Wednesday, January 2, 2013

దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం


దక్షిణామూర్తివర్ణమాలాస్తోత్రంఓమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది
యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామినమ్రాంగాణాం భక్తిమతాం యః పురుషార్థాందత్వా క్షిప్రం హంతి చ తత్సర్వవిపత్తీః
పాదాంభోజాధస్తనితాపస్మృతిమీశం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిమోహధ్వస్త్యై వైణికవైయాసికిముఖ్యాః సంవిన్ముద్రాపుస్తకవీణాక్షగుణాన్యం
హస్తాంభోజైర్బిభ్రతమారాధితవంతస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిభద్రారూఢం భద్రదమారాధయితృణాం భక్తిశ్రద్ధాపూర్వకమీశం ప్రణమంతి
ఆదిత్యా యం వాంఛితసిద్ధ్యై కరుణాబ్ధిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిగర్భాంతఃస్థాః ప్రాణిన ఏతే భవపాశచ్ఛేదే దక్షం నిశ్చితవంతః శరణం యం
ఆరాధ్యాంఘ్రిప్రస్ఫురదంభోరుహయుగ్మం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామివక్త్రం ధన్యాః సంసృతివార్ధేరతిమాత్రాద్భీతాః సంతః పూర్ణశశాంకద్యుతి యస్య
సేవంతేజ్ధ్యాసీనమనంతం వటమూలం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామితేజఃస్తోమైరంగదసంఘట్టితభాస్వన్మాణిక్యోత్థైర్భాసితవిశ్వో రుచిరైర్యః
తేజోమూర్తిం ఖానిలతేజఃప్రముఖాబ్ధిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిదధ్యాజ్యాదిద్రవ్యకకర్మాణ్యఖిలాని త్యక్త్వా కాంక్షాం కర్మఫలేష్వత్ర కరోతి
యజ్జిజ్ఞాసాం రూపఫలార్థీ క్షితిదేవస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిక్షిప్రం లోకే యం భజమానః పృథుపుణ్యః ప్రధ్వస్తాధిః ప్రోజ్ఝితసంసృత్యఖిలార్తిః
ప్రత్యగ్భూతం బ్రహ్మ పరం సంరమతే యస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిణానేత్యేవం యన్మనుమధ్యస్థితవర్ణాంభక్తాః కాలే వర్ణగృహీత్యై ప్రజపంతః
మోదంతే సంప్రాప్తసమస్తశ్రుతితంత్రాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిమూర్తిశ్ఛాయానిర్జితమందాకినికుందప్రాలేయాంభోరాశిసుధాభూతిసురేభా
యస్యాభ్రాభా హాసవిధౌ దక్షశిరోధిస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామితప్తస్వర్ణచ్ఛాయజటాజూటకటాహప్రోద్యద్వీచీవల్లివిరాజత్సురసింధుం
నిత్యం సూక్ష్మం నిత్యనిరస్తాఖిలదోషం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామియేన జ్ఞాతేనైవ సమస్తం విదితం స్యా ద్యస్మాదన్యద్వస్తు జగత్యాం శశశృంగం
యం ప్రాప్తానాం నాస్తి పరం ప్రాప్యమనాదిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిమత్తో మారో యస్య లలాటాక్షిభవాగ్నిస్ఫూర్జత్కీలప్రోషితభస్మీకృతదేహః
తద్భస్మాసీద్యస్య సుజాతః పటవాసస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిహ్యంభోరాశౌ సంసృతిరూపే లుఠతాం తత్పారం గంతుం యత్పదభక్తిర్దృఢనౌకా
సర్వారాధ్యం సర్వగమానందపయోనిధిం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిమేధావీ స్యాదిందువతంసం ధృతవీణం కర్పూరాభం పుస్తకహస్తం కమలాక్షం
చిత్తే ధ్యాయన్యస్య వపుర్ద్రాంనిమిషార్ధం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిధామ్నాం ధామ ప్రౌఢరుచీనాం పరమం యత్సూర్యాదీనాం యస్య స హేతుర్జగదాదేః
ఏతావాన్యో యస్య న సర్వేశ్వరమీడ్యం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిప్రత్యాహారప్రాణనిరోధాదిసమర్థైర్భక్తైర్దాంతైః సంయతచిత్తైర్యతమానైః
స్వాత్మత్వేన జ్ఞాయత ఏవ త్వరయా యస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిజ్ఞాంశీభూతాంప్రాణిన ఏతాంఫలదాతా చిత్తాంతఃస్థః ప్రేరయతి స్వే సకలేజ్పి
కృత్యే దేవః ప్రాక్తనకర్మానుసరః సంస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిప్రజ్ఞామాత్రం ప్రాపితసంబిన్నిజభక్తం ప్రాణాక్షాదేః ప్రేరయితారం ప్రణవార్థం
ప్రాహుః ప్రాజ్ఞా విదితానుశ్రవతత్త్వాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామియస్యాంజ్ఞానాదేవ నృణాం సంసృతిబోధో యస్య జ్ఞానాదేవ విమోక్షో భవతీతి
స్పష్టం బ్రూతే వేదశిరో దేశికమాద్యం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిఛన్నేజ్విద్యారూపపటేనైవ చ విశ్వం యత్రాధ్యస్తం జీవపరేశత్వమపీదం
భానోర్భానుష్వంబువదస్తాఖిలభేదం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిస్వాపస్వప్నౌ జాగ్రదవస్థాపి న యత్ర ప్రాణశ్వేతః సర్వగతో యః సకలాత్మా
కూటస్థో యః కేవలసచ్చిత్సుఖరూపస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామిహా హేత్యేవం విస్మయమీయుర్మునిముఖ్యా జ్ఞాతే యస్మిన్స్వాత్మతయానాత్మవిమోహః
ప్రత్యగ్భూతే బ్రహ్మణి యాతః కథమిత్థం తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామియైషా రమ్యైర్మత్తమయూరాభిధవృత్తైరాదౌ క్లృప్తా యన్మనువర్ణైర్మునిభంగీ
తామేవైతాం దక్షిణవక్త్రః కృపయాసావూరీకుర్యాద్దేశికసమ్రాట్ పరమాత్మా
dakshiNaamoortivarNamaalaastOtraMOmityaetadyasya budhairnaama gRheetaM yadbhaasaedaM bhaati samastaM viyadaadi
yasyaaj~naata@h svasvapadasthaa vidhimukhyaastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaaminamraaMgaaNaaM bhaktimataaM ya@h purushaarthaandatvaa kshipraM haMti cha tatsarvavipattee@h
paadaaMbhOjaadhastanitaapasmRtimeeSaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamimOhadhvastyai vaiNikavaiyaasikimukhyaa@h saMvinmudraapustakaveeNaakshaguNaanyam^
hastaaMbhOjairbibhratamaaraadhitavaMtastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamibhadraarooDhaM bhadradamaaraadhayitRNaaM bhaktiSraddhaapoorvakameeSaM praNamaMti
aadityaa yaM vaaMChitasiddhyai karuNaabdhiM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamigarbhaaMta@hsthaa@h praaNina aetae bhavapaaSachChaedae dakshaM niSchitavaMta@h SaraNaM yam^
aaraadhyaaMghriprasphuradaMbhOruhayugmaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamivaktraM dhanyaa@h saMsRtivaardhaeratimaatraadbheetaa@h saMta@h poorNaSaSaaMkadyuti yasya
saevaMtaezdhyaaseenamanaMtaM vaTamoolaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamitaeja@hstOmairaMgadasaMghaTTitabhaasvanmaaNikyOtthairbhaasitaviSvO ruchirairya@h
taejOmoortiM khaanilataeja@hpramukhaabdhiM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamidadhyaajyaadidravyakakarmaaNyakhilaani tyaktvaa kaaMkshaaM karmaphalaeshvatra karOti
yajjij~naasaaM roopaphalaarthee kshitidaevastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamikshipraM lOkae yaM bhajamaana@h pRthupuNya@h pradhvastaadhi@h prOjjhitasaMsRtyakhilaarti@h
pratyagbhootaM brahma paraM saMramatae yastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamiNaanaetyaevaM yanmanumadhyasthitavarNaanbhaktaa@h kaalae varNagRheetyai prajapaMta@h
mOdaMtae saMpraaptasamastaSrutitaMtraastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamimoortiSChaayaanirjitamaMdaakinikuMdapraalaeyaaMbhOraaSisudhaabhootisuraebhaa
yasyaabhraabhaa haasavidhau dakshaSirOdhistaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamitaptasvarNachChaayajaTaajooTakaTaahaprOdyadveecheevalliviraajatsurasiMdhum^
nityaM sookshmaM nityanirastaakhiladOshaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamiyaena j~naataenaiva samastaM viditaM syaa dyasmaadanyadvastu jagatyaaM SaSaSRMgam^
yaM praaptaanaaM naasti paraM praapyamanaadiM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamimattO maarO yasya lalaaTaakshibhavaagnisphoorjatkeelaprOshitabhasmeekRtadaeha@h
tadbhasmaaseedyasya sujaata@h paTavaasastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamihyaMbhOraaSau saMsRtiroopae luThataaM tatpaaraM gaMtuM yatpadabhaktirdRDhanaukaa
sarvaaraadhyaM sarvagamaanaMdapayOnidhiM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamimaedhaavee syaadiMduvataMsaM dhRtaveeNaM karpooraabhaM pustakahastaM kamalaaksham^
chittae dhyaayanyasya vapurdraaMnimishaardhaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamidhaamnaaM dhaama prauDharucheenaaM paramaM yatsooryaadeenaaM yasya sa haeturjagadaadae@h
aetaavaanyO yasya na sarvaeSvarameeDyaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamipratyaahaarapraaNanirOdhaadisamarthairbhaktairdaaMtai@h saMyatachittairyatamaanai@h
svaatmatvaena j~naayata aeva tvarayaa yastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamij~naaMSeebhootaanpraaNina aetaanphaladaataa chittaaMta@hstha@h praerayati svae sakalaezpi
kRtyae daeva@h praaktanakarmaanusara@h saMstaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamipraj~naamaatraM praapitasaMbinnijabhaktaM praaNaakshaadae@h praerayitaaraM praNavaartham^
praahu@h praaj~naa viditaanuSravatattvaastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamiyasyaaMj~naanaadaeva nRNaaM saMsRtibOdhO yasya j~naanaadaeva vimOkshO bhavateeti
spashTaM brootae vaedaSirO daeSikamaadyaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamiChannaezvidyaaroopapaTaenaiva cha viSvaM yatraadhyastaM jeevaparaeSatvamapeedam^
bhaanOrbhaanushvaMbuvadastaakhilabhaedaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamisvaapasvapnau jaagradavasthaapi na yatra praaNaSvaeta@h sarvagatO ya@h sakalaatmaa
kooTasthO ya@h kaevalasachchitsukharoopastaM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamihaa haetyaevaM vismayameeyurmunimukhyaa j~naatae yasminsvaatmatayaanaatmavimOha@h
pratyagbhootae brahmaNi yaata@h kathamitthaM taM pratyaMchaM dakshiNavaktraM kalayaamiyaishaa ramyairmattamayooraabhidhavRttairaadau klRptaa yanmanuvarNairmunibhaMgee
taamaevaitaaM dakshiNavaktra@h kRpayaasaavooreekuryaaddaeSikasamraaT^ paramaatmaaNo comments: