Wednesday, May 2, 2007

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం

!! శ్రీ ఆంజనేయ దండకం !!

!!ఆంజనేయం మహావీరం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మకం
తరుణార్క ప్రభోశాన్తం రామదూతం నమామ్యహం!!


శ్రీ ఆంజనేయం-ప్రసన్నాంజనేయం-ప్రభాదివ్యకాయం-ప్రకీర్తి ప్రదాయం-భజే వాయుపుత్రం-భజే వాలగాత్రం-భజేహం పవిత్రం-భజే సూర్యమిత్రం-భజే రుద్రరూపం-భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్-ప్రభాతంబు సాయంత్రమున్ నీనామ సంకీర్తనల్ జేసి-నీ రూపు వర్ణించి-నీ మీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ నూహించి-నీ మూర్తినిన్ గాంచి-నీ సుందరం బెంచి-నీ దాస దాసాను దాసుండనై-రామ భక్తుండనై- నిన్ను నేగొల్చెదన్-నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే-వేడుకల్ జేసితే-నా మొరాలించితే-నన్ను రక్షించితే-అంజనాదేవి గర్భాన్వయా!!దేవ!! నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్-దయాశాలివై జూచితే-దాతవై బ్రోచితే-దగ్గరన్ నిలిచితే-దొల్లి సుగ్రీవుకున్ మంత్రివై-స్వామి కార్యార్థమై యేగి- శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి-వారిన్ విచారించి-సర్వేశు బూజించి-యబ్భానుజుం బంటు గావించి-వాలినిన్ జంపించి-కాకుత్థ్స తిలకున్ కృపాదృష్టి వీక్షించి-కిష్కింధ కేతెంచి-శ్రీరామ కార్యార్థమై లంక కేతెంచియున్-లంకిణిన్ జంపియున్-లంకనున్ గాల్చియున్- యభ్భూమిజన్ జూచి-యానందముప్పొంగి-యా యుంగరంబిచ్చి-యా రత్నమున్ దెచ్చి-శ్రీరామునకున్నిచ్చి-సంతోషమున్‌ జేసి- సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జాంబవంతున్ నలున్ నీలులన్‌గూడి-యా సేతువున్ దాటి-వానరుల్‌ మూకలై-పెన్మూకలై-యా దైత్యులన్ ద్రుంచగా-రావణుండంత కాలాగ్ని రుద్రుండుగా వచ్చి-బ్రహ్మాండమైనట్టి యా శక్తినిన్ ‌వైచి-యా లక్షణున్ మూర్ఛనొందింపగా-నప్పుడే నీవు సంజీవినిన్‌ దెచ్చి-సౌమిత్రికిన్నిచ్చి-ప్రాణంబు రక్షింపగా-కుంభకర్ణాదులన్ వీరులం బోర-శ్రీరామ బాణాగ్ని వారందరిన్-రావణున్- జంపగా-నంత లోకంబు లానందమైయుండ-నవ్వేళలన్ విభీషుణున్ వేడుకన్ దోడుకన్ వచ్చి-పట్టాభిషేకంబు చేయించి-సీతా మహాదేవినిన్ దెచ్చి-శ్రీరాముకున్నిచ్చి-అయోధ్యకున్‌ వచ్చి-పట్టాభిషేకంబు సంరంభమైయున్న-నీకన్న నాకెవ్వరున్ గూర్మిలేరంచు మన్నించినన్-శ్రీ రామభక్త ప్రశస్తంబుగా నిన్నుసేవించి-నీకీర్తనల్ చేసినన్-పాపముల్‌ బాయునే-భయములున్ దీరునే-భాగ్యముల్ గల్గునే-సామ్రాజ్యముల్ గల్గు-సంపత్తులున్ కల్గు! ఓ వానరాకార-ఓ భక్త మందార-ఓ పుణ్య సంచార-ఓ ధీర ఓ వీర-నీవే సమస్తంబుగా నొప్పి-యా తారక బ్రహ్మ మంత్రంబు పఠియించుచున్-స్థిరమ్ముగన్-వజ్రదేహంబునున్ దాల్చి-శ్రీరామ శ్రీరామ యంచున్-మనఃపూతమై ఎప్పుడున్ తప్పకన్ తలతు-నా జిహ్వ యందుండి-నీ దీర్ఘ దేహమ్ము త్రైలోక్య సంచారివై-రామ నామాంకిత ధ్యానివై-బ్రహ్మవై-బ్రహ్మ తేజంబునన్ రౌద్ర నీ జ్వాల కల్లోల వీర హనుమంత ఓంకార శబ్దంబులన్-భూత ప్రేతంబులన్-బెన్ పిశాచంబులన్-శాకినీ ఢాకినీత్యాదులన్-గాలి దయ్యంబులన్-నీదు వాలంబునన్ జుట్టి-నేలం బడంగొట్టి-నీ ముష్టిఘాతంబులన్-బాహు దండంబులన్-రోమ ఖండంబులన్ ద్రుంచి-కాలాగ్ని రుద్రుండవై-బ్రహ్మ ప్రభాభాసితంబైన నీదివ్య తేజంబునున్ జూచి-రారోరి నాముద్దు నరసింహ యన్‌చున్- దయాదృష్టి వీక్షించి నన్నేలు నాస్వామి! ఓ ఆంజనేయా నమస్తే! సదా బ్రహ్మచారీ నమస్తే! ప్రపూర్ణార్తి హారీ నమస్తే! నమో వాయుపుత్రా నమస్తే! నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమ:

1 comment:

R.H.Murty said...

SaraNam prapadyE badulugaa Sirasaa namaami ani vunDAlanukunTAnu.

'anythaa SaraNam naasti tvamEva SaraNam mama
tasmaat kaaruNyabhaavEna raksharakshO janaardana '

ani okka vishNuvunE SaraNu kOravalenu