Thursday, July 19, 2012

సూర్యభగవానుడి సర్వరోగ నివారణా స్తోత్రం
శ్రీ కృష్ణుని కుమారుడైన సాంబుడు తనకు వచ్చిన అనారోగ్యమును ఈ సూర్యస్తోత్రమును పఠించి పోగొట్టుకోగలిగాడట. 

ఇది అతి శక్తివంతమైన స్తోత్రము. 

1}ఉద్యన్నద్య వివస్వాన్ ఆరోహన్నుత్తరాం దివందేవః 
హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాశునాశయతు 

ఇప్పుడే ఉదయించి ఉత్తరదిక్కుగా పయనిస్తూన్న సూర్యదేవుడు నా గుండెజబ్బును, కంటిజబ్బును, 
(పచ్చకామెర్లు) త్వరగా పోగొట్టుగాక.

2}నిమిషార్టే నైకేన త్వేచశ తేద్వేసహస్రేద్వే 
క్రమమాణ యోజనానాం నమోస్తుతే నళిననాధాయ 

అరనిముషంలో ఆకాశముపైరెండువేలరెండువందల రెండు యోజనాలు పయనించే పద్మబాంధవా "నీకు నమోవాకం"

3}కర్మజ్ఞానఖదశకం మనశ్చజీవ ఇతి విశ్వసర్గాయ 
ద్వాదశధాయోవిచరతి సద్వాదశమూర్తి రస్తు మోదాయ

కర్మేంద్రియాలు ఐదు, జ్ఞానేద్రియాలు ఐదు, మనస్సు, జీవుడు, కూడా తానే అయి సకల సృష్టినీ కల్పించే 
ఆ ద్వాదశ మూర్తి నాకు ఆనందాన్ని, తృప్తిని కలిగించుగాక.

4}త్వం యజుఋక్ సామత్వం త్వమాగమస్త్వం వషట్కారః
త్వం విశ్వం త్వం హంసః త్వం భానో పరమహంసశ్చ 

సూర్యదేవా! మూడువేదాలు, వషట్కారము, ప్రపంచము, హంస, పరమహంస నీవే

5}శివరూపాత్ జ్ఞానమహంత్వత్తో ముక్తిం జనార్దనాకారాత్ 
శిఖిరూపాదైశ్వర్యం భవతశ్చారోగ్యమిచ్చామి 

శివరూపుడవైన నీవల్ల ఆత్మజ్ఞానమును, విష్ణురూపుడవైన నీవల్ల మోక్షమును, అగ్ని రూపుడవైన 
నీవల్ల ఐశ్వర్యమును, నీవల్ల ఆరోగ్యమును కోరుచున్నాను. అనుగ్రహించు.

6}త్వచిరోషా దృశిదోషా హృదిదోషా యే~ఖిలేంద్రి యజదోషాః 
తాన్ పూషా హతదోషః కించిద్రోషాగ్నినాదహదు.

చర్మదోషాలను, కంటిదోషాలను, హృదయదోషాలను, ఇంద్రియాల దోషాలను, 
సూర్యదేవుడు ఒకవిధమైన కోపరూపమైన అగ్నితో దగ్ధం చేయుగాక.7}తిమిరమివ నేత్రతిమిరం పటలమివాశేషరోగపటలం నహః 
కాచమివాధినికోశం కాలపితారోగశూన్యతాం కురుతాత్ 

చీకటిని పోగొట్టినట్టు కంటిరోగాలను రేచీకటి జబ్బును రోగపటలమును,గాజును పగులగొట్టినట్టు 
రోగాలమూలమును కాలకర్త అయిన సూర్యభగవానుడు పోగొట్టుగాక.

8}యశ్యచ సహస్రాంశోరభిషులేశో హిమాంశు బింబగతః 
భాసయతి నక్తమఖిలం కీలయతు విపద్గణానరుణః 

వేయికిరణాలు గల ఆ సూర్యుని ఒక కిరణభాగము చంద్రబింబము నందుండి రాత్రివేళ చీకటినంతనూ
మటుమాయంచేసి వెలుగు కలిగిస్తుంది.అలాంటి సూర్యుడు నా ఆపదలను బాపుగాక.

9}యేనవినాంధం తమసం జగదేతత్, యత్రసతి చరాచరం విశ్వం 
దృతబోధం, తం నళినీ భర్తారం హర్తారమా పదామీళే.  

ఏ దేవుని దర్శనం లేకపోతే జగమంతా కటికచీకటిమయం , ఏ సూర్యుని వెలుగుచే తెలివిగలదీ అవుతుందో ఏ భాస్కరుడు ఆపదల రూపుమాపుతాడో ఆ పద్మభాందవుణ్ణి ప్రార్ధిస్తాను. 

10}వాతాశ్మరీ గదార్శః త్వగ్దోష మహోదర ప్రమేహాంశ్చ
గ్రహణీ భగంధరాఖ్యా మహారుజోపిత్వమేవహంసి. 

వాతరోగం, చర్మరోగం, మహోదరం, అతిమేహం, గ్రహణి, భగంధరం అనే మహారోగాలను సూర్యదేవా
నీవే పోగొట్టే దివ్యవైద్యుడవు. 

11}ధర్మార్ధ కామ మోక్ష ప్రతిరోధిన ఉగ్రతాపవేగకరాన్  
బందీకృతేంద్రియ గణాన్ గదాన్ విఖండ యతుచండాంశుః.

ధర్మార్ధ కామమోక్షములను సాధించే కర్మలను చెయ్యనియ్యక మిక్కిలి తాపం కలిగించి ఇంద్రియాలను 
బంధించే రోగాలను చండకరుడైన సూర్యుడు చెండాడుగాక.మా ఎడల కరుణ జూపించుగాక.

12}త్వం మాతాత్వం శరణత్వం దాతాత్వం ధనః త్వమాచార్యః 
త్వం త్రాతా త్వం హర్తావిపదాం ; అర్క ! ప్రసీద మమ.

సూర్యదేవా! నీవే నాతల్లివి, నీవేదిక్కు, నాకు కావలసింది ఇచ్చే దాతవు నీవే.
నీవే ధనం,మంచి చెడ్డలను బోధించే గురువు నీవే. 
రక్షకుడవు,ఆపదలను పోగొట్టే వాడవు నీవే,నన్ను అనుగ్రహించు. 

ఫలశ్రుతి::

ఇత్యార్యా ద్వాదశకం సాంబస్య పురోనభా స్థలాత్పతితం  
పఠతాం భాగ్యసమృద్ధిః సమస్త రోగక్షయ స్స్యాత్ 

ఇలాగ పన్నెండు ఆర్యావృత్తములు ఆకాశం నుంచి సాంబుని ముందు పడినవి. 
వీటిని శ్రద్ధాభక్తులతో చదివేవారికి భాగ్యాభివృద్ధి కలుగుతుంది.అన్ని జబ్బులూ అంతరిస్తాయి.

No comments: