Monday, October 7, 2013

దేవీ మహత్యం:::దేవీ కవచం
రచన:::ఋషి మార్కండేయ
ఓం నమశ్చండికాయై

న్యాసః

అస్య శ్రీ చండీ కవచస్య | బ్రహ్మా ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః |
చాముండా దేవతా | అంగన్యాసోక్త మాతరో బీజమ్ | నవావరణో మంత్రశక్తిః | దిగ్బంధ దేవతాః తత్వమ్ | శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే సప్తశతీ పాఠాంగత్వేన జపే వినియోగః ||

ఓం నమశ్చండికాయై
మార్కండేయ ఉవాచ 

1::ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణామ్ 
యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం తన్మే బ్రూహి పితామహ 

బ్రహ్మోవాచ::

2::అస్తి గుహ్యతమం విప్ర సర్వభూతోపకారకమ్ 
దేవ్యాస్తు కవచం పుణ్యం తచ్ఛృణుష్వ మహామునే 

3::ప్రథమం శైలపుత్రీతి ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ 
తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకమ్ 

4::పంచమం స్కందమాతేతి షష్ఠం కాత్యాయనీ తథా 
సప్తమం కాలరాత్రిశ్చ మహాగౌరీతి చాష్టమమ్ 

5::నవమం సిద్ధిదాత్రీ చ నవదుర్గాః ప్రకీర్తితాః 
ఉక్తాన్యేతాని నామాని బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా

6::అగ్నినా దహ్యమానాస్తు శత్రుమధ్యగతా రణే 
విషమే దుర్గమే చైవ భయార్తాః శరణం గతాః 

7::న తేషాం జాయతే కించిదశుభం రణసంకటే 
ఆపదం న చ పశ్యంతి శోకదుఃఖభయంకరీమ్ 

8::యైస్తు భక్త్యా స్మృతా నిత్యం తేషాం వృద్ధిః ప్రజాయతే 
యే త్వాం స్మరంతి దేవేశి రక్షసి తాన్న సంశయః 

9::ప్రేతసంస్థా తు చాముండా వారాహీ మహిషాసనా 
ఐంద్రీ గజసమారూఢా వైష్ణవీ గరుడాసనా 

10:నారసింహీ మహావీర్యా శివదూతీ మహాబలా 
మాహేశ్వరీ వృషారూఢా కౌమారీ శిఖివాహనా 

11:లక్ష్మీః పద్మాసనా దేవీ పద్మహస్తా హరిప్రియా 
శ్వేతరూపధరా దేవీ ఈశ్వరీ వృషవాహనా 

12:బ్రాహ్మీ హంససమారూఢా సర్వాభరణభూషితా 
ఇత్యేతా మాతరః సర్వాః సర్వయోగసమన్వితాః 

13:నానాభరణశోభాఢ్యా నానారత్నోపశోభితాః 
శ్రైష్ఠైశ్చ మౌక్తికైః సర్వా దివ్యహారప్రలంబిభిః 

14:ఇంద్రనీలైర్మహానీలైః పద్మరాగైః సుశోభనైః 
దృశ్యంతే రథమారూఢా దేవ్యః క్రోధసమాకులాః 

15:శంఖం చక్రం గదాం శక్తిం హలం చ ముసలాయుధమ్ 
ఖేటకం తోమరం చైవ పరశుం పాశమేవ చ 

16:కుంతాయుధం త్రిశూలం చ శార్ంగమాయుధముత్తమమ్
దైత్యానాం దేహనాశాయ భక్తానామభయాయ చ 

17:ధారయంత్యాయుధానీత్థం దేవానాం చ హితాయ వై 
నమస్తే‌உస్తు మహారౌద్రే మహాఘోరపరాక్రమే 

18:మహాబలే మహోత్సాహే మహాభయవినాశిని 
త్రాహి మాం దేవి దుష్ప్రేక్ష్యే శత్రూణాం భయవర్ధిని

19:ప్రాచ్యాం రక్షతు మామైంద్రీ ఆగ్నేయ్యామగ్నిదేవతా 
దక్షిణే‌உవతు వారాహీ నైరృత్యాం ఖడ్గధారిణీ 

20:ప్రతీచ్యాం వారుణీ రక్షేద్వాయవ్యాం మృగవాహినీ 
ఉదీచ్యాం పాతు కౌబేరీ ఈశాన్యాం శూలధారిణీ 

21:ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేదధస్తాద్వైష్ణవీ తథా 
ఏవం దశ దిశో రక్షేచ్చాముండా శవవాహనా 

22:జయా మామగ్రతః పాతు విజయా పాతు పృష్ఠతః 
అజితా వామపార్శ్వే తు దక్షిణే చాపరాజితా 

23:శిఖాం మే ద్యోతినీ రక్షేదుమా మూర్ధ్ని వ్యవస్థితా
మాలాధరీ లలాటే చ భ్రువౌ రక్షేద్యశస్వినీ 

24:నేత్రయోశ్చిత్రనేత్రా చ యమఘంటా తు పార్శ్వకే 
త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన భ్రువోర్మధ్యే చ చండికా 

25:శంఖినీ చక్షుషోర్మధ్యే శ్రోత్రయోర్ద్వారవాసినీ 
కపోలౌ కాలికా రక్షేత్ కర్ణమూలే తు శంకరీ 

26:నాసికాయాం సుగంధా చ ఉత్తరోష్ఠే చ చర్చికా 
అధరే చామృతాబాలా జిహ్వాయాం చ సరస్వతీ 

27:దంతాన్ రక్షతు కౌమారీ కంఠదేశే తు చండికా 
ఘంటికాం చిత్రఘంటా చ మహామాయా చ తాలుకే 

28:కామాక్షీ చిబుకం రక్షేద్వాచం మే సర్వమంగలా 
గ్రీవాయాం భద్రకాలీ చ పృష్ఠవంశే ధనుర్ధరీ 

29:నీలగ్రీవా బహిః కంఠే నలికాం నలకూబరీ 
స్కంధయోః ఖడ్గినీ రక్షేద్ బాహూ మే వజ్రధారిణీ 

30:హస్తయోర్దండినీ రక్షేదంబికా చాంగులీషు చ 
నఖాఞ్ఛూలేశ్వరీ రక్షేత్ కుక్షౌ రక్షేన్నరేశ్వరీ 

31:స్తనౌ రక్షేన్మహాదేవీ మనఃశోకవినాశినీ 
హృదయే లలితా దేవీ ఉదరే శూలధారిణీ 

32:నాభౌ చ కామినీ రక్షేద్ గుహ్యం గుహ్యేశ్వరీ తథా 
మేఢ్రం రక్షతు దుర్గంధా పాయుం మే గుహ్యవాహినీ 

33:కట్యాం భగవతీ రక్షేదూరూ మే మేఘవాహనా 
జంఘే మహాబలా రక్షేత్ జానూ మాధవనాయికా 

34:గుల్ఫయోర్నారసింహీ చ పాదపృష్ఠే తు కౌశికీ 
పాదాంగులీః శ్రీధరీ చ తలం పాతాలవాసినీ 

35:నఖాన్ దంష్ట్రకరాలీ చ కేశాంశ్చైవోర్ధ్వకేశినీ
రోమకూపేషు కౌమారీ త్వచం యోగీశ్వరీ తథా

36:రక్తమజ్జావసామాంసాన్యస్థిమేదాంసి పార్వతీ 
అంత్రాణి కాలరాత్రిశ్చ పిత్తం చ ముకుటేశ్వరీ 

37:పద్మావతీ పద్మకోశే కఫే చూడామణిస్తథా
జ్వాలాముఖీ నఖజ్వాలామభేద్యా సర్వసంధిషు 

38:శుక్రం బ్రహ్మాణీ మే రక్షేచ్ఛాయాం ఛత్రేశ్వరీ తథా 
అహంకారం మనో బుద్ధిం రక్షేన్మే ధర్మధారిణీ 

39:ప్రాణాపానౌ తథా వ్యానముదానం చ సమానకమ్ 
వజ్రహస్తా చ మే రక్షేత్ ప్రాణాన్ కల్యాణశోభనా 

40:రసే రూపే చ గంధే చ శబ్దే స్పర్శే చ యోగినీ 
సత్త్వం రజస్తమశ్చైవ రక్షేన్నారాయణీ సదా 

41:ఆయూ రక్షతు వారాహీ ధర్మం రక్షతు పార్వతీ 
యశః కీర్తిం చ లక్ష్మీం చ సదా రక్షతు వైష్ణవీ 

42:గోత్రమింద్రాణీ మే రక్షేత్ పశూన్ రక్షేచ్చ చండికా 
పుత్రాన్ రక్షేన్మహాలక్ష్మీర్భార్యాం రక్షతు భైరవీ 

43:ధనేశ్వరీ ధనం రక్షేత్ కౌమారీ కన్యకాం తథా 
పంథానం సుపథా రక్షేన్మార్గం క్షేమంకరీ తథా 

44:రాజద్వారే మహాలక్ష్మీర్విజయా సతత స్థితా 
రక్షాహీనం తు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేన తు 

45:తత్సర్వం రక్ష మే దేవి జయంతీ పాపనాశినీ 
సర్వరక్షాకరం పుణ్యం కవచం సర్వదా జపేత్ 

46:ఇదం రహస్యం విప్రర్షే భక్త్యా తవ మయోదితమ్ 
పాదమేకం న గచ్ఛేత్ తు యదీచ్ఛేచ్ఛుభమాత్మనః 

47:కవచేనావృతో నిత్యం యత్ర యత్రైవ గచ్ఛతి 
తత్ర తత్రార్థలాభశ్వ విజయః సార్వకాలికః 

48:యం యం చింతయతే కామం తం తం ప్రాప్నోతి నిశ్చితమ్ 
పరమైశ్వర్యమతులం ప్రాప్స్యతే భూతలే పుమాన్ 

49:నిర్భయో జాయతే మర్త్యః సంగ్రామేష్వపరాజితః 
త్రైలోక్యే తు భవేత్పూజ్యః కవచేనావృతః పుమాన్ 

50:ఇదం తు దేవ్యాః కవచం దేవానామపి దుర్లభమ్ 
యః పఠేత్ప్రయతో నిత్యం త్రిసంధ్యం శ్రద్ధయాన్వితః 

51:దైవీకలా భవేత్తస్య త్రైలోక్యే చాపరాజితః 
జీవేద్వర్షశతం సాగ్రమపమృత్యువివర్జితః 

52:నశ్యంతి వ్యాధయః సర్వే లూతావిస్ఫోటకాదయః 
స్థావరం జంగమం చైవ కృత్రిమం చైవ యద్విషమ్ 

53:అభిచారాణి సర్వాణి మంత్రయంత్రాణి భూతలే 
భూచరాః ఖేచరాశ్చైవ కులజాశ్చౌపదేశికాః 

54:సహజా కులజా మాలా డాకినీ శాకినీ తథా 
అంతరిక్షచరా ఘోరా డాకిన్యశ్చ మహారవాః 

55:గ్రహభూతపిశాచాశ్చ యక్షగంధర్వరాక్షసాః 
బ్రహ్మరాక్షసవేతాలాః కూష్మాండా భైరవాదయః 

56:నశ్యంతి దర్శనాత్తస్య కవచేనావృతో హి యః 
మానోన్నతిర్భవేద్రాఙ్ఞస్తేజోవృద్ధిః పరా భవేత్ 

57:యశోవృద్ధిర్భవేత్ పుంసాం కీర్తివృద్ధిశ్చ జాయతే 
తస్మాత్ జపేత్ సదా భక్తః కవచం కామదం మునే 

58:జపేత్ సప్తశతీం చండీం కృత్వా తు కవచం పురా
నిర్విఘ్నేన భవేత్ సిద్ధిశ్చండీజపసముద్భవా 

59:యావద్భూమండలం ధత్తే సశైలవనకాననమ్ 
తావత్తిష్ఠతి మేదిన్యాం సంతతిః పుత్రపౌత్రికీ 

60:దేహాంతే పరమం స్థానం సురైరపి సుదుర్లభమ్ 
ప్రాప్నోతి పురుషో నిత్యం మహామాయాప్రసాదతః 


61:తత్ర గచ్ఛతి గత్వాసౌ పునశ్చాగమనం నహి 
లభతే పరమం స్థానం శివేన సమతాం వ్రజేత్ 


:::ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే హరిహరబ్రహ్మవిరచితం దేవీకవచం సమాప్తమ్:::

No comments: