Monday, February 20, 2012

శ్రీద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం
1::సౌరాష్ట్రదేశే విశదేతి రమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసం
భక్తిప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే

2::శ్రీశైలశృంగే విబుధాతి సంగే తులాద్రి తుంగేపి ముదావసంతం
తమర్జునం మల్లిక మేకం నమామి సంసార సముద్రసేతం

3::అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానాం
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాల మహం సురేశం

4::కావేరికా నర్మదాయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జన తారణాయ
సదైవ మాంధాతృ పురే వసంత మోంకార మీశం శివ మేక మీడే

5::పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికా నిధానే సదా వసంతం గిరిజా సమేతం
సురాసురారాధిత పాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి

6::యామ్యే సదంగే నగరే తి రమ్యే విభూషితాంగం వివిధైశ్చ భోగైః
సద్భక్తి ముక్తిప్రద మీశ మేకం శ్రీ నాగనాథం శరణం ప్రపద్యే

7::మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః
సురాసురైఃయక్ష మహోరగాదైః కేదార మీశం శివమేక మీడే

8::సహ్యాద్రి శీర్షే విమలే వసంతం గోదావరీతీర పవిత్రదేశే, యుద్దర్శనాత్
పాతక మాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబక మీశ మేడే

9::సుతామ్రపర్ణీ జలరాశి యోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖై రసంఖ్యైః
శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి

10::యం ఢాకినీ శాకినికా సమాజే నిషేవ్యమాణం పిశాతాశనైశ్చ
సదైవ భీమాది పదప్రసిద్దం తం శంకరం భక్తహితం నమామి

11::సానంద మానందవనే వసంత మానందకందం హతపాప బృందం
వారాణసీనాథ మనాథ నాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే

12::ఇలాపురే రమ్య విశాలకే స్మిన్ సముల్లసంతం చ జగద్వేరేణ్యం
వందే మహోదరాతర స్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే

13::జ్యోతిర్మయం ద్వాదశ లింగకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తం మిదం క్రమేణ
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజేతి భక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్ఛ

No comments: