Monday, July 16, 2012

శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం--Sri Saraswati Stotram

శ్రీ సరస్వతీ స్తోత్రం

సరస్వతీ నమ స్తుభ్యం సర్వదేవీ నమో నమః
శాంతరూపే శశిదరే సర్వయోగే నమో నమః

నిత్యానందే నిరాదారే నిష్కళాయే నమో నమః
విద్యాధరే విశాలక్షీ శుధ్దజ్ఞానే నమో నమః
శుద్ద స్పటిక రూపాయై సూక్ష్మరూపే నమో నమః
శబ్ద బ్రహ్మ చతుర్హస్తే సర్వసిద్దై నమో నమః

ముక్తాలంకృత సర్వాంగై మూలాదారే నమో నమః
మూలమంత్ర స్వరూపాయై మూలశక్యై నమో నమః
మనోన్మని మహాయోగే వాగీశ్వరీ నమో నమః
వాగ్మ్యైవరద హస్తాయై వరదాయై నమో నమః

యా కుందేందు తుషార హార ధవళా యా శుభ్ర వస్త్రాన్వితా
యా వీణా వరదండ మండిత కరా యా శ్వేత పద్మాసనా
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభి ర్దేవ్యై స్సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేష జాడ్యాపహా

దోర్భి ర్యుక్తా చతుర్భిః స్పటిక మణి నిభై రక్ష్మాలా స్తదానా
హస్తే నైకేన పద్మం సిత మపి చ శుకం పుస్తకం చాపరేణ
భాసా కుందేందు శంఖస్ఫటిక మణి నిభా భాసమానా సమానా
సా మే వాగ్దేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా

సురాసురైస్సేవిత పాదపంకజా కరే విరాజత్కమనీయ పుస్తకా
విరించి పత్నీ కమలాసన స్థితా సరస్వతీ నృత్యుతు వాచిమే సదా
సరస్వతీ సరసిజ కేసర తపస్విని సిత కమలాసినీ ప్రియా
ఘనస్తనీ కమల విలోల లోచనా మనస్వినీ భవతు వరప్రసాదినీ

వేదాయై వేదరూపాయై వేదాంతాయై నమో నమః
గుణదోష వివర్జిన్యై గుణదీప్యై నమో నమః
సర్వజ్ఞానే సదానందే సర్వరూపే నమో నమః
సంపన్నయై కుమార్యై చ సర్వజ్ఞేతే నమో నమః

యోగానార్య ఉమాదైవ్యై యోగానందే నమో నమః
దివ్యజ్ఞాన త్రినేత్రాయై దివ్యమూర్త్యై నమో నమః

అర్ధచంద్ర జటాధారి చంద్ర బింబే నమో నమః
చంద్రా దిత్య జటాధారి చంద్ర బింబే నమో నమః

అణురూపే మహారూపే విశ్వరూపే నమో నమః
అణీమాద్యష్ట సిద్దాయై ఆనందాయై నమో నమః

జ్ఞాన విజ్ఞాన రూపాయై జ్ఞాన మూర్తే నమో నమః
నా శాస్త్ర స్వరూపాయై నా రూపే నమో నమః

పద్మదా పద్మవంశా చ పద్మ రూపే నమో నమః
పరమేష్ట్యై పరామూర్త్యై నమస్తే పాపనాశిని

మహాదేవ్యై మహాకాళ్యై మహాలక్ష్మ్యై నమో నమః
బ్రహ్మ విష్ణు శివాయై చ బ్రహ్మణార్యై నమో నమః
కమలాకర పుష్పా చ కామరూపే నమో నమః
కపాలి కర్మ దీప్తాయై కర్మదాయై నమో నమః

ఫలశ్రుతి::
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం షాణ్మాసాత్సిద్ది రుచ్యతే
చోర వ్యాఘ్ర భయం పఠ్యతాం శృణ్వతా మపి

ఇట్థం సరస్వతీ స్తోత్ర మగస్త్యముని వాచకం
సర్వసిద్ది కరం నృణాం సర్వపాప ప్రణాశనం

(ఇతి శ్రీ అగస్త్య మునిప్రోక్త సరస్వతీ స్తోత్రమ్ సమాప్తం)
Sree sarasvatee stOtraM

sarasvatee nama stubhyaM sarvadaevee namO nama@h
SaaMtaroopae SaSidarae sarvayOgae namO nama@h

nityaanaMdae niraadaarae nishkaLaayae namO nama@h
vidyaadharae viSaalakshee Sudhdaj~naanae namO nama@h
Sudda spaTika roopaayai sookshmaroopae namO nama@h
Sabda brahma chaturhastae sarvasiddai namO nama@h

muktaalaMkRta sarvaaMgai moolaadaarae namO nama@h
moolamaMtra svaroopaayai moolaSakyai namO nama@h
manOnmani mahaayOgae vaageeSvaree namO nama@h
vaagmyaivarada hastaayai varadaayai namO nama@h

yaa kuMdaeMdu tushaara haara dhavaLaa yaa Subhra vastraanvitaa
yaa veeNaa varadaMDa maMDita karaa yaa Svaeta padmaasanaa
yaa brahmaachyuta SaMkara prabhRtibhi rdaevyai ssadaa poojitaa
saa maaM paatu sarasvatee bhagavatee niSSaesha jaaDyaapahaa

dOrbhi ryuktaa chaturbhi@h spaTika maNi nibhai rakshmaalaa stadaanaa
hastae naikaena padmaM sita mapi cha SukaM pustakaM chaaparaeNa
bhaasaa kuMdaeMdu SaMkhasphaTika maNi nibhaa bhaasamaanaa samaanaa
saa mae vaagdaevataeyaM nivasatu vadanae sarvadaa suprasannaa

suraasuraissaevita paadapaMkajaa karae viraajatkamaneeya pustakaa
viriMchi patnee kamalaasana sthitaa sarasvatee nRtyutu vaachimae sadaa
sarasvatee sarasija kaesara tapasvini sita kamalaasinee priyaa
ghanastanee kamala vilOla lOchanaa manasvinee bhavatu varaprasaadinee

vaedaayai vaedaroopaayai vaedaaMtaayai namO nama@h
guNadOsha vivarjinyai guNadeepyai namO nama@h
sarvaj~naanae sadaanaMdae sarvaroopae namO nama@h
saMpannayai kumaaryai cha sarvaj~naetae namO nama@h

yOgaanaarya umaadaivyai yOgaanaMdae namO nama@h
divyaj~naana trinaetraayai divyamoortyai namO nama@h

ardhachaMdra jaTaadhaari chaMdra biMbae namO nama@h
chaMdraa ditya jaTaadhaari chaMdra biMbae namO nama@h

aNuroopae mahaaroopae viSvaroopae namO nama@h
aNeemaadyashTa siddaayai aanaMdaayai namO nama@h

j~naana vij~naana roopaayai j~naana moortae namO nama@h
naa Saastra svaroopaayai naa roopae namO nama@h

padmadaa padmavaMSaa cha padma roopae namO nama@h
paramaeshTyai paraamoortyai namastae paapanaaSini

mahaadaevyai mahaakaaLyai mahaalakshmyai namO nama@h
brahma vishNu Sivaayai cha brahmaNaaryai namO nama@h
kamalaakara pushpaa cha kaamaroopae namO nama@h
kapaali karma deeptaayai karmadaayai namO nama@h

phalaSruti::>>
saayaM praata@h paThaennityaM shaaNmaasaatsiddi ruchyatae
chOra vyaaghra bhayaM paThyataaM SRNvataa mapi

iTthaM sarasvatee stOtra magastyamuni vaachakaM
sarvasiddi karaM nRNaaM sarvapaapa praNaaSanaM

(iti Sree agastya muniprOkta sarasvatee stOtram^ samaaptaM)

No comments: