Thursday, February 23, 2012

శ్రీ దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం1::ఉపాసకానాం యదుపాసనీయముపాత్తవాసం వటశాఖిమూలే
తద్ధామ దాక్షిణ్యజుషా స్వమూర్త్యా జాగర్తు చిత్తే మమ బోధరూపమ్

2::అద్రాక్షమక్షీణదయానిధానమాచార్యమాద్యం వటమూలభాగే
మౌనేన మందస్మితభూషితేన మహర్షిలోకస్య తమో నుదంతమ్

3::విద్రావితాశేషతమోగణేన ముద్రావిశేషేణ ముహుర్మునీనామ్
నిరస్య మాయాం దయయా విధత్తే దేవో మహాంస్తత్త్వమసీతి బోధమ్

4::అపారకారుణ్యసుధాతరంగైరపాంగపాతైరవలోకయంతమ్
కఠోరసంసారనిదాఘతప్తాన్మునీనహం నౌమి గురుం గురూణామ్

5::మమాద్యదేవో వటమూలవాసీ కృపావిశేషాత్కృతసన్నిధానః
ఓంకారరూపాముపదిశ్య విద్యామావిద్యకధ్వాంతమపాకరోతు

6::కలాభిరిందోరివ కల్పితాంగం ముక్తాకలాపైరివ బద్ధమూర్తిమ్
ఆలోకయే దేశికమప్రమేయమనాద్యవిద్యాతిమిరప్రభాతమ్

7::స్వదక్షజానుస్థితవామపాదం పాదోదరాలంకృతయోగపట్టమ్
అపస్మృతేరాహితపాదమంగే ప్రణౌమి దేవం ప్రణిధానవంతమ్

8::తత్త్వార్థమంతేవసతామృషీణాం యువాపి యః సన్నుపదేష్టుమీష్టే
ప్రణౌమి తం ప్రాక్తనపుణ్యజాలైరాచార్యమాశ్చర్యగుణాధివాసమ్

9::ఏకేన ముద్రాం పరశుం కరేణ కరేణ చాన్యేన మృగం దధానః
స్వజానువిన్యస్తకరః పురస్తాదాచార్యచూడామణిరావిరస్తు

10::ఆలేపవంతం మదనాంగభూత్యా శార్దూలకృత్త్యా పరిధానవంతమ్
ఆలోకయే కంచన దేశికేంద్రమజ్ఞానవారాకరబాడబాగ్నిమ్

11::చారుస్థితం సోమకలావతంసం వీణాధరం వ్యక్తజటాకలాపమ్
ఉపాసతే కేచన యోగినస్త్వాముపాత్తనాదానుభవప్రమోదమ్

12::ఉపాసతే యం మునయః శుకాద్యా నిరాశిషో నిర్మమతాధివాసాః
తం దక్షిణామూర్తితనుం మహేశముపాస్మహే మోహమహార్తిశాంత్యై

13::కాంత్యా నిందితకుందకందలవపుర్న్యగ్రోధమూలే వస
న్కారుణ్యామృతవారిభిర్మునిజనం సంభావయన్వీక్షితైః
మోహధ్వాంతవిభేదనం విరచయన్బోధేన తత్తాదృశా
దేవస్తత్త్వమసీతి బోధయతు మాం ముద్రావతా పాణినా

14::అగౌరగాత్రైరలలాటనేత్రైరశాంతవేషైరభుజంగభూషైః
అబోధముద్రైరనపాస్తనిద్రైరపూర్ణకామైరమరైరలం నః

15::దైవతాని కతి సంతి చావనౌ నైవ తాని మనసో మతాని మే
దీక్షితం జడధియామనుగ్రహే దక్షిణాభిముఖమేవ దైవతమ్

16::ముదితాయ ముగ్ధశశినావతంసినే భసితావలేపరమణీయమూర్తయే
జగదింద్రజాలరచనాపటీయసే మహసే నమోజ్స్తు వటమూలవాసినే

17::వ్యాలంబినీభిః పరితో జటాభిః కలావశేషేణ కలాధరేణ
పశ్యల్లలాటేన ముఖేందునా చ ప్రకాశసే చేతసి నిర్మలానామ్

18::ఉపాసకానాం త్వముమాసహాయః పూర్ణేందుభావం ప్రకటీకరోషి
యదద్య తే దర్శనమాత్రతో మే ద్రవత్యహో మానసచంద్రకాంతః

19::యస్తే ప్రసన్నామనుసందధానో మూర్తిం ముదా ముగ్ధశశాంకమౌళేః
ఐశ్వర్యమాయుర్లభతే చ విద్యామంతే చ వేదాంతమహారహస్యమ్

No comments: