Saturday, June 14, 2008

Sri Ganesha Atharvashirsha vEdam


OM bhadram karnEbhi@h sRunuyama dEvaa@h
bhadram pasyEmaksabhiryajatra@h
sthirairangai@h stustuvam sastanubhim
vyasEma dEvahitam yadayu@h
svasti na indrO vRuddhasrava@h
svasti na@h pusaa viSvavEdaa@h
svasti nastar kshyO aristanEmi@h
svasti nO bRuhaspatirdhaatu
OM Saanti Saanti Saanti@h

Hari OM Namaste Ganapataye
Twameva Pratyksham Tatvamasi
Twameva Kevalam Kartasi
Twameva Kevalam Dhartasi
Twameva Kevalam Hartasi
Twameva Sarvam Khalvidam Brahmasi
Twam Sakashadatamasi Nityam 1

Rutam vachami Satyam vachmi 2
Ava Twam Mam Ava Vaktaram
Ava Shrotaram Ava Dataram
Ava Dhataram Avanuchanavamshishyam
Ava Pashhattat Ava Purasttat
Avo Tarattat Ava Dakshinattat
Ava Chordhvattat Ava Dharattat
Sarvato Mam Pahi Pahi Samantat 3

Twam Vangamaystyam Chinmayaha
Twam Anandmayastvam Brahmamaya
Twam Satchidanandadvitiyosi
Twam Pratyaksham Brahmasi
Twam Dhyanamayo Vidhnyan-Mayosi 4

Sarvam Jagadidam Twatto Jayate
Sarvam Jagadidam Twattas Tishthati
Sarvam Jagadidam Twayi Layamesheti
Sarvam Jagadidam Twayi Pratyeti
Twam Bhumiraponalo Neelo Nabhaha
Twam Chatwari Wak Padani 5

Twam Gunatrayatitaha Twam Dehatrayatitaha
Twam Kalatrayatitaha Twam Muladharasthitosi Nityam
Twam Shaktitrayatmakaha Twam Yogino Dhyayanti Nityam
Twam Brahmastvam, Twam Vishnustvam Rudrastvam Indrastvam Agnistvam
Vayastvam Suryastvam Chandramastvam Brahmabhurbhurvaswarome 6

Ganadhim Purvamuchharya Varnadim Tadonuntarin
Anushwara Parataraha Ardhendulsitam
Tarena Ruddham Etat Tav Manuswaroopam
Gakarah Purvaroopam Aakaro Madhyamarupam
Anuswaraschyantyarupam Bindurutteirrupam
Nada Sandhanam Sanhita Sandhihi
Saisha Ganeshvidhya Ganakrishihi
Nichrudgayatrichandaha Ganapatirdevata
OM Gam Ganapatye Namaha 7

Ekadantam Chaturhastam PashmankushdharinamRadam Cha Varadam Hasteibribhranam Mushakadwajam Raktam Lambodaram Shurpakarnakam RaktavasasamRaktagandhanuliptangam Raktapushpai Supujitam Bhaktanukampinam Devam Jagatkarnamchutam Aavirbhutam Cha Shrushtyadou Prakrute Purushatparam Evam Dhyayati Yo Nityam Sa Yogi Yoginam Varah 9

Namo Vratapataye Namo Ganapataye Namaha Pramathpataye Namaste Astu Lambodaraya-Ekadantaya Vighnashine Shivasutaya Shri Varadamurtaye Namo Namaha 10

No comments: