహే
యుక్తామ్ భావయ భారతీమ్ ప్రగుణయ ప్రేమ ప్రధానామ్ ధియమ్
భక్తిమ్ భందయ నందయా శ్రిత మిమమ్ దాసమ్ జనమ్ తావకమ్
లక్ష్యమ్ లక్ష్మి! కటాక్ష వీచి విస్రుతేతేస్తే స్యామచ అమీవయం
(శ్రీస్తవం-2)


3}స్తోత్రమ్ నామ కిమామనంతి కవయో యద్యన్యదీయాన్ గుణాన్
అన్యత్ర త్వసతోధిరోప్య ఫణితిః సాతర్హి వంధ్యాత్వయి
సమ్యక్సత్యగుణాభివర్ణమథో బ్రూయుః కథమ్ తద్రుశీ
వాగ్వాచస్పతినాపి శక్యరచనా త్వత్సదుర్గుణార్ణోనిధౌ
(శ్రీస్తవం-3)


4}యే వాచమ్ మనసామ్ చ దుర్గ్రహతయా ఖ్యాతా గుణాస్తావకాస్తాన్
ఏవ ప్రతి సామ్బుజిహ్వముదితా హై! మామికా భారతీ
హస్యమ్ తత్తు న మన్మహే న హి చకోర్యేకాఖిలామ్ చంద్రికామ్
నాలమ్ పాతు మితు ప్రగ్రుహ్య రసనామాసీత సత్యామ్ త్రుషి
(శ్రీస్తవం-4)


5}క్షోదీయానపి దుష్టబుద్ధిరపి నిస్స్నేహోప్యనీహోపితే
కీర్తిమ్ దేవి! లిహన్నహమ్ న చ బిభేమ్యఞో న జిహ్రేమి చ
దుష్యేత్సా తు న తావతా న హి శునా లీఢాపి భాగీరథీ
దుష్యేచ్ఛవాపి న లజ్జతే న చ బిభేత్యార్తిస్తు శామ్యేచ్ఛునః
(శ్రీస్తవం-5)


6}ఐశ్వర్యమ్ మహదేవ వాల్పమథవా ద్రుశ్యేత పుమ్సామ్ హి
యత్తల్లక్ష్మ్యాః సముదీక్షణాత్తవ యతస్సార్వత్రికమ్ వర్తతే
తేనైన్తేన న విస్మయేమహి జగన్నాథోపి నారాయణో
ధన్యమ్మన్యత ఈక్షణాత్తవ యతస్స్వాత్మానమాత్మేశ్వరః
(శ్రీస్తవం- 6)


7}ఐశ్వర్యమ్ యదశేషపుమ్సి యదిదమ్ సౌన్దర్యలావణ్యయో
రూపమ్ యచ్చ హి మంగలమ్ కిమపి యత్-లోకే సదిత్యుచ్యతే
తత్సర్వమ్ త్వధీనమేవ యదతః శ్రీరిత్యభేదేన వా
యద్వా శ్రీమదితీద్రుశేన వచసా దేవి! ప్రథామశ్నుతే
(శ్రీస్తవం-7)


8}దేవి! త్వన్మహిమావధిర్న హరిణా నాపిత్వయా ఞాయతే
యద్యప్యేవమథాపి నైవ యువయోస్సర్వఞతా హీయతే
యన్నాస్త్యేవ తదఞతామనుగుణామ్ సర్వఞతాయా
విదువ్యోర్మామ్భోజమిధన్తయా ఖిల విదన్ భ్రాన్తోయమిత్యుచ్యతే
(శ్రీస్తవం-8)

9}లోకే వనస్పతి బ్రుహస్పతి తారతమ్యమ్
యస్యాః ప్రసాదపరిణామముదాహరన్తి
సా భారతీ భగవతీ తు యదీయదాసీ
తామ్ దేవదేవమహిషీమ్ శ్రియమాశ్రయామః
(శ్రీస్తవం-9)

10}యస్యాః కటాక్ష మ్రుదువీక్షణ దీక్షణేన
సద్యస్సముల్లసిత పల్లవముల్లలాస
విశ్వమ్ విపర్యయ సముత్థవిపర్యయమ్ ప్రాక్
తామ్ దేవదేవమహిషీమ్ శ్రియమాశ్రయామః
(శ్రీస్తవం-10)

11}యస్యాః కటాక్ష వీక్షాక్షణలక్షమ్ లక్షితా మహేశాస్స్యుః
శ్రీరఙ్గరాజమహిషీ సా మామపి వీక్షతామ్ లక్ష్మీః
(శ్రీస్తవం-11)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SreestavaMstOtram

Sreevatsachihna miSraebhyO nama uktimadheemahae
yaduktayastrayee kaNThae yaanti maMgalasootrataam^

1}svasti SreerdiSataadaSaeshajagataaM sargOpasarga sthitee@h
svargaM durgateeM apavargikapadaM sarvaM cha kurvan^ hari@h
yasyaa veekshya mukhaM tadiMgita paraadheenO vidhattaekhilaM
kreeDaeyuM khalu naanyathaasya rasadaa saadaikarasyaattayaa
(1-SreestavaM)


2}hae Sreerdaevi! samasta lOka jananeem^ tvaam^ stOtumeehaamahae
yuktaam^ bhaavaya bhaarateem^ praguNaya praema pradhaanaam^ dhiyam^
bhaktim^ bhaMdaya naMdayaa Srita mimam^ daasam^ janam^ taavakam^
lakshyam^ lakshmi! kaTaaksha veechi visrutaetaestae syaamacha ameevayaM
(SreestavaM-2)


3}stOtram^ naama kimaamanaMti kavayO yadyanyadeeyaan^ guNaan^
anyatra tvasatOdhirOpya phaNiti@h saatarhi vaMdhyaatvayi
samyaksatyaguNaabhivarNamathO brooyu@h katham^ tadruSee
vaagvaachaspatinaapi Sakyarachanaa tvatsadurguNaarNOnidhau
(SreestavaM-3)


4}yae vaacham^ manasaam^ cha durgrahatayaa khyaataa guNaastaavakaastaan^
aeva prati saambujihvamuditaa hai! maamikaa bhaaratee
hasyam^ tattu na manmahae na hi chakOryaekaakhilaam^ chaMdrikaam^
naalam^ paatu mitu pragruhya rasanaamaaseeta satyaam^ trushi
(SreestavaM-4)


5}kshOdeeyaanapi dushTabuddhirapi nissnaehOpyaneehOpitae
keertim^ daevi! lihannaham^ na cha bibhaemya~nO na jihraemi cha
dushyaetsaa tu na taavataa na hi Sunaa leeDhaapi bhaageerathee
dushyaechChavaapi na lajjatae na cha bibhaetyaartistu SaamyaechChuna@h
(SreestavaM-5)


6}aiSvaryam^ mahadaeva vaalpamathavaa druSyaeta pumsaam^ hi
yattallakshmyaa@h samudeekshaNaattava yatassaarvatrikam^ vartatae
taenaintaena na vismayaemahi jagannaathOpi naaraayaNO
dhanyammanyata eekshaNaattava yatassvaatmaanamaatmaeSvara@h
(SreestavaM- 6)


7}aiSvaryam^ yadaSaeshapumsi yadidam^ saundaryalaavaNyayO
roopam^ yachcha hi maMgalam^ kimapi yat^-lOkae sadityuchyatae
tatsarvam^ tvadheenamaeva yadata@h Sreerityabhaedaena vaa
yadvaa SreemaditeedruSaena vachasaa daevi! prathaamaSnutae
(SreestavaM-7)


8}daevi! tvanmahimaavadhirna hariNaa naapitvayaa ~naayatae
yadyapyaevamathaapi naiva yuvayOssarva~nataa heeyatae
yannaastyaeva tada~nataamanuguNaam^ sarva~nataayaa
viduvyOrmaambhOjamidhantayaa khila vidan^ bhraantOyamityuchyatae
(SreestavaM-8)

9}lOkae vanaspati bruhaspati taaratamyam^
yasyaa@h prasaadapariNaamamudaaharanti
saa bhaaratee bhagavatee tu yadeeyadaasee
taam^ daevadaevamahisheem^ SriyamaaSrayaama@h
(SreestavaM-9)

10}yasyaa@h kaTaaksha mruduveekshaNa deekshaNaena
sadyassamullasita pallavamullalaasa
viSvam^ viparyaya samutthaviparyayam^ praak^
taam^ daevadaevamahisheem^ SriyamaaSrayaama@h
(SreestavaM-10)

11}yasyaa@h kaTaaksha veekshaakshaNalaksham^ lakshitaa mahaeSaassyu@h
Sreera~mgaraajamahishee saa maamapi veekshataam^ lakshmee@h
(SreestavaM-11)

No comments: