Friday, June 13, 2008

శ్రీ ఆదిత్య హృదయం


తతో యుద్దపరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్‌
రావణం చాగ్రతో దృష్వా యుద్దాయ సముపస్థితమ్‌!

దైవతై శ్చ సమాగమ్య ద్రష్టు మభ్యాగతోరణమ్‌
ఉపాగమ్యాబ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషి:!

రామ! రామ! మహా్బాహొ ! శృణు గుహ్యం సనాతనమ్‌
యేన సర్వా నరీన్‌ వత్స! సమరే విజయిష్యసి!

ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనమ్‌
జయావహం జపే న్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివమ్‌!

సర్వమంగళ మాంగల్యం సర్వపాపప్రణాశనమ్‌
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమమ్‌!

రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతమ్‌
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరమ్‌!

సర్వ దేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావన:
ఏష దేవాసురగణాన్‌ లోకాన్‌ పాతి గభస్తిభి:!

ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివ: స్కంద: ప్రజాపతి:
మహేంద్రో ధనద: కాలో యమ: సోమో హ్యపాంపతి:!

పితరో వసవ: సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మను:
వాయు ర్వహ్ని:ప్రజా:ప్రాణా: ఋతుకర్తా ప్రభాకర:!

ఆదిత్యా: సవితా సూర్య: ఖగ: పూషా గభస్తిమాన్‌
సువర్ణసదృశో భాను: స్వర్ణ్యరేతా దివాకర:!

హరిదశ్వ: సహస్రార్చి: సప్త్సప్తి: మరీచిమాన్‌
తిమిరోన్మధన: శంభు స్త్వష్టా మార్తాండకోంశు మాన్‌!

హిరణ్యగర్భ: శిశిర స్తపనో భాస్కరో రవి:
అగ్నిగర్భో దితే: పుత్ర: శంఖ: శిశిరనాశన:!

వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుస్సామ పారగ:
ఘనవృష్టి రపాంమిత్రో వింధ్యవీథీ ప్లవంగమ:!

ఆతపీ మండలీ మృత్యు: పింగళ: సర్వతాపన:
క(ర)వి ర్విశ్వో మహాతేజా రక్త: సర్వభవోద్భవ:!

నక్షత్ర గ్రహ తారాణా మధిపో విశ్వభావన:
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్‌! నమో స్తుతే!

నమ: పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాద్రయే నమ:
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమ:!

జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమ:
నమో నమ స్సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమ:!

నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమ:
నమ: పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమ:!

బ్రహ్మేశా నాచ్యుతేశాయ సూర్యా యాదిత్యవర్చసే
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమ:!

తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయామితాత్మనే
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమ:!

తప్త చామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే
నమస్తమో భినిఘ్నాయ రవయే లోకసాక్షిణే!

నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభు:!
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభి:!

ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్టిత:
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చై వాగ్నిహోత్రిణామ్‌!

వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవి: ప్రభు:!

ఏన మాపత్సు కృచ్చే షు కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయన్‌ పురుష: కశ్చి న్నావసీదతి రాఘవ!

పూజయ స్వైన మేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిమ్‌
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి!

అస్మిన్‌ క్షణే మహాబాహో! రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవ ముక్త్వా తతో గస్త్యో జగామ చ యథాగతమ్‌!

ఏతచ్చు త్వా మహాతేజా నష్టశోకో భవత్తదా
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవ: ప్రయతాత్మవాన్‌!

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్యం జప్త్వేదం పరం హర్ష మవాప్తవాన్‌
త్రిరాచమ్య శుచి ర్భూత్మా ధను రాదాయ వీర్యవాన్‌!

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా జయార్థం సముపాగమత్
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో భవత్!

అథ రవి రవద న్నిరీక్ష్య రామం
ముదితమనా: పరమం ప్రహృష్యమాణ:
నిశి చరపతి సంక్షయం విదిత్వా
సురగణ మధ్యగతో వచ స్త్వ రేతి

******** ఫలశ్రుతిః ********

ఏనమాపత్సు కృచ్ఛేషు కాంతారేషు భయేషు చ
కీర్తయ పురుషః కశ్చి్ నావసీదతి రాఘవ

పూజయస్వైనమేకాగ్రో దేవదేవం జగత్పతిం
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి

అస్మి్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి
ఏవముక్త్వా తదా గస్త్యో జగామ చ యథాగతం

ఏతచ్ఛ్ర్‌త్వా మహాతేజా నష్టశోకోభవత్తదా
ధారయామాస సుప్రీతో రాఘవః ప్రయతాత్మవా

ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వా తు పరం హర్షమవాప్తవా్
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవా్

రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతో భవత్


~ ఇతి ఆదిత్యహృదయం సంపూర్ణం ~

**********************************************************************************
**********************************************************************************

~~~~ Sree Aditya hRudayam ~~~~

tatO yuddapariSraaMtaM samarae chiMtayaa sthitam^
raavaNaM chaagratO dRshvaa yuddaaya samupasthitam^!

daivatai Scha samaagamya drashTu mabhyaagatOraNam^
upaagamyaabraveedraamaM agastyO bhagavaan^ Rshi:!

raama! raama! mahaabaaaho ! SRNu guhyaM sanaatanam^
yaena sarvaa nareen^ vatsa! samarae vijayishyasi!

aadityahRdayaM puNyaM sarvaSatru vinaaSanam^
jayaavahaM japae nnityaM akshayyaM paramaM Sivam^!

sarvamaMgaLa maaMgalyaM sarvapaapapraNaaSanam^
chiMtaaSOka praSamanaM aayurvardhana muttamam^!

raSmimaMtaM samudyaMtaM daevaasura namaskRtam^
poojayasva vivasvaMtaM bhaaskaraM bhuvanaeSvaram^!

sarva daevaatmakO hyaesha taejasvee raSmibhaavana:
aesha daevaasuragaNaan^ lOkaan^ paati gabhastibhi:!

aesha brahmaa cha vishNuScha Siva: skaMda: prajaapati:
mahaeMdrO dhanada: kaalO yama: sOmO hyapaaMpati:!

pitarO vasava: saadhyaa hyaSvinau marutO manu:
vaayu rvahni:prajaa:praaNaa: Rtukartaa prabhaakara:!

aadityaa: savitaa soorya: khaga: pooshaa gabhastimaan^
suvarNasadRSO bhaanu: svarNyaraetaa divaakara:!

haridaSva: sahasraarchi: saptsapti: mareechimaan^
timirOnmadhana: SaMbhu stvashTaa maartaaMDakOMSu maan^!

hiraNyagarbha: SiSira stapanO bhaaskarO ravi:
agnigarbhO ditae: putra: SaMkha: SiSiranaaSana:!

vyOmanaatha stamObhaedee Rgyajussaama paaraga:
ghanavRshTi rapaaMmitrO viMdhyaveethee plavaMgama:!

aatapee maMDalee mRtyu: piMgaLa: sarvataapana:
ka(ra)vi rviSvO mahaataejaa rakta: sarvabhavOdbhava:!

nakshatra graha taaraaNaa madhipO viSvabhaavana:
taejasaamapi taejasvee dvaadaSaatman^! namO stutae!

nama: poorvaaya girayae paSchimaadrayae nama:
jyOtirgaNaanaaM patayae dinaadhipatayae nama:!

jayaaya jayabhadraaya haryaSvaaya namO nama:
namO nama ssahasraaMSO aadityaaya namO nama:!

nama ugraaya veeraaya saaraMgaaya namO nama:
nama: padmaprabOdhaaya maartaaMDaaya namO nama:!

brahmaeSaa naachyutaeSaaya sooryaa yaadityavarchasae
bhaasvatae sarvabhakshaaya raudraaya vapushae nama:!

tamOghnaaya himaghnaaya Satrughnaayaamitaatmanae
kRtaghnaghnaaya daevaaya jyOtishaaM patayae nama:!

tapta chaameekaraabhaaya vahnayae viSvakarmaNae
namastamO bhinighnaaya ravayae lOkasaakshiNae!

naaSayatyaesha vai bhootaM tadaeva sRjati prabhu:!
paayatyaesha tapatyaesha varshatyaesha gabhastibhi:!

aesha suptaeshu jaagarti bhootaeshu parinishTita:
aesha aevaagnihOtraM cha phalaM chai vaagnihOtriNaam^!

vaedaaScha kratavaSchaiva kratoonaaM phalamaeva cha
yaani kRtyaani lOkaeshu sarva aesha ravi: prabhu:!

aena maapatsu kRchchae shu kaaMtaaraeshu bhayaeshu cha
keertayan^ purusha: kaSchi nnaavaseedati raaghava!

poojaya svaina maekaagrO daevadaevaM jagatpatim^
aetat^ triguNitaM japtvaa yuddhaeshu vijayishyasi!

asmin^ kshaNae mahaabaahO! raavaNaM tvaM vadhishyasi
aeva muktvaa tatO gastyO jagaama cha yathaagatam^!

aetachchu tvaa mahaataejaa nashTaSOkO bhavattadaa
dhaarayaamaasa supreetO raaghava: prayataatmavaan^!

aadityaM praekshyaM japtvaedaM paraM harsha mavaaptavaan^
triraachamya Suchi rbhootmaa dhanu raadaaya veeryavaan^!

raavaNaM praekshya hRshTaatmaa jayaarthaM samupaagamat^
sarvayatnaena mahataa vadhae tasya dhRtO bhavat^!

atha ravi ravada nnireekshya raamaM
muditamanaa: paramaM prahRshyamaaNa:
niSi charapati saMkshayaM viditvaa
suragaNa madhyagatO vacha stva raeti

******** phalaSruti@h ********

aenamaapatsu kRchChaeshu kaaMtaaraeshu bhayaeshu cha
keertaya purusha@h kaSchi^ naavaseedati raaghava

poojayasvainamaekaagrO daevadaevaM jagatpatiM
aetat^ triguNitaM japtvaa yuddhaeshu vijayishyasi

asmi^ kshaNae mahaabaahO raavaNaM tvaM vadhishyasi
aevamuktvaa tadaa gastyO jagaama cha yathaagataM

aetachChr^tvaa mahaataejaa nashTaSOkObhavattadaa
dhaarayaamaasa supreetO raaghava@h prayataatmavaa

aadityaM praekshya japtvaa tu paraM harshamavaaptavaa^
triraachamya Suchirbhootvaa dhanuraadaaya veeryavaa^

raavaNaM praekshya hRshTaatmaa yuddhaaya samupaagamat^
sarvayatnaena mahataa vadhae tasya dhRtO bhavat^


~ iti aadityahRdayaM saMpoorNaM ~

No comments: