Friday, March 2, 2012

శ్రీమచ్చంకారాచార్య కృత సువర్ణమాలా స్తుతి:
























అథకథమపిమద్రసనాంత్వద్గుణలేశైర్విశోధయామి విభో !
సాంబసదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం ||ఆఖండల మదఖండన పండిత తండుప్రియ చండీశ విభో !
సాంబసదాశివ శంభో శంకర శరణం మే తవ చరణ యుగం ||
ఇభచర్మాంబర! శంబర రిపు వపురపహరణోజ్వల నయన విభో ! సాంబ |ఈశ! గిరీశ! నరేశ! పరేశ! మహేశ! బిలేశయ భూషణ! భో! సాంబ ||
ఉమయా దివ్యసుమఞ్గళ విగ్రహయాలిఞ్గిత వామాఞ్గ విభో! || సాంబ ||
ఊరీకురుమా మఙ్ఞమనాథం దూరీకురు మే దురితం భో! || సాంబ ||
ఋషివరమానస హంస చరాచర జనన స్థితి లయ కారణ భో! || సాంబ ||
ౠక్షాధీశ! కిరీటి! మహోక్షారూఢ! విధృత రుద్రాక్ష విభో! || సాంబ ||
లు్‌వర్ణద్వంద్వ మవృంత కుసుమమివాంఘ్రౌ తవార్పయామి విభో! || సాంబ ||
ఏకం సదితి శృత్యాత్వమేవ సదసీ త్యుపాస్మహే మృడ భో! || సాంబ ||

ఐక్యం నిజ భక్తేభ్యో వితరసి విశ్వంభరోత్ర సాక్షీ భో! || సాంబ ||
ఓమితి తవ నిర్దేష్ట్రీ మాయా~స్మాకం మృదోపకర్త్రీ భో! || సాంబ ||
ఔదాస్యం స్ఫుటయతి విషయేషు దిగంబరతా చ తవైవ విభో! || సాంబ ||
అంతఃకరణ విశుధ్ధిం భక్తిం చ త్వయి సతీం ప్రదేహి విభో! || సాంబ ||
అస్తోపాధి సమస్త వ్యస్తై రూపైర్జగన్మయోసి విభో! || సాంబ ||

కరుణా వరుణాలయ మయి దాస ఉదాసస్తవోచితో నహి భో! || సాంబ ||
ఖలసహవాసం విఘటయ ఘటయ సతామేవ సంగమనిశం భో! || సాంబ ||
గరళం జగదుపకృతయే గిలితం భవతాసమోస్తి కోత్ర విభో! || సాంబ ||
ఘనసార గౌరగాత్ర! ప్రచుర జటాజూట భధ్ధ గంగ విభో! || సాంబ ||
ఙ్ఞప్తిస్సర్వ శరీరేష్వఖండితా యా విభాతి సాత్వం భో! || సాంబ ||

చపలం మమ హృదయ కపిం విషయేద్రుచరం దృఢం బధాన విభో! || సాంబ ||
ఛాయాస్థాణోరపి తవ తాపం నమతాం హరత్యహో శివభో! || సాంబ ||
జయ! కైలాస నివాస! ప్రమథగణాధీశ! భూసురార్చిత! భో! || సాంబ ||
ఝణుతక ఝంతరి ఝణుతక్కిట తక శబ్దైర్నటసి మహానట భో! || సాంబ ||
ఙ్ఞానం విక్షేపావృతి రహితం కురు మే గురుస్త్వమేవ విభో! || సాంబ ||


టంకార స్తవధనుషో దలయతి హృదయం ద్విషామశనిరివ భో! || సాంబ ||
ఠాకృతిరివ తవ మాయా బహిరంతశ్శూన్యరూపిణీ ఖలు భో! || సాంబ ||
డంబరమంబురుహామపి దలయత్యనఘం త్వదంఘ్రి యుగళం భో! || సాంబ ||
ఢక్కా~క్షసూత్ర శూల ద్రుహిణ కరోటీ సముల్లసత్కర భో! || సాంబ ||
ణాకార గర్భిణీ చేఛ్ఛుభదా తే శరగతిర్నృణామిహ భో! || సాంబ ||

తవమన్వతి సంజపతస్సద్యస్తరతి నరో హి భవాబ్ధిం భో! || సాంబ ||
థూత్కారస్తస్య ముఖే భూయాత్తే నామ నాస్తి యస్య విభో! || సాంబ ||
దయనీయశ్చ దయాళుః కోస్తి మదన్యస్త్వదన్య ఇహ వద భో! || సాంబ ||
ధర్మస్థాపన దక్ష త్ర్యక్ష గురో దక్ష యఙ్ఞ శిక్షక భో! || సాంబ ||
నను తాడితోసి ధనుషా లుబ్ధధియా త్వం పురా నరేణ విభో! || సాంబ ||

పరిమాతుం తవ మూర్తిం నాలమజస్తత్పరాత్పరోసి విభో! || సాంబ ||
ఫలమిహ నృతయా జనుషస్త్వత్పదసేవా సనాతనోసి విభో! || సాంబ ||
బలమారోగ్యంచాయుస్త్వద్గుణ రుచితాం చిరం ప్రదేహి విభో! || సాంబ ||
భగవాన్ భర్గ భయాపహ భూతపతే భూతి భూషితాంగ విభో! || సాంబ ||
మహిమా తవ న హి మాతి శృతిషు హిమానీ ధరాత్మజాధవ భో! || సాంబ ||

యమనియమాదిభిరంగైర్యమినో హృదయే భజంతి స త్వం భో! || సాంబ ||
రజ్జావహిరివ శృక్త్తౌ రజతమివ త్వయి జగంతి భాంతి విభో! || సాంబ ||
లబ్ధ్వా భవత్ప్రసాదాచ్చక్రం విధురవతి లోకమఖిలం భో! || సాంబ ||
వసుధా తధ్ధర తచ్ఛయరథ మౌర్వీశర పరాకృతాసుర భో! || సాంబ ||

శర్వదేవ సర్వోత్తమ సర్వద దుర్వృత్త గర్వ హరణ విభో! || సాంబ ||
షడ్రిపు షడూర్మి షడ్వికారహర సన్ముఖ షన్ముఖ జనక విభో! || సాంబ ||
సత్యం ఙ్ఞానమనంతం బ్రహ్మేత్యేతల్లక్షణ లక్షిత భో! || సాంబ ||

హాహాహూహూ ముఖ సుర గాయక గీతాపదానపద్య విభో! || సాంబ ||
ళాదిర్నహి ప్రయోగస్తదంతమిహ మఞ్గళం సదాస్తు విభో! || సాంబ ||
క్షణమివ దివసాన్నేష్యతి త్వత్పద సేవాక్షణోత్సుకశ్శివ భో! || సాంబ ||

|| ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్యస్య శ్రీ గోవింద భగవత్పూజ్యపాద శిష్యస్య శ్రీమఛ్ఛంకరభగవతః కృతౌ సువర్ణమాలాస్తుతిః సంపూర్ణా

No comments: