Monday, February 23, 2009

శ్రీ త్రిశూల మహా స్తోత్రం!! శ్రీ త్రిశూల మహా స్తోత్రం !!

1. కాలకాల కరాళ శూలం -కామితార్ధం కల్ప యేన్నః
ప్రళయకాల భయానకోగ్రం- విద్యుదగ్ని వివర్షణాగ్రం

2. రాక్షసాధమ భస్మశేషం - రావణాస్ఢవ వక్త్ర ఘోషం
మన్మధాకృతి దాహ రోషం - త్రివిధ కర్మ ఫలాగ్రవేషం


3. దత్తసేవక శత్రునాశం - ఖండితాత్మ ప్రతిఫలాశం
పాతితాంతక జగదధీశం - భూతభీకర కాల పాశం


4. విద్యుదుజ్వల దగ్నిజాలం - కౌరవాణాం మరణ లోలం
పార్ధ ద్రుశ్యం గరళ నీలం - వ్యాసబోధాత్విదిత నీలం

No comments: