Monday, February 20, 2012

శ్రీ శివద్వాదశ నామస్మరణప్రథమస్తు మహాదేవో ద్వితీయస్తు మహేశ్వరః

తృతీయః శంకరో జ్ఞేయ శ్చతుర్థో వృషభద్వజః

పఞ్చమః కృత్తివాసాశ్చ షష్టః కామాఙ్గ నాశనః

సప్తమో దేవదేవేశః శ్రీకంఠ శ్చాష్టమః స్మృతః

ఈశ్వరో నవమో జ్ఞేయో దశమః పార్వతీపతిః

రుద్ర ఏకాదశైశ్చ వ ద్వాదశః శివ ఉచ్యతే

ద్వాదశైతాని నామాని త్రిసంధ్యం యః పఠే న్నరః

కృతఘ్నశ్చైవ గోఘ్నశ్చ బ్రహ్మహా గురుతల్పగః

స్త్రీ బాల ఘాతుకశ్చైవ సురాపో వృషలీపతిః

ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో రద్రలోకం స గచ్ఛతి

ఇతి శ్రీ స్కాందపురాణము శ్రీ శివద్వాదశ నామస్మరణం సంపూర్ణం

No comments: