Monday, January 30, 2012

శ్రీ సూర్య అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం
1::అరుణాయ శరణ్యాయ కరుణారససింధవే
అసమానబలాయాజ్ర్తరక్షకాయ నమో నమః

2::ఆదిత్యాయాజ్దిభూతాయ అఖిలాగమవేదినే
అచ్యుతాయాజ్ఖిలజ్ఞాయ అనంతాయ నమో నమః

3::ఇనాయ విశ్వరూపాయ ఇజ్యాయైంద్రాయ భానవే
ఇందిరామందిరాప్తాయ వందనీయాయ తే నమః

4::ఈశాయ సుప్రసన్నాయ సుశీలాయ సువర్చసే
వసుప్రదాయ వసవే వాసుదేవాయ తే నమః

5::ఉజ్జ్వలాయోగ్రరూపాయ ఊర్ధ్వగాయ వివస్వతే
ఉద్యత్కిరణజాలాయ హృషీకేశాయ తే నమః

6::ఊర్జస్వలాయ వీరాయ నిర్జరాయ జయాయ చ
ఊరుద్వయాభావరూపయుక్తసారథయే నమః

7::ఋషివంద్యాయ రుగ్ఘంత్రే ఋక్షచక్రచరాయ చ
ఋజుస్వభావచిత్తాయ నిత్యస్తుత్యాయ తే నమః

8::ఋకారమాతృకావర్ణరూపాయోజ్జ్వలతేజసే
ఋక్షాధినాథమిత్రాయ పుష్కరాక్షాయ తే నమః

9::లుప్తదంతాయ శాంతాయ కాంతిదాయ ఘనాయ చ
కనత్కనకభూషాయ ఖద్యోతాయ తే నమః

10::లూనితాఖిలదైత్యాయ సత్యానందస్వరూపిణే
అపవర్గప్రదాయాజ్ర్తశరణ్యాయ నమో నమః

11::ఏకాకినే భగవతే సృష్టిస్థిత్యంతకారిణే
గుణాత్మనే ఘృణిభృతే బృహతే బ్రహ్మణే నమః

12::ఐశ్వర్యదాయ శర్వాయ హరిదశ్వాయ శౌరయే
దశదిక్సంప్రకాశాయ భక్తవశ్యాయ తే నమః

13::ఓజస్కరాయ జయినే జగదానందహేతవే
జన్మమృత్యుజరావ్యాధివర్జితాయ నమో నమః

14::ఔన్నత్యపదసంచారరథస్థాయాత్మరూపినే
కమనీయకరాయాజ్బ్జవల్లభాయ నమో నమః

15::అంతర్బహిఃప్రకాశాయ అచింత్యాయాజ్త్మరూపిణే
అచ్యుతాయ సురేశాయ పరస్మైజ్యోతిషే నమః

16::అహస్కరాయ రవయే హరయే పరమాత్మనే
తరుణాయ వరేణ్యాయ గ్రహాణాంపతయే నమః

17::ఓం నమో భాస్కరాయాజ్దిమధ్యాంతరహితాయ చ
సౌఖ్యప్రదాయ సకలజగతాంపతయే నమః

18::నమః సూర్యాయ కవయే నమో నారాయణాయ చ
నమో నమః పరేశాయ తేజోరూపాయ తే నమః

19::ఓం శ్రీం హిరణ్యగర్భాయ ఓం హ్రీం సంపత్కరాయ చ
ఓం ఐం ఇష్టార్థదాయాజ్నుప్రసన్నాయ నమో నమః

20::శ్రీమతే శ్రేయసే భక్తకోటిసౌఖ్యప్రదాయినే
నిఖిలాగమవేద్యాయ నిత్యానందాయ తే నమః

**********************************************************************************
**********************************************************************************

!!! Sree sUrya ashTOttara Satanaama stOtram !!!

1::aruNaaya SaraNyaaya karuNaarasasiMdhavae
asamaanabalaayaajrtarakshakaaya namO nama@h

2::aadityaayaajdibhootaaya akhilaagamavaedinae
achyutaayaajkhilaj~naaya anaMtaaya namO nama@h

3::inaaya viSvaroopaaya ijyaayaiMdraaya bhaanavae
iMdiraamaMdiraaptaaya vaMdaneeyaaya tae nama@h

4::eeSaaya suprasannaaya suSeelaaya suvarchasae
vasupradaaya vasavae vaasudaevaaya tae nama@h

5::ujjvalaayOgraroopaaya oordhvagaaya vivasvatae
udyatkiraNajaalaaya hRsheekaeSaaya tae nama@h

6::oorjasvalaaya veeraaya nirjaraaya jayaaya cha
oorudvayaabhaavaroopayuktasaarathayae nama@h

7::RshivaMdyaaya rugghaMtrae Rkshachakracharaaya cha
Rjusvabhaavachittaaya nityastutyaaya tae nama@h

8::RkaaramaatRkaavarNaroopaayOjjvalataejasae
Rkshaadhinaathamitraaya pushkaraakshaaya tae nama@h

9::luptadaMtaaya SaaMtaaya kaaMtidaaya ghanaaya cha
kanatkanakabhooshaaya khadyOtaaya tae nama@h

10::loonitaakhiladaityaaya satyaanaMdasvaroopiNae
apavargapradaayaajrtaSaraNyaaya namO nama@h

11::aekaakinae bhagavatae sRshTisthityaMtakaariNae
guNaatmanae ghRNibhRtae bRhatae brahmaNae nama@h

12::aiSvaryadaaya Sarvaaya haridaSvaaya Saurayae
daSadiksaMprakaaSaaya bhaktavaSyaaya tae nama@h

13::Ojaskaraaya jayinae jagadaanaMdahaetavae
janmamRtyujaraavyaadhivarjitaaya namO nama@h

14::aunnatyapadasaMchaararathasthaayaatmaroopinae
kamaneeyakaraayaajbjavallabhaaya namO nama@h

15::aMtarbahi@hprakaaSaaya achiMtyaayaajtmaroopiNae
achyutaaya suraeSaaya parasmaijyOtishae nama@h

16::ahaskaraaya ravayae harayae paramaatmanae
taruNaaya varaeNyaaya grahaaNaaMpatayae nama@h

17::OM namO bhaaskaraayaajdimadhyaaMtarahitaaya cha
saukhyapradaaya sakalajagataaMpatayae nama@h

18::nama@h sooryaaya kavayae namO naaraayaNaaya cha
namO nama@h paraeSaaya taejOroopaaya tae nama@h

19::OM SreeM hiraNyagarbhaaya OM hreeM saMpatkaraaya cha
OM aiM ishTaarthadaayaajnuprasannaaya namO nama@h

20::Sreematae Sraeyasae bhaktakOTisaukhyapradaayinae
nikhilaagamavaedyaaya nityaanaMdaaya tae nama@h

No comments: