Thursday, May 3, 2007

మధురాష్టకంరచన: వల్లభాచార్య
Language: Sanskrit

రాగం: మిశ్ర కమాజ్ !! తాళం: ఆది !!

1) అధరం మధురం వదనం మధురం నయనం మధురం హసితం మధురమ్
హృదయం మధురం గమనం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్
!!2) వచనం మధురం చరితం మధురం వసనం మధురంవలితంమధురమ్
చలితం మధురం భ్రమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్
!!


3) వేణుర్మధురో రేణుర్మధురః పాణిర్మధురః పాదౌ మధురౌ
నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్
!!

4) గీతం మధురం పీతం మధురం భుక్తం మధురం సుప్తం మధురమ్
రూపం మధురం తిలకం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ !!

5) కరణం మధురం తరణం మధురం హరణం మధురం రమణం మధురమ్
వమితం మధురం శమితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్
!!

6) గుఞ్జా మధురా బాలా మధురా యమునా మధురా వీచీ మధురా
సలిలం మధురం కమలం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్
!!7) గోపీ మధురా లీలా మధురా యుక్తం మధురం ముక్తం మధురమ్
దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్
!!8) గోపా మధురా గావో మధురా యష్టిర్మధురా సృష్టిర్మధురా
దలితం మధురం ఫలితం మధురం మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్
!!!!! ఇతి శ్రీమద్వల్లభాచార్యవిరచితం మధురాష్టకం సంపూర్ణం !!!

No comments: