Monday, July 2, 2012

శ్రీ గురు అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం1::గురుర్గుణవరో గోప్తా గోచరో గోపతిప్రియః
గుణీ గుణవతాంశ్రేష్ఠో గురూణాంగురురవ్యయః

2::జేతా జయంతో జయదో జీవోజ్నంతో జయావహః
ఆంగీరసోజ్ధ్వరాసక్తో వివిక్తోజ్ధ్వరకృత్పరః

3::వాచస్పతిర్ వశీ వశ్యో వరిష్ఠో వాగ్విచక్షణః
చిత్తశుద్ధికరః శ్రీమాన్ చైత్రః చిత్రశిఖండిజః

4::బృహద్రథో బృహద్భానుర్బృహస్పతిరభీష్టదః
సురాచార్యః సురారాధ్యః సురకార్యహితంకరః

5::గీర్వాణపోషకో ధన్యో గీష్పతిర్గిరిశోజ్నఘః
ధీవరో ధిషణో దివ్యభూషణో దేవపూజితః

6::ధనుర్ధరో దైత్యహంతా దయాసారో దయాకరః
దారిద్ర్యనాశకో ధన్యో దక్షిణాయనసంభవః

7::ధనుర్మీనాధిపో దేవో ధనుర్బాణధరో హరిః
ఆంగీరసాబ్జసంజాతః ఆంగీరసకులసంభవః

8::సింధుదేశాధిపో ధీమాన్ స్వర్ణవర్ణః చతుర్భుజః
హేమాంగదో హేమవపుర్హేమభూషణభూషితః

9::పుష్యనాథః పుష్యరాగమణిమండలమండితః
కాశపుష్పసమానాభః కలిదోషనివారకః

10::ఇంద్రాదిదేవోదేవేశో దేవతాభీష్టదాయకః
అసమానబలః సత్త్వగుణసంపద్విభాసురః

11::భూసురాభీష్టదో భూరియశః పుణ్యవివర్ధనః
ధర్మరూపో ధనాధ్యక్షో ధనదో ధర్మపాలనః

12::సర్వవేదార్థతత్త్వజ్ఞః సర్వాపద్వినివారకః
సర్వపాపప్రశమనః స్వమతానుగతామరః

13::ఋగ్వేదపారగో ఋక్షరాశిమార్గప్రచారకః
సదానందః సత్యసంధః సత్యసంకల్పమానసః

14::సర్వాగమజ్ఞః సర్వజ్ఞః సర్వవేదాంతవిద్వరః
బ్రహ్మపుత్రో బ్రాహ్మణేశో బ్రహ్మవిద్యావిశారదః

15::సమానాధికనిర్ముక్తః సర్వలోకవశంవదః
ససురాసురగంధర్వవందితః సత్యభాషణః

16::నమః సురేంద్రవంద్యాయ దేవాచార్యాయ తే నమః
నమస్తేజ్నంతసామర్థ్య వేదసిద్ధాంతపారగః

17::సదానంద నమస్తేస్తు నమః పీడాహరాయ చ
నమో వాచస్పతే తుభ్యం నమస్తే పీతవాససే

18::నమోజ్ద్వితీయరూపాయ లంబకూర్చాయ తే నమః
నమః ప్రకృష్టనేత్రాయ విప్రాణాంపతయే నమః

19::నమో భార్గవశిష్యాయ విపన్నహితకారిణే
నమస్తే సురసైన్యానాంవిపత్ఛిద్రానకేతవే

20::బృహస్పతిః సురాచార్యో దయావాన్ శుభలక్షణః
లోకత్రయగురుః శ్రీమాన్ సర్వగః సర్వతోవిభుః

21::సర్వేశః సర్వదాతుష్టః సర్వదః సర్వపూజితః
అక్రోధనో మునిశ్రేష్ఠో దీప్తికర్తా జగత్పితా

22::విశ్వాత్మా విశ్వకర్తా చ విశ్వయోనిరయోనిజః
భూర్భువోధనదాసాజభక్తాజీవో మహాబలః

23::బృహస్పతిః కాశ్యపేయో దయావాన్ శుభలక్షణః
అభీష్టఫలదః శ్రీమాన్ సుభద్గర నమోస్తు తే

24::బృహస్పతిస్సురాచార్యో దేవాసురసుపూజితః
ఆచార్యోదానవారిష్ట సురమంత్రీ పురోహితః

25::కాలజ్ఞః కాలఋగ్వేత్తా చిత్తదశ్చ ప్రజాపతిః
విష్ణుః కృష్ణః సదాసూక్ష్మః ప్రతిదేవోజ్జ్వలగ్రహఃSree guru ashTOttaraSatanaama stOtraM

1::gururguNavarO gOptaa gOcharO gOpatipriya@h
guNee guNavataaMSraeshThO gurooNaaMgururavyaya@h

2::jaetaa jayaMtO jayadO jeevOjnaMtO jayaavaha@h
aaMgeerasOjdhvaraasaktO viviktOjdhvarakRtpara@h

3::vaachaspatir^ vaSee vaSyO varishThO vaagvichakshaNa@h
chittaSuddhikara@h Sreemaan^ chaitra@h chitraSikhaMDija@h

4::bRhadrathO bRhadbhaanurbRhaspatirabheeshTada@h
suraachaarya@h suraaraadhya@h surakaaryahitaMkara@h

5::geervaaNapOshakO dhanyO geeshpatirgiriSOjnagha@h
dheevarO dhishaNO divyabhooshaNO daevapoojita@h

6::dhanurdharO daityahaMtaa dayaasaarO dayaakara@h
daaridryanaaSakO dhanyO dakshiNaayanasaMbhava@h

7::dhanurmeenaadhipO daevO dhanurbaaNadharO hari@h
aaMgeerasaabjasaMjaata@h aaMgeerasakulasaMbhava@h

8::siMdhudaeSaadhipO dheemaan^ svarNavarNa@h chaturbhuja@h
haemaaMgadO haemavapurhaemabhooshaNabhooshita@h

9::pushyanaatha@h pushyaraagamaNimaMDalamaMDita@h
kaaSapushpasamaanaabha@h kalidOshanivaaraka@h

10::iMdraadidaevOdaevaeSO daevataabheeshTadaayaka@h
asamaanabala@h sattvaguNasaMpadvibhaasura@h

11::bhoosuraabheeshTadO bhooriyaSa@h puNyavivardhana@h
dharmaroopO dhanaadhyakshO dhanadO dharmapaalana@h

12::sarvavaedaarthatattvaj~na@h sarvaapadvinivaaraka@h
sarvapaapapraSamana@h svamataanugataamara@h

13::RgvaedapaaragO RksharaaSimaargaprachaaraka@h
sadaanaMda@h satyasaMdha@h satyasaMkalpamaanasa@h

14::sarvaagamaj~na@h sarvaj~na@h sarvavaedaaMtavidvara@h
brahmaputrO braahmaNaeSO brahmavidyaaviSaarada@h

15::samaanaadhikanirmukta@h sarvalOkavaSaMvada@h
sasuraasuragaMdharvavaMdita@h satyabhaashaNa@h

16::nama@h suraeMdravaMdyaaya daevaachaaryaaya tae nama@h
namastaejnaMtasaamarthya vaedasiddhaaMtapaaraga@h

17::sadaanaMda namastaestu nama@h peeDaaharaaya cha
namO vaachaspatae tubhyaM namastae peetavaasasae

18::namOjdviteeyaroopaaya laMbakoorchaaya tae nama@h
nama@h prakRshTanaetraaya vipraaNaaMpatayae nama@h

19::namO bhaargavaSishyaaya vipannahitakaariNae
namastae surasainyaanaaMvipatChidraanakaetavae

20::bRhaspati@h suraachaaryO dayaavaan^ SubhalakshaNa@h
lOkatrayaguru@h Sreemaan^ sarvaga@h sarvatOvibhu@h

21::sarvaeSa@h sarvadaatushTa@h sarvada@h sarvapoojita@h
akrOdhanO muniSraeshThO deeptikartaa jagatpitaa

22::viSvaatmaa viSvakartaa cha viSvayOnirayOnija@h
bhoorbhuvOdhanadaasaajabhaktaajeevO mahaabala@h

23::bRhaspati@h kaaSyapaeyO dayaavaan^ SubhalakshaNa@h
abheeshTaphalada@h Sreemaan^ subhadgara namOstu tae

24::bRhaspatissuraachaaryO daevaasurasupoojita@h
aachaaryOdaanavaarishTa suramaMtree purOhita@h

25::kaalaj~na@h kaalaRgvaettaa chittadaScha prajaapati@h
vishNu@h kRshNa@h sadaasookshma@h pratidaevOjjvalagraha@h

No comments: